Pranešimas - A8-0063/2018Pranešimas
A8-0063/2018

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 726/2004 nuostatos dėl Europos vaistų agentūros būstinės vietos

12.3.2018 - (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD)) - ***I

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Pranešėjas: Giovanni La Via


Procedūra : 2017/0328(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0063/2018
Pateikti tekstai :
A8-0063/2018
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 726/2004 nuostatos dėl Europos vaistų agentūros būstinės vietos

(COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0735),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 114 straipsnį ir 168 straipsnio 4 dalies c punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0421/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir Konstitucinių reikalų komiteto nuomonę (A8-0063/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  smerkia 2012 m. liepos 19 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos bendr1 pareiškim1 dėl decentralizuotų agentūrų ir prie jo pridėtą bendrą požiūrį ir ragina visapusiškai įtraukti Europos Parlamentą į sprendimų dėl agentūrų ir įstaigų būstinių vietos ir jų perkėlimo priėmimo procesą atsižvelgiant į jo, kaip vieno iš teisės aktų leidėjų, įgaliojimus pagal įprastą teisėkūros procedūrą;

3.  pritaria prie šios rezoliucijos pridėtam pareiškimui;

4.  apgailestauja dėl to, kad Europos Parlamentas, taigi Sąjungos piliečių atstovai, nevisapusiškai dalyvavo Europos vaistų agentūros (EMA) naujos būstinės atrankos procedūroje, kuri galiausiai užbaigta burtų keliu, nepaisant sprendimo svarbos; sprendimai dėl įstaigų ir agentūrų vietos privalo būti, taip pat ir teisiniu požiūriu, priimti pagal įprastą teisėkūros procedūrą, visapusiškai atsižvelgiant į Europos Parlamento išimtines teises, pagal kurias Europos Parlamentas ir Taryba vienodomis sąlygomis veikia kaip teisės aktų leidėjai;

5.  apgailestauja dėl Tarybos sprendimo, dėl kurio didėja geografinio pasiskirstymo neproporcingumas: tik 9 iš 37 ES decentralizuotų agentūrų yra įsikūrusios naujosiose valstybėse narėse – tai prieštarauja Europos Sąjungos Tarybos išvadoms 5381/04 ir 11018/1/08, pagal kurias pirmenybė teikiama naujosioms valstybėms narėms;

6.  ragina biudžeto valdymo institucijas ir Komisiją užtikrinti, kad su EMA būstinės perkėlimu susijusias išlaidas visiškai padengtų dabartinė priimančioji šalis; atkreipia dėmesį į tai, kad kai kurios persikėlimo iš dabartinės vietos išlaidos, prieš sudarant finansinį susitarimą su dabartine priimančiąja šalimi, turės būti iš anksto finansuojamos iš Sąjungos biudžeto;

7.  ragina biudžeto valdymo institucijas ir Komisiją užtikrinti, kad su EMA būstinės perkėlimu susijusias išlaidas visiškai padengtų dabartinė priimančioji šalis;

8.  ragina biudžeto valdymo institucijas ir Komisiją užtikrinti, kad papildomas išlaidas, susijusias su dvigubu EMA būstinės perkėlimu, pirmiausia į laikiną vietą, o vėliau į pastatą „Vivaldi“, visiškai padengtų Nyderlandų valdžios institucijos, taigi, kad nebūtų daromas neigiamas poveikis Sąjungos bendrajam biudžetui;

9.  ragina biudžeto valdymo institucijas ir Komisiją užtikrinti, kad dėl dvigubo perkėlimo nebūtų pakenkta įprastiems EMA veiklos poreikiams ir būtų užtikrintas veiklos tęstinumas, taip pat sklandus ir nepertraukiamas EMA veikimas po 2019 m. kovo mėn.;

10.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

11.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  atsižvelgiant į Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 3 dalį, Europos vaistų agentūra į naująją būstinę turėtų persikelti nuo ankstesniosios iš šių datų: dienos, kurią Sutartys nustoja galioti Jungtinei Karalystei, arba nuo 2019 m. kovo 30 d.;

(2)  atsižvelgiant į Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 50 straipsnio 3 dalį, Europos vaistų agentūra naujoje būstinėje turėtų pradėti dirbti nuo 2019 m. kovo 30 d.;

Pagrindimas

The date of 30 March 2019 is the date when the UK is expected to become a third country. Although the Commission’s proposal reflects the legal possibility that the UK could leave the Union before the end of the 2 years period foreseen in Art 50, the Agency requires legal certainty as regards the official date of its departure from the UK for several practical reasons related to the planning of its relocation process. To avoid that the Agency would have to suddenly move earlier than currently planned, e.g. due to a collapse in the EU-UK negotiations, the Agency would not be in a position to complete all necessary relocation activities on time.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  siekiant užtikrinti tinkamą Europos vaistų agentūros veikimą naujoje vietoje, susitarimas dėl būstinės turėtų būti sudarytas prieš Europos vaistų agentūrai persikeliant į naująją būstinę;

(3)  siekiant užtikrinti tinkamą Europos vaistų agentūros veikimą naujoje vietoje, susitarimas dėl būstinės turėtų būti sudarytas kuo skubiau. Susitarimas dėl būstinės turėtų apimti tinkamiausias sėkmingo Europos vaistų agentūros ir jos darbuotojų persikėlimo į Amsterdamą sąlygas;

Pagrindimas

Siekiant, kad būtų išvengta vėlavimo centrinės būstinės susitarimo derybose ir tokiu būdu paremti parengiamąją veiklą, susijusią su perkėlimu iki 2019 m. kovo 30 d., yra reikalingas tikslus teisės aktų dėl būstinės susitarimo pasirašymo terminas. Turint susitarimą dėl centrinės būstinės, kuriame būtų nustatyta išsami agentūros įsikūrimo naujoje priimančiojoje šalyje programa, bus sumažintas neaiškumas ir atsiras daugiau aiškumo darbuotojams, taigi tokiu būdu bus padėta užtikrinti veiklos tęstinumą visais persikėlimo etapais.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  Siekiant užtikrinti visapusišką agentūros veiklos tęstinumą, laikina būstinės vieta Amsterdame turėtų būti numatyta nuo 2019 m. sausio 1 d., o agentūros nuolatinė buveinė turėtų būti užbaigta iki 2019 m. lapkričio 15 dienos.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3b)  reikia palankiai vertinti tai, kad naujoji agentūros būstinė atitinka jos dabartinių darbuotojų pageidavimus ir kad Nyderlandų valdžios institucijos stengiasi užtikrinti, kad dėl dvigubo perkėlimo nekiltų pavojus agentūros veiklos veiksmingumui, tęstinumui ir nepertraukiamajam veikimui. Tačiau tai, kad agentūra du kartus perkeliama Amsterdame, reiškia, kad agentūra turės laikinai neteikti pirmenybės tam tikrai veiklai, pvz., darbui pediatrinių vaistų srityje ir visuomenės sveikatos klausimams, įskaitant darbui, susijusiam su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms ir gripo pandemijomis, dėl to, kad agentūra bus įsikūrusi laikinojoje vietoje. Susirūpinimą kelia tai, kad vėlavimas, apie kurį jau paskelbė Nyderlandų vyriausybė, priduoti pastatą, kurio statybos dar neprasidėjo, gali sukelti galimus tolesnius vėlavimus; Perkėlimas į laikiną pastatą turėtų būti ne ilgesnis kaip 10,5 mėnesių, siekiant užtikrinti, kad agentūra nuo 2019 m. lapkričio 16 d. vėl galėtų veikti visu pajėgumu ir būtų išvengta tolesnių ekspertinių žinių praradimo.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Į Reglamentą (EB) Nr. 726/2004 įterpiamas 71a straipsnis:

Į Reglamentą (EB) Nr. 726/2004 yra įterpiami 71a ir 71b straipsniai:

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Reglamentas (EB) Nr. 726/2004

71a straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

71a straipsnis

71a straipsnis

Agentūros būstinė yra Amsterdame, Nyderlanduose.

Agentūros būstinė yra Amsterdame, Nyderlanduose.

 

Komisija ir kompetentingos Nyderlandų institucijos imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad ne vėliau kaip 2019 m. sausio 1 d. agentūra galėtų persikelti į laikiną vietą ir kad ji galėtų persikelti į nuolatinę vietą ne vėliau kaip 2019 m. lapkričio 16 dieną.

 

Komisija ir kompetentingos Nyderlandų institucijos per tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos, o vėliau – kas tris mėnesius pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai raštišką ataskaitą apie laikinų patalpų pritaikymo ir nuolatinio pastato statybos pažangą tol, kol agentūra neperkels į savo nuolatinę būstinę.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Reglamentas (EB) Nr. 726/2004

71 b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

71b straipsnis

 

Susitarimas dėl būstinės, pagal kurį Agentūra gali vykdyti savo užduotis Europos Parlamento ir Tarybos patvirtintose patalpose, bus sudarytas per tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Pagrindimas

Siekiant, kad būtų išvengta vėlavimo centrinės būstinės susitarimo derybose ir tokiu būdu paremti parengiamąją veiklą, susijusią su perkėlimu iki 2019 m. kovo 30 d., yra reikalingas tikslus teisės aktų dėl būstinės susitarimo pasirašymo terminas. Turint susitarimą dėl centrinės būstinės, kuriame būtų nustatyta išsami agentūros įsikūrimo naujoje priimančiojoje šalyje programa, bus sumažintas neaiškumas ir atsiras daugiau aiškumo darbuotojams, taigi tokiu būdu bus padėta užtikrinti veiklos tęstinumą visais persikėlimo etapais.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šis reglamentas taikomas nuo ankstesniosios iš šių datų: dienos, kurią Sutartys nustoja galioti Jungtinei Karalystei, arba 2019 m. kovo 30 d.

Šis reglamentas taikomas nuo 2019 m. kovo 30 d.

Pagrindimas

The date of 30 March 2019 is the date when the UK is expected to become a third country. Although the Commission’s proposal reflects the legal possibility that the UK could leave the Union before the end of the 2 years period foreseen in Art 50, the Agency requires legal certainty as regards the official date of its departure from the UK for several practical reasons related to the planning of its relocation process. To avoid that the Agency would have to suddenly move earlier than currently planned, e.g. due to a collapse in the EU-UK negotiations, the Agency would not be in a position to complete all necessary relocation activities on time.

EUROPOS PARLAMENTO PAREIŠKIMAS

Europos Parlamentas apgailestauja, kad nebuvo tinkamai atsižvelgta į jo, kaip vienos iš teisėkūros institucijų, vaidmenį, nes jis nebuvo įtrauktas į procedūrą, kurios tikslas – išrinkti naują Europos vaistų agentūros būstinės vietą.

Europos Parlamentas norėtų priminti savo, kaip vienos iš teisėkūros institucijų, prerogatyvas ir primygtinai ragina visapusiškai laikytis įprastos teisėkūros procedūros renkant įstaigų ir agentūrų būstinių vietą.

Kaip vienintelė tiesiogiai renkama Sąjungos institucija, atstovaujanti Sąjungos piliečiams, jis yra pirmutinis pagarbos demokratijos principui Sąjungoje garantas.

Europos Parlamentas smerkia procedūrą, pagal kurią naujoji būstinės vieta buvo renkama iš Europos Parlamento de facto atimant jo prerogatyvas, kadangi jis iš esmės nebuvo įtrauktas į šį procesą, nors dabar tikimasi, kad jis paprasčiausiai patvirtins išrinktą naują būstinės vietą taikant įprastą teisėkūros procedūrą.

Europos Parlamentas primena, kad bendras požiūris, pridėtas prie 2012 m. pasirašyto Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos bendro pareiškimo dėl decentralizuotų agentūrų, nėra teisiškai privalomas – tai pripažįstama ir pačiame pareiškime – ir kad dėl jo susitarta nedarant poveikio institucijų teisėkūros įgaliojimams.

Todėl Parlamentas primygtinai reikalauja, kad procedūra taikoma renkant naują agentūrų būstinių vietą, būtų peržiūrėta ir kad ateityje šia forma nebebūtų naudojama.

Pagaliau Europos Parlamentas norėtų priminti ir tai, kad 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros[1] trys institucijos įsipareigojo lojaliai ir skaidriai bendradarbiauti. Be to, jis pakartoja, kad Sutartyse įtvirtinta abiejų teisėkūros institucijų lygybė.

  • [1]  OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

AIŠKINAMOJI DALIS

Europos vaistų agentūra yra svarbi ES decentralizuota agentūra, atsakinga už vaistų mokslinį vertinimą, priežiūrą ir saugos stebėseną Europos Sąjungoje.

ES sveikatos apsaugos ir saugos poreikiai nuolat keičiasi, dėl ko didėja informacijos poreikis bei rizikos vertinimu ir įrodymais pagrįstos perspektyvos poreikis.

Todėl Europos vaistų agentūros misija skatinti mokslinę kompetenciją vaistų vertinimo bei priežiūros procese, siekiant naudos visuomenės ir gyvūnų sveikatai Europos Sąjungoje, yra ir išliks ypatingos svarbos uždaviniu.

Agentūra, šiuo metu įsikūrusi Londone, turės būti perkelta dėl JK išstojimo iš ES. 2017 m. birželio 22 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo metu ES 27 valstybių narių vadovai patvirtino specialią procedūrą šiai agentūrai ir Europos bankininkystės institucijai perkelti. 2017 m. lapkričio 20 d. Bendrųjų reikalų taryboje ES 27 ministrai balsavo ir burtų keliu nusprendė būstinę perkelti į Amsterdamą (Nyderlandai).

2017 m. lapkričio 29 d. Europos Komisija, taikant įprastą teisėkūros procedūrą, pasiūlė teisėkūros pakeitimą dėl Europos vaistų agentūros perkėlimo, prašydama teisėkūros institucijas (Europos Parlamentą ir Tarybą), suteikti šio teisėkūros pasiūlymo, kuris griežtai apsiriboja vien tik naujos Agentūros būstinės patvirtinimu steigiamajame reglamente, nagrinėjimui pirmenybę.

Nyderlandų pasiūlyme minimame „Vivaldi“ pastate (31 855 m²) kuriame, kaip numatyta pasiūlyme, iki 2019 m. balandžio 1 d. bus įrengtas konferencijų centras bei kai kurios darbo vietos, o kiti biurų aukštai bus įrengti ne vėliau kaip po 6 mėnesių. Pasiūlyme taip pat minimos laikinos patalpos, kurias bus galima naudoti nuo 2019 m. sausio 1 d. tol, kol visas Europos vaistų agentūros personalas įsikels į „Vivaldi“ pastatą, ir kurių detalūs planai bus patvirtinti susitarus su Agentūra.

Pranešėjas apgailestauja dėl to, kad Europos Parlamentas, taigi ES piliečių atstovai, nevisapusiškai dalyvavo Europos vaistų agentūros naujos būstinės atrankos procedūroje, kuri galiausiai užbaigta burtų keliu, nepaisant sprendimo svarbos.

Todėl pranešėjas ketina pasiūlyti prie pranešimo, dėl kurio bus balsuojama Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitete bei plenarinio posėdžio metu, pridėti deklaraciją, kuria bus siekiama iš dalies pakeisti 2012 m. pasirašytą Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos bendrą pareiškimą dėl decentralizuotų agentūrų bei prie jo pridėtą Bendrą požiūrį, kurie nėra teisiškai privalomi, kaip tai teigiama ir pačiame pareiškime, o dėl jų buvo sutarta nedarant poveikio institucijų teisėkūros galioms.

Pranešėjas ketina ginti Europos Parlamento prerogatyvas ir mano, kad visi sprendimai dėl ES įstaigų ir agentūrų vietos turi ir teisiniu požiūriu privalo būti priimti pagal įprastą teisėkūros procedūrą, visapusiškai atsižvelgiant į Europos Parlamento išimtines teises, pagal kurias Europos Parlamentas ir Taryba vienodomis sąlygomis veikia kaip teisės aktų leidėjai.

Konstitucinių reikalų komiteto NUOMONĖ (27.2.2018)

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 726/2004 nuostatos dėl Europos vaistų agentūros būstinės vietos
COM(2017) 0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD).

Nuomonės referentė: Mercedes Bresso

PAKEITIMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Teisėkūros rezoliucijos projektas

1 a dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas

Pakeitimas

 

1a.   ragina nedelsiant peržiūrėti bendrą požiūrį, pridėtą prie 2012 m. liepos 19 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos bendro pareiškimo dėl decentralizuotų agentūrų, kad Europos Parlamentas būtų visapusiškai įtrauktas į sprendimų dėl agentūrų būstinių vietos priėmimo procesą, turint galvoje jo, kaip vienos iš teisėkūros institucijų prerogatyvas pagal įprastą teisėkūros procedūrą;

Pakeitimas    2

Teisėkūros rezoliucijos projektas

1 b dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas

Pakeitimas

 

1b.   pritaria prie šios rezoliucijos pridėtam pareiškimui;

Toliau susipažinti pateikiamas pareiškimo tekstas.

„Europos Parlamentas apgailestauja, kad nebuvo tinkamai atsižvelgta į jo, kaip vienos iš teisėkūros institucijų, vaidmenį, nes jis nebuvo įtrauktas į procedūrą, kurios tikslas – išrinkti naują Europos vaistų agentūros (EMA) būstinės vietą.

Europos Parlamentas norėtų priminti savo, kaip vienos iš teisėkūros institucijų, prerogatyvas ir primygtinai ragina visapusiškai laikytis įprastos teisėkūros procedūros renkant įstaigų ir agentūrų būstinių vietą.

Kaip vienintelė tiesiogiai renkama Sąjungos institucija, atstovaujanti Sąjungos piliečiams, jis yra pirmutinis pagarbos demokratijos principui Sąjungoje garantas.

Europos Parlamentas smerkia procedūrą, pagal kurią naujoji būstinės vieta buvo renkama iš Europos Parlamento de facto atimant jo prerogatyvas, kadangi jis iš esmės nebuvo įtrauktas į šį procesą, nors dabar tikimasi, kad jis paprasčiausiai patvirtins išrinktą naują būstinės vietą taikant įprastą teisėkūros procedūrą.

Europos Parlamentas primena, kad bendras požiūris, pridėtas prie 2012 m. pasirašyto Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos bendro pareiškimo dėl decentralizuotų agentūrų, nėra teisiškai privalomas – tai pripažįstama ir pačiame pareiškime – ir kad dėl jo susitarta nedarant poveikio institucijų teisėkūros įgaliojimams.

Europos Parlamentas teigiamai vertina tai, kad procedūra naujai agentūros būstinės vietai atrinkti buvo grindžiama bendrajame požiūryje išdėstytais atrankos kriterijais, tačiau apgailestauja, kad galiausiai ji buvo užbaigta traukiant burtus. Todėl Parlamentas primygtinai reikalauja, kad procedūra, taikoma renkant naują agentūrų būstinių vietą, būtų reformuota ir tokia forma ateityje nebebūtų naudojama.

Pagaliau Europos Parlamentas norėtų priminti ir tai, kad 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros1 trys institucijos įsipareigojo lojaliai ir skaidriai bendradarbiauti. Be to, jis pakartoja, kad Sutartyse įtvirtinta abiejų teisėkūros institucijų lygybė.“

______________________

OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

atsižvelgdami į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 13 straipsnio 2 dalį,

Pagrindimas

Nuoroda į ES institucijų lojalaus tarpusavio bendradarbiavimo pareigą.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a)   Europos Sąjungos sutarties 13 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad Sąjungos institucijos palaiko santykius lojalaus tarpusavio bendradarbiavimo pagrindu ir kad kiekviena iš jų veikia neviršydama Sutartyse jai suteiktų įgaliojimų ir laikydamasi jose nustatytų procedūrų, sąlygų bei tikslų. Europos Parlamentas turi būti visapusiškai informuojamas ir įtraukiamas visais įprastos teisėkūros procedūros etapais.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos vaistų agentūros būstinės vieta

Nuorodos

COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

11.12.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFCO

11.12.2017

Nuomonės referentas (–ė)

       Paskyrimo data

Mercedes Bresso

26.2.2018

Svarstymas komitete

26.2.2018

 

 

 

Priėmimo data

26.2.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

18

3

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Max Andersson, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Eleonora Evi, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Ramón Luis Valcárcel Siso

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

18

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Barbara Spinelli

PPE

Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

3

-

ECR

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

NI

Diane James

1

0

S&D

Pedro Silva Pereira

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos vaistų agentūros būstinės vieta

Nuorodos

COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

29.11.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

11.12.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

11.12.2017

CONT

11.12.2017

ITRE

11.12.2017

AGRI

11.12.2017

 

AFCO

11.12.2017

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

11.12.2017

ITRE

23.1.2018

AGRI

13.12.2017

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Giovanni La Via

10.1.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

25.1.2018

 

 

 

Priėmimo data

12.3.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

52

6

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Renata Briano, Nicola Caputo, Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Christofer Fjellner, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Norbert Lins, Gesine Meissner, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Angelo Ciocca, Emilian Pavel, Massimiliano Salini

Pateikimo data

12.3.2018

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

52

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Arne Gericke, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Estefanía Torres Martínez

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Rory Palmer, Emilian Pavel, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec

6

-

ECR

Jørn Dohrmann

PPE

Elisabetta Gardini, Massimiliano Salini

S&D

Renata Briano, Nicola Caputo, Damiano Zoffoli

1

0

ENF 

Angelo Ciocca

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. kovo 14 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika