ZPRÁVA o současné situaci a výhledu do budoucna odvětví chovu ovcí a koz v Unii

3.4.2018 - (2017/2117(INI))

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
Zpravodajka: Esther Herranz García

Postup : 2017/2117(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0064/2018
Předložené texty :
A8-0064/2018
Přijaté texty :

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o současné situaci a výhledu do budoucna odvětví chovu ovcí a koz v Unii

(2017/2117/(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na doporučení Evropského fóra pro skopové maso, které se konalo v letech 2015 a 2016 pod záštitou Komise,

–  s ohledem na studii o budoucnosti odvětví skopového a kozího masa v Evropě, jejíž vypracování zadal,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 19. června 2008 o budoucnosti chovu ovcí a koz v Evropě[1],

–  s ohledem na hodnocení opatření SZP v odvětví chovu ovcí a koz, které provedla Komise v roce 2011,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 19. června 2017 o akčním plánu EU pro přírodu, lidi a hospodářství,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 15. listopadu 2017 o akčním plánu pro přírodu, lidi a hospodářství[2],

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 29. června 2017 nazvaném „Evropský akční plán ‚Jedno zdraví‘ proti antimikrobiální rezistenci (AMR)“ (COM(2017)0339),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě,

–  s ohledem na závěry nizozemské veřejné ochránkyně práv v její zprávě z roku 2012 o přístupu vlády k horečce Q[3] a v její studii z roku 2017 o zkušenostech, které získala vláda z epidemie horečky Q[4],

–  s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A8-0064/2018),

A.  vzhledem k tomu, že odvětví chovu ovcí a koz se ve většině zemí EU vyznačují nízkou výnosností, přičemž jejich příjmy patří k nejnižším v EU, což je dáno hlavně vysokými provozními a regulačními náklady, jež někdy přesahují prodejní ceny, a velkou administrativní zátěží, což stále častěji vede mnoho zemědělců k rušení této produkce;

B.  vzhledem k tomu, že nerovnováha v potravinovém řetězci zvyšuje zranitelnost těchto odvětví, a vzhledem k tomu, že Komise dosud nepřijala potřebná regulační opatření, která v této souvislosti požadoval Parlament;

C.  vzhledem k tomu, že je nemožné zřídit a udržovat chov ovcí a koz bez zaručených stabilních příjmů pro zemědělce;

D.  vzhledem k tomu, že na rozdíl od některých jiných regionů světa, v nichž lze udržovat cyklus chovu a produkce neomezeně po celý rok, má chov ovcí a koz v Evropě sezónní charakter; vzhledem k tomu, že z důvodu vysoké sezónnosti mohou být zemědělci a producenti vystaveni hospodářské nejistotě;

E.  vzhledem k tomu, že obě odvětví mají potenciál vytvářet a udržovat zaměstnanost ve znevýhodněných oblastech, jako jsou odlehlé a horské regiony;

F.  vzhledem k tomu, že chov ovcí a koz představuje významný potenciál pro rozvoj a zaměstnanost v mnoha slabých venkovských a příměstských oblastech, zejména prodejem skopového a kozího masa a vysoce kvalitních mléčných výrobků, které lze uvádět na trh prostřednictvím krátkých místních dodavatelských řetězců;

G.  vzhledem k tomu, že chovatelé ovcí obtížně hledají kvalifikované a někdy i nekvalifikované pracovní síly;

H.  vzhledem k tomu, že chov ovcí a koz je součástí kulturního dědictví mnoha členských států a dodává vysoce kvalitní tradiční produkty;

I.  vzhledem k tomu, že odvětví chovu ovcí a koz musí zajistit dodržení nejpřísnějších světových norem, pokud jde o bezpečnost potravin, zdraví a dobré životní podmínky zvířat a respektování životního prostředí;

J.  vzhledem k tomu, že chov ovcí a koz má důležitou úlohu při zajišťování udržitelnosti životního prostředí, zejména pokud se zakládá na pastvě, neboť se vyskytuje v 70 % zeměpisně znevýhodněných oblastí EU, včetně izolovaných a relativně nepřístupných regionů, a přispívá k zachování krajiny, ochraně biologické rozmanitosti (včetně místních původních plemen) a boji proti erozi půdy, hromadění nežádoucí biomasy, poškozování hrází a kanálů, lavinám a požárům lesů a křovin;

K.  vzhledem k tomu, že chov ovcí a koz má významný sociálně-ekonomický přínos pro venkovské oblasti Evropy tím, že udržuje zemědělství a zaměstnanost ve znevýhodněných oblastech a dodává vysoce kvalitní tradiční produkty;

L.  vzhledem k tomu, že je třeba zlepšit generační obnovu zemědělců, aby bylo zaručeno přežití tohoto druhu chovu hospodářských zvířat a zastavilo se rychlé vylidňování obyvatelstva v mnoha venkovských oblastech, v nichž jsou základní služby a služby podpory rodiny nedostatečné, což má důsledky zejména pro ženy, které vykonávají významnou a často neviditelnou práci v tomto odvětví;

M.  vzhledem k tomu, že tato odvětví nabízejí příznivé prostředí a příležitosti pro mladé lidi, kteří jsou ochotni začít se věnovat zemědělské činnosti s lidským rozměrem – včetně nízké kapitalizace, dobře rozvinuté kolektivní organizace, vzájemné pomoci a družstev s vybavením pro společné využití – nebo založit podnik;

N.  vzhledem k tomu, že se průměrný věk chovatelů ovcí a koz zvyšuje a chybí přenos znalostí mezi generacemi, což brzdí hladké fungování obou odvětví a může vést k tomu, že budou v budoucnosti zranitelné kvůli nedostatku dovedností a znalostí; vzhledem k tomu, že chovatelé a výrobci kvalitních zpracovaných produktů, jako jsou řemeslně vyráběné sýry, často postrádají potřebné dovednosti v oblasti marketingu a prodeje, které jsou potřebné pro uvádění jejich výrobků na trh přitažlivým způsobem;

O.  vzhledem k tomu, že většina ovcí a koz v EU je chována v extenzivních podmínkách chovu, jako jsou pastviny; vzhledem k tomu, že v některých členských státech se tato odvětví opírají o intenzivní model chovu ovcí a koz;

P.  vzhledem k tomu, že tato odvětví přispívají k ochraně oblastí s vysokou ekologickou hodnotou nebo vysokou přírodní hodnotou, jako jsou travní porosty a extenzivní pastviny, pastviny porostlé remízky a jiné druhy lesopastvin nebo dehes, stejně jako méně úrodná půda; a rovněž mají zásadní funkci při odstraňování podrostu;

Q.  vzhledem k tomu, že definice trvalých travních porostů před vstupem souhrnného nařízení v platnost nepokrývala vhodným způsobem středomořské travní porosty s jejich trvalými dřevinami, jako jsou dehesy a jiné ekosystémy spojené s agrolesnictvím, což vedlo ke snížení plochy způsobilé k přímé podpoře a k penalizaci chovatelů v těchto oblastech;

R.  vzhledem k tomu, že pastevectví je tradiční činností extenzivního chovu zvířat, jež se provádí zejména v horských oblastech, přičemž umožňuje rozvoj obtížně přístupných nebo stroji obdělavatelných oblastí s nízkou agronomickou hodnotou a napomáhá tak udržet hospodářskou činnost;

S.  vzhledem k tomu, že sezónní přesun zvířat na jiné pastviny je součástí zemědělských postupů v některých členských státech;

T.  vzhledem k tomu, že současná společná zemědělská politika (SZP) počítá s podporou různých autochtonních plemen ovcí a koz;

U.  vzhledem k tomu, že tato plemena se dobře přizpůsobila místnímu prostředí a hrají významnou úlohu při zachovávání biologické rozmanitosti a přirozené rovnováhy ve svých stanovištích;

V.  vzhledem k tomu, že původní plemena jsou mnohem lépe přizpůsobena místním podmínkám a prvkům;

W.  vzhledem k tomu, že od 80. let 20. století ubylo 25 milionů ovcí a v posledních 17 letech klesla produkce o více než 20 %;

X.  vzhledem k tomu, že spotřeba skopového a kozího masa v posledních letech výrazně poklesla, přičemž u skopového masa se snížila z 3,5 kg na osobu v roce 2001 na 2 kg v současnosti, a že tato klesající tendence pokračovala rychlým tempem i v roce 2017, především mezi mladými lidmi;

Y.  vzhledem k tomu, že trh s kozím masem v Evropě je jedinečný v tom, že produkce se převážně koncentruje v Řecku, Španělsku a Francii, zatímco spotřeba je zvláště významná v Portugalsku, Itálii a Řecku;

Z.  vzhledem k tomu, že produkce kozího masa pocházejícího z kůzlat nebo dospělých poražených zvířat je sezónní a jedná se o vedlejší produkt produkce mléka, jež je kontrolována několika hospodářskými subjekty a jejíž prodejní cena nestačí na odměnu zemědělcům;

AA.  vzhledem k tomu, že omezená přítomnost kozího masa v prodejních místech vede ke ztrátě viditelnosti, a tudíž k poklesu spotřebitelské spotřeby;

AB.  vzhledem k tomu, že odvětví chovu ovcí a koz tvoří 3 % evropské produkce mléka a 9 % evropské výroby sýrů, a vzhledem k tomu, že společně zaměstnávají v Evropské unii 1,5 milionu osob;

AC.  vzhledem k tomu, že spotřeba kozího mléka a kozího sýra se v řadě členských států v posledních letech výrazně zvýšila;

AD.  vzhledem k tomu, že produkce skopového masa v EU pokrývá pouze 87 % poptávky trhu a dovozy ze třetích zemí, zejména z Nového Zélandu, podkopávají konkurenceschopnost produkce EU v nejcitlivějších obdobích roku (Velikonoce a Vánoce), ale také ve zbytku roku, protože Nový Zéland a Austrálie jsou hlavními vývozci skopového masa;

AE.  vzhledem k tomu, že Nový Zéland v posledních letech zvýšil vývoz čerstvého nebo chlazeného masa a snížil tradiční vývoz mraženého masa, což má větší dopad na trh EU s čerstvým masem a vede ke snižování cen hrazených evropským producentům; domnívá se, že při nadcházejících jednáních o dohodách o volném obchodu s Novým Zélandem je třeba to zohlednit;

AF.  vzhledem k tomu, že výrobci v EU mnohdy nekonkurují za stejných podmínek dovozu ze třetích zemí, jejichž kvalitativní normy, regulační požadavky a normy ochrany životního prostředí jsou méně přísné;

AG.  vzhledem k tomu, že citlivá odvětví chovu ovcí a koz by v probíhajících jednáních o dohodách o volném obchodu mezi Evropskou unií a Novým Zélandem, resp. Austrálií, měla být buď chráněna, nebo by měla být zcela z těchto obchodních dohod vyloučena;

AH.  vzhledem k tomu, že některé regiony v sousedství EU projevily zájem o produkty z ovcí a koz z EU, což pro producenty EU představuje příležitost, která bohužel není plně využívána;

AI.  vzhledem k tomu, že brexit by mohl vyvolat významné změny v obchodě se skopovým masem v rámci EU, neboť Spojené království je největším producentem a hlavní vstupní branou dovozu ze třetích zemí;

AJ.  vzhledem k tomu, že Spojené království dováží přibližně polovinu své tržní kvóty skopového masa z Nového Zélandu a téměř dvě třetiny z Austrálie, a vzhledem k tomu, že EU nemůže zrušit ze dne na den své mezinárodní závazky, což prohlubuje nejistotu vyvolanou brexitem;

AK.  vzhledem k tomu, že ovčí a kozí vlna je pro textilní odvětví udržitelným, obnovitelným a biologicky rozložitelným zdrojem;

AL.  vzhledem k tomu, že vlna není uznána jako zemědělský produkt podle přílohy I SFEU, ale je klasifikována pouze jako živočišný vedlejší produkt podle nařízení č. 142/2011;

AM.  vzhledem k tomu, že toto nedostatečné uznání znamená znevýhodnění chovatelů ovcí vůči ostatním zemědělcům, neboť vlna podléhá při přepravě přísnějším požadavkům než uznané zemědělské produkty a protože v případě vlny nejsou možné intervence na trhu prostřednictvím společné organizace trhu;

AN.  vzhledem k tomu, že chov ovcí a koz je svým charakterem z velké části extenzivní, což vede k přímému kontaktu s volně žijícími zvířaty, jejichž zdravotní stav nelze zaručit;

AO.  vzhledem k tomu, že v souladu s nařízením (ES) č. 999/2001 vedl plán kontroly klusavky ke snížení počtu chovných burz o 100 %, a vzhledem k tomu, že u malých domácích plemen vedla genotypizace klusavky k poklesu počtu samců plemenných zvířat až o 50 %;

AP.  vzhledem k tomu, že nedávná ohniska nákaz zvířat ukázala, že výskyt v jednom členském státě může představovat hrozbu pro celý evropský zemědělský trh, když se vezme v úvahu několik epidemií, které zasáhly Evropskou unii, z nichž některé – jako například dosud nejrozsáhlejší epidemie horečky Q, která se vyskytovala v kozích farmách v letech 2007 až 2011, – mají důsledky pro lidské zdraví;

AQ.  vzhledem k tomu, že očkování ovcí a koz chrání stáda v členských státech před přeshraničními chorobami, omezuje riziko další nákazy mezi členskými státy a pomáhá zmírňovat důsledky antimikrobiální rezistence;

AR.   vzhledem k tomu, že podle Evropského akčního plánu „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci (AMR) je imunizace prostřednictvím očkování nákladově efektivním zásahem v oblasti veřejného zdraví v boji proti antimikrobiální rezistenci, a to i přesto, že používání antibiotik je v krátkodobém horizontu levnější, a vzhledem k tomu, že podle uvedeného plánu se předpokládají také pobídky ke zvýšení využívání diagnostiky, antimikrobiálních alternativ a vakcín;

AS.  vzhledem k tomu, že systém elektronické identifikace ovcí a koz zaručuje účinnou sledovatelnost zvířat, ale ztráta ušních značek nebo nechtěné chyby při jejich snímání mohou vést k sankcím, jež jsou někdy nepřiměřené;

AT.  vzhledem k tomu, že se chovatelé potýkají rovněž s problémy při provádění stávajících pravidel pro identifikaci mláďat;

AU.  vzhledem k tomu, že ochrana určitých druhů zvířat, zejména velkých masožravců, podle směrnice o stanovištích, poškozování jejich přirozených stanovišť a snižování množství a kvality jejich přirozené kořisti, spolu s vylidňováním venkova a nedostatečnými investicemi do preventivních opatření ze strany členských států přispěly ke značnému nárůstu útoků dravců na stáda ovcí a koz ve všech regionech, což zhoršilo již tak složitou situaci, v níž se nacházejí některé zemědělské podniky, a ohrozilo tradiční zemědělství a pastevectví v mnoha oblastech;

AV.  vzhledem k tomu, že dravci a velcí masožravci dosahují dobrého stavu ochrany v některých regionech Evropské unie;

AW.  vzhledem k tomu, že by mělo být zohledněno zavedení možnosti změnit status ochrany druhů v jednotlivých regionech, jakmile bude dosažen požadovaný stav ochrany;

AX.  vzhledem k tomu, že chovatelé ovcí a koz se musí vypořádat s velkou mírou byrokracie a administrativní zátěže vyplývající nejen ze SZP, ale i z jiných předpisů EU, jako jsou předpisy týkající se zpracování vedlejších produktů živočišného původu, které nejsou určeny k lidské spotřebě;

AY.  vzhledem k tomu, že trh se skopovým a kozím masem je značně roztříštěný a ohlašování tržních cen je málo transparentní;

AZ.  vzhledem k tomu, že v některých členských státech existuje jen velmi málo jatek, což brání rozvoji těchto odvětví;

BA.  vzhledem k tomu, že restrukturalizace jatečného průmyslu, dodržování zdravotních předpisů a snížení počtu poražených zvířat v důsledku snížení chovů vedlo v mnoha regionech k vymizení ekonomických nástrojů potřebných k přidání hodnoty a udržení místních dodavatelských řetězců;

BB.  vzhledem k tomu, že restrukturalizace jatečného průmyslu, opatření uplatňovaná v důsledku choroby „šílených krav“ a soubor opatření v oblasti hygieny a zdraví vedly spolu s dalšími faktory v mnoha členských státech k vymizení různých nástrojů nezbytných pro přežití přímého místního prodeje a k nárůstu nákladů na porážku;

BC.  vzhledem k tomu, že mobilní dojicí zařízení a jatka, nebo opatření k tomu, aby taková zařízení byla dostupná na místě, jsou důležitá a nezbytná pro usnadnění produktivity chovu ovcí a koz;

BD.  vzhledem k tomu, že konečné produkty ze skopového a kozího masa často postrádají variabilitu, kterou lze nalézt u jiných druhů masa, což je činí méně atraktivními, a tedy méně vyhledávanými spotřebiteli;

BE.  vzhledem k tomu, že je nezbytné zvýšit přidanou hodnotu produkce masa a zavést inovativní nové formy, jež budou lépe odpovídat spotřebitelským návykům mladých lidí;

BF.  vzhledem k tomu, že kromě poskytování široké škály výrobků z masa, mléka a vlny spotřebitelům v celé EU hraje chov ovcí a koz důležitou kulturní roli v mnoha společenstvích, mimo jiné při tradiční bulharské oslavě kukeri a rumunské capra;

BG.  vzhledem k tomu, že v mnoha členských státech roste trh pro místní a ekologicky pěstované zemědělské produkty, které splňují požadavky spotřebitelů na transparentnost a kvalitu;

BH.  vzhledem k tomu, že v souladu s nařízením č. 1151/2012 a nařízením v přenesené pravomoci č. 665/2014 mohou členské státy používat nepovinný výraz „horský produkt“ za účelem lepšího zviditelnění produktů chovu ovcí a koz pocházejících z horských oblastí;

BI.  vzhledem k tomu, že jakostní režimy EU – zejména označení CHZO (chráněné zeměpisné označení) a CHOP (chráněné označení původu) – poskytují nástroje pro větší zviditelnění produktů chovu ovcí a koz, a tím i lepší šance na jejich realizaci na trhu;

BJ.  vzhledem k tomu, že v některých členských státech neexistují strukturální opatření pro rozvoj jednoho nebo obou odvětví, což je překážkou jejich rozvoje;

BK.  vzhledem k tomu, že taková opatření by mohla obsahovat doporučení pro různé fáze, např. chov (výběr plemen, produkce beranů atd.), jakož i pro realizaci na trhu;

Lepší podpora

1.  schvaluje doporučení, jež byla zveřejněna v rámci fóra EU pro skopové maso v roce 2016, které se konalo pod záštitou Komise, zejména potřebu zavést ekologickou platbu jako uznání úlohy, kterou má odvětví chovu ovcí a koz při poskytování veřejných statků, zejména je-li založeno na extenzivním pastevectví, pokud jde o: zlepšování půdy a zachování biologické rozmanitosti, ekosystémů, ekologicky hodnotných oblastí a kvality vody; prevenci změn klimatu, záplavy, laviny, lesní požáry a s tím související erozi; a zachování přírodního prostředí a pracovních míst; zdůrazňuje, že by tato doporučení měla platit také pro odvětví kozího masa a výrobky z ovčího a kozího mléka;

2.  vyzývá Komisi a členské státy, aby zvážily pobídky pro chovatele, kteří praktikují sezónní přesun zvířat na jiné pastviny;

3.  podporuje zachování nebo případné zvýšení dobrovolné vázané podpory pro odvětví chovu ovcí a koz a další příslušná opatření zaměřená na obě odvětví s diferencovanými dotacemi pro stáda na pastvě v příští reformě SZP s cílem zastavit odliv zemědělců z těchto odvětví v EU, a to vzhledem k vysoké míře závislosti velké části odvětví chovu ovcí a koz na přímých platbách;

4.  zdůrazňuje skutečnost, že podle dohody dosažené při jednáních o souhrnném nařízení je režim dobrovolné vázané podpory zjednodušen a vyjasněn odstraněním odkazů na množstevní limity a zachovávání produkce a ustanovením, že některá kritéria způsobilosti a celkový rozpočet mohou členské státy každoročně přezkoumávat;

5.  vyzývá všechny členské státy, aby rozšířily agroenvironmentální platby na pastviny využívané pro pastvu ovcí a koz a aby podpořily chovatele, kteří zajišťují lepší životní podmínky zvířat;

6.  vítá dohodu dosaženou v rámci jednání o souhrnném nařízení ohledně uznání zvláštností středomořských travních porostů, jako jsou pastviny typu dehesa, s cílem nalézt spravedlivější pravidla pro vymezení půdy způsobilé pro přímé platby a napravit diskriminaci extenzivních pastvin a lesopastvinových systémů;

7.  zdůrazňuje význam tohoto druhu pastvin pro prevenci požárů, avšak konstatuje, že tato zlepšení jsou pro členské státy stále nepovinná;

8.  je přesvědčen, že by jiné ekosystémy spojené s pastvinami neměly být v tomto ohledu diskriminovány, a žádá, aby v případě chovatelů koz a ovcí byla zrušena prahová hodnota 50 % trávy v zalesněných oblastech, která je nezbytná pro uplatnění přímé platby na hektar;

9.  doporučuje povolit přiměřenou pastvu na plochách využívaných v ekologickém zájmu, a to i v suchých a nekvalitních travních porostech nacházejících se v některých znevýhodněných oblastech;

10.  zdůrazňuje, že pastva by neměla být povolena, pokud hrozí riziko poškození citlivých přírodních oblastí; v této souvislosti zdůrazňuje velký význam přežvýkavců při zužitkování surové vlákniny;

11.  je přesvědčen, že je nezbytné poskytnout mladým zemědělcům a nově vstupujícím subjektům větší podporu prostřednictvím přímé pomoci a politiky rozvoje venkova, a to v souladu s vnitrostátními politikami, s cílem zavést pobídky pro založení nebo převzetí chovů ovcí a koz, protože vysoký průměrný věk zemědělců v odvětvích chovu hospodářských zvířat, který z důvodu jejich nízké ziskovosti zřetelně překračuje dokonce i ostatní zemědělské profese, patří k hlavním výzvám, pokud jde o udržení života na venkově a zachování potravinové bezpečnosti v Unii;

12.  vyzývá Komisi a členské státy, aby vzaly v úvahu specifické problémy nastíněné organizacemi, které zastupují ženy zaměstnané v těchto odvětvích, a to mimo jiné prostřednictvím opatření, která zlepší jejich zviditelnění, podpoří vlastnictví a spoluvlastnictví a zavedou nezbytné služby na podporu rodiny;

13.  vyzývá Komisi a členské státy, aby vypracovaly konkrétní programy, které pomohou ženám nalézt své místo v těchto konkrétních odvětvích, neboť to by mohlo výrazně přispět k potřebné generační obnově v těchto odvětvích a k udržení chovu ovcí a koz jako rodinného podniku;

14.  vyzývá Komisi a členské státy, aby věnovaly větší pozornost rozmanitosti genetických zdrojů v odvětvích chovu ovcí a koz, vzhledem k jejich významu pro produktivitu (plodnost, početnost vrhu atd.), kvalitu výrobků a přizpůsobení se zvířat jejich životnímu prostředí;

15.  oceňuje možnosti podpory, které jsou v současné době k dispozici na propagování původních plemen a diferencované kvality, jako je např. osvědčení o ekologické produkci;

16.  zdůrazňuje, že by se v této souvislosti mělo v plánech chovu zvířat zohlednit zachování místních a odolných plemen;

17.  zdůrazňuje význam původních plemen ovcí a koz pro pastvu v alpském regionu, který nelze použít pro pastvu jiných plemen;

18.  vyzývá Komisi, aby přijala opatření ke zvýšení podpory pro zachování takových plemen ovcí a koz;

19.  požaduje vyšší podporu pro organizace producentů v odvětví chovu ovcí a koz;

20.  bere v úvahu vývoj dotací v těchto odvětvích, který má zásadní význam pro zvýšení efektivnosti a konkurenceschopnosti produkce, zlepšení kvality výrobků a zvýšení soběstačnosti EU v dodávkách skopového masa, což jsou všechno úkoly, jež jsou v souladu s cíli EU v oblasti zvyšování efektivnosti a zlepšování kvality;

Podpora a inovace

21.  vyzývá Komisi, aby zvýšila podporu výzkumu inovačních výrobních metod a technologií v zájmu posílení konkurenceschopnosti odvětví chovu ovcí a koz a propagace výrobků z masa, mléka a vlny na vnitřním trhu, přičemž by se měly zdůrazňovat nejen tradiční výrobky, např. sýry, ale také novější porcování masa, s cílem nabízet produkty, které odpovídají očekáváním spotřebitelů a poptávce na trhu; vyzývá rovněž Komisi, aby prostřednictvím informačních kampaní o způsobech vaření a přípravy uzpůsobených pro nové spotřebitele podporovala pravidelnější spotřebu, a to i v nových rozvíjejících se sousedních zemích a na východních trzích, a aby zdůrazňovala výživové a zdravotní přínosy skopového a kozího masa;

22.  považuje za nezbytné bojovat proti myšlence, že tepelná úprava jehněčího masa je náročná, a zvrátit současný trend vyhýbání se červenému masu;

23.  zdůrazňuje, že je nezbytné usilovat o zvýšení spotřeby skopového a kozího masa, má-li se produkce v EU zvýšit;

24.  oceňuje záměr Komise vytvořit v rámci příštích propagačních kampaní spolufinancovaných Unií účelově vymezenou rozpočtovou položku pro ovčí a kozí masné a mléčné produkty;

25.  zdůrazňuje, že je zapotřebí zajistit odpovídající finanční prostředky pro propagační kampaně, jejichž cílem je zvýšit spotřebu ovčích a kozích produktů v celé EU;

26.  vyzývá k zařazení kůže a vlny mezi podporované produkty;

27.  vyzývá Komisi, aby koordinovala kampaně na podporu značení ovčích a kozích produktů pomocí CHZO a CHOP za účelem zvýšení atraktivity těchto produktů; vyzývá k vypracování hloubkové studie o odbytištích vlny s cílem poskytnout výrobcům větší ekonomickou návratnost;

28.  vyzývá k tomu, aby více členských států zavedlo volitelný kvalitativní údaj „horský produkt“, jak stanoví stávající právní předpisy EU, což je nástroj k zajištění lepší viditelnosti produktu a informovanější volby pro spotřebitele;

29.  zdůrazňuje, že je nutné zavést označení záruky pro jehněčí a kůzlečí maso jak pro jednotlivé výrobce, tak pro sdružení výrobců coby možné příjemce podpory v případě diferencované jakosti; zdůrazňuje, že taková označení musí být schválena příslušným místním orgánem v souladu s odpovídajícími pravidly a předpisy, které upravují způsob použití těchto označení;

30.  vyzývá k podpoře celoevropských propagačních akcí věnovaných odvětvím chovu ovcí a koz, jako jsou festivaly a obdobné každoroční akce, coby prostředku ke zvýšení povědomí veřejnosti o přínosech těchto odvětví pro EU, její občany a životní prostřední;

31.  vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly využívání velkého potenciálu tradičního způsobu chovu ovcí a koz prostřednictvím agroturistiky;

Osvědčené postupy

32.  vybízí Komisi, aby vytvořila podmínky pro rozvoj odvětví produkce ovčího a kozího mléka, které umožní dosáhnout nejvyšší možné přidané hodnoty v zemědělských podnicích, a to prostřednictvím vysoce kvalitních politik ve prospěch toho, aby v těchto podnicích byly vyráběny mléčné produkty, které budou uváděny na trh především pomocí krátkých či místních dodavatelských řetězců; v této souvislosti zdůrazňuje důležitost toho, aby Komise zajistila lepší provádění hygienických pravidel ve všech členských státech, v neposlední řadě postupem podle „Pokynů pro osvědčené hygienické postupy při tradiční výrobě sýrů“, které ve spolupráci s Komisí vypracovala Evropská síť zemědělských a tradičních výrobců sýrů a mléčných výrobků (FACE);

33.  vyzývá Komisi k vytvoření online platformy, která bude zaměřena na odvětví chovu ovcí a koz a jejímž hlavním smyslem bude výměna příslušných osvědčených postupů a dat z členských států;

34.  naléhavě vyzývá Komisi, aby vypracovala pokyny týkající se osvědčených postupů pro uvádění produktů z odvětví chovu ovcí a koz na trh, které bude posléze možné sdílet mezi členskými státy a také s profesními organizacemi;

35.  vyzývá Komisi a členské státy, aby věnovaly více pozornosti odvětví výroby a zpracování vlny tím, že budou podporovat provádění programů výměny informací a osvědčených postupů mezi účastníky řetězce zpracování vlny;

36.  naléhavě vyzývá Komisi, aby prozkoumala možnosti udělení výjimek pro vlnu při uplatňování nařízení 1069/2009 a nařízení 142/2011 o nakládání s vedlejšími produkty živočišného původu, neboť se jedná o produkt, který není určen pro lidskou spotřebu;

Zkvalitnění tržního prostředí

37.  vyzývá Komisi, aby předložila návrhy týkající se transparentnosti cen v těchto odvětvích s cílem poskytnout spotřebitelům a výrobcům informace o cenách výrobků;

38.  vyzývá Komisi a členské státy, aby zvážily možnosti harmonizace opatření týkajících se jatečně upravených těl takovým způsobem, aby odrážela skutečné náklady, aniž by byla dotčena biologická rozmanitost opírající se o místní plemena, jakož i možnost zřízení evropského střediska pro sledování, které by monitorovalo ceny skopového a kozího masa a náklady při jeho produkci; zdůrazňuje, že je důležité monitorovat marže v rámci celého dodavatelského řetězce, včetně velkoobchodních cen;

39.  upozorňuje na to, že neměnná či klesající poptávka může spolu s vyšší produkcí vést k nižším cenám pro výrobce;

40.  připomíná, že podle článku 149 nařízení č. 1308/2013 mohou producenti odvětví ovčího a kozího mléka, pokud jsou sdruženi do organizace producentů, vést společná smluvní jednání týkající se až 33 % vnitrostátní produkce a až 3,5 % evropské produkce; zdůrazňuje, že tyto limity byly stanoveny především pro produkci kravského syrového mléka, a jsou proto restriktivní a nedostatečně uzpůsobené chovu malých přežvýkavců, zejména pokud je záměrem zemědělců organizovat se ve sdruženích, která tvoří místní organizace producentů nebo organizace producentů s více odběrateli, nebo pokud čelí velké průmyslové skupině;

41.  vyzývá k zavedení přesných ukazatelů, aby bylo možné blíže sledovat produkci a spotřebu kozího masa a obchod s ním, přičemž je nutné rozlišovat mezi dospělými zvířaty a kůzlaty;

42.  je přesvědčen o tom, že v zájmu zvýšení konkurenceschopnosti a nynější nízké produktivity těchto odvětví je nezbytné zlepšit vyjednávací a tržní pozici producentů v potravinovém řetězci a rozšířit na chov ovcí a koz, jakož i na masné a mléčné produkty, režim smluvních vztahů založením organizací producentů a meziodvětvových organizací obdobných těm, které existují v ostatních odvětvích rostlinné a živočišné produkce, a to v souladu s dohodou dosaženou v rámci nařízení Omnibus;

43.  vyzývá k tomu, aby se označení kvality skopového masa pomocí CHOP a CHZO vztahovalo i na označení šunky, jak je uvedeno v článku 172 nařízení 1308/2013, jakožto opatření v oblasti řízení dodávek za účelem rozšíření možností pro to, aby nabídka odrážela poptávku;

44.  konstatuje, že organizace producentů ovčího nebo kozího mléka či sdružení těchto organizací mohou ignorovat závazné limity podle článku 149 nařízení 1308/2013, pokud společně vykonávají ekonomickou činnost (propagace, kontrola kvality, balení, označování nebo zpracování) v souladu s článkem 152 ve znění nařízení Omnibus;

45.  vyzývá všechny členské státy, které zatím neposkytují finanční podporu odvětví produkce ovčího a kozího mléka na základě balíčku předpisů týkajících se mléka, aby tak učinily;

46.  je přesvědčen, že je nutné bránit tomu, aby byly ovčí a kozí produkty prodávány za ceny pod úrovní výrobních nákladů;

47.  vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s členskými státy prozkoumala dodavatelský řetězec skopového a kozího masa (např. odlišením masa z dospělých zvířat a z mláďat) s cílem zajistit pro zemědělce spravedlivý tržní výnos;

48.  v této souvislosti zdůrazňuje význam přímého uvádění ovčích a kozích produktů na trh;

49.  vyzývá Komisi, aby podporovala podmínky pro přímý prodej ze strany producentů a jejich organizací za účelem omezení umělého navyšování cen;

50.  podporuje rozvoj místních dodavatelských řetězců v rámci odvětví chovu ovcí coby prostředek ke zvýšení příjmů podniků z chovu ovcí, jakož i shody mezi nabídkou a poptávkou, a vyzývá členské státy a Komisi, aby věnovaly zvláštní pozornost svým veřejným politikám týkajícím se místních jatek, jež mají pro rozvoj těchto dodavatelských řetězců zásadní význam;

51.  připomíná, že producenti mohou zavést opatření k regulaci dodávek sýra, pocházejícího mimo jiné i z ovčího a kozího mléka, za využití CHOP nebo CHZO v souladu s článkem 150 nařízení 1308/2013;

52.  vítá skutečnost, že platnost těchto nástrojů byla prodloužena do období po roce 2020 jako součást dohody dosažené v rámci jednání o nařízení Omnibus;

53.  domnívá se, že je nezbytně nutné podporovat koncentraci dodávek mezi zemědělci v organizacích, jako jsou družstva, což posílí jejich vyjednávací pozici v rámci potravinového řetězce, dodá přidanou hodnotu produkci zemědělců, kteří jsou členy těchto organizací, a umožní vykonávat činnosti, které povedou k úsporám nákladů či které je obtížné provádět samostatně, jako jsou inovace a poradenství týkající se hospodářských zvířat;

54.  vybízí orgány v členských státech, v nichž profesní organizace v odvětvích chovu ovcí a koz projevily zájem, aby vypracovaly střednědobé a dlouhodobé strategie pro rozvoj těchto odvětví spolu s návrhy na zlepšení výběru plemen a uvádění produktů na trh;

55.  žádá Komisi a členské státy, aby spustily programy, které producenty povzbudí k zakládání výrobních a prodejních sdružení, k přímému uvádění výrobků na trh a k produkci a označování zvláštních vlastností výrobků ze skopového a kozího masa a mléčných výrobků (například ekologických produktů či regionálních specialit);

56.  vyzývá Komisi, aby zmírnila administrativní požadavky na zprovoznění drobných podniků na výrobu sýra v podnicích chovajících ovce a kozy, čímž umožní zemědělcům zvýšit přidanou hodnotu jejich podniků;

57.  naléhavě vyzývá Komisi, aby posoudila dodatečné nástroje a prostředky, které těmto odvětvím mohou pomoci čelit krizím, dostát globálním výzvám a zajistit jejich udržitelný rozvoj;

58.  považuje za nezbytné, aby pro odvětví chovu ovcí a koz byly připraveny nástroje pro předcházení krizím a rovněž řídící nástroje, aby bylo možné omezit cenovou volatilitu, zajistit spravedlivý výnos pro producenty i příznivé investiční prostředí a aby vedení zemědělských podniků přebírali mladí lidé;

59.  konstatuje, že kvalita skopového a kozího masa z velké části závisí na zdrojích potravin, a že se proto podmínky hospodářské soutěže v odvětvích chovu ovcí a koz v jednotlivých regionech EU liší;

60.  vyzývá vnitrostátní orgány k zajištění toho, aby producenti měli přístup na trhy a byla zřízena specializovaná prodejní místa;

Brexit a obchodní dohody

61.  žádá Komisi, aby zjistila, jaká bude situace na trhu se skopovým masem v období po uskutečnění brexitu, a aby zavedla nezbytná opatření s cílem zabránit závažnému narušení trhu, včetně vytvoření účinnější bezpečnostní sítě určené pro ceny a trhy, za účelem ochrany tohoto odvětví před dopady vystoupení Spojeného království z EU;

62.  naléhavě vyzývá Komisi, aby při jednání o nových dohodách o volném obchodu s Novým Zélandem a Austrálií postupovala obezřetně, dokud nedokončí analýzu dopadu brexitu na hospodářský chov ovcí a koz, zejména pokud jde o budoucnost kvóty pro jatečně upravená těla ve výši 287 000 tun, již EU u skopového masa stanovila Novému Zélandu a jež je průměrně využívána ze zhruba 75 %, přičemž 48 % směřuje do Spojeného království, a také pokud jde o kvótu pro jatečně upravená těla ve výši 19 200 tun, již EU u skopového masa stanovila Austrálii, z níž je využito téměř 100 %, přičemž 75 % směřuje do Spojeného království;

63.  zastává názor, že by v nových dohodách o volném obchodu mělo být v případě vývozu jehněčího do EU stanoveno rozdělení kvót pro Nový Zéland a Austrálii do oddělených kategorií pro čerstvé či chlazené a mražené maso; připomíná, že zatímco jehňata jsou velmi často v EU uváděna na trh ve věku 6 nebo 9 měsíců, na Novém Zélandu se tak děje ve věku 12 měsíců; zdůrazňuje, že přednostní přístup na trh by neměl být rozšiřován nad úroveň stávajících celních kvót;

64.  připomíná, že Parlament určil skopové maso jako zvláště citlivou položku při jednáních o dohodě o volném obchodu s Novým Zélandem a že ve svém usnesení ze dne 26. října 2017 obsahujícím jeho doporučení Radě týkající se navrhovaného mandátu k vyjednávání pro obchodní jednání s Novým Zélandem[5] podpořil případné vyloučení nejcitlivějších odvětví z jednání;

65.  opakuje, že veškeré dohody o volném obchodu musí být plně v souladu s přísnými normami EU pro dobré životní podmínky zvířat, ochranu životního prostředí a bezpečnost potravin; poznamenává, že nynější celní kvóty pro Nový Zéland mají dopad na produkci skopového masa v EU;

66.  je znepokojen dopisem, který Spojené státy americké a šest dalších významných vývozců zemědělských produktů (Argentina, Brazílie, Kanada, Nový Zéland, Thajsko a Uruguay) zaslaly dne 26. září 2017 zástupcům Spojeného království a EU při Světové obchodní organizaci (WTO) v souvislosti s interními debatami ohledně možného přerozdělení celních kvót pro dovoz mezi Spojeným královstvím a ostatními členskými státy EU;

67.  zdůrazňuje důležitost toho, aby si Spojené království poté, co vystoupí z EU, zachovalo svůj stávající podíl na celních kvótách a aby bylo dosaženo dohody, na jejímž základě nebudou trhy Spojeného království ani EU zahlceny dovezeným skopovým masem, aby se tak předešlo negativním dopadům na producenty ve Spojeném království a EU;

68.  je si vědom toho, jak je britské odvětví produkce skopového masa závislé na unijním trhu, domnívá se ale, že tato situace představuje jak výzvy, tak příležitosti;

69.  domnívá se, že vystoupení Spojeného království z EU by mělo představovat příležitost pro rozvoj evropských odvětví chovu ovcí a koz s ohledem na snížení závislosti EU na dovozu skopového a kozího masa z Nového Zélandu;

70.  vyjadřuje politování nad tím, že více než 1 400 evropských zemědělských produktů, které jsou chráněny zeměpisným označením, nepožívá automaticky rovnocenné ochrany na trzích ve třetích zemích, na něž se vztahují mezinárodní obchodní smlouvy sjednané EU;

71.  žádá, aby se při uzavírání dalších obchodních dohod se třetími zeměmi zohlednila nejistá situace chovatelů ovcí a koz, zejména tím, že budou zařazeni do citlivých odvětví nebo že se zcela vyloučí z jednání, aby se tak předešlo přijetí jakýchkoli ustanovení, která by mohla ohrozit evropský model produkce či poškodit místní nebo regionální ekonomiky;

72.  zdůrazňuje, že výrobní náklady a normy zemí, které jsou předními vývozci skopového a kozího masa, jsou podstatně nižší a méně přísné než v Evropě;

73.  zdůrazňuje, že k těmto odvětvím by mělo být přistupováno odpovídajícím způsobem, například tím, že budou zavedeny celní kvóty nebo odpovídající přechodná období, přičemž je nutné řádně zohlednit stupňující se dopad obchodních dohod na zemědělství, nebo také tím, že tato odvětví budou vyloučena z jednání;

74.  zejména v této souvislosti upozorňuje na závažné problémy spojené s obavami o dobré životní podmínky zvířat při dlouhém převozu ze vzdálených a do vzdálených zemí a se souvisejícím dopadem na životní prostředí;

75.  vyzývá Komisi, aby zavedla závazný regulační systém unijního označování produktů ze skopového masa, případně s využitím celounijního loga, s cílem umožnit spotřebitelům rozlišení mezi produkty z EU a ze třetích zemí; navrhuje, že by takové označení mohlo být vydáváno na základě několika kritérií, včetně systému osvědčení příslušného zemědělského podniku a označení země původu, a to s cílem zajistit, aby byli spotřebitelé plně informováni o místě původu produktu;

76.  domnívá se, že systém musí být navržen takovým způsobem, aby nepoškozoval současné režimy propagačního označování na úrovni členských států i na regionální úrovni;

77.  vyzývá Komisi, aby poskytla pomoc při zpřístupňování vývozních trhů pro skopové maso a droby z EU v zemích, kde v současné době platí zbytečná omezení;

78.  vyzývá Komisi, aby zvážila zvýšení vývozu do severní Afriky, která představuje rostoucí trh uznávající kvalitu a bezpečnost potravin zaručené EU;

79.  vyzývá Komisi, aby vypracovala zprávy o potenciálních cílových trzích pro kozí a ovčí masné a mléčné produkty z EU;

80.  vyzývá Komisi, aby podporovala kvalitu produktů vyvážených z EU, především prostřednictvím přísných hygienických norem a sledovatelnosti, jejichž pomocí je zajištěno, že skopové a kozí maso má vyšší kvalitu než totéž maso vyvážené z Nového Zélandu a Austrálie; upozorňuje na to, že úzké zaměření EU na kvalitu je věcí, která by měla být zdůrazňována s cílem povzbudit spotřebu evropského skopového a kozího masa;

Systém elektronické identifikace

81.  naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby zvážily harmonizaci toleranční úrovně při sankcionování zemědělců chovajících hospodářská zvířata za neúmyslné chyby při označování ovcí a používání systému elektronické identifikace, a to pod podmínkou, že tento postoj nepovede k toleranci vyššího rozpětí chyb než v případě preventivní zdravotní péče o zvířata a že bude opodstatněn s ohledem na přístup "jedno zdraví“;

82.  uznává význam jednotného přístupu k preventivní zdravotní péči o zvířata v Unii, jakož i důležitost zkvalitňování této péče;

83.  zdůrazňuje, že členské státy by měly provádět právní předpisy bez výjimky;

84.  upozorňuje na to, že míra ztrát ušních značek je vyšší u ovcí pasených extenzivně v oblastech s přírodními omezeními než u jiných hospodářských zvířat v nížinných systémech, a žádá Komisi, aby tuto skutečnost vzala na vědomí;

85.  žádá Komisi a členské státy, aby prozkoumaly možnost navržení zjednodušeného identifikačního systému pro malá stáda v extenzivní produkci určené pro místní obvody, který nebude ke škodě účinné sledovatelnosti produktů, a aby zavedla pružnější a na růst zaměřené předpisy týkající se používání elektronických ušních značek;

86.  konstatuje, že identifikační systémy by měly být navrženy takovým způsobem, aby byla minimalizována byrokratická zátěž; zdůrazňuje, že pokud budou muset producenti s nízkými příjmy zavést nákladné a povinné systémy elektronické identifikace, budou potřebovat finanční pomoc;

Zdravotní aspekty

87.  konstatuje, že propuknutí nákaz zvířat má katastrofální důsledky pro životní podmínky zvířat, zemědělců a místních obyvatel;

88.  zdůrazňuje, že zdraví lidí a zvířat musí být vždy upřednostněno;

89.  domnívá se, že je zapotřebí přijmout více opatření, aby se zabránilo propuknutí nákaz zvířat s přeshraničním rozměrem a omezil důsledek odolnosti vůči antibiotikům, a že je rovněž nutné podporovat očkování v zájmu boje proti šíření nakažlivých nemocí u ovcí a koz;

90.  vyzývá Komisi, aby poskytla pobídky a podporu pro chovatele ovcí a koz, kteří jsou schopni prokázat, že dosáhli vysoké míry očkování svých zvířat, a to v souladu s evropským akčním plánem „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci, neboť by v opačném případě byl pro zemědělce k dispozici jen nízký počet pobídek, aby tak učinili;

91.  vyzývá Komisi, aby prostřednictvím nové strategie EU v oblasti zdraví zvířat, financováním výzkumu, náhradou ztrát, poskytováním záloh na platby atd. zlepšila svou schopnost reagovat na závažné nákazy zvířat, jako je například katarální horečka ovcí;

92.  vyzývá k vypracování plánu pro předcházení onemocnění a úmrtnosti samčích mláďat na základě skutečné hodnoty zvířete a s ohledem na prioritu dobrých životních podmínek jak samčích kůzlat, tak dospělých koz;

93.  vyzývá Komisi, aby usnadnila využívání imunoprecizních očkovacích látek první prostředek k boji proti možným výskytům nákazy v těchto odvětvích;

94.  zdůrazňuje potřebu zlepšit dostupnost léčivých a veterinárních přípravků pro chov ovcí a koz na úrovni EU prostřednictvím podpory farmaceutického výzkumu a usnadnění získání povolení k uvedení na trh;

95.  vyzývá Komisi a členské státy, aby opětovně vyhodnotily úroveň monitorování zdraví divokých zvířat, zvláště v oblastech s extenzivním pastevectvím;

Dravci

96.  připomíná, že rozmnožení predátorů je mimo jiné důsledkem nynějších unijních právních předpisů zaměřených na ochranu původních druhů divokých zvířat;

97.  podporuje revizi příslušných příloh směrnice o přírodních stanovištích za účelem kontroly a řízení vysokého počtu dravců v určitých oblastech pastvy;

98.  vyzývá Komisi, aby vzala v úvahu pružnost, kterou tato směrnice poskytuje, s cílem řešit tyto obtíže, aniž by byl ohrožen udržitelný rozvoj těchto venkovských oblastí;

99.  zdůrazňuje, že u jakýchkoli zvažovaných návrhů je zapotřebí objektivního přístupu založeného na vědeckých poznatcích, který zohlední chování zvířat, vztah dravce a kořisti, přesnou regionálně specifickou kvantifikaci predačního nebezpečí podle druhů uvedených ve směrnici o přírodních stanovištích, dynamiku pastvin i další ekologické otázky;

100.  zdůrazňuje, že útoky vlků a nechráněných kříženců vlka a psa na stáda se stupňují navzdory vynakládání stále větších zdrojů, které jsou pro zemědělce a komunity čím dál více nákladnější;

101.  konstatuje, že se nyní začínají ukazovat hranice opatření doporučených a prováděných s cílem ochránit stáda, neboť počet ztracených zvířat podstatně vzrostl;

102.  upozorňuje na to, že tato neúčinnost v současnosti zpochybňuje budoucnost druhů zemědělství šetrných vůči životnímu prostředí, jako je pastevectví, jelikož někteří zemědělci začínají uzavírat prostor, v němž se jejich zvířata pohybují, což brzy povede nejen k opuštění velmi rozlehlých oblastí a vzniku velkých požárů a nebezpečí pádů lavin, ale také posune zemědělské podniky směrem k intenzivnějším formám zemědělství;

103.  vybízí Komisi a členské státy, jakož i místní a regionální orgány, aby při konzultaci se zemědělci a dalšími zúčastněnými stranami zvážily opatření na rozvoj venkova v zájmu ochrany stád, poskytovaly náležitou náhradu za ztráty způsobené útoky velkých dravců, včetně dravců nechráněných podle směrnice o přírodních stanovištích, a aby přizpůsobily pomoc účelu doplnit stáda;

104.  považuje za nezbytné učinit kroky za účelem revize statusu ochrany dravců v rámci Bernské úmluvy;

105.  naléhavě vyzývá členské státy, aby provedly doporučení obsažená v této úmluvě, aby se předešlo rozmnožení kříženců vlka a psa, neboť tito kříženci ohrožují zachování druhu Canis lupus a lze jim z velké části přisoudit útoky na stáda ovcí a koz;

106.  bere na vědomí částečný úspěch programů na opětovné nasazení plemen ovčáckých psů coby prostředku k odrazení vlků nebo přinejmenším kříženců;

107.  navrhuje určit tzv. veřejné ochránce práv pro vlky, aby sloužili jako prostředník mezi odlišnými zájmy a při sporech ohledně statusu ochrany a povinnosti nahradit ztráty způsobené vlkem s ohledem na model tzv. veřejného ochránce práv pro medvědy, který se v některých členských státech ukázal jako úspěšný;

108.  vyzývá Komisi, aby zohlednila doporučení, která předložil Parlament ve svém usnesení ze dne 15. listopadu 2017 o akčním plánu pro přírodu, lidi a hospodářství;

109.  vyzývá Komisi a členské státy, aby v zájmu zlepšení situace zaměstnanosti v těchto odvětvích vypracovaly program pro zkvalitnění výcviku hlídacích a ovčáckých psů a poskytování odborné přípravy pro jejich správné použití v podnicích chovajících hospodářská zvířata a aby byla za tímto účelem naléhavě prohloubena přeshraniční spolupráce a sdílení myšlenek a osvědčených postupů mezi orgány, chovateli a ochránci, pokud jde o velké dravce;

110.  vyzývá k vytvoření chráněných oblastí pastvin, kde bude možné velké dravce usměrňovat, aby tak jejich návrat nevedl k nezdarům v zemědělských postupech příznivých dobrým životním podmínkám zvířat (migrační chov ovcí, otevřené ustájení atd.) nebo v tradičním zemědělství a pastvinářském hospodařením (letní pastva ve vysokých nadmořských výškách);

Jatka

111.  konstatuje, že koncentrace je v jatečním odvětví na vzestupu a odráží se v tom, že skupiny zpracovávající maso kontrolují celý řetězec v rámci masného průmyslu od živých zvířat až po balené čerstvé maso, což vede nejen k delším převozním trasám pro živá zvířata, ale také k vyšším nákladům a nižší výnosnosti pro producenty;

112.  vyzývá Komisi, aby určila podpůrná opatření pro zřízení míst určených pro porážky a zjednodušení postupů pro vydání povolení;

113.  vyzývá Komisi a členské státy, aby vytvořily místní sítě, které mohou působit jako prostředek ke zvýšení příjmů, a to tím, že usnadní zakládání místních a mobilních jatek, která jsou pro strukturu těchto odvětví nezbytná;

Odborná příprava

114.  vyzývá členské státy, aby pro představitele odvětví zavedly programy odborné přípravy zaměřené na to, jak zvýšit hodnotu produktů takovým způsobem, aby mohly soutěžit s dalšími masnými a mléčnými produkty;

115.  považuje za životně důležité, že pastevecké školy, které se zaměřují na sezónní přesun zvířat na jiné pastviny, jsou zakládány v členských státech, kde je tento druh hospodaření běžnější, a to s cílem nabídnout alternativní zdroj pracovních míst v zemědělském chovu zvířat, který bude ku prospěchu generační obměny a zároveň pomůže posílit důstojnost a společenské uznání tradiční profese pasení hospodářských zvířat;

116.  považuje za nezbytné usnadnit nejen inovace (postupy při hospodaření, nové produkty atd.), ale také poradenství i úvodní a probíhající odbornou přípravu v odvětvích chovu ovcí a koz;

Ostatní záležitosti

117.  vyzývá Komisi, aby uplatňovala a vymáhala příslušné právní předpisy EU, především nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy;

118.  považuje na nezbytné dodržovat soulad s rozsudkem Soudního dvora Evropské unie, v němž se stanoví, že ochrana dobrých životních podmínek zvířat nekončí na vnějších hranicích EU a že přepravci zvířat, jež jsou vyvážena z Evropské unie, musí proto dodržovat unijní pravidla pro dobré životní podmínky zvířat, a to i mimo EU;

119.  upozorňuje na nedostatek vody v mnoha regionech, kde se chovají ovce a kozy, zejména ve Středomoří, což je situace, která se s globálním oteplováním bude jen zhoršovat;

120.  zdůrazňuje proto, že je nutné zabezpečit lepší řízení vodních zdrojů prostřednictvím uzpůsobených zařízení s ohledem na rozložení dešťových srážek během roku a otázku udržitelnosti;

121.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Produkce v oblasti chovu ovcí a koz jsou bezpochyby nejzranitelnějšími odvětvími, pokud jde o chov hospodářských zvířat v Evropské unii. Míra upouštění od chovu a míra stárnutí odborníků je velmi výrazná, což spolu s vážnou sanitární krizí, která tato stáda postihla v minulých letech, vedlo od 80. let ke ztrátě 25 milionů kusů.

Výrazná závislost na podporách SZP je znakem zranitelnosti těchto odvětví, která musí čelit trvalému poklesu spotřeby masa. Ačkoli na evropské úrovni představují s počtem 98 milionů kusů jen 3,6 % celkové hodnoty živočišné výroby, stáda ovcí a koz jsou rozšířena po rozlehlých regionech, mnohé z nich sužují významná přírodní znevýhodnění. Proslulým příkladem je Spojené království, kde stáda zabírají 31 % zemědělské plochy, nebo země jako Španělsko, Rumunsko a Itálie, kde se nacházejí na 20 % území. Počet podniků dosahuje 850 000 u chovu ovcí a 450 000 u chovu koz. Pokud jde o počet ovcí, vede Spojené království s 39,5 % celkového počtu, za ním následuje Španělsko (27,4 %), Řecko (15,9 %), Rumunsko (15,6 %), Francie (12,2 %), Itálie (12,2 %) a Irsko (11 %). V případě koz je na prvním místě Řecko s 35 %, poté následuje Španělsko (21 %), Rumunsko (10,6 %), Francie (10,3 %) a Itálie (7,9 %).

Z obecného hlediska má větší hospodářský význam produkce skopového masa, která však výrazně klesá, přičemž stoupají některé produkce mléka, které se rychleji přizpůsobují návykům spotřebitelů. U chovu koz lze pozorovat nárůst nabídky mléčných produktů a zvýšení vývozu kůzlat do třetích zemí.

Vystoupení Spojeného království z Evropské unie je jednou z hlavních obav odvětví pro příští léta z důvodu rozhodujícího vlivu, který má tento stát na evropském trhu, a z důvodu, že jde o hlavní místo vstupu dovozu ze třetích zemí. K obchodnímu dopadu se přidávají důsledky brexitu pro rozpočet EU, které by mohly závažněji pocítit slabší odvětví, mezi něž chov ovcí a koz patří, pokud by se přistoupilo k průřezovému snížení finančních prostředků vyčleněných na společnou zemědělskou politiku. Vystoupení Spojeného království z Unie by mohlo mít výraznější dopad na odvětví chovu ovcí v Irsku, což je země, která vyváží 80 % své produkce a směřuje 63 % svého vývozu na francouzský a britský trh. Na druhou stranu, do Spojeného království se dostává hlavní část dovozu ovcí ze třetích zemí, jimž vévodí Nový Zéland, a proto jeho vystoupení z Evropské unie představuje neznámou z hlediska obchodního toku s ostatními 27 členskými státy.

Mimo všechny dočasné faktory je velkým strukturálním problémem, kterému musí čelit tato odvětví, pokles spotřeby skopového a kozího masa v Evropské unii, kdy během posledních 15 let došlo k poklesu z 3,6 kg na osobu na 2 kg, tj. k poklesu o 40 %. V návaznosti na doporučení Fóra pro skopové maso, které bylo vytvořeno v roce 2015 z iniciativy Komise, se zdá, že ta je odhodlána vyvinout větší úsilí při prosazování. Výkonný orgán Společenství zavede pro příští podpůrné kampaně spolufinancované z rozpočtu Společenství uzavřenou položku pro odvětví chovu ovcí a koz, což přinese výhodu v podobě odstranění tlaku žádostí konkurence z ostatních odvětví masa. Zpravodajka předkládající tuto zprávu vítá správný úmysl Komise přispět ke zlepšení spotřeby skopového a kozího masa a navrhuje zaměřit se zejména na kampaně, jejichž cílem je nejen zlepšení spotřeby tradičních produktů, ale také inovativních forem, které přilákají mladší spotřebitele. Podpora inovací v oblasti chovu ovcí a koz by měla být posílena rovněž pomocí evropských fondů.

Chov těchto druhů nesporně přináší zvýšení environmentální hodnoty, neboť pomáhá zachovat biologickou rozmanitost a krajinu mnohých oblastí s přírodním znevýhodněním nebo málo úrodných oblastí, čímž přispívá k boji proti jevům, jako je eroze, laviny nebo lesní požáry. Pastva hraje skutečnou úlohu strážce venkovského prostředí, což spolu se zranitelností těchto produkcí ospravedlňuje skutečnost, že 22 z 28 členských států se rozhodlo poskytnout vázanou podporu pro produkci v oblasti chovu ovcí a koz v průměrné roční výši 486 milionů EUR (v průměru 12 EUR na kus) v současném finančním výhledu s cílem zastavit výrazný hromadný odliv, k němuž v těchto odvětvích již několik let dochází. V příští reformě společné zemědělské politiky by mělo být vázání podpor zachováno a pokud možno posíleno.

Míra soběstačnosti evropské produkce dosahuje výše 87 %, ale produkce skopového masa je vystavena výraznému tlaku dovozu z určitých třetích zemí, jako je Nový Zéland a Austrálie, s nimiž je pro EU obtížné soupeřit v kritických okamžicích harmonogramu uvádění na trh (Velikonoce a Vánoce). Struktura novozélandského vývozu se v posledních letech vyvinula, přičemž došlo k přechodu od zmrazeného masa k čerstvému a chlazenému masu, a proto dané odvětví požaduje, aby se tyto změny zohlednily při vyjednávání dohody o volném obchodu s Novým Zélandem pomocí rozdělení současné kvóty.

Na rozdíl od odvětví hovězího masa, s nímž ostatně skopové a kozí maso soupeří, v těchto odvětvích neexistuje harmonizace jatečně upravených těl v členských státech, což spolu se silnou roztříštěností produkcí vede ke zcela nedostatečné transparentnosti přenesených cen, přičemž tato okolnost brání tomu, aby byl vypracován věrný obraz situace těchto odvětví a mohla tak být v kritických situacích přijata podpůrná opatření. K tomu se přidává napětí, které vyplývá z nerovnováhy zakořeněné v potravinovém řetězci a jež je důvodem znepokojení v mnoha zemědělských odvětvích Evropské unie. Na rozdíl od produkcí ovčího a kozího mléka, na něž se vztahuje balíček v oblasti mléka, odvětví masa netěží z opatření, která na evropské úrovni regulují smluvní vztahy.

Návrhy Evropského fóra pro skopové maso

Zpravodajka oceňuje evropského komisaře pro zemědělství Phila Hogana za iniciativu, kterou bylo spuštění Evropského fóra pro skopové maso v roce 2015, fóra, jež slouží jako platforma pro debatu o budoucích podpůrných opatřeních pro toto odvětví, a pevně podporuje doporučení, jež byla zveřejněna v roce 2016. Domnívá se, že tato doporučení by měla platit také pro kozí maso a produkci mléka v obou odvětvích.

Mezi opatřeními, která tato platforma předložila, vyniká zavedení environmentální podpory jako uznání důležité úlohy, kterou tato odvětví hrají při ochraně rozlehlých území s přírodními znevýhodněními. Tato podpora by existovala nad rámec podpor, které jsou již poskytovány prostřednictvím rozvoje venkova a jež jsou podmíněny splněním určitých environmentálních požadavků.

Na druhé straně by bylo nezbytné přiznat větší podporu mladým zemědělcům, především prostřednictvím programů pro rozvoj venkova, spolu se zachováním zvláštních plateb udělovaných prostřednictvím systému přímých plateb. Dohoda, které bylo dosaženo při jednání o nařízení Omnibus a jež se týká zvýšení přímých podpor pro mladé lidi, je obzvláště zásadní v odvětvích, jako je chov ovcí a koz, kde je míra stárnutí velmi vysoká.

Součástí doporučení je také zavedení nových opatření na podporu, která jsou určena především pro vnitřní trh, prostřednictvím kampaní se zvláštním rozpočtem pro tyto produkce, přičemž v tomto bodě na tato doporučení již bezprostředně a pozitivně reagovala Evropská komise.

Evropská platforma také navrhla zřídit středisko pro sledování trhu, které by odráželo cenové trendy v různých článcích řetězce a náklady na produkci a obchodní údaje.

Zlepšení kapacity producentů v potravinovém řetězci vyjednávat představuje rovněž jeden z požadavků tohoto fóra, které je zastáncem toho, aby byla ustanovení o smluvních jednáních, jež existují v ostatních zemědělských odvětvích v rámci společné organizace trhu, rozšířena na odvětví masa.

V obchodní kapitole vyniká přání producentů, aby byli v obchodních jednáních se třetími zeměmi zařazeni mezi citlivá odvětví, aby byly přezkoumány obchodní toky po vystoupení Spojeného království z Evropské unie a aby se na dovoz ze třetích zemí uplatňovaly stejné hygienické normy a normy pro ochranu spotřebitelů jako jsou ty, které musí splňovat produkce pocházející ze Společenství.

Fórum kromě toho podporuje opatření určená ke zjednodušení systému elektronické identifikace při zachování výjimky pro jatečná zvířata, ale současně uznává úlohu, kterou hraje tento nástroj, který byl zaveden po krizi související se slintavkou a kulhavkou, jež postihla Spojené království v roce 2001, tím, že zajišťuje úplnou sledovatelnost produkcí.

Další z obav, kterými se fórum zabývá, jsou rostoucí útoky predátorských druhů (především vlků, ale také medvědů a rysů) na stáda ovcí a koz v důsledku rozšíření těchto zvířat na základě ochranných opatření stanovených ve směrnici o ochraně přírodních stanovišť a volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Programy pro rozvoj venkova v současnosti počítají s možností udělit podporu za účelem řešení této hrozby, ale s ohledem na naplnění těchto programů a omezený rozpočet druhého pilíře SZP by bylo vhodné prozkoumat změnu uvedené směrnice.

Zpravodajka se domnívá, že Evropská komise a členské státy by měly doporučení tohoto fóra náležitě zohlednit při příští reformě společné zemědělské politiky.

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

21.2.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

37

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Matt Carthy, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, James Nicholson, Maria Noichl, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Fredrick Federley, Jens Gieseke, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Ivari Padar

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Tim Aker, Stanisław Ożóg

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

37

+

ALDE

Jan Huitema, Jens Rohde

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson, Stanisław Ożóg

EFDD

Marco Zullo

ENF

Philippe Loiseau, Laurenţiu Rebega

GUE

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan

NI

Diane Dodds

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Maria Noichl, Ivari Padar, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

3

-

EFDD

Tim Aker

GUE

Stefan Eck, Anja Hazekamp

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 18. dubna 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí