MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta Euroopan lääkeviraston kotipaikan sijainnin osalta

12.3.2018 - (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD)) - ***I

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Esittelijä: Giovanni La Via


Menettely : 2017/0328(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0063/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0063/2018
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta Euroopan lääkeviraston kotipaikan sijainnin osalta

(COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0735),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan ja 168 artiklan 4 kohdan c alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0421/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön sekä perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0063/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  tuomitsee 19. heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission yhteisen julkilausuman erillisvirastoista ja siihen liitetyn yhteisen lähestymistavan ja kehottaa Euroopan parlamenttia osallistumaan tiiviisti virastojen ja elinten sijaintia ja siirtämistä koskevaan päätöksentekomenettelyyn, kun otetaan huomioon sen etuoikeudet lainsäätäjänä tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen;

3.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan lausumansa;

4.  pitää valitettavana, että Euroopan parlamentti – ja viime kädessä unionin kansalaisten edustajat – ei ollut täysimääräisesti mukana valitsemassa Euroopan lääkeviraston (EMA) uutta kotipaikkaa, joka lopulta päätettiin arpomalla, vaikka kyseessä on niin tärkeä päätös; toteaa, että elinten ja virastojen sijaintia koskevat päätökset on säädösten mukaan tehtävä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä siten, että noudatetaan täysin Euroopan parlamentin valtaoikeuksia, joiden mukaan Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat tasavertaisia lainsäätäjiä;

5.  pitää valitettavana neuvoston päätöstä, joka johtaa EU:n maantieteellisen jaon syvenemiseen, sillä uusissa jäsenvaltioissa on vain yhdeksän erillisvirastoa, vaikka niitä on yhteensä 37; toteaa, että tämä on uusia jäsenvaltioita priorisoivien Eurooppa-neuvoston päätelmien 5381/04 ja 11018/1/08 vastaista;

6.  kehottaa budjettivallan käyttäjiä ja komissiota varmistamaan, että nykyinen isäntävaltio vastaa kaikista EMA:n kotipaikan muuttamisesta aiheutuvista kustannuksista; huomauttaa, että jotkut nykyisestä sijaintipaikasta pois muuttamiseen liittyvistä kustannuksista on rahoitettava etukäteen EU:n talousarviosta, ennen lopullista rahoitusratkaisua nykyisen isäntämaan kanssa;

7.  kehottaa budjettivallan käyttäjiä ja komissiota varmistamaan, että nykyinen isäntävaltio vastaa kaikista viraston kotipaikan muuttamisesta aiheutuvista kustannuksista;

8.  kehottaa budjettivallan käyttäjiä ja komissiota varmistamaan, että Alankomaiden hallitus vastaa kokonaisuudessaan kustannuksista, jotka aiheutuvat EMA:n kotipaikan muuttamisesta kahteen kertaan (ensin väliaikaisesti ja sitten Vivaldi-rakennukseen), ja että tämä ei siis vaikuta haitallisesti unionin yleiseen talousarvioon;

9.  kehottaa budjettivallan käyttäjiä ja komissiota varmistamaan, että kahteen kertaan muutto ei vaaranna EMA:n tavanomaisia operatiivisia tarpeita ja että EMA:n toiminta jatkuu sujuvasti keskeytyksittä myös maaliskuun 2019 jälkeen;

10.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

11.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Kun otetaan huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 kohta, Euroopan lääkeviraston olisi otettava käyttöön uusi kotipaikkansa siitä päivästä, jona perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, tai 30 päivästä maaliskuuta 2019 sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.

(2)  Kun otetaan huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 50 artiklan 3 kohta, Euroopan lääkeviraston olisi otettava käyttöön uusi kotipaikkansa 30 päivästä maaliskuuta 2019.

Perustelu

The date of 30 March 2019 is the date when the UK is expected to become a third country. Although the Commission’s proposal reflects the legal possibility that the UK could leave the Union before the end of the 2 years period foreseen in Art 50, the Agency requires legal certainty as regards the official date of its departure from the UK for several practical reasons related to the planning of its relocation process. To avoid that the Agency would have to suddenly move earlier than currently planned, e.g. due to a collapse in the EU-UK negotiations, the Agency would not be in a position to complete all necessary relocation activities on time.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Jotta varmistetaan Euroopan lääkeviraston asianmukainen toiminta sen uudessa sijaintipaikassa, olisi tehtävä toimipaikkaa koskeva sopimus ennen kuin lääkevirasto aloittaa uudessa kotipaikassaan.

(3)  Jotta varmistetaan Euroopan lääkeviraston asianmukainen toiminta sen uudessa sijaintipaikassa, olisi tehtävä toimipaikkaa koskeva sopimus mahdollisimman nopeasti. Toimipaikkaa koskevassa sopimuksessa olisi oltava mahdollisimman asianmukaiset ehdot Euroopan lääkeviraston ja sen henkilöstön siirtämiseksi onnistuneesti Amsterdamiin.

Perustelu

Täsmällisesti säädettyä määräaikaa päätoimipaikkasopimuksen allekirjoittamiselle tarvitaan estämään viivytyksiä sopimusneuvotteluissa ja siten tukemaan valmistelutoimia, joilla muutto voidaan toteuttaa viimeistään 30. maaliskuuta 2019. Viraston siirtymisessä uuteen isäntävaltioon tarvittavan yksityiskohtaisen kehyksen sisältävän päätoimipaikkasopimuksen olemassaolo vähentää epävarmuutta ja antaa selkeyttä henkilöstölle, mikä auttaa takaamaan toiminnan jatkuvuuden muuton kaikissa vaiheissa.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Jotta voidaan varmistaa viraston koko toiminnan jatkuvuus, väliaikainen toimipaikka Amsterdamissa olisi voitava ottaa käyttöön 1. tammikuuta 2019 ja viraston pysyvä toimipaikka olisi saatettava valmiiksi viimeistään 15. marraskuuta 2019.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 b)  On pidettävä tervetulleena, että uusi virasto on sen nykyisen henkilöstön odotusten mukainen ja että Alankomaiden viranomaiset pyrkivät varmistamaan, että kaksinkertainen siirtyminen ei vaaranna viraston operatiivista tehokkuutta, jatkuvuutta ja keskeytymätöntä toimintaa. Viraston kaksinkertainen muutto Amsterdamiin tarkoittaa kuitenkin, että viraston on väliaikaisessa toimipaikassaan jätettävä vähemmälle huomiolle tiettyjä toimia, esimerkiksi lapsille tarkoitettujen lääkkeiden tutkimuksen kaltaisia toimia sekä kansanterveyskysymyksiä, kuten mikrobilääkeresistenssin ja influenssapandemioiden tutkiminen. Alankomaiden hallituksen jo ilmoittamat vakavat viivytykset, jotka ovat lykänneet pysyvän rakennuksen – jonka rakentamista ei ole vielä aloitettu – luovutusta, herättävät huolta mahdollisista lisäviivytyksistä. Siirto väliaikaiseen rakennukseen olisi rajattava 10,5 kuukauteen, jotta virasto pystyy toimimaan jälleen täysin toimintakykyisenä 16. marraskuuta 2019 alkaen ja jotta vältytään asiantuntemuksen menetykseltä jatkossa.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Lisätään asetukseen (EY) N:o 726/2004 71 a artikla seuraavasti:

Lisätään asetukseen (EY) N: o 726/2004 71 a ja 71 b artikla seuraavasti:

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Asetus (EY) N:o 726/2004

”71 a artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

”71 a artikla

”71 a artikla

Viraston kotipaikka on Amsterdam, Alankomaat.”

Viraston kotipaikka on Amsterdam, Alankomaat.

 

Komissio ja Alankomaiden toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että virasto voi siirtyä sen väliaikaiseen toimipaikkaan viimeistään 1. tammikuuta 2019 ja että se siirtyy pysyvään toimipaikkaansa viimeistään 16. marraskuuta 2019.

 

Komission ja Alankomaiden toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava kirjallinen kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle väliaikaisiin tiloihin tehtävien mukautusten edistymisestä ja pysyvän rakennuksen rakentamisesta kolmen kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen kolmen kuukauden välein, kunnes virasto on muuttanut pysyviin toimitiloihinsa.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Asetus (EY) N:o 726/2004

71 b artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

”71 b artikla

 

Toimipaikkasopimus, jonka perusteella virasto käynnistää toimintansa Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymissä tiloissa, on tehtävä kolme kuukautta ennen tämän asetuksen voimaantuloa.”

Perustelu

Täsmällisesti säädettyä määräaikaa toimipaikkasopimuksen allekirjoittamiselle tarvitaan estämään viivytyksiä sopimusneuvotteluissa ja siten tukemaan valmistelutoimia, joilla muutto voidaan toteuttaa viimeistään 30. maaliskuuta 2019. Viraston siirtymisessä uuteen isäntävaltioon tarvittavan yksityiskohtaisen kehyksen sisältävän toimipaikkasopimuksen olemassaolo vähentää epävarmuutta ja antaa selkeyttä henkilöstölle, mikä auttaa takaamaan toiminnan jatkuvuuden muuton kaikissa vaiheissa.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tätä asetusta sovelletaan siitä päivästä, jona perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, tai 30 päivästä maaliskuuta 2019 sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.

Tätä asetusta sovelletaan 30 päivästä maaliskuuta 2019.

Perustelu

The date of 30 March 2019 is the date when the UK is expected to become a third country. Although the Commission’s proposal reflects the legal possibility that the UK could leave the Union before the end of the 2 years period foreseen in Art 50, the Agency requires legal certainty as regards the official date of its departure from the UK for several practical reasons related to the planning of its relocation process. To avoid that the Agency would have to suddenly move earlier than currently planned, e.g. due to a collapse in the EU-UK negotiations, the Agency would not be in a position to complete all necessary relocation activities on time.

EUROOPAN PARLAMENTIN LAUSUMA

Euroopan parlamentti pitää valitettavana, ettei sen asemaa lainsäädäntövallan käyttäjänä ole otettu asianmukaisesti huomioon, kun se ei osallistunut menettelyyn, jolla valittiin Euroopan lääkeviraston (EMA) uusi kotipaikka.

Euroopan parlamentti muistuttaa valtaoikeuksistaan lainsäätäjänä ja vaatii tavallisen lainsäätämisjärjestyksen täyttä noudattamista elinten ja virastojen kotipaikan yhteydessä.

Koska parlamentti on unionin ainoa välittömillä vaaleilla valittu toimielin, joka edustaa unionin kansalaisia, se on demokratiaperiaatteen noudattamisen tärkein takaaja unionissa.

Parlamentti tuomitsee uuden kotipaikan valinnassa noudatetun menettelyn, jolla Euroopan parlamentilta on todellisuudessa evätty sen valtaoikeudet, koska parlamentti ei käytännössä osallistunut menettelyyn. Nyt sen odotetaan kuitenkin yksinkertaisesti vahvistavan uuden kotipaikan valinnan tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

Europan parlamentti muistuttaa, että hajautettuja erillisvirastoja koskevaan Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission vuonna 2012 allekirjoittamaan yhteiseen julkilausumaan liitetty yhteinen lähestymistapa ei ole oikeudellisesti sitova, kuten julkilausumassa itsessäänkin todetaan, ja siitä sovittiin sen kuitenkaan rajoittamatta toimielinten lainsäädäntövaltaa.

Euroopan parlamentti vaatii siksi virastojen kotipaikan valintamenettelyn uudistamista ja toivoo, ettei sitä tulevaisuudessa enää käytettäisi tässä muodossa.

Lopuksi Euroopan parlamentti haluaa myös muistuttaa, että paremmasta lainsäädännöstä 13. huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa[1] nämä kolme toimielintä sitoutuivat vilpittömään ja avoimeen yhteistyöhön ja muistuttivat perussopimuksiin perustuvasta molempien lainsäätäjien tasa-arvosta.”

  • [1]  EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

PERUSTELUT

Euroopan lääkevirasto (EMA) on merkittävä unionin erillisvirasto, joka vastaa lääkkeiden tieteellisestä arvioinnista ja lääkevalvonnasta EU:ssa.

Unionin terveys- ja turvallisuustarpeet muuttuvat jatkuvasti, minkä vuoksi tarvitaan yhä enemmän riskeihin ja näyttöön perustuvaa tietoa.

Euroopan lääkeviraston tehtävänä on edistää lääkkeiden arvioinnin ja lääkevalvonnan tieteellistä huippuosaamista ihmisten ja eläinten terveyden hyväksi EU:ssa. Tehtävä on ja tulee olemaan erittäin tärkeä.

Tällä hetkellä Lontoossa sijaitseva virasto on siirrettävä, kun Iso-Britannia eroaa EU:sta. EU27-johtajat hyväksyivät 22. kesäkuuta 2017 Eurooppa-neuvoston kokouksessa kyseisen viraston ja Euroopan pankkiviranomaisen siirtämistä koskevan erityismenettelyn. EU27-ministerit äänestivät ja valitsivat lopulta arvalla 20. marraskuuta 2017 yleisten asioiden neuvoston kokouksessa viraston kotipaikaksi Amsterdamin (Alankomaat).

Komissio teki 29. marraskuuta 2017 tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä Euroopan lääkeviraston siirtämistä koskevan lainsäädäntömuutosehdotuksen, jossa se pyysi lainsäädäntövallan käyttäjiä (Euroopan parlamentti ja neuvosto) asettamaan lainsäädäntöehdotuksen käsittelyn etusijalle. Ehdotus koskee ainoastaan viraston uuden kotipaikan vahvistamista perustamisasetuksessa.

Alankomaiden tarjouksessa ehdotetaan yhtä rakennusta, Vivaldi-rakennusta (31 855 m²). Tarjouksen mukaan rakennukseen suunniteltu konferenssikeskus ja osa työtiloista valmistuvat 1. huhtikuuta 2019 mennessä ja muut toimistotilat voidaan ottaa käyttöön enintään kuusi kuukautta myöhemmin. Tarjouksessa mainitaan myös väliaikaiset tilat, joita on määrä käyttää 1. tammikuuta 2019 alkaen, kunnes koko viraston henkilöstö muuttaa Vivaldi-rakennukseen, jonka tarkasta tilasuunnitelmasta on sovittava viraston kanssa.

Esittelijä pitää valitettavana, että Euroopan parlamentti – ja viime kädessä unionin kansalaisten edustajat – eivät olleet täysimääräisesti mukana valitsemassa Euroopan lääkeviraston uutta kotipaikkaa, joka lopulta päätettiin arpomalla, vaikka kyseessä on niin tärkeä päätös.

Esittelijä aikoo tämän vuoksi ehdottaa, että laaditaan julkilausuma ENVI-valiokunnassa ja täysistunnossa äänestettävän mietinnön liitteeksi, jotta hajautettuja erillisvirastoja koskevaa Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission vuonna 2012 allekirjoittamaa yhteistä julkilausumaa ja sen liitteenä olevaa yhteistä lähestymistapaa muutettaisiin. Nämä asiakirjat eivät ole oikeudellisesti sitovia, kuten julkilausumassakin todetaan, ja niistä on sovittu sanotun kuitenkaan rajoittamatta toimielinten lainsäädäntövaltaa.

Esittelijä pyrkii suojaamaan Euroopan parlamentin valtaoikeuksia ja katsoo, että kaikki unionin elinten ja virastojen sijaintia koskevat päätökset on säädösten mukaan tehtävä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä siten, että noudatetaan täysin Euroopan parlamentin valtaoikeuksia, joiden mukaan Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat tasavertaisia lainsäätäjiä.

PERUSSOPIMUS-, TYÖJÄRJESTYS- JA TOIMIELINASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (27.2.2018)

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta Euroopan lääkeviraston kotipaikan sijainnin osalta
(COM(2017)0735 – C8‑0421/2017 – 2017/0328(COD))

Valmistelija: Mercedes Bresso

TARKISTUKSET

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

1 a kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistus

 

1 a.   kehottaa tarkistamaan välittömästi Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission erillisvirastoista 19. heinäkuuta 2012 antamaan julkilausumaan liitettyä yhteistä lähestymistapaa Euroopan parlamentin ottamiseksi tiiviisti mukaan virastojen sijaintia koskevaan päätöksentekomenettelyyn, kun otetaan huomioon parlamentin valtaoikeudet lainsäädäntövallan käyttäjänä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä;

Tarkistus    2

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

1 b kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistus

 

1 b.   hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan lausumansa;

Tiedoksi lausuman teksti:

”Euroopan parlamentti pitää valitettavana, ettei sen asemaa lainsäädäntövallan käyttäjänä ole otettu asianmukaisesti huomioon, kun se ei osallistunut menettelyyn, jolla valittiin Euroopan lääkeviraston (EMA) uusi kotipaikka.

Euroopan parlamentti muistuttaa valtaoikeuksistaan lainsäätäjänä ja vaatii tavallisen lainsäätämisjärjestyksen täyttä noudattamista elinten ja virastojen kotipaikan yhteydessä.

Koska parlamentti on unionin ainoa välittömillä vaaleilla valittu toimielin, joka edustaa unionin kansalaisia, se on demokratiaperiaatteen noudattamisen tärkein takaaja unionissa.

Parlamentti tuomitsee uuden kotipaikan valinnassa noudatetun menettelyn, joka on itse asiassa evännyt Euroopan parlamentilta sen valtaoikeudet, koska parlamentti ei käytännössä osallistunut menettelyyn. Nyt sen odotetaan kuitenkin yksinkertaisesti vahvistavan uuden kotipaikan valinnan tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

Europan parlamentti muistuttaa, että hajautettuja erillisvirastoja koskevaan Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission vuonna 2012 allekirjoittamaan yhteiseen julkilausumaan liitetty yhteinen lähestymistapa ei ole oikeudellisesti sitova, kuten julkilausumassa itsessäänkin todetaan, ja siitä sovittiin sen kuitenkaan rajoittamatta toimielinten lainsäädäntövaltaa.

Euroopan parlamentti pitää myönteisenä sitä, että viraston uuden kotipaikan valintamenettely perustui yhteisessä lähestymistavassa mainittuihin valintaperusteisiin, mutta pitää valitettavana sitä, että valinta suoritettiin viime kädessä arpomalla. Euroopan parlamentti vaatii siksi virastojen kotipaikan valintamenettelyn uudistamista ja toivoo, ettei sitä tulevaisuudessa enää käytettäisi tässä muodossa.

Lopuksi Euroopan parlamentti haluaa muistuttaa myös, että paremmasta lainsäädännöstä 13. huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa1 nämä kolme toimielintä sitoutuivat vilpittömään ja avoimeen yhteistyöhön ja muistuttivat perussopimuksiin perustavasta molempien lainsäätäjien tasa-arvosta.”

______________________

1 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan,

Perustelu

Viittaus EU:n toimielinten vastavuoroisen ja vilpittömän yhteistyön velvoitteeseen.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)   Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 13 artiklan 2 kohta edellyttää unionin toimielinten välisten suhteiden perustuvan vilpittömään yhteistyöhön, ja kukin toimielin toimii sille perussopimuksissa annetun toimivallan rajoissa sekä niissä määrättyjen menettelyjen, edellytysten ja tavoitteiden mukaisesti. Euroopan parlamentille on annettava kaikki tiedot ja sen on osallistuttava täysin tavallisen lainsäätämisjärjestyksen kaikkiin vaiheisiin.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNONANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan lääkeviraston kotipaikan sijainti

Viiteasiakirjat

COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

11.12.2017

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFCO

11.12.2017

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Mercedes Bresso

26.2.2018

Valiokuntakäsittely

26.2.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

26.2.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

18

3

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Max Andersson, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Eleonora Evi, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Ramón Luis Valcárcel Siso

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

18

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Barbara Spinelli

PPE

Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

3

-

ECR

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

NI

Diane James

1

0

S&D

Pedro Silva Pereira

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan lääkeviraston kotipaikan sijainti

Viiteasiakirjat

COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

29.11.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

11.12.2017

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

11.12.2017

CONT

11.12.2017

ITRE

11.12.2017

AGRI

11.12.2017

 

AFCO

11.12.2017

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

11.12.2017

ITRE

23.1.2018

AGRI

13.12.2017

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Giovanni La Via

10.1.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

25.1.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

12.3.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

52

6

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Renata Briano, Nicola Caputo, Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Christofer Fjellner, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Norbert Lins, Gesine Meissner, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Angelo Ciocca, Emilian Pavel, Massimiliano Salini

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

12.3.2018

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

52

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Arne Gericke, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Estefanía Torres Martínez

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Rory Palmer, Emilian Pavel, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec

6

-

ECR

Jørn Dohrmann

PPE

Elisabetta Gardini, Massimiliano Salini

S&D

Renata Briano, Nicola Caputo, Damiano Zoffoli

1

0

ENF 

Angelo Ciocca

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 14. maaliskuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö