Förfarande : 2017/0328(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0063/2018

Ingivna texter :

A8-0063/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/03/2018 - 10.8
CRE 15/03/2018 - 10.8
PV 25/10/2018 - 13.11

Antagna texter :

P8_TA(2018)0086
P8_TA(2018)0427

BETÄNKANDE     ***I
PDF 605kWORD 67k
12.3.2018
PE 615.463v02-00 A8-0063/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 vad gäller Europeiska läkemedelsmyndighetens säte

(COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Föredragande av yttrande: Giovanni La Via

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 UTTALANDE AV EUROPAPARLAMENTET
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för konstitutionella frågor
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 vad gäller Europeiska läkemedelsmyndighetens säte

(COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0735),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 114 och 168.4 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0421/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandet från utskottet för konstitutionella frågor (A8-0063/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet dömer ut det gemensamma uttalandet från Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen av den 19 juli 2012 om decentraliserade organ samt den gemensamma ansats som bifogats det uttalandet, och kräver att bli nära involverat i beslutsprocessen om lokalisering och omlokalisering av organ och byråer med tanke på dess befogenheter som medlagstiftare enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

3.  Europaparlamentet godkänner sitt uttalande som bifogas denna resolution.

4.  Det är beklagligt att Europaparlamentet – och i slutändan unionsmedborgarnas företrädare – inte blev fullt ut involverat i valet av nytt säte för Europeiska läkemedelsmyndigheten (nedan kallad myndigheten), som till slut avgjordes genom lottdragning trots att det var ett så viktigt beslut. Beslut om var organ och byråer ska vara placerade behöver, och måste ur rättslig synvinkel, fattas inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet, med full respekt för Europaparlamentets rättigheter, varigenom parlamentet och rådet är jämbördiga lagstiftare.

5.  Europaparlamentet beklagar rådets beslut, som leder till att den bristande geografiska proportionaliteten förvärras, med tanke på att bara 9 av EU:s 37 decentraliserade byråer är placerade i nya medlemsstater, vilket strider mot Europeiska rådets slutsatser 5381/04 och 11018/1/08, vilka båda ger företräde åt nya medlemsstater.

6.  Europaparlamentet uppmanar budgetmyndigheterna och kommissionen att se till att kostnaderna i samband med bytet av myndighetens säte i sin helhet täcks av det nuvarande värdlandet. Parlamentet påpekar att några av kostnaderna för flytten från det nuvarande sätet kommer att behöva förfinansieras av unionens budget före den ekonomiska uppgörelsen med det nuvarande värdlandet.

7.  Europaparlamentet uppmanar budgetmyndigheterna och kommissionen att se till att kostnaderna i samband med bytet av myndighetens säte i sin helhet täcks av det nuvarande värdlandet.

8.  Europaparlamentet uppmanar budgetmyndigheterna och kommissionen att se till att merkostnaderna i samband med den dubbla flytten av myndighetens säte, först till en tillfällig plats och sedan till Vivaldibyggnaden, i sin helhet täcks av den nederländska regeringen och således inte inverkar negativt på unionens allmänna budget.

9.  Europaparlamentet uppmanar budgetmyndigheterna och kommissionen att se till att den dubbla flytten inte äventyrar myndighetens normala operativa behov och att verksamheten kan fortsätta och myndigheten fungera väl, utan avbrott, efter mars 2019.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

11.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Med beaktande av artikel 50.3 i fördraget om Europeiska unionen bör Europeiska läkemedelsmyndigheten ha sitt nya säte från och med den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga på Förenade kungariket eller från och med den 30 mars 2019, beroende på vilken dag som infaller först.

(2)  Med beaktande av artikel 50.3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) bör Europeiska läkemedelsmyndigheten ha sitt nya säte från och med den 30 mars 2019.

Motivering

The date of 30 March 2019 is the date when the UK is expected to become a third country. Although the Commission’s proposal reflects the legal possibility that the UK could leave the Union before the end of the 2 years period foreseen in Art 50, the Agency requires legal certainty as regards the official date of its departure from the UK for several practical reasons related to the planning of its relocation process. To avoid that the Agency would have to suddenly move earlier than currently planned, e.g. due to a collapse in the EU-UK negotiations, the Agency would not be in a position to complete all necessary relocation activities on time.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  För att säkerställa att Europeiska läkemedelsmyndigheten fungerar som den ska på den nya platsen bör det ingås en överenskommelse om sätet innan Europeiska läkemedelsmyndigheten inleder verksamheten på den nya platsen.

(3)  För att säkerställa att Europeiska läkemedelsmyndigheten fungerar som den ska på den nya platsen bör det ingås en överenskommelse om sätet så snart som möjligt. Överenskommelsen om sätet bör innehålla de lämpligaste villkoren och bestämmelserna för en lyckad flytt av Europeiska läkemedelsmyndigheten och dess personal till Amsterdam.

Motivering

Det krävs att lagstiftningen innehåller en precis tidtabell för undertecknandet av överenskommelsen om sätet för att förhindra förseningar i förhandlingarna om överenskommelsen och på så vis understödja förberedelserna inför flytten den 30 mars 2019. En överenskommelse som lägger fast en detaljerad ram för myndighetens installation i det nya värdlandet kommer att minska osäkerheten och göra situationen tydligare för personalen och därigenom bidra till kontinuitet i verksamheten under alla etapper av flytten.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  För att säkerställa fullständig kontinuitet i myndighetens verksamhet bör den tillfälliga placeringen i Amsterdam gälla från och med den 1 januari 2019 och det permanenta sätet stå klart den 15 november 2019.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 3b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3b)  Det är glädjande att myndighetens nya placering är i linje med den nuvarande personalens preferenser och att de nederländska myndigheterna gör ansträngningar för att se till att den dubbla flytten inte äventyrar myndighetens operativa effektivitet, kontinuitet och oavbrutna verksamhet. Den dubbla omlokaliseringen till Amsterdam innebär emellertid att myndigheten tillfälligt kommer att behöva nedprioritera viss verksamhet, såsom arbetet med barnläkemedel och folkhälsofrågor, bland annat om antimikrobiell resistens och influensapandemier, medan den befinner sig i sina tillfälliga lokaler. De förseningar som den nederländska regeringen redan tillkännagett och som senarelägger överlåtelsen av den permanenta byggnaden, som ännu inte har börjat byggas, väcker farhågor om ytterligare eventuella förseningar. Omlokaliseringen till den tillfälliga byggnaden bör begränsas till 10,5 månader för att myndigheten åter ska kunna arbeta med full kapacitet från och med den 16 november 2019 och undvika att gå miste om mer expertis.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Artikel 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I förordning (EG) nr 726/2004 ska följande artikel föras in som artikel 71a:

I förordning (EG) nr 726/2004 ska följande artikel föras in som artikel 71a och 71b:

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Artikel 1

Förordning (EG) nr 726/2004

Artikel 71a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 71a

Artikel 71a

Myndigheten ska ha sitt säte i Amsterdam i Nederländerna.

Myndigheten ska ha sitt säte i Amsterdam i Nederländerna.

 

Kommissionen och de behöriga myndigheterna i Nederländerna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att myndigheten kan flytta till sina tillfälliga lokaler senast den 1 januari 2019 och till sina permanenta lokaler senast den 16 november 2019.

 

Kommissionen och de behöriga myndigheterna i Nederländerna ska lämna in en skriftlig rapport till Europaparlamentet och rådet om hur det går med anpassningarna av de tillfälliga lokalerna och uppförandet av den permanenta byggnaden tre månader efter ikraftträdandet av denna förordning och därefter var tredje månad fram till dess att myndigheten har flyttat in i sina permanenta lokaler.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 1 – inledningen

Förordning (EG) nr 726/2004

Artikel 71b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 71b

 

Senast tre månader efter det att denna förordning trätt i kraft ska det ingås en överenskommelse om sätet som gör det möjligt för myndigheten att inleda sin verksamhet i de lokaler som godkänts av Europaparlamentet och rådet.

Motivering

Det krävs att lagstiftningen innehåller en precis tidtabell för undertecknandet av överenskommelsen om sätet för att förhindra förseningar i förhandlingarna om överenskommelsen och på så vis understödja förberedelserna inför flytten den 30 mars 2019. En överenskommelse som lägger fast en detaljerad ram för myndighetens installation i det nya värdlandet kommer att minska osäkerheten och göra situationen tydligare för personalen och därigenom bidra till kontinuitet i verksamheten under alla etapper av flytten.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 2 – stycke2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Denna förordning ska tillämpas från och med den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga på Förenade kungariket eller från och med den 30 mars 2019, beroende på vilken dag som infaller först.

Denna förordning ska tillämpas från och med den 30 mars 2019.

Motivering

The date of 30 March 2019 is the date when the UK is expected to become a third country. Although the Commission’s proposal reflects the legal possibility that the UK could leave the Union before the end of the 2 years period foreseen in Art 50, the Agency requires legal certainty as regards the official date of its departure from the UK for several practical reasons related to the planning of its relocation process. To avoid that the Agency would have to suddenly move earlier than currently planned, e.g. due to a collapse in the EU-UK negotiations, the Agency would not be in a position to complete all necessary relocation activities on time.


UTTALANDE AV EUROPAPARLAMENTET

Europaparlamentet beklagar att dess roll som medlagstiftare inte beaktats i vederbörlig ordning, då parlamentet inte involverades i det förfarande som ledde fram till valet av nytt säte för Europeiska läkemedelsmyndigheten.

Europaparlamentet erinrar om sina befogenheter som medlagstiftare och framhåller att det ordinarie lagstiftningsförfarandet måste respekteras fullt ut i samband med placeringen av organ och byråer.

Som unionens enda direktvalda institution och företrädare för unionsmedborgarna är parlamentet den främsta garanten för demokratiprincipens efterlevnad i unionen.

Europaparlamentet fördömer det förfarande som tillämpades vid valet av nytt säte och som de facto berövade parlamentet dess befogenheter, eftersom det inte blev ordentligt involverat i processen utan nu bara förväntas bekräfta valet av nytt säte genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Europaparlamentet erinrar om att den gemensamma ansatsen i bilagan till det gemensamma uttalande från Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om decentraliserade organ som undertecknades 2012 inte är rättsligt bindande, vilket även erkänns i själva uttalandet, och att överenskommelsen om den inte påverkade institutionernas lagstiftningsbefogenheter.

Därför framhåller Europaparlamentet att förfarandet vid valet av nytt säte för organ måste revideras och inte bör tillämpas i nuvarande form i framtiden.

Till sist erinrar Europaparlamentet dessutom om att de tre institutionerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016(1) om bättre lagstiftning1 månade om ett lojalt och öppet samarbete och samtidigt påminde om de båda medlagstiftarnas jämlikhet enligt fördragen.

(1)

EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.


MOTIVERING

Europeiska läkemedelsmyndigheten är en viktig decentraliserad EU-byrå som ansvarar för vetenskaplig utvärdering, tillsyn och säkerhetsövervakning av läkemedel inom EU.

EU:s hälso- och säkerhetsbehov utvecklas ständigt, vilket leder till en ökad efterfrågan på information samt på ett risk- och evidensbaserat perspektiv.

Därför är och förblir myndighetens uppdrag att främja vetenskaplig spetskompetens i utvärderingen och övervakningen av läkemedel, till förmån för människors och djurs hälsa i Europeiska unionen, av allra största vikt.

Myndigheten, som i dag ligger i London, måste flytta till följd av Storbritanniens utträde ur EU. Den 22 juni 2017, i anslutning till Europeiska rådets möte, godkände EU 27-ländernas ledare ett särskilt förfarande för omlokaliseringen av denna myndighet och Europeiska bankmyndigheten (EBA). Ministrarna i EU-27 röstade i anslutning till allmänna rådets möte den 20 november 2017, och genom lottdragning utsågs Amsterdam (Nederländerna) till plats för sätet.

Den 29 november 2017 föreslog kommissionen en ändring av lagstiftningen för omlokaliseringen av myndigheten i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och uppmanade medlagstiftarna (Europaparlamentet och rådet) att prioritera behandlingen av lagstiftningsförslaget, som är strikt begränsat till att bekräfta myndighetens nya säte i inrättandeförordningen.

I anbudet från Nederländerna föreslås en byggnad, Vivaldibyggnaden (31 855 m²), som enligt anbudet har en preliminär plan för färdigställande av konferenscentrumet och vissa av arbetsplatserna till senast den 1 april 2019, medan efterföljande kontorsvåningar kommer att göras tillgängliga upp till sex månader senare. Anbudet anger också tillfälliga reservlokaler som kan användas från och med den 1 januari 2019 till dess att all personal har flyttat till Vivaldibyggnaden, och en detaljerad plan ska fastställas i samråd med myndigheten.

Föredraganden beklagar att Europaparlamentet – och i slutändan EU-medborgarnas företrädare – inte involverades fullt ut i valet av nytt säte för myndigheten, som till slut avgjordes genom lottdragning trots att det var ett så viktigt beslut.

Föredraganden avser därför att föreslå att man arbetar i riktning mot en förklaring, i form av en bilaga till det betänkande som kommer att gå till omröstning i ENVI-utskottet och kammaren, för att ändra det gemensamma uttalandet från Europaparlamentet, rådet och kommissionen om decentraliserade organ samt den gemensamma ansats som finns som bilaga till dokumentet, som undertecknades 2012. Dessa är inte rättsligt bindande, vilket även står i själva uttalandet, och har överenskommits utan att det påverkar institutionernas lagstiftningsbefogenheter.

Föredraganden avser att försvara Europaparlamentets rättigheter och anser att alla beslut om var EU-organ och byråer ska vara placerade behöver, och ur rättslig synvinkel måste, fattas inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet, med full respekt för Europaparlamentets rättigheter, varigenom parlamentet och rådet är jämbördiga lagstiftare.


YTTRANDE från utskottet för konstitutionella frågor (27.2.2018)

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 vad gäller Europeiska läkemedelsmyndighetens säte

(COM(2017)0735 – C8‑0421/2017 – 2017/0328(COD))

Föredragande av yttrande: Mercedes Bresso

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag  1

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 1a (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag

 

1a.  Europaparlamentet begär en omedelbar översyn av den gemensamma ansats som bifogats det gemensamma uttalandet av den 19 juli 2012 från Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om decentraliserade organ, för att parlamentet ska bli mer involverat i beslutsprocessen om placeringen av organ med tanke på dess befogenheter som medlagstiftare enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Ändringsförslag    2

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 1b (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag

 

1b.  Europaparlamentet godkänner sitt uttalande som bifogas denna resolution.

För kännedom återges uttalandet här:

”Europaparlamentet beklagar att dess roll som medlagstiftare inte beaktats i vederbörlig ordning, då parlamentet inte involverades i det förfarande som ledde fram till valet av nytt säte för Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).

Europaparlamentet erinrar om sina befogenheter som medlagstiftare och framhåller att det ordinarie lagstiftningsförfarandet måste respekteras fullt ut i samband med placeringen av organ och byråer.

Som unionens enda direktvalda institution och företrädare för unionsmedborgarna är parlamentet den främsta garanten för demokratiprincipens efterlevnad i unionen.

Europaparlamentet fördömer det förfarande som tillämpades vid valet av nytt säte och som de facto berövade parlamentet dess befogenheter, eftersom det inte blev ordentligt involverat i processen men nu däremot bara förväntas bekräfta valet av nytt säte genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Europaparlamentet erinrar om att den gemensamma ansatsen i bilagan till det gemensamma uttalande från Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om decentraliserade organ som undertecknades 2012 inte är rättsligt bindande, vilket även erkänns i själva uttalandet, och att överenskommelsen om den inte påverkade institutionernas lagstiftningsbefogenheter.

Europaparlamentet gläds åt att urvalsförfarandet för läkemedelsmyndighetens nya säte baserades på de urvalskriterier som anges i den gemensamma ansatsen, men beklagar att det till slut avgjordes genom lottning. Därför framhåller Europaparlamentet att förfarandet vid valet av nytt säte för organ måste reformeras och inte bör tillämpas i denna form i framtiden.

Till sist erinrar Europaparlamentet dessutom om att de tre institutionerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning1 månade om ett lojalt och öppet samarbete och samtidigt påminde om de båda medlagstiftarnas jämlikhet enligt fördragen.”

______________________

EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Beaktandeled 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 13.2,

Motivering

Hänvisning till EU-institutionernas skyldighet att samarbeta lojalt med varandra.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Enligt artikel 13.2 i fördraget om Europeiska unionen ska förbindelserna mellan unionens institutioner bygga på lojalt samarbete, och varje institution ska handla inom ramen för de befogenheter som den har tilldelats genom fördragen och i enlighet med de förfaranden, villkor och mål som anges där. Europaparlamentet ska informeras och involveras fullt ut i alla etapper av det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Europeiska läkemedelsmyndighetens säte

Referensnummer

COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

11.12.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

AFCO

11.12.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Mercedes Bresso

26.2.2018

Behandling i utskott

26.2.2018

 

 

 

Antagande

26.2.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0.

18

3

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Max Andersson, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Eleonora Evi, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Ramón Luis Valcárcel Siso

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

18

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Barbara Spinelli

PPE

Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

3

-

ECR

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

NI

Diane James

1

0

S&D

Pedro Silva Pereira

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

–  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Lokaliseringen av sätet för Europeiska läkemedelsmyndigheten

Referensnummer

COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD)

Framläggande för parlamentet

29.11.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

11.12.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

11.12.2017

CONT

11.12.2017

ITRE

11.12.2017

AGRI

11.12.2017

 

AFCO

11.12.2017

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

BUDG

11.12.2017

ITRE

23.1.2018

AGRI

13.12.2017

 

Föredragande

       Utnämning

Giovanni La Via

10.1.2018

 

 

 

Behandling i utskott

25.1.2018

 

 

 

Antagande

12.3.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

52

6

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Renata Briano, Nicola Caputo, Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Christofer Fjellner, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Norbert Lins, Gesine Meissner, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Angelo Ciocca, Emilian Pavel, Massimiliano Salini

Ingivande

12.3.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

52

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Arne Gericke, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Estefanía Torres Martínez

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Rory Palmer, Emilian Pavel, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec

6

-

ECR

Jørn Dohrmann

PPE

Elisabetta Gardini, Massimiliano Salini

S&D

Renata Briano, Nicola Caputo, Damiano Zoffoli

1

0

ENF 

Angelo Ciocca

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

–  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 14 mars 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy