Ziņojums - A8-0063/2018Ziņojums
A8-0063/2018

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz Eiropas Zāļu aģentūras atrašanās vietu groza Regulu (EK) Nr. 726/2004

12.3.2018 - (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD)) - ***I

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Referents: Giovanni La Via


Procedūra : 2017/0328(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0063/2018
Iesniegtie teksti :
A8-0063/2018
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz Eiropas Zāļu aģentūras atrašanās vietu groza Regulu (EK) Nr. 726/2004

(COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0735),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 114. pantu un 168. panta 4. punkta c) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0421/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un Konstitucionālo jautājumu komitejas atzinumu (A8-0063/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  denonsē Eiropas Parlamenta, Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Komisijas 2012. gada 19. jūlija Kopīgajam paziņojumam par decentralizētajām aģentūrām pievienoto Vienoto pieeju un prasa lēmumu pieņemšanas procesā attiecībā uz aģentūru un struktūru atrašanās vietu un pārvietošanu cieši iesaistīt Eiropas Parlamentu, ņemot vērā prerogatīvas, kas tam ir kā līdztiesīgam likumdevējam saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru;

3.  apstiprina savu paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

4.  pauž nožēlu, ka Eiropas Parlaments — kas, galu galā, ir Savienības pilsoņu pārstāvis —, netika pilnībā iesaistīts Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) jaunās atrašanās vietas izraudzīšanās procedūrā, ko, galu galā, izraudzījās izlozes kārtībā, lai gan šāds lēmuma ir ļoti nozīmīgs; lēmumi saistībā ar struktūru un aģentūru atrašanās vietu ir jāpieņem, tostarp no likumdošanas viedokļa, saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, pilnībā ievērojot Eiropas Parlamenta prerogatīvas, jo Eiropas Parlaments un Padome abi ir līdztiesīgi likumdevēji;

5.  pauž nožēlu par Padomes lēmumu, kā rezultātā palielinājās ģeogrāfiskā neproporcionalitāte, jo tikai 9 no 37 ES decentralizētajām aģentūrām atrodas jaunajās dalībvalstīs, kas ir pretrunā Eiropadomes secinājumu dokumentiem Nr. 5381/04 un Nr. 11018/1/08, kuros abos priekšroka tiek dota jaunajām dalībvalstīm;

6.  aicina budžeta lēmējinstitūcijas un Komisiju nodrošināt, lai ar EMA atrašanās vietas maiņu saistītās izmaksas pilnībā segtu valsts, kurā EMA pašlaik atrodas; atzīmē, ka dažas ar pārvietošanu no pašreizējās atrašanās vietas saistītās izmaksas būs jāfinansē ar priekšfinansējumu no ES budžeta, pirms tiek panākta finansiāla vienošanās ar tagadējo valsti, kurā EMA atrodas;

7.  aicina budžeta lēmējinstitūcijas un Komisiju nodrošināt, lai ar EMA atrašanās vietas maiņu saistītās izmaksas pilnībā segtu valsts, kurā EMA pašreiz atrodas;

8.  aicina budžeta lēmējinstitūcijas un Komisiju nodrošināt, lai ar EMA atrašanās vietas divkāršo maiņu — vispirms uz pagaidu vietu, pēc tam uz Vivaldi ēku — saistītās izmaksas pilnībā segtu Nīderlandes valdība un līdz ar to nerastos zaudējumi Savienības vispārējā budžetā;

9.  aicina budžeta lēmējinstitūcijas un Komisiju nodrošināt, lai atrašanās vietas divkāršā maiņa neapgrūtinātu EMA ikdienas darba vajadzības un pēc 2019. gada marta bez pārtraukumiem tiktu garantēta netraucēta EMA darbības turpināšana;

10.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

11.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātis teksts

Grozījums

(2)  Ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 3. punktu, Eiropas Zāļu aģentūrai būtu jāpārceļas uz jauno atrašanās vietu no dienas, kurā Apvienotajai Karalistei Līgumi vairs nav saistoši, vai no 2019. gada 30. marta atkarībā no tā, kurš no šiem datumiem ir agrāks.

(2)  Ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 50. panta 3. punktu, Eiropas Zāļu aģentūrai būtu jāpārceļas uz jauno atrašanās vietu no 2019. gada 30. marta.

Pamatojums

The date of 30 March 2019 is the date when the UK is expected to become a third country. Although the Commission’s proposal reflects the legal possibility that the UK could leave the Union before the end of the 2 years period foreseen in Art 50, the Agency requires legal certainty as regards the official date of its departure from the UK for several practical reasons related to the planning of its relocation process. To avoid that the Agency would have to suddenly move earlier than currently planned, e.g. due to a collapse in the EU-UK negotiations, the Agency would not be in a position to complete all necessary relocation activities on time.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātis teksts

Grozījums

(3)  Lai nodrošinātu Eiropas Zāļu aģentūras pienācīgu darbību tās jaunajā atrašanās vietā, pirms Eiropas Zāļu aģentūras ievākšanās jaunajā atrašanās vietā būtu jānoslēdz mītnes nolīgums.

(3)  Lai nodrošinātu Eiropas Zāļu aģentūras pienācīgu darbību tās jaunajā atrašanās vietā, pēc iespējas drīz būtu jānoslēdz mītnes nolīgums. Mītnes nolīgumā būtu jāietver noteikumi un nosacījumi, kas ir vispiemērotākie Eiropas Zāļu aģentūras un tās darbinieku sekmīgai pārvietošanai uz Amsterdamu.

Pamatojums

Tiesību aktā ir jāparedz precīzs mītnes nolīguma parakstīšanas termiņš, lai netiktu aizkavētas sarunas par mītnes nolīgumu un līdz 2019. gada 30. martam tiktu īstenotas ar pārcelšanos saistītās sagatavošanās darbības. Ja ir mītnes nolīgums, kurā detalizēti izklāstīts, kā notiks Aģentūras pārcelšanās uz jauno atrašanās vietu citā valstī, tiks samazināta juridiskā nenoteiktība un darbinieki saņems papildu skaidrību, kā rezultātā tiks atbalstīta darbības nepārtrauktības nodrošināšana visos pārcelšanās posmos.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātis teksts

Grozījums

 

(3a)  Lai pilnībā nodrošinātu Aģentūras darbības nepārtrauktību, Aģentūras pagaidu pārvietošana uz Amsterdamu būtu jāsāk 2019. gada 1. janvārī un pārvietošana uz pastāvīgo mītnes vietu būtu jāpabeidz līdz 2019. gada 15. novembrim.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

3.b apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātis teksts

Grozījums

 

(3b)  Atzinīgi būtu jāvērtē tas, ka Aģentūras jaunajai atrašanās vietai priekšroku dod arī tās tagadējie darbinieki un ka Nīderlandes iestādes cenšas, lai atrašanās vietas divkāršā maiņa neapgrūtinātu Aģentūras darbības efektivitāti un turpināmību, kā arī nepārtrauktu tās darbu. Tomēr Aģentūras atrašanās vietas divkāršā maiņa, to pārvietojot uz Amsterdamu, nozīmē, ka laikā, kamēr Aģentūra atrodas pagaidu vietā, tai uz laiku būs jāatstāj novārtā savas prioritātes, tādas kā darbs ar pediatrijā lietojamām zālēm un sabiedrības veselības jautājumiem, tostarp darbs ar rezistenci pret antimikrobiāliem līdzekļiem un gripas pandēmiju. Aizkavēšanās, par ko Nīderlandes valdība jau ir paziņojusi un kas ir attālinājusi pastāvīgās mītnes ēkas nodošanu, kuras būvniecība vēl nav sākusies, vieš bažas par iespējamiem turpmākiem aizkavējumiem. Pārvietošanai uz pagaidu ēku nevajadzētu pārsniegt 10,5 mēnešus, lai nodrošinātu, ka Aģentūra no 2019. gada 16. novembra pilnībā spēj atsākt darbu un vairs netiek zaudētas speciālās zināšanas.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātis teksts

Grozījums

Regulā (EK) Nr. 726/2004 iekļauj šādu 71.a pantu:

Regulā (EK) Nr. 726/2004 iekļauj šādu 71.a un 71.b pantu:

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 726/2004

71.a pants

 

Komisijas ierosinātis teksts

Grozījums

71.a pants

71.a pants

Aģentūra atrodas Amsterdamā, Nīderlandē.

Aģentūra atrodas Amsterdamā, Nīderlandē.

 

Komisija un Nīderlandes kompetentās iestādes veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Aģentūra ne vēlāk kā 2019. gada 1. janvārī var pārcelties uz tās pagaidu atrašanās vietu un ka uz pastāvīgo atrašanās vietu tā var pārcelties ne vēlāk kā 2019. gada 16. novembrī.

 

Trīs mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā un pēc tam reizi trijos mēnešos līdz brīdim, kad Aģentūra ir pārcēlusies uz pastāvīgo mītnes vietu, Komisija un Nīderlandes kompetentās iestādes iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei rakstisku ziņojumu par pagaidu telpu pielāgošanas un pastāvīgās ēkas būvniecības gaitu.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Regula (EK) Nr. 726/2004

71.b pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātis teksts

Grozījums

 

71.b pants

 

Mītnes nolīgumu, ar ko Aģentūra ir tiesīga sākt pienākumu izpildi Eiropas Parlamenta un Padomes apstiprinātajās telpās, noslēdz trīs mēnešu laikā, sākot no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Pamatojums

Tiesību aktā ir jāparedz precīzs mītnes nolīguma parakstīšanas termiņš, lai netiktu aizkavētas sarunas par mītnes nolīgumu un līdz 2019. gada 30. martam tiktu īstenotas ar pārcelšanos saistītās sagatavošanās darbības. Ja ir mītnes nolīgums, kurā detalizēti izklāstīts, kā notiks Aģentūras pārcelšanās uz jauno atrašanās vietu citā valstī, tiks samazināta juridiskā nenoteiktība un darbinieki saņems papildu skaidrību, kā rezultātā tiks atbalstīta darbības nepārtrauktības nodrošināšana visos pārcelšanās posmos.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātis teksts

Grozījums

Šo regulu piemēro no dienas, kurā Apvienotajai Karalistei Līgumi vairs nav saistoši, vai no 2019. gada 30. marta atkarībā no tā, kurš no šiem datumiem ir agrāks.

Šo regulu piemēro no 2019. gada 30. marta.

Pamatojums

The date of 30 March 2019 is the date when the UK is expected to become a third country. Although the Commission’s proposal reflects the legal possibility that the UK could leave the Union before the end of the 2 years period foreseen in Art 50, the Agency requires legal certainty as regards the official date of its departure from the UK for several practical reasons related to the planning of its relocation process. To avoid that the Agency would have to suddenly move earlier than currently planned, e.g. due to a collapse in the EU-UK negotiations, the Agency would not be in a position to complete all necessary relocation activities on time.

EIROPAS PARLAMENTA PAZIŅOJUMS

Eiropas Parlaments pauž nožēlu, ka netika pilnībā ņemta vērā Parlamenta kā līdztiesīga likumdevēja loma, jo Parlamentu neiesaistīja Eiropas Zāļu aģentūras jaunās atrašanās vietas izraudzīšanās procedūrā.

Eiropas Parlaments vēlas atgādināt par savām prerogatīvām, kas tam ir kā līdztiesīgam likumdevējam, un prasa saistībā ar struktūru un aģentūru atrašanās vietu pilnībā ievērot parasto likumdošanas procedūru.

Kā vienīgā tieši ievēlētā Savienības institūcija un Savienības pilsoņu pārstāvis Parlaments ir pirmais demokrātijas principa ievērošanas garants Savienībā.

Eiropas Parlaments nosoda jaunās atrašanās vietas izraudzīšanai piemēroto procedūru, kurā Parlamentam de facto liedza īstenot savas prerogatīvas, jo Parlaments netika efektīvi iesaistīts šajā procesā, taču tagad no Parlamenta sagaida, ka tas vienkārši apstiprinās jauno izraudzīto atrašanās vietu saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru.

Eiropas Parlaments atgādina, ka Eiropas Parlamenta, Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Komisijas 2012. gadā parakstītajam Kopīgajam paziņojumam par decentralizētajām aģentūrām pievienotā Vienotā pieeja juridiski nav saistoša, kā tas paziņojumā arī norādīts, un ka to pieņēma, neskarot iestāžu likumdošanas pilnvaras.

Tāpēc Eiropas Parlaments prasa, lai aģentūru jauno atrašanās vietu izraudzīšanās procedūra tiktu reformēta un lai šādā veidā to vairs nekad nepiemērotu.

Visbeidzot, Eiropas Parlaments vēlas arī atgādināt, ka 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu[1] trīs iestādes apņēmās īstenot pilnīgu un pārredzamu sadarbību, vienlaikus ievērojot abu likumdevēju līdztiesību, kā nostiprināts Līgumos.

  • [1]  OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

PASKAIDROJUMS

Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) ir nozīmīga ES decentralizēta aģentūra, kas Eiropas Savienībā atbild par zāļu zinātnisko novērtēšanu, uzraudzību un nekaitīguma monitoringu.

ES veselības un drošības standarti pastāvīgi attīstās, kā rezultātā pieaug pieprasījums pēc informācijas un uz riska analīzi un pierādījumiem balstītiem konstatējumiem.

Tādēļ jo īpaši svarīgs ir un būs arī turpmāk EMA uzdevums sekmēt zāļu novērtēšanas un uzraudzības zinātnisko izcilību, tādējādi Eiropas Savienībā uzlabojot sabiedrības un dzīvnieku veselību.

Aģentūra, kas pašlaik atrodas Londonā, ir jāpārvieto saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES. 2017. gada 22. jūnijā Eiropadomes ietvaros ES27 vadītāji apstiprināja īpašu procedūru Aģentūras un EBI pārvietošanai. ES27 ministri balsoja 2017. gada 20. novembra Vispārējo lietu padomes sēdē, apstiprinot Aģentūras pārvietošanu un Amsterdamu (Nīderlande).

Eiropas Komisija 2017. gada 29. novembrī saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru ierosināja leģislatīvu grozījumu Eiropas Zāļu aģentūras pārvietošanai, prasot līdztiesīgajiem likumdevējiem (Eiropas Parlamentam un Padomei) prioritārā kārtā izskatīt šo leģislatīvo priekšlikumu, kas attiecas vienīgi uz jaunās Aģentūras mītnes vietas apstiprināšanu izveides regulā.

Nīderlandes piedāvājumā norādīta viena vienīga ēka — Vivaldi ēka (31,855 m²), kurā saskaņā ar piedāvājumu līdz 2019. gada 1. aprīlim ir plānots izveidot konferenču centru, kā arī atsevišķas darbavietas, un 6 mēnešus vēlāk būs pieejami pārējie birojiem paredzētie stāvi. Piedāvājumā arī norādīts, ka no 2019. gada 1. janvāra varēs izmantot pagaidu telpas, līdz viss EMA personāls būs pārcēlies uz Vivaldi ēku, un par precīzu plānu ir jāvienojas ar Aģentūru.

Referents pauž nožēlu, ka Eiropas Parlaments — kas, galu galā, ir ES pilsoņu pārstāvis —, netika pilnībā iesaistīts EMA jaunās atrašanās vietas izraudzīšanās procedūrā, ko, galu galā, izraudzījās izlozes kārtībā, lai gan šāds lēmuma ir ļoti nozīmīgs.

Tādēļ referents plāno ierosināt deklarācijas izstrādi, ko ziņojumam, par ko ENVI komitejai jābalso plenārsēdē, pievienotu kā pielikumu, lai grozītu Eiropas Parlamenta, Padomes un Eiropas Komisijas Kopīgo paziņojumu par decentralizētajām aģentūrām un tam pievienoto 2012. gadā parakstīto Vienoto pieeju, kas nav saistoša, kā tas norādīts minētajā paziņojumā, un pieņemta, neskarot Iestāžu likumdošanas pilnvaras.

Referents plāno aizstāvēt Eiropas Parlamenta prerogatīvas un uzskata, ka visi lēmumi saistībā ar ES struktūru un aģentūru pārvietošanu ir jāpieņem — un juridiski tas ir pareizi — saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, pilnībā ievērojot Eiropas Parlamenta prerogatīvas, jo Eiropas Parlaments un Padome abi ir līdztiesīgi likumdevēji.

Konstitucionālo jautājumu komitejaS ATZINUMS (27.2.2018)

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz Eiropas Zāļu aģentūras atrašanās vietu groza Regulu (EK) Nr. 726/2004
(COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Mercedes Bresso

GROZĪJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Normatīvās rezolūcijas projekts

1.a punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts

Grozījums

 

1.a   prasa Eiropas Parlamenta, Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Komisijas 2012. gada 19. jūlija Kopīgajam paziņojumam par decentralizētajām aģentūrām pievienoto Vienoto pieeju nekavējoties pārskatīt, lai Eiropas Parlamentu cieši iesaistītu lēmumu pieņemšanas procesā par aģentūru atrašanās vietu, ņemot vērā Parlamenta kā līdztiesīga likumdevēja prerogatīvas saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru;

Grozījums Nr.    2

Normatīvās rezolūcijas projekts

1.b punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts

Grozījums

 

1.b   apstiprina savu paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

Informācijai — paziņojuma teksts:

“Eiropas Parlaments pauž nožēlu, ka netika pilnībā ņemta vērā Parlamenta kā līdztiesīga likumdevēja loma, jo Parlamentu neiesaistīja Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) jaunās atrašanās vietas izraudzīšanās procedūrā.

Eiropas Parlaments vēlas atgādināt par savām prerogatīvām, kas tam ir kā līdztiesīgam likumdevējam, un prasa saistībā ar struktūru un aģentūru atrašanās vietu pilnībā ievērot parasto likumdošanas procedūru.

Kā vienīgā tieši ievēlētā Savienības institūcija un Savienības pilsoņu pārstāvis Parlaments ir pirmais demokrātijas principa ievērošanas garants Savienībā.

Eiropas Parlaments nosoda jaunās atrašanās vietas izraudzīšanai piemēroto procedūru, kurā Parlamentam de facto liedza īstenot savas prerogatīvas, jo Parlaments netika efektīvi iesaistīts šajā procesā, taču tagad no Parlamenta sagaida, ka tas vienkārši apstiprinās jauno izraudzīto atrašanās vietu saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru.

Eiropas Parlaments atgādina, ka Eiropas Parlamenta, Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Komisijas 2012. gadā parakstītajam Kopīgajam paziņojumam par decentralizētajām aģentūrām pievienotā Vienotā pieeja juridiski nav saistoša, kā tas paziņojumā arī norādīts, un ka to pieņēma, neskarot iestāžu likumdošanas pilnvaras.

Eiropas Parlaments atzinīgi vērtē to, ka jaunās atrašanās vietas izraudzīšanās procedūra tika balstīta uz Vienotajā pieejā izklāstītajiem atlases kritērijiem, taču nosoda, ka, galu galā, to noslēdza izlozes kārtībā. Tāpēc Eiropas Parlaments prasa, lai aģentūru jauno atrašanās vietu izraudzīšanās procedūra tiktu reformēta un lai šādā veidā to vairs nekad nepiemērotu.

Visbeidzot, Eiropas Parlaments vēlas arī atgādināt, ka 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu1 trīs iestādes apņēmās īstenot pilnīgu un pārredzamu sadarbību, vienlaikus ievērojot abu likumdevēju līdztiesību, kā nostiprināts Līgumos.”

______________________

OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

1.a atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 13. panta 2. punktu,

Pamatojums

Atsauce uz pienākumu īstenot pilnīgu savstarpēju sadarbību starp ES iestādēm.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)   Līguma par Eiropas Savienību 13. panta 2. punktā ir prasīts, lai Savienības iestādes īstenotu pilnīgu savstarpēju sadarbību, vienlaikus katrai iestādei darbojoties saskaņā ar Līgumos noteiktajām pilnvarām un atbilstīgi tajos izklāstītajām procedūrām, nosacījumiem un mērķiem. Eiropas Parlaments pilnībā ir jāinformē un jāiesaista visos parastās likumdošanas procedūras posmos.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Zāļu aģentūras atrašanās vieta

Atsauces

COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

11.12.2017

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFCO

11.12.2017

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Mercedes Bresso

26.2.2018

Izskatīšana komitejā

26.2.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

26.2.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

18

3

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Max Andersson, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Eleonora Evi, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Ramón Luis Valcárcel Siso

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

18

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Barbara Spinelli

PPE

Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

3

-

ECR

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

NI

Diane James

1

0

S&D

Pedro Silva Pereira

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Zāļu aģentūras atrašanās vieta

Atsauces

COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

29.11.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

11.12.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

11.12.2017

CONT

11.12.2017

ITRE

11.12.2017

AGRI

11.12.2017

 

AFCO

11.12.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

BUDG

11.12.2017

ITRE

23.1.2018

AGRI

13.12.2017

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Giovanni La Via

10.1.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

25.1.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

12.3.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

52

6

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Renata Briano, Nicola Caputo, Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Christofer Fjellner, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Norbert Lins, Gesine Meissner, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Angelo Ciocca, Emilian Pavel, Massimiliano Salini

Iesniegšanas datums

12.3.2018

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

52

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Arne Gericke, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Estefanía Torres Martínez

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Rory Palmer, Emilian Pavel, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec

6

-

ECR

Jørn Dohrmann

PPE

Elisabetta Gardini, Massimiliano Salini

S&D

Renata Briano, Nicola Caputo, Damiano Zoffoli

1

0

ENF 

Angelo Ciocca

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 14. marts
Juridisks paziņojums - Privātuma politika