ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 όσον αφορά τον καθορισμό της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων

12.3.2018 - (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD)) - ***I

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Εισηγητής: Giovanni La Via
PR_COD_1amCom


Διαδικασία : 2017/0328(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0063/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0063/2018
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 όσον αφορά τον καθορισμό της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων

(COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0735),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 114 και 168 παράγραφος 4 εδάφιο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0421/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0063/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  καταγγέλλει την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, της 19ης Ιουλίου 2012, και την κοινή προσέγγιση η οποία προσαρτάται σε αυτήν, και ζητεί τη στενή συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τον καθορισμό της έδρας και τη μετεγκατάσταση των οργανισμών και λοιπών οργάνων, έχοντας υπόψη τα προνόμιά του ως συννομοθέτη σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία·

3.  εγκρίνει τη δήλωσή του που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

4.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο –και, σε τελική ανάλυση, οι αντιπρόσωποι των πολιτών της Ένωσης– δεν συμμετείχαν πλήρως στη διαδικασία επιλογής της νέας έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA), η οποία τελικά ολοκληρώθηκε με κλήρωση, παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για μια τόσο σημαντική απόφαση· οι αποφάσεις για την έδρα οργάνων και οργανισμών χρειάζεται, και από νομική άποψη πρέπει, να λαμβάνονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, με πλήρη σεβασμό των προνομίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βάσει των οποίων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι συννομοθέτες σε ισότιμη βάση·

5.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση του Συμβουλίου, που οδηγεί σε μεγαλύτερη ακόμα γεωγραφική δυσαναλογία, καθότι 9 μόνο από τους 37 αποκεντρωμένους οργανισμούς βρίσκονται στα νέα κράτη μέλη, και δεν συμβαδίζει με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 5381/04 και 11018/1/08 που αποδίδουν αμφότερα προτεραιότητα στα νέα κράτη μέλη·

6.  καλεί τις αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι το κόστος που αφορά τη μεταφορά της έδρας του EMA θα καλυφθεί πλήρως από τη χώρα που φιλοξενεί σήμερα την έδρα· επισημαίνει ότι ορισμένες από τις δαπάνες μετεγκατάστασης θα χρειαστεί να προχρηματοδοτηθούν από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, πριν από την οικονομική διευθέτηση με τη σημερινή χώρα υποδοχής·

7.  καλεί τις αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι το κόστος που αφορά την αλλαγή της έδρας του EMA θα καλυφθεί πλήρως από τη χώρα που φιλοξενεί σήμερα την έδρα·

8.  καλεί τις αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι το πρόσθετο κόστος που αφορά τη διπλή μεταφορά της έδρας του ΕΜΑ, πρώτα σε προσωρινό χώρο και, στη συνέχεια, στο κτίριο Vivaldi, θα καλυφθεί πλήρως από την ολλανδική κυβέρνηση και, κατά συνέπεια, δεν θα επηρεάσει αρνητικά τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης·

9.  καλεί τις αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι η διπλή μετακόμιση δεν θα θέσει σε κίνδυνο τις συνήθεις λειτουργικές ανάγκες του ΕΜΑ και ότι θα διασφαλιστεί η επιχειρησιακή συνέχεια και η ομαλή λειτουργία του ΕMA, χωρίς διακοπή, μετά τον Μάρτιο του 2019·

10.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Έχοντας υπόψη το άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων θα πρέπει να έχει μεταφερθεί στη νέα έδρα του από την ημερομηνία κατά την οποία οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν για το Ηνωμένο Βασίλειο ή από τις 30 Μαρτίου 2019, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη.

(2)  Έχοντας υπόψη το άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων θα πρέπει να έχει μεταφερθεί στη νέα έδρα του από τις 30 Μαρτίου 2019.

Αιτιολόγηση

The date of 30 March 2019 is the date when the UK is expected to become a third country. Although the Commission’s proposal reflects the legal possibility that the UK could leave the Union before the end of the 2 years period foreseen in Art 50, the Agency requires legal certainty as regards the official date of its departure from the UK for several practical reasons related to the planning of its relocation process. To avoid that the Agency would have to suddenly move earlier than currently planned, e.g. due to a collapse in the EU-UK negotiations, the Agency would not be in a position to complete all necessary relocation activities on time.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων στη νέα του έδρα, θα πρέπει να συναφθεί συμφωνία για την έδρα πριν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων να μεταφερθεί στη νέα του έδρα.

(3)  Για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων στη νέα του έδρα, θα πρέπει να συναφθεί συμφωνία για την έδρα όσο το δυνατόν συντομότερα. Η συμφωνία για την έδρα θα πρέπει να περιλαμβάνει τους καταλληλότερους όρους και προϋποθέσεις για την επιτυχή μετεγκατάσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού φαρμάκων και του προσωπικού του στο Άμστερνταμ.

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται ακριβές χρονοδιάγραμμα στη νομοθεσία για την υπογραφή της συμφωνίας σχετικά με την έδρα προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία αυτή και με τον τρόπο αυτό να υποστηριχθούν οι προκαταρκτικές δραστηριότητες ενόψει της μετεγκατάστασης έως τις 30 Μαρτίου 2019.Η ύπαρξη μιας συμφωνίας για την έδρα που να καθορίζει λεπτομερές πλαίσιο για την εγκατάσταση του Οργανισμού στην νέα χώρα υποδοχής θα μειώσει την αβεβαιότητα και θα παράσχει σαφέστερη εικόνα στο προσωπικό, συμβάλλοντας κατ' αυτόν τον τρόπο στην αδιάλειπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων της μετεγκατάστασης.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια των εργασιών του Οργανισμού, η προσωρινή εγκατάσταση στο Άμστερνταμ θα πρέπει να παρασχεθεί από 1ης Ιανουαρίου 2019 και η μόνιμη εγκατάσταση στην έδρα του Οργανισμού θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 15 Νοεμβρίου 2019.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3β)  Είναι θετικό το γεγονός ότι η νέα έδρα του Οργανισμού είναι σύμφωνη με τις προτιμήσεις των εν ενεργεία υπαλλήλων του και ότι οι ολλανδικές αρχές καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσουν ότι η μετακόμιση σε δύο στάδια δεν θα θέσει σε κίνδυνο την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, την συνέχεια και την αδιάλειπτη λειτουργία του Οργανισμού. Ωστόσο, η διπλή μετακόμιση του Οργανισμού στο Άμστερνταμ σημαίνει ότι ο Οργανισμός, μόλις εγκατασταθεί στο προσωρινό κτίριο, θα αναγκαστεί να μην δίνει προσωρινά προτεραιότητα σε ορισμένες δραστηριότητες, όπως παιδιατρικά φάρμακα και ζητήματα δημόσιας υγείας συμπεριλαμβανομένων των εργασιών του για τη μικροβιακή αντοχή και την πανδημία γρίπης. Οι καθυστερήσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί από την ολλανδική κυβέρνηση, λόγω των οποίων αναβλήθηκε η παράδοση του οριστικού κτιρίου, του οποίου η κατασκευή δεν έχει ακόμα αρχίσει, εγείρουν ανησυχίες για πιθανές νέες καθυστερήσεις. Η μετεγκατάσταση στο προσωρινό κτίριο θα πρέπει να περιοριστεί σε 10,5 μήνες, για να εξασφαλιστεί ότι ο Οργανισμός θα είναι σε θέση να λειτουργεί εκ νέου με πλήρη ικανότητα από την 16 Νοεμβρίου 2019 και να αποφευχθεί περαιτέρω απώλεια εμπειρογνωμοσύνης.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 71α:

Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα 71α και 71β:

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004

Άρθρο 71α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 71α

Άρθρο 71α

Ο Οργανισμός έχει την έδρα του στο Άμστερνταμ, Κάτω Χώρες.

Ο Οργανισμός έχει την έδρα του στο Άμστερνταμ, Κάτω Χώρες.

 

Η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές των Κάτω Χωρών λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι ο Οργανισμός μπορεί να μετακομίσει στο προσωρινό κτίριο το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2019 και ότι μπορεί να μετακομίσει στο οριστικό κτίριο το αργότερο έως τις 16 Νοεμβρίου 2019.

 

Η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές των Κάτω Χωρών υποβάλλουν γραπτή έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την πρόοδο των εργασιών προσαρμογής στις προσωρινές εγκαταστάσεις και για την κατασκευή του οριστικού κτιρίου τρεις μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, και στη συνέχεια ανά τριμηνία, έως ότου ο Οργανισμός μετακομίσει στην μόνιμη έδρα του.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004

Άρθρο 71 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 71β

 

Εντός 3 μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού, συνάπτεται συμφωνία για την έδρα, που θα επιτρέπει στον Οργανισμό να αναλάβει τα καθήκοντά του σε χώρους που έχουν εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται ακριβές χρονοδιάγραμμα στη νομοθεσία για την υπογραφή της συμφωνίας σχετικά με την έδρα προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία αυτή και με τον τρόπο αυτό να υποστηριχθούν οι προκαταρκτικές δραστηριότητες ενόψει της μετεγκατάστασης έως τις 30 Μαρτίου 2019.Η ύπαρξη μιας συμφωνίας για την έδρα που να καθορίζει λεπτομερές πλαίσιο για την εγκατάσταση του Οργανισμού στην νέα χώρα υποδοχής θα μειώσει την αβεβαιότητα και θα παράσχει σαφέστερη εικόνα στο προσωπικό, συμβάλλοντας κατ' αυτόν τον τρόπο στην αδιάλειπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων της μετεγκατάστασης.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την ημερομηνία κατά την οποία οι Συνθήκες παύουν να εφαρμόζονται για το Ηνωμένο Βασίλειο ή από τις 30 Μαρτίου 2019, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από τις 30 Μαρτίου 2019.

Αιτιολόγηση

The date of 30 March 2019 is the date when the UK is expected to become a third country. Although the Commission’s proposal reflects the legal possibility that the UK could leave the Union before the end of the 2 years period foreseen in Art 50, the Agency requires legal certainty as regards the official date of its departure from the UK for several practical reasons related to the planning of its relocation process. To avoid that the Agency would have to suddenly move earlier than currently planned, e.g. due to a collapse in the EU-UK negotiations, the Agency would not be in a position to complete all necessary relocation activities on time.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ο ρόλος του ως συννομοθέτη δεν έχει ληφθεί δεόντως υπόψη, καθότι δεν συμμετείχε στη διαδικασία για την επιλογή της νέας έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί να υπενθυμίσει τα δικαιώματά του ως συννομοθέτη και τονίζει ότι, κατά τον καθορισμό της έδρας των οργάνων και οργανισμών, πρέπει να γίνεται πλήρως σεβαστή η συνήθης νομοθετική διαδικασία.

Ως το μόνο άμεσα εκλεγόμενο θεσμικό όργανο της Ένωσης και ως αντιπρόσωπος των πολιτών της Ένωσης, αποτελεί τον βασικό εγγυητή του σεβασμού της δημοκρατικής αρχής στην Ένωση.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδοκιμάζει τη διαδικασία που τηρήθηκε για την επιλογή της νέας έδρας, δεδομένου ότι στερήθηκε των δικαιωμάτων του αφού δεν συμμετείχε κατά τρόπο αποτελεσματικό στη διαδικασία, ενώ σήμερα αναμένεται απλώς να επικυρώσει την επιλογή της νέας έδρας στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισημαίνει ότι η κοινή προσέγγιση που είναι προσαρτημένη στην κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς που υπεγράφη το 2012 δεν έχει νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα, όπως αναγνωρίζεται στην ίδια τη δήλωση, και ότι με τη συμφωνία αυτή δεν θίγονται οι νομοθετικές αρμοδιότητες των θεσμικών οργάνων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει συνεπώς ότι η διαδικασία που τηρήθηκε για την επιλογή της νέας έδρας του οργανισμού θα αναθεωρηθεί και ότι δεν θα εφαρμοστεί πλέον υπό τη μορφή αυτή στο μέλλον.

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί επίσης να επισημάνει ότι τα τρία θεσμικά όργανα έχουν δεσμευτεί, στο πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016[1] να συνεργάζονται κατά τρόπο καλόπιστο και διαφανή και ότι η ισότητα των δύο νομοθετικών οργάνων κατοχυρώνεται στις Συνθήκες.

  • [1]  ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) είναι ένας σημαντικός αποκεντρωμένος οργανισμός της ΕΕ, που είναι αρμόδιος για την επιστημονική αξιολόγηση, την εποπτεία και την παρακολούθηση της ασφάλειας των φαρμάκων στην ΕΕ.

Οι ανάγκες της ΕΕ στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας εξελίσσονται συνεχώς, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ζήτηση για πληροφορίες και για μια τεκμηριωμένη προσέγγιση που βασίζεται στην αξιολόγηση των κινδύνων.

Κατά συνέπεια, η αποστολή του EMA για προαγωγή της επιστημονικής αριστείας στην αξιολόγηση και την εποπτεία των φαρμάκων προς όφελος της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι και θα είναι πολύ σημαντική.

Ο Οργανισμός, ο οποίος σήμερα έχει την έδρα του στο Ηνωμένο Βασίλειο, πρέπει να μετεγκατασταθεί στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Στις 22 Ιουνίου 2017, στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι ηγέτες της ΕΕ των 27 ενέκριναν ειδική διαδικασία για τη μετεγκατάσταση του εν λόγω οργανισμού και της ΕΑΤ. Οι υπουργοί της ΕΕ των 27 ψήφισαν στο περιθώριο της συνόδου του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, στις 20 Νοεμβρίου 2017, και κατόπιν κλήρωσης όρισαν ως έδρα το Άμστερνταμ (Κάτω Χώρες).

Στις 29 Νοεμβρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νομοθετική τροποποίηση για τη μετεγκατάσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, ζητώντας από τους συννομοθέτες (το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο) να δώσουν προτεραιότητα στην εξέταση της νομοθετικής πρότασης, η οποία περιορίζεται αυστηρά στην επιβεβαίωση της νέας έδρας του Οργανισμού στο πλαίσιο του ιδρυτικού κανονισμού του.

Η προσφορά από τις Κάτω Χώρες αναφέρει ένα προτεινόμενο κτίριο, το κτίριο Vivaldi (31.855 τ.μ.), στο οποίο, σύμφωνα με την προσφορά, προγραμματίζεται να παραδοθούν το συνεδριακό κέντρο καθώς και ορισμένοι από τους χώρους εργασίας έως την 1η Απριλίου 2019, ενώ οι επόμενοι όροφοι γραφείων θα διατεθούν σταδιακά έως και έξι μήνες μετά την ημερομηνία αυτή. Η προσφορά αναφέρει επίσης ότι υπάρχουν προσωρινές εφεδρικές εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι να μεταφερθεί όλο το προσωπικό του EMA στο κτίριο Vivaldi, και ότι η αναλυτική διαρρύθμισή τους πρόκειται να συμφωνηθεί με τον Οργανισμό.

Ο εισηγητής εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, σε τελική ανάλυση, οι αντιπρόσωποι των πολιτών της ΕΕ, δεν συμμετείχαν πλήρως στη διαδικασία επιλογής της νέας έδρας του EMA, η οποία τελικά ολοκληρώθηκε με κλήρωση, παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για μια τόσο σημαντική απόφαση.

Ο εισηγητής προτίθεται, κατά συνέπεια, να προτείνει να καταρτιστεί μια Διακήρυξη, ως παράρτημα της έκθεσης που θα ψηφιστεί στην επιτροπή ENVI και στην Ολομέλεια, για την τροποποίηση της Κοινής Δήλωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και της Κοινής Προσέγγισης που παρατίθεται στο παράρτημα του εν λόγω εγγράφου, τα οποία υπεγράφησαν το 2012, δεν είναι νομικά δεσμευτικά, όπως αναφέρεται και στην ίδια τη Δήλωση, και έχουν συμφωνηθεί με την επιφύλαξη των νομοθετικών αρμοδιοτήτων των θεσμικών οργάνων.

Ο εισηγητής προτίθεται να υπερασπιστεί τα προνόμια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πιστεύει ότι όλες οι αποφάσεις για την έδρα οργάνων και οργανισμών της ΕΕ χρειάζεται και πρέπει, νομίμως, να λαμβάνονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, με πλήρη σεβασμό των προνομίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βάσει των οποίων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι συννομοθέτες σε ισότιμη βάση.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (27.2.2018)

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 όσον αφορά τον καθορισμό της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων
(COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Mercedes Bresso

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Τροπολογία

 

1α.   ζητεί να επανεξεταστεί άμεσα η κοινή προσέγγιση που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της κοινής δήλωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς που υπεγράφη στις 19 Ιουλίου 2012, προκειμένου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετέχει σε μεγαλύτερο βαθμό στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τον καθορισμό της έδρας των οργανισμών, λαμβανομένων υπόψη των αρμοδιοτήτων του ως συννομοθέτη στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας·

Τροπολογία    2

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Τροπολογία

 

1β.   εγκρίνει τη δήλωσή του που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

Προς ενημέρωση, η δήλωση αναφέρει τα εξής:

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο ρόλος του ως συννομοθέτη δεν έχει ληφθεί δεόντως υπόψη, καθότι δεν συμμετείχε στη διαδικασία για την επιλογή της νέας έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί να υπενθυμίσει τα δικαιώματά του ως συννομοθέτη και τονίζει ότι, κατά τον καθορισμό της έδρας των οργάνων και οργανισμών, πρέπει να γίνεται πλήρως σεβαστή η συνήθης νομοθετική διαδικασία.

Ως το μόνο άμεσα εκλεγόμενο θεσμικό όργανο της Ένωσης και ως αντιπρόσωπος των πολιτών της Ένωσης, αποτελεί το βασικό εγγυητή του σεβασμού της δημοκρατικής αρχής στην Ένωση.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδοκιμάζει τη διαδικασία που τηρήθηκε για την επιλογή της νέας έδρας, δεδομένου ότι στερήθηκε των δικαιωμάτων του αφού δεν συμμετείχε κατά τρόπο αποτελεσματικό στη διαδικασία, ενώ σήμερα αναμένεται απλώς να επικυρώσει την επιλογή της νέας έδρας στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισημαίνει ότι η κοινή προσέγγιση που είναι προσαρτημένη στην κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς που υπεγράφη το 2012 δεν έχει νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα, όπως αναγνωρίζεται στην ίδια τη δήλωση, και ότι με τη συμφωνία αυτή δεν θίγονται οι νομοθετικές αρμοδιότητες των θεσμικών οργάνων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδοκιμάζει μεν το γεγονός ότι η διαδικασία επιλογής της νέας έδρας του οργανισμού βασίστηκε στα κριτήρια που αναφέρονται στην κοινή προσέγγιση, αποδοκιμάζει ωστόσο το ότι η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε με κλήρωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει συνεπώς ότι η διαδικασία που τηρήθηκε για την επιλογή της νέας έδρας του οργανισμού πρέπει να επανεξεταστεί και ότι δεν θα εφαρμοστεί πλέον υπό τη μορφή αυτή στο μέλλον.

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί επίσης να επισημάνει ότι τα τρία θεσμικά όργανα έχουν δεσμευτεί, στο πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 20161 να συνεργάζονται κατά τρόπο καλόπιστο και διαφανή και ότι η ισότητα των δύο νομοθετικών οργάνων κατοχυρώνεται στις Συνθήκες.»

______________________

ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2,

Αιτιολόγηση

Επισημαίνεται η υποχρέωση που υπέχουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να συνεργάζονται μεταξύ τους καλή τη πίστει.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)   Δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση τα θεσμικά όργανα της Ένωσης υποχρεούνται να συνεργάζονται μεταξύ τους καλή τη πίστει εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί από τις Συνθήκες και σύμφωνα με τις διαδικασίες, τους όρους και τους στόχους που ορίζονται σε αυτές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να τηρείται πλήρως ενήμερο και να συμμετέχει σε όλα τα στάδια της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Καθορισμός της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

11.12.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFCO

11.12.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Mercedes Bresso

26.2.2018

Εξέταση στην επιτροπή

26.2.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

26.2.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

3

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eleonora Evi, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Ramón Luis Valcárcel Siso

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

18

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Barbara Spinelli

PPE

Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

3

-

ECR

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

NI

Diane James

1

0

S&D

Pedro Silva Pereira

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Tοποθεσία της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

29.11.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

11.12.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

11.12.2017

CONT

11.12.2017

ITRE

11.12.2017

AGRI

11.12.2017

 

AFCO

11.12.2017

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

11.12.2017

ITRE

23.1.2018

AGRI

13.12.2017

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Giovanni La Via

10.1.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

25.1.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

12.3.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

52

6

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Renata Briano, Nicola Caputo, Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Christofer Fjellner, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Norbert Lins, Gesine Meissner, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Angelo Ciocca, Emilian Pavel, Massimiliano Salini

Ημερομηνία κατάθεσης

12.3.2018

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

52

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Arne Gericke, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Estefanía Torres Martínez

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Rory Palmer, Emilian Pavel, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec

6

-

ECR

Jørn Dohrmann

PPE

Elisabetta Gardini, Massimiliano Salini

S&D

Renata Briano, Nicola Caputo, Damiano Zoffoli

1

0

ENF 

Angelo Ciocca

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 14 Μαρτίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου