BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 for så vidt angår Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemsted

12.3.2018 - (COM(2017)0735 – C8–0421/2017 – 2017/0328(COD)) - ***I

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ordfører: Giovanni La Via


Procedure : 2017/0328(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0063/2018
Indgivne tekster :
A8-0063/2018
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 for så vidt angår Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemsted

(COM(2017)0735 – C8–0421/2017 – 2017/0328(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0735),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 114 og 168, stk. 4, litra c, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0421/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelse fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A8-0063/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  tager afstand fra den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen af 19. juli 2012 om decentraliserede agenturer og den dertil knyttede fælles tilgang og opfordrer til tæt inddragelse af Europa-Parlamentet i beslutningsprocessen vedrørende placering og flytning af agenturer og organer i betragtning af dets beføjelser som medlovgiver inden for rammerne af den almindelige lovgivningsprocedure;

3.  godkender den erklæring, der er vedføjet denne beslutning;

4.  beklager, at Europa-Parlamentet – og i sidste ende repræsentanter for Unionens borgere – ikke har været fuldt inddraget i proceduren til udvælgelse af det nye hjemsted for Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), som til sidst blev afsluttet ved lodtrækning, selv om det var en så vigtig beslutning; mener, at afgørelser for så vidt angår placering af organer og agenturer må, og juridisk set skal, træffes i henhold til den almindelige lovgivningsprocedure, med fuld respekt for Europa-Parlamentets prærogativer og med Europa-Parlamentet og Rådet som lovgivere på lige fod;

5.  beklager Rådets afgørelse, som betyder en forværring af den geografiske skævhed, hvor kun ni ud af EU's 37 decentrale agenturer er placeret i nye medlemsstater, hvilket strider mod Det Europæiske Råds konklusioner 5381/04 og 11018/1/08, som begge giver forrang til nye medlemsstater;

6.  opfordrer budgetmyndigheden og Kommissionen til at sikre, at omkostningerne i forbindelse med ændringen af EMA's hjemsted fuldt ud vil blive dækket af det nuværende hjemstedsland; påpeger, at det måske vil være nødvendigt at forfinansiere nogle af omkostningerne ved flytningen fra det nuværende hjemsted via EU-budgettet indtil den finansielle afregning med det nuværende hjemstedsland;

7.  opfordrer budgetmyndigheden og Kommissionen til at sikre, at omkostningerne i forbindelse med ændringen af EMA's hjemsted fuldt ud vil blive dækket af det nuværende hjemstedsland;

8.  opfordrer budgetmyndigheden og Kommissionen til at sikre, at ekstraomkostningerne i forbindelse med den dobbelte flytning af EMA's hjemsted, først til en midlertidig placering og derefter til Vivaldibygningen, vil blive dækket fuldstændigt af den nederlandske regering og dermed ikke få en negativ indvirkning på Unionens almindelige budget;

9.  opfordrer budgetmyndigheden og Kommissionen til at sikre, at den dobbelte flytning ikke vil bringe EMA's normale operationelle behov i fare, og at forretningsgangens kontinuitet sikres, samt at EMA er velfungerende og uden afbrydelser efter marts 2019;

10.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

11.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Under henvisning til artikel 50, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union bør Det Europæiske Lægemiddelagentur indtage sit nye hjemsted fra den dato, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige, dog senest den 30. marts 2019.

(2)  Under henvisning til artikel 50, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) bør Det Europæiske Lægemiddelagentur indtage sit nye hjemsted fra den 30. marts 2019.

Begrundelse

The date of 30 March 2019 is the date when the UK is expected to become a third country. Although the Commission’s proposal reflects the legal possibility that the UK could leave the Union before the end of the 2 years period foreseen in Art 50, the Agency requires legal certainty as regards the official date of its departure from the UK for several practical reasons related to the planning of its relocation process. To avoid that the Agency would have to suddenly move earlier than currently planned, e.g. due to a collapse in the EU-UK negotiations, the Agency would not be in a position to complete all necessary relocation activities on time.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  For at sikre at Det Europæiske Lægemiddelagentur fungerer på sit nye hjemsted, bør der indgås en hjemstedsaftale, inden Det Europæiske Lægemiddelagentur indtager sit nye hjemsted.

(3)  For at sikre, at Det Europæiske Lægemiddelagentur fungerer på sit nye hjemsted, bør der snarest muligt indgås en hjemstedsaftale. Hjemstedsaftalen bør indeholde de vilkår og betingelser, hvormed der bedst kan sikres en vellykket flytning af det Europæiske Lægemiddelagentur og dets personale til Amsterdam.

Begrundelse

En præcis lovgivningsmæssig frist for undertegnelsen af hjemstedsaftalen er nødvendig for at forhindre forsinkelser i forhandlingerne om hjemstedsaftalen og dermed støtte forberedelserne til flytningen pr. 30. marts 2019. Eksistensen af en hjemstedsaftale, som fastlægger detaljerede rammer for agenturets installering i det nye hjemstedsland, vil mindske usikkerheden og skabe yderligere klarhed for personalet og dermed bidrage til at garantere forretningskontinuiteten gennem alle flytningens faser.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  For at sikre fuld forretningskontinuitet for agenturet bør det midlertidige domicil i Amsterdam være til rådighed fra den 1. januar 2019, og agenturets blivende hovedsæde bør stå klart senest den 15. november 2019.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 3 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3b)  Det bør hilses velkommen, at agenturets nye placering stemmer overens med præferencerne hos dets nuværende medarbejdere, og at de nederlandske myndigheder bestræber sig på at sikre, at den dobbelte flytning ikke vil bringe agenturets operationelle effektivitet, kontinuitet og uafbrudte drift i fare. Den dobbelte flytning af agenturet til Amsterdam betyder imidlertid, at agenturet vil være tvunget til midlertidigt at nedprioritere visse aktiviteter, eksempelvis arbejdet med pædiatriske lægemidler og spørgsmål vedrørende folkesundheden, herunder også arbejdet med antimikrobiel resistens og influenzapandemier, mens det befinder sig på den midlertidige adresse. De forsinkelser, som den nederlandske regering allerede har bebudet, og som har forsinket overdragelsen af den blivende bygning, hvis opførelse endnu ikke er påbegyndt, giver anledning til bekymringer med hensyn til mulige yderligere forsinkelser. Flytningen til det midlertidige domicil bør begrænses til 10,5 måneder for at sikre, at agenturet atter vil være i stand til at fungere på fuld kraft fra 16. november 2019, og for at undgå yderligere tab af ekspertise.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I forordning (EF) nr. 726/2004 indsættes følgende som artikel 71a:

I forordning (EF) nr. 726/2004 indsættes følgende som artikel 71a og 71b:

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Forordning (EF) nr. 726/2004

Artikel 71a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 71a

Artikel 71a

Agenturet har hjemsted i Amsterdam, Nederlandene.

Agenturet har hjemsted i Amsterdam, Nederlandene.

 

Kommissionen og de kompetente nederlandske myndigheder træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at agenturet kan flytte til sin midlertidige placering senest den 1. januar 2019, og at det kan flytte til den blivende placering senest den 16. november 2019.

 

Kommissionen og de kompetente myndigheder i Nederlandene forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en skriftlig rapport om de fremskridt, der gøres med tilpasning af de midlertidige lokaler og opførelsen af den blivende bygning tre måneder efter ikrafttrædelsen af denne forordning og derefter hver tredje måned, indtil agenturet er flyttet til sit blivende hovedsæde.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – indledning

Forordning (EF) nr. 726/2004

Artikel 71 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 71b

 

Senest tre måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse skal der være indgået en hjemstedsaftale, som gør det muligt for agenturet at påbegynde sin virksomhed på den af Europa-Parlamentet og Rådet godkendte adresse.

Begrundelse

En præcis lovgivningsmæssig frist for undertegnelsen af hjemstedsaftalen er nødvendig for at forhindre forsinkelser i forhandlingerne om hjemstedsaftalen og dermed støtte forberedelserne til flytningen pr. 30. marts 2019. Eksistensen af en hjemstedsaftale, som fastlægger detaljerede rammer for agenturets installering i det nye hjemstedsland, vil mindske usikkerheden og skabe yderligere klarhed for personalet og dermed bidrage til at garantere forretningskontinuiteten gennem alle flytningens faser.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning finder anvendelse fra den dato, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige, dog senest den 30. marts 2019.

Denne forordning finder anvendelse fra den 30. marts 2019.

Begrundelse

The date of 30 March 2019 is the date when the UK is expected to become a third country. Although the Commission’s proposal reflects the legal possibility that the UK could leave the Union before the end of the 2 years period foreseen in Art 50, the Agency requires legal certainty as regards the official date of its departure from the UK for several practical reasons related to the planning of its relocation process. To avoid that the Agency would have to suddenly move earlier than currently planned, e.g. due to a collapse in the EU-UK negotiations, the Agency would not be in a position to complete all necessary relocation activities on time.

EUROPA-PARLAMENTETS ERKLÆRING

Europa-Parlamentet beklager, at der ikke er blevet taget behørigt hensyn til dets rolle som medlovgiver, eftersom det ikke blev inddraget i proceduren til udvælgelse af det nye hjemsted for Det Europæiske Lægemiddelagentur.

Europa-Parlamentet gør opmærksom på sine beføjelser som medlovgiver og kræver fuld respekt for den almindelige lovgivningsprocedure for så vidt angår placering af organer og agenturer.

Som den eneste direkte valgte EU-institution og repræsentant for Unionens borgere, står det som hovedgarant for overholdelsen af det demokratiske princip i Unionen.

Europa-Parlamentet fordømmer den procedure, der blev fulgt ved udvælgelsen af det nye hjemsteds placering, og som de facto har frataget Europa-Parlamentet dets beføjelser, da det reelt ikke blev inddraget i processen, men nu blot forventes at bekræfte valget af det nye hjemsted gennem den almindelige lovgivningsprocedure.

Europa-Parlamentet minder om, at den fælles tilgang, som er vedføjet den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen om decentraliserede agenturer, der blev undertegnet i 2012, som det anerkendes i selve erklæringen, ikke er juridisk bindende og er vedtaget, uden at det påvirker institutionernes lovgivningsmæssige beføjelser.

Europa-Parlamentet insisterer på, at proceduren til udvælgelse af en ny placering af agenturerne bliver revideret og ikke bliver anvendt i sin nuværende form i fremtiden.

Endelig ønsker Europa-Parlamentet at minde om, at de tre institutioner i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016[1] forpligtede sig til loyalt og gennemsigtigt samarbejde, og minder samtidig om, at de to lovgivere er ligestillet i henhold til traktaterne.

  • [1]  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

BEGRUNDELSE

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) er et vigtigt decentraliseret EU-agentur med ansvar for videnskabelig evaluering, kontrol og overvågning af sikkerheden af lægemidler i EU.

EU's sundheds- og sikkerhedsbehov er under konstant udvikling, hvilket resulterer i en stigende efterspørgsel efter oplysninger og et risiko- og evidensbaseret perspektiv.

Derfor er EMA's opgave med at fremme den videnskabelige ekspertise i vurdering og overvågning af lægemidler til gavn for folke- og dyresundheden i Den Europæiske Union af allerstørste betydning og vil også være det fremover.

Agenturet, der i øjeblikket ligger i London, skal flyttes i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Den 22. juni 2017 godkendte lederne af EU-27 i tilknytning til mødet i Det Europæiske Råd en særlig procedure for flytning af dette agentur og EBA. Ministrene fra EU-27 stemte i tilknytning til Rådet for Almindelige Anliggender den 20. november 2017 og tildelte ved lodtrækning beliggenheden til at være Amsterdam, Nederlandene.

Den 29. november 2017 foreslog Europa-Kommissionen efter den almindelige lovgivningsprocedure en lovgivningsmæssig ændring om flytningen af Det Europæiske Lægemiddelagentur og anmodede lovgiverne (Europa-Parlamentet og Rådet) om at prioritere behandlingen af lovforslaget, som er strengt begrænset til at bekræfte det nye hjemsted for agenturet i oprettelsesforordningen.

Tilbuddet fra Nederlandene viser en foreslået bygning, Vivaldibygningen (31 855 m²), hvor konferencecentret samt nogle af arbejdspladserne ifølge tilbuddet planlægges at være klar til aflevering pr. 1. april 2019, mens de øvrige etager med kontorer vil kunne tages i brug op til seks måneder senere. I tilbuddet indgår der også nogle midlertidige supplerende lokaler, som skal benyttes fra den 1. januar 2019, indtil alle EMA's ansatte er blevet flyttet til Vivaldibygningen, ifølge en detaljeret plan, som aftales med agenturet.

Ordføreren beklager, at Europa-Parlamentet – og i sidste ende repræsentanter for Unionens borgere – ikke har været fuldt inddraget i proceduren til udvælgelse af EMA's nye hjemsted, som til sidst blev afsluttet ved lodtrækning, selv om det var en så vigtig beslutning.

Ordføreren agter derfor at foreslå at arbejde hen imod en erklæring som bilag til rapporten, der skal til afstemning i ENVI-udvalget og i plenum, med henblik på at ændre den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen om decentraliserede agenturer og den fælles tilgang i bilaget til det dokument, der blev undertegnet i 2012, og som – som det fastslås i selve erklæringen – ikke er juridisk bindende og er vedtaget, uden at det påvirker institutionernes lovgivningsmæssige beføjelser.

UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (Ordføreren har til hensigt at forsvare Europa-Parlamentets beføjelser og mener, at alle afgørelser for så vidt angår placering af organer og agenturer må – og juridisk set skal – træffes i henhold til den almindelige lovgivningsprocedure, med fuld respekt for Europa-Parlamentets prærogativer og med Europa-Parlamentet og Rådet som lovgivere på lige fod.27.2.2018)

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 for så vidt angår Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemsted
(COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))

Ordfører for udtalelse: Mercedes Bresso

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag  1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Punkt 1 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag

 

1a.   opfordrer til en øjeblikkelig revision af den fælles tilgang, der er vedføjet Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionens fælles erklæring om decentraliserede agenturer af 19. juli 2012, til at inddrage Europa-Parlamentet tæt i beslutningsprocessen om placeringen af agenturer i betragtning af dets beføjelser som medlovgiver inden for rammerne af den almindelige lovgivningsprocedure;

Ændringsforslag    2

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Punkt 1 b (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag

 

1b.   godkender den erklæring, der er vedføjet denne beslutning;

Til orientering har erklæringen følgende ordlyd:

"Europa-Parlamentet beklager, at dets rolle som medlovgiver ikke er blevet behørigt taget i betragtning, da den ikke var blevet inddraget i den procedure, der førte til udvælgelsen af det nye hjemsted for Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

Europa-Parlamentet gør opmærksom på sine beføjelser som medlovgiver og kræver fuld overholdelse af den almindelige lovgivningsprocedure for så vidt angår placering af organer og agenturer.

Som den eneste direkte valgte EU-institution og repræsentant for Unionens borgere, er Europa-Parlamentet den første garant for overholdelsen af det demokratiske princip i EU.

Europa-Parlamentet fordømmer den procedure, der blev fulgt ved udvælgelsen af det nye hjemsteds placering, som de facto har frataget Europa-Parlamentet dets beføjelser, da det reelt ikke blev inddraget i processen, men nu forventes blot at bekræfte valget af det nye hjemsteds placering gennem den almindelige lovgivningsprocedure.

Europa-Parlamentet minder om, at den fælles tilgang, der er vedføjet den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen om decentraliserede agenturer, som blev undertegnet i 2012, er juridisk ikkebindende, som det blev fastslået i selve erklæringen, uden at dette berører institutionernes lovgivningsbeføjelser.

Europa-Parlamentet glæder sig over, at proceduren for udvælgelse af agenturets hjemsted var baseret på udvælgelseskriterier, der er omhandlet i den fælles tilgang, men beklager, at det i sidste ende blev afgjort ved lodtrækning. Europa-Parlamentet fastholder derfor, at proceduren for udvælgelse af en ny placering af agenturerne vil blive ændret, og at den i fremtiden ikke vil blive anvendt i sin nuværende form.

Endelig ønsker Europa-Parlamentet at minde om, at de tre institutioner i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016 forpligtede sig til et loyalt og gennemsigtigt samarbejde og minder samtidig om, at de to medlovgivere er ligestillet i henhold til traktaterne."

______________________

EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Henvisning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 13, stk. 2,

Begrundelse

Henvisning til forpligtelsen til gensidigt loyalt samarbejde mellem EU-institutionerne

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5 a)   Artikel 13, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union foreskriver, at forbindelserne mellem EU-institutionerne gennemføres inden for rammerne af et gensidigt loyalt samarbejde, idet hver af dem handler inden for rammerne af de beføjelser, der er tildelt dem i traktaterne, og i overensstemmelse med de procedurer, betingelser og mål, der er fastsat i disse. Europa-Parlamentet skal være fuldt informeret og involveret i alle faser af den almindelige lovgivningsprocedure.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemsted

Referencer

COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

11.12.2017

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFCO

11.12.2017

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Mercedes Bresso

26.2.2018

Behandling i udvalg

26.2.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

26.2.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

18

3

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Max Andersson, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Eleonora Evi, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Ramón Luis Valcárcel Siso

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

18

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Barbara Spinelli

PPE

Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

3

-

ECR

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

NI

Diane James

1

0

S&D

Pedro Silva Pereira

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

PROCEDURE i KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemsted

Referencer

COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD)

Dato for høring af EP

29.11.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

11.12.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

11.12.2017

CONT

11.12.2017

ITRE

11.12.2017

AGRI

11.12.2017

 

AFCO

11.12.2017

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

BUDG

11.12.2017

ITRE

23.1.2018

AGRI

13.12.2017

 

Ordførere

       Dato for valg

Giovanni La Via

10.1.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

25.1.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

12.3.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

52

6

1

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Renata Briano, Nicola Caputo, Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Christofer Fjellner, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Norbert Lins, Gesine Meissner, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Angelo Ciocca, Emilian Pavel, Massimiliano Salini

Dato for indgivelse

12.3.2018

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

52

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Arne Gericke, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Estefanía Torres Martínez

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Rory Palmer, Emilian Pavel, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec

6

ECR

Jørn Dohrmann

PPE

Elisabetta Gardini, Massimiliano Salini

S&D

Renata Briano, Nicola Caputo, Damiano Zoffoli

1

0

ENF 

Angelo Ciocca

Tegnforklaring:

+  :  for

–  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 14. marts 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik