SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 726/2004, pokiaľ ide o umiestnenie sídla Európskej agentúry pre lieky

12.3.2018 - (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD)) - ***I

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajca: Giovanni La Via


Postup : 2017/0328(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0063/2018
Predkladané texty :
A8-0063/2018
Rozpravy :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 726/2004, pokiaľ ide o umiestnenie sídla Európskej agentúry pre lieky

COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD).

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0735),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 114 a 168 ods. 4 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0421/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanovisko Výboru pre ústavné veci (A8-0063/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  odsudzuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady Európskej únie a Európskej komisie o decentralizovaných agentúrach z 19. júla 2012 a spoločný prístup pripojený k nemu a žiada úzke zapojenie Európskeho parlamentu do procesu rozhodovania o sídlach a sťahovaní agentúr a orgánov vzhľadom na svoje výsady spoluzákonodarcu v rámci riadneho legislatívneho postupu;

3.  schvaľuje vyhlásenie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

4.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Európsky parlament, a v konečnom dôsledku aj zástupcovia občanov Únie, neboli plne zapojení do postupu výberu nového sídla Európskej agentúry pre lieky (EMA), ktorý bol nakoniec ukončený žrebovaním, a to napriek tomu, že išlo o také dôležité rozhodnutie; rozhodnutia týkajúce sa umiestnenia orgánov a agentúr musia, aj z právneho hľadiska, byť prijímané riadnym legislatívnym postupom, v plnej miere sa musia rešpektovať výsadné práva Európskeho parlamentu, pričom Európsky parlament a Rada sú rovnocenní spoluzákonodarcovia;

5.  vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím Rady, ktoré vedie k prehlbovaniu geografického nepomeru, keďže len 9 z 37 decentralizovaných agentúr EÚ sa nachádza v nových členských štátoch, čo je v rozpore so závermi Európskej rady 5381/04 a 11018/1/08, v ktorých sa priorita pripisuje novým členským štátom.

6.  vyzýva rozpočtové orgány a Komisiu, aby zabezpečili, že náklady na zmenu sídla agentúry budú v plnej miere uhradené súčasnou hostiteľskou krajinou; poukazuje na to, že niektoré náklady na premiestnenie zo súčasného sídla budú musieť byť pred finančným vyrovnaním so súčasnou hostiteľskou krajinou predbežne financované z rozpočtu Únie;

7.  vyzýva rozpočtové orgány a Komisiu, aby zabezpečili, že náklady na zmenu sídla agentúry EMA budú v plnej miere uhradené súčasnou hostiteľskou krajinou;

8.  vyzýva rozpočtové orgány a Komisiu, aby zabezpečili, že dodatočné náklady na dvojitý presun sídla agentúry EMA, najskôr na dočasné miesto pôsobenia a neskôr do budovy Vivaldi, bude v plnom rozsahu kryť holandská vláda, a teda nebudú mať nepriaznivý vplyv na všeobecný rozpočet Únie;

9.  vyzýva rozpočtové orgány a Komisiu, aby zabezpečili, že tento dvojitý presun neohrozí bežné prevádzkové potreby agentúry EMA a kontinuita činností a riadne a neprerušené fungovanie agentúry EMA ostanú zaručené aj po marci 2019;

10.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

11.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  So zreteľom na článok 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii by Európska agentúra pre lieky mala začať pôsobiť v novom sídle odo dňa, keď sa na Spojené kráľovstvo prestanú vzťahovať zmluvy, alebo od 30. marca 2019, podľa toho, čo nastane skôr.

2.  So zreteľom na článok 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ) by Európska agentúra pre lieky mala začať pôsobiť v novom sídle od 30. marca 2019.

Odôvodnenie

Dátum 30. marec 2019 je deň, keď sa očakáva, že Spojené kráľovstvo sa stane treťou krajinou. Napriek tomu, že v návrhu Komisie sa pripúšťa právna možnosť, že Spojené kráľovstvo by mohol opustiť Úniu pred uplynutím tohto dvojročného obdobia stanoveného v článku 50, agentúra požaduje právnu istotu, pokiaľ ide o dátumu jej odchodu zo Spojeného kráľovstva z niekoľkých praktických dôvodov týkajúcich sa plánovania jej presťahovania. S cieľom zabrániť tomu, aby sa agentúra náhle musela presťahovať skôr, ako sa v súčasnosti plánuje, napr. v dôsledku zlyhania rokovaní medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, agentúra nebude schopná dokončiť všetky nevyhnutné činnosti týkajúce sa presťahovania načas.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Dohoda o sídle Európskej agentúry pre lieky by sa mala uzavrieť pred presťahovaním tejto agentúry do nového sídla v záujme jej riadneho fungovania v danom sídle.

3.  V záujme riadneho fungovania Európskej agentúry pre lieky v jej novom sídle by sa dohoda o jej sídle mala uzavrieť čo najskôr. Dohoda o sídle by mala zahŕňať najvhodnejšie podmienky pre úspešné presťahovanie Európskej agentúry pre lieky a jej zamestnancov do Amsterdamu.

Odôvodnenie

Presný časový harmonogram v právnych predpisoch na podpísanie dohody o sídle je predpokladom toho, aby sa predišlo oneskoreniam v rokovaniach o sídle, a teda aby sa podporili prípravné činnosti na jeho presťahovanie do 30. marca 2019. Existencia dohody s podrobným rámcom na usadenie sa agentúry v novej hostiteľskej krajine zníži neistotu a zabezpečí dodatočnú zrozumiteľnosť pre zamestnancov, a tým pomôže zabezpečiť kontinuitu činnosti počas všetkých fáz sťahovania.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  S cieľom zabezpečiť v plnej miere kontinuity činnosti agentúry by malo byť v Amsterdame k 1. januáru 2019 k dispozícii dočasné miesto pôsobenia a do 15. novembra 2019 by malo byť dokončené stále sídlo agentúry.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3b)  Treba privítať, že nové sídlo agentúry spĺňa predstavy jej súčasných zamestnancov a že holandské orgány sa usilujú o to, aby dvojnásobné sťahovanie neohrozilo prevádzkovú účinnosť, kontinuitu a nepretržité fungovanie agentúry. Dvojnásobné sťahovanie agentúry do Amsterdamu však znamená, že kým bude sídliť v dočasnom mieste pôsobenia, bude nútená dočasne klásť menší dôraz na určité činnosti, napríklad na prácu na pediatrických liekoch a otázky verejného zdravia vrátane práce v oblasti antimikrobiálnej rezistencie a pandémie chrípky. Oneskorenia, ktoré už holandská vláda oznámila a v dôsledku ktorých bolo posunuté odovzdanie budovy, ktorej výstavba sa ešte nezačala, vzbudzujú obavy z možného ďalšieho oneskorenia. Presťahovanie do dočasnej budovy by sa malo obmedziť na 10,5 mesiaca, aby sa zabezpečilo, že agentúra bude môcť od 16. novembra 2019 opäť fungovať v plnom rozsahu a aby sa zabránilo ďalšej strate odborných znalostí.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Článok 1– odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Do nariadenia (ES) č. 726/2004 sa vkladá tento článok 71a:

Do nariadenia (ES) č. 726/2004 sa vkladajú tieto články 71a a 71b:

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Nariadenie (ES) č. 726/2004

Článok 71a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 71a

Článok 71a

Agentúra má sídlo v Amsterdame v Holandsku.“

Agentúra má sídlo v Amsterdame v Holandsku.“

 

Komisia a príslušné holandské orgány prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa agentúra mohla dočasne presťahovať najneskôr do 1. januára 2019 a natrvalo presťahovať najneskôr do 16. novembra 2019.

 

Komisia a príslušné holandské orgány predložia Európskemu parlamentu a Rade písomnú správu o pokroku dosiahnutom pri úpravách dočasných priestorov a výstavbe budovy trvalého sídla tri mesiace odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a následne každé tri mesiace až dočasu, kým sa agentúra nepresťahuje do budovy svojho trvalého sídla.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 1– odsek 1 – úvodná časť

Nariadenie (ES) č. 726/2004

Článok 71 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 71b

 

Dohoda o sídle, ktorá umožňuje agentúre ujať sa svojich povinností v priestoroch schválených Európskym parlamentom a Radou sa uzatvorí do troch mesiacov odo dňa, keď toto nariadenie nadobudne účinnosť.

Odôvodnenie

Presný časový harmonogram v právnych predpisoch na podpísanie dohody o sídle je predpokladom toho, aby sa predišlo oneskoreniam v rokovaniach o sídle, a teda aby sa podporili prípravné činnosti na jeho premiestnenie do 30. marca 2019. Existencia dohody s podrobným rámcom na usadenie sa agentúry v novej hostiteľskej krajine zníži neistotu a zabezpečí dodatočnú zrozumiteľnosť pre zamestnancov, a tým pomôže zabezpečiť kontinuitu činnosti počas všetkých fáz sťahovania.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie sa uplatňuje odo dňa, keď sa na Spojené kráľovstvo prestanú vzťahovať zmluvy, alebo od 30. marca 2019, podľa toho, čo nastane skôr.

Toto nariadenie sa uplatňuje od 30. marca 2019.

Odôvodnenie

Dátum 30. marec 2019 je deň, keď sa očakáva, že Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou. Napriek tomu, že v návrhu Komisie sa pripúšťa právna možnosť, že Spojené kráľovstvo by mohol opustiť Úniu pred uplynutím tohto dvojročného obdobia stanoveného v ods. 50, agentúra požaduje právnu istotu, pokiaľ ide o dátumu jej odchodu zo Spojeného kráľovstva z niekoľkých praktických dôvodov týkajúcich sa plánovania jej presťahovania. S cieľom zabrániť tomu, aby sa agentúra náhle musela presťahovať skôr, ako sa v súčasnosti plánuje, napr. v dôsledku zlyhania rokovaní medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, agentúra nebude schopná dokončiť všetky nevyhnutné činnosti týkajúce sa presťahovania načas.

VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU

„Európsky parlament vyjadruje poľutovanie nad tým, že jeho úloha spoluzákonodarcu nie je riadne zohľadnená, keďže nebol zapojený do postupu výberu nového sídla Európskej agentúry pre lieky.

Európsky parlament chce pripomenúť svoje výsady spoluzákonodarcu a trvá na plnom rešpektovaní riadneho legislatívneho postupu, pokiaľ ide o rozhodovanie o sídlach orgánov a agentúr.

Ako jediná priamo volená inštitúcia Únie a zástupca občanov Únie je prvým garantom dodržiavania zásad demokracie v Únii.

Európsky parlament odsudzuje postup, ktorý sa použil na výber nového sídla a ktorým sa mu fakticky upreli jeho výsady, keďže nebol účinne zapojený do procesu, ale teraz sa od neho očakáva, že jednoducho potvrdí výber nového sídla prostredníctvom riadneho legislatívneho postupu.

Európsky parlament pripomína, že spoločný prístup pripojený k spoločnému vyhláseniu Európskeho parlamentu, Rady a Európskej komisie o decentralizovaných agentúrach, ktoré bolo podpísané v roku 2012, je právne nezáväzné, ako sa uznáva v samotnom vyhlásení, a že bolo dohodnuté bez toho, aby ním boli dotknuté legislatívne právomoci inštitúcií.

Európsky parlament preto trvá na tom, aby sa postup výberu nových sídiel agentúr zrevidoval a v súčasnej podobe sa už viac nepoužíval.

Na záver by chcel Európsky parlament zároveň pripomenúť, že v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016[1] sa tri inštitúcie zaviazali na lojálnu a transparentnú spoluprácu odvolávajúc sa na rovnosť oboch spoluzákonodarcov, ako je zakotvená v zmluvách.“

  • [1]  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európska agentúra pre lieky (EMA) je významná decentralizovaná agentúra, ktorá je zodpovedná za vedecké hodnotenie, dohľad a monitorovanie bezpečnosti liekov v EÚ.

Potreby EÚ v oblasti zdravia a bezpečnosti sa neustále vyvíjajú, čo sa prejavuje čoraz väčším dopytom po informáciách a perspektíve vychádzajúcej z rizika a dôkazov.

Úloha agentúry EMA, ktorá spočíva v podpore vedeckej excelentnosti pri hodnotení a dohľade nad liekmi v prospech verejného zdravia a zdravia zvierat v Európskej únii, preto má a vždy bude mať prioritné postavenie.

Agentúra, ktoré v súčasnosti sídli v Spojenom kráľovstve, sa musí presídliť v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ. V rámci zasadnutí Európskej rady 22. júna 2017 lídri EÚ27 schválili osobitný postup pre presídlenie tejto agentúry a EBA. Ministri 27 členských štátov výberom prostredníctvom hlasovania v rámci zasadnutia Rady pre všeobecné záležitosti 20. novembra 2017 rozhodli, že agentúra bude sídliť v Amsterdame v Holandsku.

Európska komisia 29. novembra 2017 navrhla legislatívnu zmenu umožňujúcu zmenu sídla Európskej agentúry pre lieky v rámci riadneho legislatívneho postupu a požiadala spoluzákonodarcov (Európsky parlament a Radu), aby sa prioritne venovali legislatívnemu návrhu, ktorý je úzko obmedzený na potvrdenie nového sídla agentúry v zakladajúcom nariadení.

Ponuka z Holandska spočíva v budove Vivaldi (31,855 m²), ku ktorej by v zmysle ponuky malo do 1. apríla 2019 pribudnúť aj konferenčné centrum, ako aj niektoré pracoviská, pričom jednotlivé podlažia budú k dispozícii postupne v priebehu ďalších 6 mesiacov. V ponuke sa zároveň spomínajú dočasné záložné priestory, ktoré sa majú používať od 1. januára 2019 až dovtedy, kým sa všetci zamestnanci agentúry EMA nepresťahujú do budovy Vivaldi, pričom podrobnosti sa dohodnú s agentúrou.

Spravodajca vyjadruje poľutovanie nad tým, že Európsky parlament, a v konečnom dôsledku aj zástupcovia občanov Únie, neboli plne zapojení do postupu výberu nového sídla EMA, ktorý bol nakoniec ukončený žrebovaním, a to napriek tomu, že išlo o také dôležité rozhodnutie.

Spravodajca má preto v úmysle navrhnúť prípravu vyhlásenia vo forme prílohy k správe, o ktorej sa bude hlasovať vo výbore ENVI a v pléne, s cieľom zmeniť spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Európskej komisie o decentralizovaných agentúrach a prílohu k nemu o spoločnom prístupe, ktoré boli podpísané v roku 2012 a nie sú právne záväzné, ako sa to uvádza v samotnom vyhlásení, a ktoré boli schválené bez toho, aby nimi boli dotknuté právomoci inštitúcií.

Spravodajca má v úmysle chrániť výsady Európskeho parlamentu a je presvedčený, že všetky rozhodnutia v súvislosti s umiestnením orgánov a agentúr musia byť z právneho hľadiska prijímané riadnym legislatívnym postupom a v plnej miere sa musia rešpektovať výsadné práva Európskeho parlamentu, pričom Európsky parlament a Rada sú rovnocenní spoluzákonodarcovia.

STANOVISKO Výboru pre ústavné veci (27.2.2018)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 726/2004, pokiaľ ide o umiestnenie sídla Európskej agentúry pre lieky
(COM(2017)0735 – C8‑0421/2017 – 2017/0328(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Mercedes Bresso

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh  1

Návrh legislatívneho uznesenia

Odsek 1 a (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci návrh

 

1a.   požaduje bezodkladnú revíziu spoločného prístupu pripojeného k spoločnému vyhláseniu Európskeho parlamentu, Rady Európskej únie a Európskej komisie o decentralizovaných agentúrach z 19. júla 2012 s cieľom úzko zapojiť Európsky parlament do procesu rozhodovania o sídlach agentúr s ohľadom na svoje výsady ako spoluzákonodarcu v rámci riadneho legislatívneho postupu;

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh legislatívneho uznesenia

Odsek 1 b (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci návrh

 

1b.   schvaľuje vyhlásenie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

Pre informáciu uvádzame text vyhlásenia:

„Európsky parlament vyjadruje poľutovanie nad tým, že jeho úloha spoluzákonodarcu nie je riadne zohľadnená, keďže nebol zapojený do postupu výberu nového sídla Európskej agentúry pre lieky (EMA).

Európsky parlament chce pripomenúť svoje výsady spoluzákonodarcu a trvá na plnom rešpektovaní riadneho legislatívneho postupu, pokiaľ ide o rozhodovanie o sídlach orgánov a agentúr.

Ako jediná priamo volená inštitúcia Únie a zástupca občanov Únie je prvým garantom dodržiavania zásad demokracie v Únii.

Európsky parlament odsudzuje postup, ktorý sa použil na výber nového sídla a ktorým sa mu fakticky upreli jeho výsady, keďže nebol účinne zapojený do procesu, ale teraz sa od neho očakáva, že jednoducho potvrdí výber nového sídla prostredníctvom riadneho legislatívneho postupu.

Európsky parlament pripomína, že spoločný prístup pripojený k spoločnému vyhláseniu Európskeho parlamentu, Rady a Európskej komisie o decentralizovaných agentúrach, ktoré bolo podpísané v roku 2012, je právne nezáväzné, ako sa uznáva v samotnom vyhlásení, a že bolo dohodnuté bez toho, aby ním boli dotknuté legislatívne právomoci inštitúcií.

Európsky parlament víta skutočnosť, že postup výberu nového sídla agentúry vychádzal z kritérií výberu uvedených v spoločnom prístupe, ale vyjadruje poľutovanie nad tým, že konečné rozhodnutie bolo dosiahnuté losovaním. Európsky parlament preto trvá na tom, aby sa postup výberu nových sídiel agentúr zreformoval a v súčasnej podobe sa už viac nepoužíval.

Na záver by chcel Európsky parlament zároveň pripomenúť, že v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 20161 sa tri inštitúcie zaviazali na lojálnu a transparentnú spoluprácu odvolávajúc sa na rovnosť oboch spoluzákonodarcov, ako je zakotvená v zmluvách.“

______________________

Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Citácia 1 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, najmä na jej článok 13 ods. 2,

Odôvodnenie

Odkaz na povinnosť vzájomnej lojálnej spolupráce medzi inštitúciami EÚ.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)   V článku 13 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii sa vyžaduje, aby sa vzťahy medzi inštitúciami Únie uskutočňovali na základe vzájomnej lojálnej spolupráce, pričom každá z nich koná v medziach právomocí, ktoré sú jej zverené zmluvami, a v súlade s postupmi, podmienkami a cieľmi nich stanovenými. Európsky parlament je plne informovaný a zapojený do všetkých etáp riadneho legislatívneho postupu.

POSTUP – VÝBOR POŽIADANÝ O STANOVISKO

Názov

Umiestnenie sídla Európskej agentúry pre lieky

Referenčné čísla

COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

11.12.2017

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFCO

11.12.2017

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Mercedes Bresso

26.2.2018

Prerokovanie vo výbore

26.2.2018

 

 

 

Dátum prijatia

26.2.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

18

3

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Eleonora Evi, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Ramón Luis Valcárcel Siso

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

18

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Barbara Spinelli

PPE

Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

3

-

ECR

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

NI

Diane James

1

0

S&D

Pedro Silva Pereira

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Umiestnenie sídla Európskej agentúry pre lieky

Referenčné čísla

COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD)

Dátum predloženia v EP

29.11.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

11.12.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

11.12.2017

CONT

11.12.2017

ITRE

11.12.2017

AGRI

11.12.2017

 

AFCO

11.12.2017

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       Dátum rozhodnutia

BUDG

11.12.2017

ITRE

23.1.2018

AGRI

13.12.2017

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Giovanni La Via

10.1.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

25.1.2018

 

 

 

Dátum prijatia

12.3.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

52

6

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Renata Briano, Nicola Caputo, Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Christofer Fjellner, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Norbert Lins, Gesine Meissner, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Angelo Ciocca, Emilian Pavel, Massimiliano Salini

Dátum predloženia

12.3.2018

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

52

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Arne Gericke, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Estefanía Torres Martínez

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Rory Palmer, Emilian Pavel, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec

6

-

ECR

Jørn Dohrmann

PPE

Elisabetta Gardini, Massimiliano Salini

S&D

Renata Briano, Nicola Caputo, Damiano Zoffoli

1

0

ENF 

Angelo Ciocca

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 14. marca 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia