Izvješće - A8-0063/2018Izvješće
A8-0063/2018

IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 726/2004 s obzirom na mjesto sjedišta Europske agencije za lijekove

12.3.2018 - (COM(2017)0735 – C8-0421 – 2017/0328(COD)) - ***I

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Izvjestitelj: Giovanni La Via


Postupak : 2017/0328(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0063/2018
Podneseni tekstovi :
A8-0063/2018
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 726/2004 s obzirom na mjesto sjedišta Europske agencije za lijekove

(COM(2017)0735 – C8-0421 – 2017/0328(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Parlamentu i Vijeću (COM(2017)0735),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 114. i članak 168. stavak 4.c Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0421/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane i mišljenje Odbora za međunarodnu trgovinu (A8-0063/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  osuđuje Zajedničku izjavu Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o decentraliziranim agencijama od 19. srpnja 2012. i Zajednički pristup koji joj je priložen te poziva Europski parlament da se u većoj mjeri uključi u postupak donošenja odluka o lokaciji i preseljenju agencija i tijela s obzirom na ovlasti koje kao suzakonodavac ima u okviru redovnog zakonodavnog postupka;

3.  odobrava svoju izjavu priloženu ovoj Rezoluciji;

4.  žali zbog toga što Europski parlament, a u konačnici i predstavnici građana Unije, nisu bili u potpunosti uključeni u postupak odabira novog sjedišta Europske agencije za lijekove (EMA), koje je na kraju izabrano ždrijebom, usprkos tome što se radilo o važnoj odluci; odluke o lokaciji sjedišta tijela i agencija potrebno je donositi, i po zakonskim propisima, u redovnom zakonodavnom postupku, uz potpuno poštovanje ovlasti Parlamenta, pri čemu su Europski parlament i Vijeće ravnopravni suzakonodavci;

5.  žali zbog odluke Vijeća koja dovodi do produbljivanja geografske nerazmjernosti, pri čemu se samo devet od 37 decentraliziranih agencija EU-a nalazi u novim državama članicama, što je u suprotnosti sa zaključcima Europskog vijeća 5381/04 i 11018/1/08, u kojima se prednost daje novim državama članicama;

6.  poziva proračunska tijela i Komisiju da zajamče da će troškove vezane za promjenu sjedišta Agencije u potpunosti pokriti aktualna zemlja domaćin; ističe da će se neki troškovi preseljenja s trenutačne lokacije možda morati pretfinancirati iz proračuna EU-a prije financijskog dogovora s aktualnom zemljom domaćinom;

7.  poziva proračunska tijela i Komisiju da zajamče da će troškove vezane za promjenu sjedišta Agencije u potpunosti pokriti aktualna zemlja domaćin;

8.  poziva proračunska tijela i Komisiju da zajamče da će dodatne troškove dvostrukog preseljenja sjedišta Agencije, prvo na privremenu lokaciju, a potom u zgradu Vivaldi, u potpunosti pokriti nizozemska vlada i da to neće negativno utjecati na opći proračun Unije;

9.  poziva proračunska tijela i Komisiju da učine sve što je potrebno kako dvostruko preseljenje ne bi ugrozilo uobičajene operativne potrebe Agencije te da zajamče kontinuitet poslovanja i njezino neometano funkcioniranje, bez prekida, nakon ožujka 2019.;

10.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

11.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Uzimajući u obzir članak 50. stavak 3. Ugovora o Europskoj uniji, Europska agencija za lijekove trebala bi zauzeti novo sjedište od dana na koji se Ugovori prestaju primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu ili od 30. ožujka 2019., ovisno o tome što nastupi ranije.

(2)  Uzimajući u obzir članak 50. stavak 3. Ugovora o Europskoj uniji (UEU), Europska agencija za lijekove trebala bi zauzeti novo sjedište od 30. ožujka 2019.

Obrazloženje

Trideseti ožujka 2019. datum je kada se očekuje da će Ujedinjena Kraljevina postati treća zemlja. Iako je u prijedlogu Komisije izražena pravna mogućnost da Ujedinjena Kraljevina napusti Uniju prije kraja dvogodišnjeg razdoblja predviđenog člankom 50., Agenciji je iz praktičnih razloga povezanih s procesom preseljenja potrebna pravna sigurnost u pogledu službenog datuma napuštanja Ujedinjene Kraljevine. Time se izbjegava mogućnost da se Agencija mora iznenada preseliti prije planiranog datuma, npr. zbog propadanja pregovora između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine. U tom slučaju Agencija ne bi bila u mogućnosti na vrijeme obaviti sve aktivnosti potrebne za preseljenje.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje Europske agencije za lijekove na novom mjestu, sporazum o sjedištu trebalo bi sklopiti prije nego što Europska agencija za lijekove zauzme novo sjedište.

(3)  Kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje Europske agencije za lijekove na novom mjestu, sporazum o sjedištu trebalo bi sklopiti što prije. Sporazum o sjedištu trebao bi obuhvaćati najprikladnije uvjete za uspješno preseljenje Europske agencije za lijekove i njezinih zaposlenika u Amsterdam.

Obrazloženje

Potrebno je imati jasno određene rokove u zakonodavstvu za potpisivanje sporazuma o sjedištu kako bi se spriječila kašnjenja u pregovorima o sporazumu o sjedištu te podržale pripremne aktivnosti za preseljenje do 30. ožujka 2019. Sporazumom o sjedištu kojim se utvrđuje detaljni okvir za useljenje Agencije u novu zemlju domaćina smanjit će se nesigurnost i pružiti dodatna jasnoća zaposlenicima te tako zajamčiti kontinuitet poslovanja u svim fazama preseljenja.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.a)  Kako bi se osigurao potpuni kontinuitet poslovanja Agencije, privremena lokacija u Amsterdamu treba biti osigurana od 1. siječnja 2019., a stalno sjedište Agencije do 15.studenog 2019.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.b)  Treba pozdraviti činjenicu da je nova lokacija Agencije u skladu s preferencijama njezinih sadašnjih zaposlenika i da nizozemske vlasti ulažu napore kako bi se zajamčilo da se dvostrukim preseljenjem ne ugrozi operativna učinkovitost, kontinuitet i neometan rad Agencije. Međutim, dvostruko preseljenje Agencije u Amsterdam znači da će Agencija, dok bude na privremenoj lokaciji, morati privremeno oduzeti prednost nekim aktivnostima, kao što su rad na pedijatrijskim lijekovima i pitanja javnog zdravlja, uključujući rad na antimikrobnoj otpornosti i pandemijama gripe. Kašnjenja koja je nizozemska vlada već najavila, zbog kojih je odgođen dovršetak zgrade u kojoj će biti stalno sjedište, čija izgradnja još nije počela, izazivaju zabrinutost u vezi s mogućim daljnjim odgodama. Preseljenje u privremenu zgradu trebalo bi biti ograničeno na 10,5 mjeseci kako bi se zajamčilo da Agencija može opet raditi punim kapacitetom od 16. studenog 2019. i kako bi se spriječio daljnji gubitak stručnog znanja.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U Uredbi (EZ) br. 726/2004 umeće se sljedeći članak 71.a:

U Uredbi (EZ) br. 726/2004 umeću se članci 71.a i 71.b:

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Uredba (EZ) br. 726/2004

Članak 71.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 71.a

Članak 71.a

Sjedište je Agencije u Amsterdamu (Nizozemska).

Sjedište je Agencije u Amsterdamu (Nizozemska).

 

Komisija i nadležna tijela u Nizozemskoj poduzimaju sve potrebne mjere kako bi zajamčili da se Agencija može preseliti na privremenu lokaciju najkasnije 1. siječnja 2019., a na stalnu najkasnije 16. studenog 2019.

 

Komisija i nadležna tijela u Nizozemskoj Europskom parlamentu i Vijeću podnose pisano izvješće o napretku u pogledu uređenja privremene lokacije i izgradnje zgrade u kojoj će biti stalno sjedište tri mjeseca nakon stupanja na snagu ove Uredbe te svaka tri mjeseca nakon toga, sve dok se Agencija ne preseli u stalno sjedište.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – uvodni dio

Uredba (EZ) br. 726/2004

Članak 71.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 71.b

 

Sporazum o sjedištu kojim se Agenciji omogućuje da započne sa svojim aktivnostima u prostorima koje su odobrili Europski parlament i Vijeće mora se sklopiti u roku od tri mjeseca od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Obrazloženje

Potrebno je imati jasno određene rokove u zakonodavstvu za potpisivanje sporazuma o sjedištu kako bi se spriječila kašnjenja u pregovorima o sporazumu o sjedištu te podržale pripremne aktivnosti za preseljenje do 30. ožujka 2019. Sporazumom o sjedištu kojim se utvrđuje detaljni okvir za useljenje Agencije u novu zemlju domaćina smanjit će se nesigurnost i pružiti dodatna jasnoća zaposlenicima te tako zajamčiti kontinuitet poslovanja u svim fazama preseljenja.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ova se Uredba primjenjuje od datuma na koji se Ugovori prestaju primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu ili od 30. ožujka 2019., ovisno o tome što nastupi ranije.

Ova se Uredba primjenjuje od 30. ožujka 2019.

Obrazloženje

Trideseti ožujka 2019. datum je kada se očekuje da će Ujedinjena Kraljevina postati treća zemlja. Iako je u prijedlogu Komisije izražena pravna mogućnost da Ujedinjena Kraljevina napusti Uniju prije kraja dvogodišnjeg razdoblja predviđenog člankom 50., Agenciji je iz praktičnih razloga povezanih s procesom preseljenja potrebna pravna sigurnost u pogledu službenog datuma napuštanja Ujedinjene Kraljevine. Time se izbjegava mogućnost da se Agencija mora iznenada preseliti prije planiranog datuma, npr. zbog propadanja pregovora između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine. U tom slučaju Agencija ne bi bila u mogućnosti na vrijeme obaviti sve aktivnosti potrebne za preseljenje.

IZJAVA EUROPSKOG PARLAMENTA

Europski parlament žali zbog toga što se njegova uloga suzakonodavca nije propisno uzela u obzir te da nije bio uključen u postupak odabira novog sjedišta Europske agencije za lijekove.

Europski parlament želi podsjetiti na ovlasti koje ima kao suzakonodavac te inzistira na tome da se u potpunosti poštuje redovni zakonodavni postupak kad je riječ o lokaciji tijela i agencija.

Kao jedina izravno izabrana institucija Unije i predstavnik građana Unije, Parlament je glavni jamac poštovanja demokratskog načela u Uniji.

Europski parlament osuđuje postupak za odabir novog sjedišta, u kojemu su mu de facto oduzete ovlasti s obzirom na to da nije zaista bio uključen u taj proces, a sada se od njega očekuje da samo potvrdi odabir novog sjedišta u redovnom zakonodavnom postupku.

Europski parlament podsjeća da Zajednički pristup, priložen Zajedničkoj izjavi Europskog parlamenta, Vijeća i Europske komisije o decentraliziranim agencijama potpisanoj 2012. godine, nije pravno obvezujući, kao što je potvrđeno u samoj Izjavi te da je dogovoren ne dovodeći u pitanje zakonodavne ovlasti institucija.

Stoga Europski parlament inzistira na tome da se postupak za odabir novog sjedišta revidira te da se u budućnosti više ne koristi u tom obliku.

Naposljetku, Europski parlament želi isto tako podsjetiti da su se u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.[1] tri institucije obvezale na iskrenu i transparentnu suradnju te podsjeća na jednakost obaju suzakonodavaca, kako je utvrđeno Ugovorima.

  • [1]  SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

OBRAZLOŽENJE

Europska agencija za lijekove (engl. European Medicines Agency, EMA) važna je decentralizirana agencija EU-a zadužena za znanstveno ocjenjivanje, nadzor i praćenje sigurnosti lijekova u EU-u.

Potrebe EU-a u pogledu zdravlja i sigurnosti stalno se mijenjaju, što dovodi do povećane potražnje za informacijama i perspektivom utemeljenom na riziku i dokazima.

Stoga je zadaća Europske agencije za lijekove da potiče znanstvenu izvrsnost u ocjenjivanju i nadzoru lijekova, na korist javnog zdravlja i zdravlja životinja u Europskoj uniji, od presudne važnosti sada i u budućnosti.

Ta će se agencija, čije je sjedište trenutačno u Londonu, zbog izlaska Ujedinjene Kraljevine iz EU-a morati preseliti. Na marginama Europskog vijeća 22. lipnja 2017. čelnici 27 država članica EU-a podržali su poseban postupak za preseljenje Europske agencije za lijekove i Europskog nadzornog tijela za bankarstvo. Ministri 27 država članica glasovali su na marginama sastanka Vijeća za opće poslove održanog 20. studenog 2017. te je ždrijebom odlučeno da će novo sjedište biti u Amsterdamu (Nizozemska).

Europska komisija predložila je 29. studenog 2017. zakonodavnu izmjenu u vezi s preseljenjem Europske agencije za lijekove u okviru redovnog zakonodavnog postupka tražeći od suzakonodavaca (Europskog parlamenta i Vijeća) da daju prednost tom zakonodavnom prijedlogu koji je strogo ograničen na to da se novo sjedište Agencije potvrdi u Uredbi o osnivanju.

U nizozemskoj ponudi predložen je objekt, zgrada Vivaldi (31 855 m²), s konferencijskim centrom koji bi prema toj ponudi zajedno s dijelom radnih mjesta trebao biti dovršen do 1. travnja 2019., dok bi ostali katovi s uredskim prostorima trebali biti na raspolaganju najkasnije 6 mjeseci nakon toga. U ponudi se također navodi privremena zamjenska lokacija koja će se koristiti od 1. siječnja 2019. dok se svi zaposlenici Agencije ne presele u zgradu Vivaldi, a o detaljnom rasporedu treba se postići dogovor s Agencijom.

Izvjestitelj žali što Europski parlament, a u konačnici i predstavnici građana EU-a, nisu bili u potpunosti uključeni u postupak odabira novog sjedište Europske agencije za lijekove, koje je na kraju odabrano ždrijebom, iako je riječ o veoma važnoj odluci.

Izvjestitelj stoga namjerava predložiti da se poradi na donošenju deklaracije koja bi bila priložena izvješću o kojem će se glasati u odboru ENVI i na plenarnoj sjednici i kojom će se izmijeniti Zajednička izjava Europskog parlamenta, Vijeća i Europske komisije o decentraliziranim agencijama potpisana 2012. i prilog toj izjavi naslovljen „Zajednički pristup” koji, kao što stoji i u samoj Izjavi, nisu pravno obvezujući i o kojima je postignut dogovor ne dovodeći u pitanje zakonodavne ovlasti institucija.

Izvjestitelj namjerava štititi ovlasti Europskog parlamenta i smatra da se sve odluke o sjedištima tijela i agencija EU-a trebaju i moraju u pravnom smislu donositi u okviru redovnog zakonodavnog postupka uz potpuno poštovanje ovlasti Europskog parlamenta, imajući na umu da su Europski parlament i Vijeće ravnopravni suzakonodavci.

MIŠLJENJE Odbora za ustavna pitanja (27.2.2018)

upućeno Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 726/2004 s obzirom na mjesto sjedišta Europske agencije za lijekove
(COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Mercedes Bresso

AMANDMANI

Odbor za ustavna pitanja poziva Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman  1

Nacrt zakonodavne rezolucije

Stavak 1.a (novi)

Nacrt zakonodavne rezolucije

Izmjena

 

1a.   poziva na hitnu reviziju Zajedničkog pristupa priloženog Zajedničkoj izjavi Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o decentraliziranim agencijama od 19. srpnja 2012. kako bi se Europski parlament u većoj mjeri uključio u postupak donošenja odluka o lokaciji agencija s obzirom na ovlasti koje kao suzakonodavac ima u okviru redovnog zakonodavnog postupka;

Amandman    2

Nacrt zakonodavne rezolucije

Stavak 1.b (novi)

Nacrt zakonodavne rezolucije

Izmjena

 

1b.   odobrava svoju izjavu priloženu ovoj Rezoluciji;

Ta izjava glasi kako slijedi:

„Europski parlament žali zbog toga što se njegova uloga suzakonodavca nije propisno uzela u obzir te da nije bio uključen u postupak odabira novog sjedišta Europske agencije za lijekove.

Europski parlament želi podsjetiti na ovlasti koje ima kao suzakonodavac te inzistira na tome da se u potpunosti poštuje redovni zakonodavni postupak kad je riječ o lokaciji tijela i agencija.

Kao jedina izravno izabrana institucija Unije i predstavnik građana Unije, Parlament je glavni jamac poštovanja demokratskog načela u Uniji.

Europski parlament osuđuje postupak za odabir novog sjedišta, u kojemu su mu de facto oduzete ovlasti s obzirom na to da nije zaista bio uključen u taj proces, a sada se od njega očekuje da samo potvrdi odabir novog sjedišta u redovnom zakonodavnom postupku.

Europski parlament podsjeća da Zajednički pristup, priložen Zajedničkoj izjavi Europskog parlamenta, Vijeća i Europske komisije o decentraliziranim agencijama potpisanoj 2012. godine, nije pravno obvezujući, kao što je potvrđeno u samoj Izjavi te da je dogovoren ne dovodeći u pitanje zakonodavne ovlasti institucija.

Europski parlament pozdravlja činjenicu da je postupak za odabir novog sjedišta Agencije bio utemeljen na kriterijima iz Zajedničkog pristupa, ali žali zbog toga što je na kraju sjedište izabrano ždrijebom. Stoga Europski parlament inzistira na tome da se postupak za odabir novog sjedišta reformira te da se u budućnosti više ne koristi u tom obliku.

Naposljetku, Europski parlament želi isto tako podsjetiti da su se u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.1 tri institucije obvezale na iskrenu i transparentnu suradnju te podsjeća na jednakost obaju suzakonodavaca, kako je utvrđeno Ugovorima.”

______________________

SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Pozivanje 1.a (novo)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 13. stavak 2.,

Obrazloženje

Upućivanje na dužnost uzajamne lojalne suradnje među institucijama EU-a

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5 a)   članak 13. stavak 2. Ugovora o Europskoj uniji zahtijeva da se odnosi među institucijama Unije provedu u međusobnoj lojalnoj suradnji, pri čemu svaka od njih djeluje u granicama ovlasti koje su joj dodijeljene u Ugovorima te u skladu s njima određenim postupcima, uvjetima i ciljevima. Europski parlament treba biti u potpunosti obaviješten i uključen u sve faze redovnog zakonodavnog postupka.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Mjesto sjedišta Europske agencije za ljekove

Referentni dokumenti

COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

11.12.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFCO

11.12.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Mercedes Bresso

26.2.2018

Razmatranje u odboru

26.2.2018

 

 

 

Datum usvajanja

26.2.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

18

3

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Max Andersson, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Eleonora Evi, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Ramón Luis Valcárcel Siso

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

18

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Barbara Spinelli

PPE

Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

3

-

ECR

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

NI

Diane James

1

0

S&D

Pedro Silva Pereira

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Mjesto sjedišta Europske agencije za ljekove

Referentni dokumenti

COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD)

Datum podnošenja EP-u

29.11.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

11.12.2017

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

11.12.2017

CONT

11.12.2017

ITRE

11.12.2017

AGRI

11.12.2017

 

AFCO

11.12.2017

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

BUDG

11.12.2017

ITRE

23.1.2018

AGRI

13.12.2017

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Giovanni La Via

10.1.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

25.1.2018

 

 

 

Datum usvajanja

12.3.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

52

6

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Renata Briano, Nicola Caputo, Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Christofer Fjellner, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Norbert Lins, Gesine Meissner, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Angelo Ciocca, Emilian Pavel, Massimiliano Salini

Datum podnošenja

12.3.2018

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

52

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Arne Gericke, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Estefanía Torres Martínez

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Rory Palmer, Emilian Pavel, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec

6

-

ECR

Jørn Dohrmann

PPE

Elisabetta Gardini, Massimiliano Salini

S&D

Renata Briano, Nicola Caputo, Damiano Zoffoli

1

0

ENF 

Angelo Ciocca

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 14. ožujka 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti