RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 726/2004 Euroopa Ravimiameti asukoha osas

12.3.2018 - (COM(2017)0735 – C8‑0421/2017 – 2017/0328(COD)) - ***I

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Raportöör: Giovanni La Via


Menetlus : 2017/0328(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0063/2018
Esitatud tekstid :
A8-0063/2018
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 726/2004 Euroopa Ravimiameti asukoha osas

(COM(2017)0735 – C8‑0421/2017 – 2017/0328(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0735),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artiklit 114 ja artikli 168 lõike 4 punkti c, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0421/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ja põhiseaduskomisjoni arvamust (A8-0063/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  ütleb lahti Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni 19. juuli 2012. aasta ühisavaldusest detsentraliseeritud asutuste kohta ja selle lisaks olevast ühisest lähenemisviisist ning nõuab, et Euroopa Parlament kaasataks tihedalt ametite ja organite asukohta ja ümberpaigutamist käsitlevate otsuste tegemise protsessi, pidades silmas tema õigusi kaasseadusandjana seadusandliku tavamenetluse kohaselt;

3.  kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud Euroopa Parlamendi avalduse;

4.  peab kahetsusväärseks, et Euroopa Parlament ja seeläbi liidu kodanike esindajad ei olnud täielikult kaasatud Euroopa Ravimiameti (EMA) uue asukoha valimise menetlusse, milles lõplik otsus tehti liisuheitmise teel, kuigi tegemist on äärmiselt olulise otsusega; organite ja asutuste asukohta puudutavad otsused on tarvis ja õiguspäraselt tulebki võtta vastu seadusandliku tavamenetluse teel, austades täielikult Euroopa Parlamendi õigusi, mille kohaselt Euroopa Parlament ja nõukogu on võrdväärsed kaasseadusandjad;

5.  peab kahetsusväärseks nõukogu otsust, mis põhjustab geograafilise ebaproportsionaalsuse suurenemist, sest 37 ELi detsentraliseeritud asutusest vaid üheksa asub uutes liikmesriikides, mis on vastuolus Euroopa Ülemkogu järeldustega 5381/04 ja 11018/1/08, mis mõlemad annavad eelisõiguse uutele liikmesriikidele;

6.  kutsub eelarvepädevaid institutsioone ja komisjoni üles tagama, et EMA asukoha muutmise kulud katab täielikult praegune asukohariik; juhib tähelepanu asjaolule, et osa praegusest asukohast ümberpaigutamise kuludest tuleb eelrahastada liidu eelarvest enne finantsarveldust praeguse asukohariigiga;

7.  kutsub eelarvepädevaid institutsioone ja komisjoni üles tagama, et EMA asukoha muutmise kulud katab täies ulatuses praegune asukohariik;

8.  kutsub eelarvepädevaid institutsioone ja komisjoni üles tagama, et lisakulud, mis kaasnevad EMA asukoha kahekordse üleviimisega – esmalt ajutisse asukohta ja seejärel Vivaldi hoonesse –, katab täies ulatuses Madalmaade valitsus ja need ei avaldaks seega negatiivset mõju liidu üldeelarvele;

9.  kutsub eelarvepädevaid institutsioone ja komisjoni üles seisma hea selle eest, et asukoha kahekordne üleviimine ei seaks ohtu EMA tavapäraste tegutsemisvajaduste katmist ning et tegevuse järjepidevus ja ameti tõrgeteta ja katkestuseta toimimine oleksid tagatud ka pärast 2019. aasta märtsi;

10.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

11.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõiget 3, peaks Euroopa Ravimiamet asuma oma uues asukohas alates kuupäevast, mil lõppeb aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes, või alates 30. märtsist 2019, olenevalt sellest, kumb on varasem.

(2)  Võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõiget 3, peaks Euroopa Ravimiamet asuma oma uues asukohas alates 30. märtsist 2019.

Selgitus

The date of 30 March 2019 is the date when the UK is expected to become a third country. Although the Commission’s proposal reflects the legal possibility that the UK could leave the Union before the end of the 2 years period foreseen in Art 50, the Agency requires legal certainty as regards the official date of its departure from the UK for several practical reasons related to the planning of its relocation process. To avoid that the Agency would have to suddenly move earlier than currently planned, e.g. due to a collapse in the EU-UK negotiations, the Agency would not be in a position to complete all necessary relocation activities on time.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Et tagada Euroopa Ravimiameti nõuetekohane toimimine tema uues asukohas, tuleks enne, kui Euroopa Ravimiamet asub tegutsema oma uues asukohas, sõlmida peakorterileping.

(3)  Et tagada Euroopa Ravimiameti nõuetekohane toimimine tema uues asukohas, tuleks esimesel võimalusel sõlmida peakorterileping. Peakorterileping peaks sisaldama kõige asjakohasemaid tingimusi Euroopa Ravimiameti ja selle töötajate edukaks ümberpaigutamiseks Amsterdami.

Selgitus

Peakorterilepingu allkirjastamist käsitlevates õigusaktides peab olema täpne ajakava, et vältida viivitusi peakorterilepingu läbirääkimistel ja seega toetada ettevalmistavaid toiminguid ameti ümberpaigutamiseks 30. märtsiks 2019. Peakorterileping, milles nähakse ette üksikasjalik raamistik ameti sisseseadmiseks uues asukohariigis, vähendab ebakindlust ja annab töötajatele suurema selguse, aidates seeläbi tagada tegevuse jätkumise ümberpaigutamise kõigis etappides.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a)  Et tagada ameti tegevuse jätkumine täies ulatuses, tuleks ajutine asukoht Amsterdamis tagada alates 1. jaanuarist 2019 ja ameti alaline peakorter peaks olema valmis 15. novembriks 2019.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 b)  On tervitatav, et ameti uus asukoht vastab tema praeguste töötajate eelistustele ning et Madalmaade ametiasutused püüavad tagada, et kahekordne üleviimine ei ohustaks ameti tegevuse tulemuslikkust, järjepidevust ega katkematut toimimist. Ameti kahekordne ümberpaigutamine Amsterdami tähendab siiski seda, et amet peab oma ajutises asukohas asudes vähendama ajutiselt teatavate tegevuste tähtsust, näiteks oma tööd pediaatrias kasutatavate ravimite ja rahvatervisega seotud küsimustes, sealhulgas ravimiresistentsuse ja gripipandeemiaga seotud töö. Viivitused, millest Madalmaade valitsus on juba teatanud ja mis on edasi lükanud alalise hoone üleandmise, mille ehitamist ei ole veel alustatud, valmistavad muret võimalike edasiste viivituste pärast. Ümberpaigutamine ajutisse hoonesse peaks piirduma 10,5 kuuga tagamaks, et amet saab alates 16. novembrist 2019 uuesti tegutseda täismahus, ja vältimaks edasist teadmiste kadu.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Määrusele (EÜ) nr 726/2004 lisatakse artikkel 71 a:

Määrusele (EÜ) nr 726/2004 lisatakse artiklid 71 a ja 71 b:

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1

Määrus (EÜ) nr 726/2004

Artikkel 71 a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 71 a

Artikkel 71 a

Ameti asukoht on Amsterdam, Madalmaad.

Ameti asukoht on Amsterdam, Madalmaad.

 

Komisjon ja Madalmaade pädevad asutused võtavad kõik vajalikud meetmed tagamaks, et amet saab kolida oma ajutisse asukohta hiljemalt 1. jaanuaril 2019 ning alalisse asukohta hiljemalt 16. novembril 2019.

 

Komisjon ja Madalmaade pädevad asutused esitavad Euroopa Parlamendile ja nõukogule kirjaliku aruande ajutiste ruumide kohandamisel ja alalise hoone ehitamisel tehtud edusammude kohta kolme kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist ning seejärel iga kolme kuu tagant, kuni amet on kolinud oma alalisse peakorterisse.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Määrus (EÜ) nr 726/2004

Artikkel 71 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 71 b

 

Peakorterileping, mis võimaldab ametil asuda täitma oma ülesandeid Euroopa Parlamendi ja nõukogu heakskiidetud ruumides, sõlmitakse kolme kuu jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest.

Selgitus

Peakorterilepingu allkirjastamist käsitlevates õigusaktides peab olema täpne ajakava, et vältida viivitusi peakorterilepingu läbirääkimistel ja seega toetada ettevalmistavaid toiminguid ameti ümberpaigutamiseks 30. märtsiks 2019. Peakorterileping, milles nähakse ette üksikasjalik raamistik ameti sisseseadmiseks uues asukohariigis, vähendab ebakindlust ja annab töötajatele suurema selguse, aidates seeläbi tagada tegevuse jätkumise ümberpaigutamise kõigis etappides.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolevat määrust kohaldatakse alates kuupäevast, mil lõppeb aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes, või alates 30. märtsist 2019, olenevalt sellest, kumb on varasem.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 30. märtsist 2019.

Selgitus

The date of 30 March 2019 is the date when the UK is expected to become a third country. Although the Commission’s proposal reflects the legal possibility that the UK could leave the Union before the end of the 2 years period foreseen in Art 50, the Agency requires legal certainty as regards the official date of its departure from the UK for several practical reasons related to the planning of its relocation process. To avoid that the Agency would have to suddenly move earlier than currently planned, e.g. due to a collapse in the EU-UK negotiations, the Agency would not be in a position to complete all necessary relocation activities on time.

EUROOPA PARLAMENDI AVALDUS

Euroopa Parlament peab kahetsusväärseks, et tema kui kaasseadusandja rolli ei ole nõuetekohaselt arvesse võetud, sest ta ei osalenud menetluses, mille tulemusel valiti Euroopa Ravimiameti uus asukoht.

Euroopa Parlament soovib meelde tuletada oma õigusi kaasseadusandjana ja nõuab kindlalt, et organite ja ametite asukohtade kindlaksmääramisel järgitaks täielikult seadusandlikku tavamenetlust.

Liidu ainsa otse valitud institutsioonina ja liidu kodanike esindajana on parlament liidus demokraatliku põhimõtte järgimise peamine tagaja.

Euroopa Parlament taunib uue asukoha valimiseks kasutatud menetlust, millega de facto võeti Euroopa Parlamendilt tema õigused, kuna ta ei olnud protsessi tegelikult kaasatud, aga nüüd oodatakse, et ta lihtsalt kinnitaks uue valitud asukoha seadusandliku tavamenetluse teel.

Euroopa Parlament tuletab meelde, et ühine lähenemisviis, mis on lisatud 2012. aastal allkirjastatud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja Euroopa Komisjoni ühisavaldusele detsentraliseeritud ametite kohta, ei ole õiguslikult siduv, nagu tunnistati avalduses endas, ning selle suhtes lepiti kokku ilma, et see piiraks institutsioonide seadusandlikke volitusi.

Seetõttu nõuab Euroopa Parlament kindlalt, et ametite uue asukoha valimise menetlust muudetaks ja tulevikus enam sellisel kujul ei kasutataks.

Viimaseks soovib Euroopa Parlament meelde tuletada, et 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes[1] võtsid kolm institutsiooni endale kohustuse teha lojaalselt ja läbipaistvalt koostööd, tuletades sellega seoses meelde, et kaasseadusandjad on võrdväärsed, nagu on sätestatud aluslepingutes.

  • [1]  ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

SELETUSKIRI

Euroopa Ravimiamet (EMA) on oluline ELi detsentraliseeritud asutus, mis vastutab ELis ravimite teadusliku hindamise, järelevalve ja ohutuse jälgimise eest.

ELi tervisealased ja ohutusvajadused muutuvad pidevalt, mille tulemuseks on kasvav nõudlus teabe ning riskil ja tõenditel põhineva perspektiivi järele.

Seetõttu on nüüd ja edaspidi äärmiselt oluline EMA ülesanne edendada ravimite hindamise ja järelevalve valdkonnas teaduse tipptaset, mis tuleks Euroopa Liidus kasuks nii inimeste kui ka loomade tervisele.

Praegu Londonis asuv amet tuleb viia teise asukohta seoses Ühendkuningriigi EList väljaastumisega. ELi 27 liikmesriigi juhid kinnitasid 22. juunil 2017 Euroopa Ülemkogu kohtumisel erimenetluse selle ameti ja Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) asukoha muutmiseks. ELi 27 liikmesriigi ministrid hääletasid üldasjade nõukogu 20. novembri 2017. aasta istungil, määrates liisuheitmise teel asukohaks Amsterdami Madalmaades.

Euroopa Komisjon tegi 29. novembril 2017 ettepaneku muuta õigusakti Euroopa Ravimiameti ümberpaigutamiseks seadusandliku tavamenetluse alusel, paludes kaasseadusandjatel (Euroopa Parlament ja nõukogu) eelisjärjekorras käsitleda seadusandlikku ettepanekut, mis piirdub rangelt ameti uue asukoha kinnitamisega asutamismääruses.

Madalmaade pakkumises tehakse ettepanek kasutada üht hoonet, Vivaldi hoonet (31,855 m²), milles on pakkumise kohaselt kavandatud konverentsikeskuse ja mõnede töökohtade üleandmine 1. aprilliks 2019 ning ülejäänud kontoriruumidega korrused saavad valmis kuue kuu jooksul pärast seda. Pakkumises on näidatud ka ajutised tagavararuumid, mida kasutatakse alates 1. jaanuarist 2019 kuni ajani, mil kõik EMA töötajad on üle viidud Vivaldi hoonesse, ning üksikasjalik ruumijaotus, mis lepitakse kokku ametiga.

Raportöör peab kahetsusväärseks, et Euroopa Parlament ja seeläbi ELi kodanike esindajad ei olnud täielikult kaasatud EMA uue asukoha valimise menetlusse, milles lõplik otsus tehti liisuheitmise teel, kuigi tegemist on äärmiselt olulise otsusega.

Raportöör kavatseb seetõttu teha ettepaneku koostada deklaratsioon, mis lisatakse ENVI-komisjonis ja täiskogu istungil hääletatavale raportile, eesmärgiga muuta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja Euroopa Komisjoni ühisavaldust detsentraliseeritud ametite kohta ja selle lisaks olevat ühist lähenemisviisi, mis allkirjastati 2012. aastal ja mis ei ole sellesama ühisavalduse kohaselt õiguslikult siduvad ning milles lepiti kokku ilma, et see piiraks institutsioonide seadusandlikke volitusi.

Raportöör kavatseb kaitsta Euroopa Parlamendi õigusi ja on veendunud, et kõik ELi organite ja asutuste asukohta puudutavad otsused on tarvis ja õiguspäraselt tulebki võtta vastu seadusandliku tavamenetluse teel, austades täielikult Euroopa Parlamendi õigusi, mille kohaselt Euroopa Parlament ja nõukogu on võrdväärsed kaasseadusandjad.

PÕHISEADUSKOMISJONI ARVAMUS (27.2.2018)

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 726/2004 Euroopa Ravimiameti asukoha osas
(COM(2017)0735 – C8‑0421/2017 – 2017/0328(COD))

Arvamuse koostaja: Mercedes Bresso

MUUDATUSETTEPANEKUD

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek  1

Seadusandliku resolutsiooni projekt

Punkt 1 a (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt

Muudatusettepanek

 

1 a.   nõuab, et viivitamata vaadataks läbi ühine lähenemisviis, mis on lisatud Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni 19. juuli 2012. aasta ühisavaldusele detsentraliseeritud ametite kohta, et kaasata Euroopa Parlament tihedalt ametite asukohta käsitlevate otsuste tegemisse, arvestades tema kui kaasseadusandja õigusi seadusandliku tavamenetluse raames;

Muudatusettepanek    2

Seadusandliku resolutsiooni projekt

Punkt 1 b (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt

Muudatusettepanek

 

1 b.   kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud Euroopa Parlamendi avalduse;

Teavitamise eesmärgil esitatakse alljärgnevalt avalduse tekst:

„Euroopa Parlament peab kahetsusväärseks, et tema kui kaasseadusandja rolli ei ole nõuetekohaselt arvesse võetud, sest ta ei osalenud menetluses, mille tulemusel valiti Euroopa Ravimiameti (EMA) uus asukoht.

Euroopa Parlament soovib meelde tuletada oma õigusi kaasseadusandjana ja nõuab kindlalt, et organite ja ametite asukohtade kindlaksmääramisel järgitaks täielikult seadusandlikku tavamenetlust.

Liidu ainsa otse valitud institutsioonina ja liidu kodanike esindajana on parlament demokraatliku põhimõtte järgimise peamine tagaja liidus.

Euroopa Parlament taunib uue asukoha valimiseks kasutatud menetlust, millega de facto võeti Euroopa Parlamendilt tema õigused, kuna ta ei olnud protsessi tegelikult kaasatud, aga nüüd oodatakse, et ta lihtsalt kinnitaks uue valitud asukoha seadusandliku tavamenetluse teel.

Euroopa Parlament tuletab meelde, et 2012. aastal allkirjastatud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja Euroopa Komisjoni ühisavaldusele detsentraliseeritud ametite kohta lisatud ühine lähenemisviis on õiguslikult mittesiduv, nagu tunnistati avalduses endas, ning selle suhtes lepiti kokku, ilma et see piiraks institutsioonide seadusandlikke volitusi.

Euroopa Parlament väljendab heameelt selle üle, et ameti uue asukoha valimise menetluses tugineti ühises lähenemisviisis osutatud valikukriteeriumidele, kuid taunib seda, et lõpuks tehti otsus loosi tõmbamisega. Seetõttu nõuab Euroopa Parlament kindlalt, et ametite uue asukoha valimise menetlust reformitaks ja tulevikus enam sellisel kujul ei kasutataks.

Lõpuks soovib Euroopa Parlament ka meelde tuletada, et 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes1 võtsid kolm institutsiooni endale kohustuse teha lojaalselt ja läbipaistvalt koostööd, tuletades sellega seoses meelde, et mõlemad kaasseadusandjad on võrdsed, nagu on sätestatud aluslepingutes.“

______________________

ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Volitus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 13 lõiget 2,

Selgitus

Viide ELi institutsioonide kohustusele olla omavahelises koostöös üksteise suhtes lojaalsed.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)   Euroopa Liidu lepingu artikli 13 lõikes 2 nõutakse, et liidu institutsioonide suhete aluseks oleks vastastikune lojaalne koostöö, kusjuures iga institutsioon tegutseb talle aluslepingutega antud volituste piires ning vastavalt nendes sätestatud korrale, tingimustele ja eesmärkidele. Euroopa Parlamenti tuleb täielikult teavitada ja ta tuleb kaasata seadusandliku tavamenetluse kõigil etappidel.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Ravimiameti asukoht

Viited

COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

11.12.2017

 

 

 

Arvamuse esitajad

       istungil teada andmise kuupäev

AFCO

11.12.2017

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Mercedes Bresso

26.2.2018

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

26.2.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

26.2.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

18

3

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Max Andersson, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Eleonora Evi, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Ramón Luis Valcárcel Siso

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

18

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Barbara Spinelli

PPE

Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

3

ECR

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

NI

Diane James

1

0

S&D

Pedro Silva Pereira

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Ravimiameti asukoht

Viited

COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD)

EP-le esitamise kuupäev

29.11.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

11.12.2017

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

11.12.2017

CONT

11.12.2017

ITRE

11.12.2017

AGRI

11.12.2017

 

AFCO

11.12.2017

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

BUDG

11.12.2017

ITRE

23.1.2018

AGRI

13.12.2017

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Giovanni La Via

10.1.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

25.1.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

12.3.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

52

6

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Renata Briano, Nicola Caputo, Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Christofer Fjellner, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Norbert Lins, Gesine Meissner, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Angelo Ciocca, Emilian Pavel, Massimiliano Salini

Esitamise kuupäev

12.3.2018

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

52

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Arne Gericke, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Estefanía Torres Martínez

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Rory Palmer, Emilian Pavel, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec

6

ECR

Jørn Dohrmann

PPE

Elisabetta Gardini, Massimiliano Salini

S&D

Renata Briano, Nicola Caputo, Damiano Zoffoli

1

0

ENF 

Angelo Ciocca

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 14. märts 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika