ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την παρούσα κατάσταση και τις μελλοντικές προοπτικές του κλάδου των αιγοπροβάτων στην ΕΕ

3.4.2018 - (2017/2117(INI))

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
Εισηγήτρια: Esther Herranz García

Διαδικασία : 2017/2117(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0064/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0064/2018
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την παρούσα κατάσταση και τις μελλοντικές προοπτικές του κλάδου των αιγοπροβάτων στην ΕΕ

(2017/2117/(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για το Πρόβειο Κρέας που πραγματοποιήθηκε το 2015 και το 2016 υπό την αιγίδα της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη που έχει παραγγείλει σχετικά με το μέλλον των κλάδων του πρόβειου και του αιγείου κρέατος στην Ευρώπη,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιουνίου 2008 σχετικά με το μέλλον του κλάδου των αιγοπροβάτων στην Ευρώπη[1],

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της μελέτης που διενεργήθηκε από την Επιτροπή το 2011 σχετικά με την αξιολόγηση των μέτρων της ΚΓΠ στον κλάδο των αιγοπροβάτων,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 2017 σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο δράσης για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία[2],

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2017, με τίτλο «Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στο πλαίσιο της προσέγγισης “Μία υγεία”» (COM(2017)0339),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο·

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Ολλανδής Διαμεσολαβήτριας, στην έκθεσή της του 2012 σχετικά με την αντιμετώπιση από την πολιτεία του πυρετού Q (Coxiella burnetii)[3] και στη μελέτη της του 2017 σχετικά με τα διδάγματα που άντλησε η κυβέρνηση των Κάτω Χωρών από την επιδημία του πυρετού Q[4],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (Α8-0064/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προβατοτροφία και η αιγοτροφία είναι κλάδοι χαμηλής κερδοφορίας στο μεγαλύτερο τμήμα της ΕΕ, με εισοδήματα από τα χαμηλότερα στην ΕΕ, κυρίως λόγω του υψηλού λειτουργικού και κανονιστικού κόστους, που ορισμένες φορές υπερβαίνει τις τιμές πώλησης, και ενός μεγάλου διοικητικού φόρτου, κάτι το οποίο όλο και πιο συχνά υποχρεώνει πολλούς κτηνοτρόφους να εγκαταλείπουν τους κλάδους αυτούς·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανισοσκέλειες στην αλυσίδα των τροφίμων επιδεινώνουν την ευπάθεια αυτών των κλάδων και λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι στιγμής, η Επιτροπή δεν έχει λάβει τα αναγκαία κανονιστικά μέτρα που το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκκίνηση και διατήρηση της αιγοπρόβειας παραγωγής είναι αδύνατες χωρίς εγγυήσεις σταθερού εισοδήματος για τους κτηνοτρόφους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη τον εποχιακό χαρακτήρα της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην Ευρώπη, αντίθετα από ό,τι σε άλλες περιοχές του πλανήτη, όπου ο πλήρης κύκλος εκτροφής και παραγωγής μπορεί να διατηρείται σε όλη τη διάρκεια του έτους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υψηλός βαθμός εποχικότητας μπορεί να φέρει τους γεωργούς και παραγωγούς σε κατάσταση οικονομικής αβεβαιότητας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι δυο κλάδοι έχουν δυνατότητες να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν απασχόληση σε μειονεκτικές περιοχές, π.χ. απόμακρες και ορεινές περιφέρειες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αιγοπρόβεια παραγωγή παρουσιάζει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης και απασχόλησης σε πολλές εύθραυστες αγροτικές και περιαστικές περιοχές, κυρίως μέσω της πώλησης προβείου και αιγείου κρέατος και ποιοτικών γαλακτοκομικών προϊόντων που μπορούν να εισέρχονται στην αγορά μέσω της βραχείας αλλά και της τοπικής αλυσίδας εφοδιασμού·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προβατοτρόφοι δυσκολεύονται να βρουν εξειδικευμένο ή ενίοτε έστω και ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αιγοπροβατοτροφία αποτελεί μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς πολλών κρατών μελών και παράγει υψηλής ποιότητας παραδοσιακά προϊόντα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κλάδοι του πρόβειου και του αιγείου κρέατος οφείλουν να πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα παγκοσμίως όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων και το σεβασμό προς το περιβάλλον·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προβατοτροφία και η αιγοτροφία παίζουν σημαντικό ρόλο στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, ιδίως όταν στηρίζονται στη βοσκή, καθώς ζουν στο 70 % των περιοχών της ΕΕ με φυσικά μειονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένων των απομονωμένων και των σχετικά δυσπρόσιτων περιφερειών, και συμβάλλουν στη διατήρηση του τοπίου, διαφυλάσσοντας τη βιοποικιλότητα (συμπεριλαμβανομένων των αυτόχθονων φυλών) και καταπολεμώντας τη διάβρωση του εδάφους, την ανεπιθύμητη βιομάζα, τις ζημιές στα αναχώματα και στα φράγματα, τις χιονοστιβάδες, και τις πυρκαγιές στα δάση και τους θαμνότοπους·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αιγοπροβατοτροφία έχει σημαντική κοινωνικοοικονομική συμβολή στις αγροτικές περιοχές της Ευρώπης, διατηρώντας την γεωργία και την απασχόληση στις μειονεκτικές περιοχές και παράγοντας υψηλής ποιότητας παραδοσιακά προϊόντα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γενεακή ανανέωση των γεωργών πρέπει να βελτιωθεί ώστε να εξασφαλίσει την επιβίωση αυτού του είδους κτηνοτροφίας και να βοηθήσει στην αναχαίτιση της ταχείας πληθυσμιακής συρρίκνωσης σε πολλές αγροτικές περιοχές όπου οι βασικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες οικογενειακής στήριξης σπανίζουν, με επιπτώσεις ειδικότερα για τις γυναίκες, οι οποίες κάνουν μια σημαντική αλλά συχνά αφανή δουλειά σε αυτό τον τομέα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κλάδοι αυτοί προσφέρουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον και ευκαιρίες για τους νέους που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη γεωργία μέσα σε δομές που είναι σε ανθρώπινη κλίμακα —μεταξύ άλλων με χαμηλό επίπεδο κεφαλαιοποίησης, καλά ανεπτυγμένη συλλογική οργάνωση, αλληλοβοήθεια και συνεταιρισμούς με κοινόχρηστο εξοπλισμό— ή να δημιουργήσουν εταιρείες·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέση ηλικία των προβατοτρόφων και αιγοτρόφων αυξάνεται, και ότι απουσιάζει η διαγενεακή μεταβίβαση γνώσεων, κάτι που εμποδίζει την ομαλή λειτουργία των δύο τομέων και θα τους φέρει μελλοντικά σε θέση αδυναμίας λόγω έλλειψης δεξιοτήτων και γνώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κτηνοτρόφοι και οι παραγωγοί μεταποιημένων προϊόντων ποιότητας, π.χ. βιοτεχνικών τυριών, συχνά στερούνται των αναγκαίων ικανοτήτων μάρκετινγκ και πώλησης ώστε να διαθέτουν τα προϊόντα τους στην αγορά με ελκυστικό τρόπο·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ η πλειονότητα των προβατοειδών και των αιγοειδών εκτρέφονται υπό εκτατικές συνθήκες, π.χ. σε λειμώνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι κλάδοι αυτοί βασίζονται στο μοντέλο της εντατικής αιγοτροφίας και προβατοτροφίας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κλάδοι αυτοί συμβάλλουν στη διατήρηση περιοχών υψηλής οικολογικής αξίας ή υψηλής φυσικής αξίας (HNV), όπως είναι οι λειμώνες και οι άγονοι βοσκότοποι, οι δασικοί βοσκότοποι και άλλοι τύποι συνδυασμένης δασοκομίας και κτηνοτροφίας ή οι dehesas (δάση σκληροφύλλων), καθώς και οι λιγότερο εύφορες εκτάσεις, ενώ έχουν επίσης κρίσιμο ρόλο στην εκκαθάριση του υπορώφου·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ορισμός του μόνιμου λειμώνα πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισμού «Omnibus» δεν κάλυπτε σωστά τους μεσογειακούς λειμώνες με τα πολυετή ξυλώδη είδη τους, όπως οι dehesas (δάση σκληροφύλλων) και άλλα οικοσυστήματα που συνδέονται με την γεωργοδασοκομία, με αποτέλεσμα τον περιορισμό των επιλέξιμων για άμεσες ενισχύσεις περιοχών και την επιβάρυνση των γεωργών αυτών των περιοχών·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιμενική κτηνοτροφία είναι παραδοσιακή δραστηριότητα εκτατικής κτηνοτροφίας, που ασκείται ιδίως στις ορεινές περιοχές, καθιστώντας την ανάπτυξη δυνατή σε δυσπρόσιτες περιοχές, ακατάλληλες προς εκμηχάνιση ή χαμηλής γεωπονικής αξίας, και επιτρέποντάς τους να διατηρούν μια οικονομική δραστηριότητα·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετακινούμενη κτηνοτροφία αποτελεί μέρος των κτηνοτροφικών πρακτικών σε ορισμένα κράτη μέλη·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) προβλέπει ενισχύσεις για διάφορες αυτόχθονες φυλές αιγοπροβάτων·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι φυλές έχουν προσαρμοστεί καλά στο τοπικό περιβάλλον και παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας και της φυσικής ισορροπίας των οικοτόπων τους·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυτόχθονες φυλές προσαρμόζονται πολύ καλύτερα στις τοπικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα υπάρχουν 25 εκατομμύρια πρόβατα λιγότερα σε σχέση με τη δεκαετία του 1980, και ότι τα τελευταία 17 χρόνια η παραγωγή έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 20 %·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανάλωση αιγοπρόβειου κρέατος έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, από τα 3,5 κιλά ανά άτομο το 2001 στα 2 κιλά σήμερα όσον αφορά το πρόβειο κρέας, και ότι η αυτή η πτωτική τάση συνεχίστηκε με ταχείς ρυθμούς το 2017, κυρίως μεταξύ των νέων·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της αγοράς αιγείου κρέατος στην Ευρώπη, υπό την έννοια ότι η παραγωγή εστιάζεται κυρίως σε Ελλάδα, Ισπανία και Γαλλία, ενώ η κατανάλωση είναι ιδιαίτερα υψηλή σε Πορτογαλία, Ιταλία και Ελλάδα·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή αιγείου κρέατος, από ερίφια ή απορριπτόμενα ενήλικα ζώα, έχει εποχιακό χαρακτήρα και αποτελεί υποπροϊόν της γαλακτοπαραγωγής, ελέγχεται από λίγους, με τιμή πώλησης που δεν επαρκεί για να ανταμείψει τους γεωργούς·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μικρή παρουσία του αιγείου κρέατος στα σημεία λιανικής πώλησης οδηγεί σε μειωμένη προβολή του προϊόντος και, κατά συνέπεια, σε μείωση της κατανάλωσής του από τους καταναλωτές·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 3 % της ευρωπαϊκής παραγωγής γάλακτος και το 9 % της ευρωπαϊκής παραγωγής τυριού προέρχεται από τους κλάδους της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας, που απασχολούν συνολικά 1,5 εκατομμύριο άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανάλωση κατσικίσιου γάλακτος και τυριού αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία έτη σε ορισμένα κράτη μέλη·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή πρόβειου κρέατος στην ΕΕ καλύπτεται μόνο περίπου 87 % των αναγκών της αγοράς, και ότι οι εισαγωγές από τρίτες χώρες, και κυρίως από τη Νέα Ζηλανδία, υποσκάπτουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής παραγωγής τις πιο ευαίσθητες περιόδους του έτους (Πάσχα και Χριστούγεννα), αλλά και το υπόλοιπο έτος, δεδομένου ότι η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία είναι μείζονες εξαγωγείς πρόβειου κρέατος·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα τελευταία χρόνια, η Νέα Ζηλανδία έχει αυξήσει τις εξαγωγές κρέατος, νωπού ή απλής ψύξης, μειώνοντας τις παραδοσιακές εξαγωγές κατεψυγμένου κρέατος, κάτι που έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην αγορά νωπού κρέατος της ΕΕ και προκαλεί πτώση των τιμών που καταβάλλονται στους Ευρωπαίους παραγωγούς· εκτιμά ότι τούτο πρέπει να ληφθεί υπόψη στις προσεχείς διαπραγματεύσεις με τη Νέα Ζηλανδία για τη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών (FTA/ΣΕΣ)·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι Ευρωπαίοι παραγωγοί δεν ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, οι οποίες συνήθως οφείλουν να πληρούν κατώτερα ποιοτικά πρότυπα, κανονιστικές απαιτήσεις και περιβαλλοντικά πρότυπα·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κλάδοι του αιγείου και προβείου κρέατος, όντας ευαίσθητοι, θα πρέπει είτε να προστατευτούν κατά τις υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τις ΣΕΣ μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός και Νέας Ζηλανδίας και Αυστραλίας αφετέρου, ή να εξαιρεθούν από αυτές·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες περιοχές στη γειτονία της ΕΕ εκδηλώνουν ενδιαφέρον για προϊόντα αιγοπροβατοτροφίας ΕΕ, μια ευκαιρία για τους παραγωγούς της ΕΕ η οποία δεν έχει, δυστυχώς, αξιοποιηθεί πλήρως·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ μπορεί να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο ενδοενωσιακό εμπόριο πρόβειου κρέατος, δεδομένου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και η κύρια πύλη εισόδου των εισαγωγών από τρίτες χώρες·

ΛΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο εισάγει περίπου το ήμισυ των ποσοστώσεων προβείου κρέατος από τη Νέα Ζηλανδία και σχεδόν τα δύο τρίτα από την Αυστραλία, και ότι η ΕΕ δεν μπορεί να αποδεσμευτεί εν μια νυκτί από τις διεθνείς υποχρεώσεις της, κάτι το οποίο εντείνει την αβεβαιότητα που έχει δημιουργηθεί λόγω του Brexit·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μαλλί των αιγοπροβάτων είναι ένας βιώσιμος, ανανεώσιμος και βιοδιασπώμενος πόρος για τον κλωστοϋφαντουργικό τομέα·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μαλλί δεν αναγνωρίζεται ως γεωργικό προϊόν σύμφωνα με το παράρτημα Ι της ΣΛΕΕ, αλλά κατατάσσεται μόνο στην κατηγορία των ζωικών υποπροϊόντων δυνάμει του κανονισμού 142/2011·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η μη αναγνώριση φέρνει τους προβατοτρόφους σε μειονεκτική θέση έναντι των άλλων γεωργών, επειδή το μαλλί υπόκειται σε αυστηρότερες απαιτήσεις από ό,τι τα αναγνωρισμένα γεωργικά προϊόντα κατά τη μεταφορά του και επειδή δεν επιτρέπονται παρεμβάσεις στην αγορά μέσω μιας κοινής οργάνωσης αγοράς του μαλλιού·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προβατοτροφία και η αιγοτροφία είναι εκ φύσεως ιδιαίτερα εκτατικές, με αποτέλεσμα την άμεση επαφή με την άγρια πανίδα, για την κατάσταση της υγείας της οποίας δεν μπορούν να υπάρχουν εγγυήσεις·

ΜΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 999/2001, το σχέδιο για την τρομώδη νόσο των προβάτων οδήγησε σε 100 % μείωση των συναλλαγών σε ζώα αναπαραγωγής, και ότι όσον αφορά τις μικρές αυτόχθονες φυλές, η γονοτυπική ανάλυση αναφορικά με την τρομώδη νόσο οδήγησε σε έως 50 % μείωση του αποθέματος αρσενικών ζώων αναπαραγωγής·

ΜΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες επιδημικές εκρήξεις ζωονόσων έχουν καταδείξει ότι μια έκρηξη ζωονόσου σε ένα κράτος μέλος μπορεί να αποτελέσει απειλή για ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά γεωργικών προϊόντων, εάν θυμηθούμε τις διάφορες επιδημίες που έπληξαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, μερικές εκ των οποίων —όπως η ευρύτερη στην ιστορία επιδημία πυρετού Q, που σημειώθηκε σε εγκαταστάσεις αιγοτροφίας μεταξύ 2007 και 2011 – έχουν επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία·

ΜΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εμβολιασμός των αιγοπροβάτων προστατεύει όχι μόνο τα κοπάδια των κρατών μελών από διασυνοριακές νόσους, αλλά και περιορίζει τον κίνδυνο περαιτέρω μόλυνσης μεταξύ κρατών μελών και συμβάλλει στον μετριασμό των επιπτώσεων της μικροβιακής αντοχής·

ΜΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης «μια υγεία» κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ/AMR), η ανοσοποίηση μέσω εμβολιασμού είναι μια οικονομικά συμφέρουσα υγειονομική επέμβαση στο πλαίσιο του αγώνα κατά της μικροβιακής αντοχής, παρ’ όλο ότι βραχυπρόθεσμα η χρήση αντιβιοτικών είναι φθηνότερη, το δε σχέδιο προβλέπει κίνητρα για την απορρόφηση διαγνωστικών μέσων, εναλλακτικών αντιμικροβιακών ουσιών και εμβολίων·

ΜΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα ηλεκτρονικής αναγνώρισης των αιγοπροβάτων εξασφαλίζει αποτελεσματική ιχνηλασιμότητα των ζώων, όμως η απώλεια των ενωτίων ή η μη σάρωσή τους εκ παραδρομής μπορούν να οδηγήσουν σε ποινές ενίοτε δυσανάλογες·

ΜΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωργοί δυσκολεύονται επίσης να εφαρμόσουν τους ισχύοντες κανόνες αναγνώρισης στα ερίφια·

ΜΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία που παρέχεται σε ορισμένα ζωικά είδη, ειδικότερα στα μεγάλα σαρκοφάγα, δυνάμει της οδηγίας για τους οικοτόπους, η υποβάθμιση των φυσικών ενδιαιτημάτων τους και η μειωμένη ποσότητα και ποιότητα των φυσικών τους θηραμάτων, σε συνδυασμό με την πληθυσμιακή εγκατάλειψη της υπαίθρου και την απουσία επενδύσεων σε προληπτικά μέτρα εκ μέρους των κρατών μελών, έχουν όλα μαζί συμβάλει σε μια σημαντική αύξηση του αριθμού των επιθέσεων θηρευτών σε κοπάδια αιγοπροβάτων σε όλες τις περιφέρειες, κάτι που επιδεινώνει την ήδη επισφαλή κατάσταση στην οποία ορισμένες εκμεταλλεύσεις βρίσκονται και θέτει σε κίνδυνο την παραδοσιακή γεωργία και κτηνοτροφία σε πολλές περιοχές·

ΜΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει επιτευχθεί για τους θηρευτές και τα μεγάλα σαρκοφάγα ζώα καλή κατάσταση διατήρησης·

ΜΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα τροποποίησης του καθεστώτος προστασίας των ειδών σε συγκεκριμένες περιοχές, μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή κατάσταση διατήρησης·

Ν.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιγοπροβατοτρόφοι αντιμετωπίζουν πολλή γραφειοκρατία και διοικητικό φόρτο όχι μόνο λόγω της ΚΓΠ αλλά και λόγω άλλων κανόνων της ΕΕ, όπως είναι για παράδειγμα οι σχετικοί με την επεξεργασία ζωικών υποπροϊόντων που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο·

ΝΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά αιγείου και προβείου κρέατος πάσχει από έντονο κατακερματισμό και ότι η αναφορά των τιμών της αγοράς έχει μικρή διαφάνεια·

ΝΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη υπάρχουν ελάχιστα σφαγεία, γεγονός το οποίο παρεμποδίζει την ανάπτυξη των κλάδων αυτών στα συγκεκριμένα κράτη·

ΝΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναδιάρθρωση του κλάδου των σφαγείων, η συμμόρφωση στους υγειονομικούς κανονισμούς και η μείωση των σφαγών λόγω μείωσης των γεωργικών δραστηριοτήτων, σε πολλές περιοχές έχουν οδηγήσει στην εξαφάνιση των οικονομικών μέσων που απαιτούνται για την προσθήκη αξίας και τη βιωσιμότητα των τοπικών αλυσίδων εφοδιασμού·

ΝΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναδιάρθρωση του κλάδου των σφαγείων, τα μέτρα που εφαρμόστηκαν ως συνέπεια της κρίσης των «τρελών αγελάδων» και η δέσμη μέτρων στην υγεία και την υγιεινή, μεταξύ άλλων παραγόντων, οδήγησαν σε πολλά κράτη μέλη στην εξαφάνιση πολλών μέσων που ήταν απαραίτητα για την επιβίωση της απευθείας τοπικής πώλησης, και στην αύξηση του κόστους σφαγής·

ΝΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κινητές εγκαταστάσεις αρμέγματος και τα κινητά σφαγεία ή τα μέτρα για την επιτόπια διάθεση τέτοιων εγκαταστάσεων, είναι σημαντικοί και αναγκαίοι παράγοντες για να τονωθεί η παραγωγικότητα της αιγοπροβατοτροφίας·

ΝΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελικά προϊόντα από αιγοπρόβειο κρέας συχνά δεν έχουν την ποικιλία που βρίσκουμε σε με άλλα είδη κρέατος, με αποτέλεσμα να είναι λιγότερο ελκυστικά και επομένως να έχουν μικρότερη ζήτηση από τους καταναλωτές·

ΝΖ.  λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη βελτίωσης της προστιθέμενης αξίας της παραγωγής κρέατος καθώς και την ανάγκη εισαγωγής νέων μορφών, περισσότερο προσαρμοσμένων στις καταναλωτικές συνήθειες των νέων·

ΝΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, πέρα από του να προσφέρει στους καταναλωτές σε ολόκληρη την ΕΕ ένα ευρύ φάσμα προϊόντων από κρέας, γάλα και μαλλί, η αιγοπροβατοτροφία έχει να παίξει ένα ζωτικό πολιτιστικό ρόλο σε πολλές κοινότητες, όπως γιορτάζεται στις παραδόσεις, του kukeri στη Βουλγαρία και της capra στη Ρουμανία, μεταξύ άλλων·

ΝΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά κράτη μέλη μεγαλώνει η αγορά των τοπικών και των βιολογικών γεωργικών προϊόντων που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των καταναλωτών για διαφάνεια και ποιότητα·

Ξ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει του κανονισμού 1151/2012 και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 665/2014, τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν χρήση της προαιρετικής ποιοτικής ένδειξης «προϊόν ορεινής παραγωγής» για να προβάλλουν καλύτερα τα προερχόμενα από ορεινές περιοχές προϊόντα αιγοπροβατοτροφίας·

ΞΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα ποιότητας της ΕΕ —ιδίως τα σήματα ΠΓΕ/PGI (προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη) και ΠΟΠ/PDO (προστατευόμενη ονομασία προέλευσης)— προσφέρουν τα εργαλεία για μια μεγαλύτερη προβολή και, ως εκ τούτου, περισσότερες ευκαιρίες εμπορικής διάθεσης των προϊόντων αιγοπροβατοτροφίας·

ΞΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν διαθέτουν διαρθρωτικές πολιτικές για την ανάπτυξη του ενός ή και των δύο αυτών κλάδων, κάτι που αποτελεί εμπόδιο για την ανάπτυξή τους·

ΞΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι πολιτικές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν συστάσεις για τα διάφορα στάδια, όπως αυτό της εκτροφής (επιλογή φυλής, παραγωγή κριαριών κτλ.), καθώς και για την εμπορική διάθεση·

Καλύτερη υποστήριξη

1.  προσυπογράφει τις συστάσεις που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Φόρουμ του 2016 για το Πρόβειο Κρέας που διεξήχθη υπό την αιγίδα της Επιτροπής, και ειδικότερα την ανάγκη να θεσπιστεί μια περιβαλλοντική πληρωμή σε αναγνώριση του ρόλου που παίζουν οι κλάδοι της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην παροχή δημοσίων αγαθών, ειδικά όταν στηρίζονται στην εκτατική βόσκηση, σε ό,τι αφορά: την έγγεια βελτίωση και την προστασία της βιοποικιλότητας, των οικοσυστημάτων, των περιβαλλοντικά πολύτιμων περιοχών και της ποιότητας των υδάτων· την πρόληψη της κλιματικής αλλαγής, των πλημμυρών, των χιονοστιβάδων, των δασικών πυρκαγιών και της συνακόλουθης διάβρωσης του εδάφους· και τη διατήρηση του φυσικού χώρου και της απασχόλησης· τονίζει ότι οι συστάσεις αυτές θα πρέπει να εφαρμοστούν επίσης στο αίγειο κρέας και στα γαλακτοκομικά προϊόντα της αιγοπροβατοτροφίας·

2.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα παροχής κινήτρων στους γεωργούς που εφαρμόζουν τη μετακινούμενη κτηνοτροφία·

3.  υποστηρίζει να διατηρηθούν στην επικείμενη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ ή, όπου είναι σκόπιμο, να αυξηθούν η προαιρετική συνδεδεμένη ενίσχυση για την εκτροφή προβατοειδών και αιγοειδών και τα άλλα αντίστοιχα μέτρα που καλύπτουν και τους δύο κλάδους, με διαφοροποιημένες επιδοτήσεις για βοσκή κοπαδιών, ώστε να αναχαιτιστεί εντός της ΕΕ η φυγή γεωργών από αυτούς τους κλάδους, λαμβανομένου υπόψη του υψηλού βαθμού εξάρτησης των κλάδων της αιγοπροβατοτροφίας από τις άμεσες ενισχύσεις·

4.  τονίζει ότι, βάσει της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στις διαπραγματεύσεις για τον κανονισμό «Omnibus», το καθεστώς της προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης έχει απλουστευθεί και αποσαφηνιστεί με την κατάργηση της αναφοράς σε ποσοτικούς περιορισμούς και με τη διατήρηση της παραγωγής, καθώς και με την πρόβλεψη ότι ορισμένα κριτήρια επιλεξιμότητας και ο συνολικός προϋπολογισμός μπορούν να αναθεωρούνται ετησίως από τα κράτη μέλη·

5.  καλεί τα κράτη μέλη να επεκτείνουν τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις και στους βοσκότοπους που χρησιμοποιούνται για τη βοσκή αιγοπροβάτων και να στηρίξουν όσους γεωργούς παρέχουν στα ζώα υψηλότερο επίπεδο καλής μεταχείρισης·

6.  επικροτεί τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον κανονισμό «Omnibus», ο οποίος αναγνωρίζει την ιδιαίτερη φύση των μεσογειακών βοσκοτόπων, όπως είναι οι dehesas (δάση σκληροφύλλων), ώστε να καθοριστούν δικαιότερες ρυθμίσεις σχετικά με την επιλεξιμότητα των γαιών για άμεσες ενισχύσεις, και να αρθεί η εγγενής διάκριση σε βάρος των άγονων βοσκότοπων και των συστημάτων συνδυασμένης δασοκομίας και κτηνοτροφίας·

7.  τονίζει τη σημασία των βοσκότοπων αυτού του τύπου για την πρόληψη των πυρκαγιών, επισημαίνει εντούτοις ότι οι βελτιώσεις αυτές εξακολουθούν να είναι προαιρετικές για τα κράτη μέλη·

8.  εκτιμά πως τα άλλα οικοσυστήματα που συνδέονται με τη γεωργοδασοκομία βοσκής δεν θα πρέπει να υφίστανται διακρίσεις σε αυτό το πλαίσιο, και ζητεί να εγκαταλειφθεί για τους αιγοπροβατοτρόφους το ελάχιστο όριο του 50 % χορταριού στις δασώδεις εκτάσεις ως προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της άμεσης στρεμματικής ενίσχυσης·

9.  τάσσεται υπέρ του να επιτρέπεται η προσήκουσα βοσκή στις Περιοχές Οικολογικής Εστίασης, ακόμη και στους ξηρούς και κακής ποιότητας λειμώνες που υπάρχουν σε κάποιες λιγότερο προνομιούχες περιοχές·

10.  τονίζει ότι η βοσκή δεν θα πρέπει να επιτρέπεται όταν υπάρχει κίνδυνος βλάβης ευαίσθητων φυσικών τοπίων· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη μεγάλη σημασία των μηρυκαστικών για την εκμετάλλευση των ακατέργαστων ινών·

11.  εκτιμά πως είναι απαραίτητο να προσφερθεί μεγαλύτερη υποστήριξη στους νεαρούς γεωργούς και στους νεοεισερχόμενους, τόσο με άμεσες ενισχύσεις όσο και μέσω μιας αγροτικής αναπτυξιακής πολιτικής, με συνεκτικό τρόπο έναντι των εθνικών πολιτικών, ώστε να θεσπιστούν κίνητρα για την ίδρυση ή ανάληψη αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων, δεδομένου ότι η χαμηλή μέση ηλικία των γεωργών στους κτηνοτροφικούς τομείς που, λόγω της ισχνής αποδοτικότητάς τους, είναι σαφώς υψηλότερη της αντίστοιχης των άλλων γεωργικών επαγγελμάτων, αποτελεί ένα από τα βασικότερα προβλήματα προκειμένου να κρατηθούν οι αγροτικές περιοχές ζωντανές και να διατηρηθεί η επισιτιστική ασφάλεια εντός της Ένωσης·

12.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τα ειδικά προβλήματα που αναφέρουν οι οργανώσεις γυναικών που απασχολούνται σε αυτό τον τομέα, και να λάβουν μέτρα ώστε, μεταξύ άλλων, να γίνει πιο ορατή η παρουσία τους, να προαχθεί η ιδιοκτησία και η συνιδιοκτησία, και να δημιουργηθούν οι αναγκαίες υπηρεσίες οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας·

13.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ειδικά προγράμματα που θα δώσουν τη δυνατότητα στις γυναίκες να βρουν τη θέση τους σε αυτούς τους συγκεκριμένους κλάδους, δεδομένου ότι αυτό θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην αναγκαία γενεακή ανανέωση των κλάδων και θα βοηθούσε τους αιγοπροβατοτρόφους να διατηρήσουν την δραστηριότητά τους ως οικογενειακή εκμετάλλευση·

14.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στην ποικιλομορφία των γενετικών πόρων στους κλάδους της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας, λόγω της σημασίας της για την παραγωγικότητα (γονιμότητα, πολυδυμία, κ.λπ.), καθώς και για την ποιότητα των προϊόντων και την προσαρμογή των ζώων στο περιβάλλον τους·

15.  κρίνει θετικά τις γραμμές δαπανών στήριξης που είναι σήμερα διαθέσιμες για την προώθηση των αυτόχθονων φυλών και της διαφοροποιημένης ποιότητας, όπως είναι η πιστοποίηση βιολογικής παραγωγής·

16.  τονίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, τα προγράμματα επιλογής ζώων θα πρέπει να συνεκτιμούν την ανάγκη προστασίας των αυτόχθονων και αγρίων φυλών·

17.  τονίζει πόσο σημαντικές είναι οι αυτόχθονες φυλές αιγοπροβάτων για τη βοσκή στην περιοχή των Άλπεων, δεδομένου ότι η χρήση άλλων φυλών είναι αδύνατη·

18.  καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα που θα ενισχύουν ακόμα περισσότερο την εκτροφή τέτοιων αιγοπροβάτων·

19.  ζητεί την παροχή μεγαλύτερης στήριξης στις οργανώσεις παραγωγών των κλάδων της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας·

20.  λαμβάνει υπό σημείωση την ανάπτυξη των επιδοτήσεων προς τους κλάδους αυτούς, η οποία έχει ύψιστη σημασία για την αύξηση της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της παραγωγής, τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και την ενίσχυση της αυτάρκειας του εφοδιασμού της ΕΕ με πρόβειο κρέας –παράγοντες που όλοι τους συνάδουν με τους στόχους της ΕΕ για ανάπτυξη της αποδοτικότητας και βελτίωση της ποιότητας·

Προβολή και καινοτομία

21.  καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τη στήριξη υπέρ της έρευνας για καινοτόμες μεθόδους παραγωγής και τεχνολογίες, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των κλάδων της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας, και να προβληθούν στην εσωτερική αγορά τα προϊόντα αιγοπρόβειου κρέατος, γάλακτος και μαλλιού, με έμφαση όχι μόνο στα παραδοσιακά προϊόντα όπως το τυρί, αλλά και στις νεότερες κοπές, με σκοπό την προσφορά προϊόντων που να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των καταναλωτών και στη ζήτηση της αγοράς· καλεί επίσης την Επιτροπή να ενθαρρύνει μια τακτικότερη κατανάλωση, μέσω ενημερωτικών εκστρατειών για μεθόδους μαγειρέματος και παρασκευής πιο προσαρμοσμένες στους νέους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένου και σε νέες αναδυόμενες γειτονικές χώρες και σε αγορές της Ανατολής, προβάλλοντας τα οφέλη για την διατροφή και την υγεία από το αιγοπρόβειο κρέας·

22.  θεωρεί ότι είναι ανάγκη να διαψευστεί η αντίληψη πως το αρνί μαγειρεύεται δύσκολα και να ανταπαντηθεί η τρέχουσα τάση αποφυγής του κόκκινου κρέατος·

23.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να καταβληθούν προσπάθειες για την αύξηση της κατανάλωσης αιγοπρόβειου κρέατος, εάν θέλουμε αύξηση της παραγωγής στην ΕΕ·

24.  συγχαίρει την Επιτροπή για την πρόθεσή της να αφιερώσει μια αποκλειστική γραμμή του προϋπολογισμού στα προϊόντα αιγοπρόβειου κρέατος και γάλακτος στο πλαίσιο των επόμενων εκστρατειών προβολής που συγχρηματοδοτούνται από την Ένωση·

25.  τονίζει την ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς χρηματοδότησης για τις εκστρατείες προβολής με σκοπό την αύξηση της κατανάλωσης αιγοπρόβειων προϊόντων σε ολόκληρη την ΕΕ·

26.  ζητεί να συμπεριληφθούν τα δέρματα και το μαλλί στα υποστηριζόμενα προϊόντα·

27.  καλεί την Επιτροπή να συντονίσει εκστρατείες για την προβολή των αιγοπρόβειων προϊόντων με σήμα προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ/PGI) και προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ/PDO) ώστε να αυξηθεί η ελκυστικότητά τους· ζητεί μια εμπεριστατωμένη μελέτη των εμπορικών διεξόδων για το μαλλί, ώστε να έχουν οι παραγωγοί μεγαλύτερη οικονομική απόδοση·

28.  προτρέπει περισσότερα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν την προαιρετική ένδειξη ποιότητας «προϊόν ορεινής παραγωγής», όπως προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, ως μέσο καλύτερης προβολής για το προϊόν και πιο ενημερωμένης επιλογής για τους καταναλωτές·

29.  τονίζει ότι είναι ανάγκη να καθιερωθούν σήματα εγγύησης για το κρέας αμνοεριφίων, τόσο για τους μεμονωμένους παραγωγούς όσο και για τις ενώσεις παραγωγών, ως πιθανούς δικαιούχους στήριξης για τα διαφοροποιημένη ποιότητα· τονίζει ότι τα σήματα αυτά θα πρέπει να εγκρίνονται από την αρμόδια τοπική αρχή βάσει των σχετικών κανονισμών και διατάξεων που διέπουν τη χρήση τέτοιων σημάτων·

30.  ζητεί να υποστηριχθούν οι εκδηλώσεις προβολής σε επίπεδο ΕΕ, όπως φεστιβάλ και άλλες παρόμοιες ετήσιες εκδηλώσεις, που είναι αφιερωμένες στους κλάδους της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας, ως εργαλείο βελτίωσης των ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τα οφέλη που οι κλάδοι αυτοί προσφέρουν στην ΕΕ, στο περιβάλλον και στους πολίτες της·

31.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν την αξιοποίηση του υψηλού δυναμικού των παραδοσιακών πρακτικών αιγοπροβατοτροφίας μέσω του αγροτουρισμού·

Ορθές πρακτικές

32.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει τις συνθήκες για την ανάπτυξη του τομέα της αιγοπρόβειας γαλακτοπαραγωγής, επιτρέποντας τη μέγιστη δυνατή προστιθέμενη αξία στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις μέσα από πολιτικές ποιότητας που θα προωθούν την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων στο αγρόκτημα, με πώληση κυρίως μέσω βραχέων ή τοπικών αλυσίδων εφοδιασμού· τονίζει στο πλαίσιο αυτό τη σημασία του να μεριμνήσει η Επιτροπή για μια καλύτερη εφαρμογή των κανονισμών υγιεινής σε όλα τα κράτη μέλη, ιδίως μέσω του «Ευρωπαϊκού Οδηγού ορθών πρακτικών υγιεινής για τη βιοτεχνική τυροκομία» που εκπόνησαν γεωργοί του Ευρωπαϊκού Δικτύου Παραγωγών Σπιτικών και Βιοτεχνικών Τυριών και Γαλακτοκομικών Προϊόντων» (FACE) σε συνεργασία με την Επιτροπή·

33.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει μια επιγραμμική πλατφόρμα αφιερωμένη στους κλάδους της προβατοτροφίας και αιγοτροφίας, με κύριο στόχο την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και δεδομένων από τα κράτη μέλη·

34.  ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για ορθές πρακτικές εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ) των προϊόντων των κλάδων της προβατοτροφίας και αιγοτροφίας, που να μπορούν στη συνέχεια να διαβιβαστούν στα κράτη μέλη και στις επαγγελματικές οργανώσεις·

35.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στον τομέα παραγωγής και μεταποίησης μαλλιού, παρέχοντας υποστήριξη για την εφαρμογή προγραμμάτων ανταλλαγής πληροφοριών και ορθών πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων στην αλυσίδα επεξεργασίας μαλλιού·

36.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα εφαρμογής εξαιρέσεων για το μαλλί, στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 σχετικά με την επεξεργασία των ζωικών υποπροϊόντων, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα προϊόν που δεν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση·

Βελτίωση των αγορών

37.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για τη διαφάνεια των τιμών στους συγκεκριμένους κλάδους, προκειμένου να παρέχονται πληροφορίες στους καταναλωτές και τους παραγωγούς σχετικά με τις τιμές των προϊόντων·

38.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα εναρμόνισης των διευθετήσεων που αφορούν τα σφάγια, ώστε να αντανακλούν το πραγματικό κόστος, χωρίς να παραβλάπτεται η βιοποικιλότητα των τοπικών φυλών, καθώς και δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου για την παρακολούθηση των τιμών και του κόστους παραγωγής του πρόβειου και του αιγείου κρέατος· τονίζει τη σημασία της παρακολούθησης των περιθωρίων σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των τιμών χονδρικής·

39.  προειδοποιεί ότι τυχόν στατική ή πτωτική ζήτηση και αυξημένη παραγωγή μπορούν να οδηγήσουν σε χαμηλότερες τιμές για τους παραγωγούς·

40.  υπενθυμίζει ότι οι παραγωγοί πρόβειου και κατσικίσιου γάλακτος, οι οποίοι έχουν συνενωθεί σε οργανώσεις παραγωγών, διαθέτουν, σύμφωνα με το άρθρο 149 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, τη δυνατότητα να διεξάγουν κοινές συμβατικές διαπραγματεύσεις έως και για το 33 % της εθνικής παραγωγής και το 3,5 % της ευρωπαϊκής παραγωγής· υπογραμμίζει ότι τα όρια αυτά έχουν θεσπιστεί κυρίως για την παραγωγή νωπού αγελαδινού γάλακτος και κατά συνέπεια είναι περιοριστικά και μη προσαρμοσμένα στην παραγωγή των μικρών μηρυκαστικών, ιδιαίτερα όταν οι γεωργοί επιθυμούν να οργανωθούν σε ενώσεις τοπικών οργανώσεων παραγωγών ή οργανισμούς παραγωγών με πολλαπλούς αγοραστές (multi-buyer) ή όταν είναι αντιμέτωποι με ένα μεγάλο βιομηχανικό όμιλο·

41.  ζητεί να εκπονηθούν ακριβείς δείκτες ικανοί να παρακολουθούν στενότερα την παραγωγή και κατανάλωση καθώς και την εμπορία του αιγείου κρέατος, κάνοντας διάκριση μεταξύ ενήλικων ζώων και εριφίων·

42.  θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να βελτιωθεί στην τροφική αλυσίδα η διαπραγματευτική ισχύς των παραγωγών και η ισχύς τους στην αγορά, χάρη σε κανόνες για τις συμβατικές σχέσεις στην προβατοτροφία και την αιγοτροφία, καθώς και για τα προϊόντα κρέατος και τα γαλακτοκομικά, μέσα από τη δημιουργία οργανώσεων παραγωγών και διακλαδικών οργανώσεων παρόμοιων με εκείνες που υπάρχουν στους άλλους κλάδους της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, βάσει της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο του κανονισμού «Omnibus», προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και η τρέχουσα χαμηλή παραγωγικότητα των δυο κλάδων·

43.  ζητεί να επεκταθούν στο πρόβειο κρέας τα σήματα ποιότητας ΠΟΠ/PDO και ΠΓΕ/PGI που ισχύουν για το χοιρομέρι κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 172 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, ως μέτρο ρύθμισης της προσφοράς, ώστε να αυξηθούν οι δυνατότητες αντιστοίχισης της προσφοράς με τη ζήτηση·

44.  επισημαίνει ότι οι οργανώσεις παραγωγών ή οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών πρόβειου ή αιγείου γάλακτος μπορούν να εξαιρεθούν των δεσμευτικών ανώτατων ορίων του άρθρου 149 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, εάν ασκούν από κοινού οικονομικές δραστηριότητες (προώθηση, ποιοτικό έλεγχο, συσκευασία, επισήμανση ή μεταποίηση) σύμφωνα με το άρθρο 152, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό «Omnibus»·

45.  προτρέπει τα κράτη μέλη που ακόμη δεν παρέχουν στους κλάδους του προβείου και αιγείου γάλακτος οικονομική στήριξη στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για τον τομέα του γάλακτος (Milk Package), να το πράξουν·

46.  εκτιμά πως πρέπει να εμποδίσουμε να πωλούνται τα αιγοπρόβεια προϊόντα σε τιμές χαμηλότερες των τιμών παραγωγού·

47.  καλεί την Επιτροπή να ερευνήσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, την αλυσίδα εφοδιασμού του αιγοπρόβειου κρέατος (π.χ. κάνοντας διάκριση μεταξύ κρέατος ενηλίκων ζώων και κρέατος εριφίων) ώστε να διασφαλιστεί ότι η αγορά θα προσφέρει μια δίκαιη απόδοση στους γεωργούς·

48.  επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό τη σημασία της απευθείας εμπορίας των αιγοπρόβειων προϊόντων·

49.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει ένα κλίμα απευθείας πωλήσεων από τους παραγωγούς και τις οργανώσεις παραγωγών, προκειμένου να περιοριστούν οι τεχνητές αυξήσεις τιμών·

50.  στηρίζει την ανάπτυξη των τοπικών αλυσίδων εφοδιασμού για τον κλάδο της προβατοτροφίας ως μέσο για την αύξηση του γεωργικού εισοδήματος και τη βελτίωση της σχέσης μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, και ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προσέξουν ιδιαίτερα τις δημόσιες πολιτικές τους στο θέμα των τοπικών σφαγείων, τα οποία είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη αυτών των τοπικών αλυσίδων εφοδιασμού·

51.  υπενθυμίζει ότι οι παραγωγοί μπορούν να λαμβάνουν μέτρα για να ρυθμίζουν την προσφορά τυριού, συμπεριλαμβανομένου του τυριού από αιγοπρόβειο γάλα, όταν αυτό διαθέτει σήμα ΠΟΠ ή ΠΓΕ βάσει του άρθρου 150 του κανονισμού αριθ. 1308/2013·

52.  επικροτεί το ότι τα μέσα αυτά μπόρεσαν να παραταθούν και για μετά το 2020 στο πλαίσιο της συμφωνίας που επετεύχθη στις διαπραγματεύσεις για τον κανονισμό «Omnibus»·

53.  θεωρεί αναγκαίο, να προωθηθεί η συγκέντρωση της προσφοράς μεταξύ γεωργών σε επιχειρήσεις σαν τους συνεταιρισμούς, που θα ενισχύσουν τη διαπραγματευτική ισχύ τους στην τροφική αλυσίδα, θα προσθέσουν αξία στην παραγωγή των μελών και θα ασκήσουν δραστηριότητες που θα οδηγήσουν σε εξοικονομήσεις ή που δύσκολα εκτελούνται σε ατομικό επίπεδο, όπως η καινοτομία και η παροχή συμβουλών σε κτηνοτροφικά θέματα·

54.  προτρέπει τις αρχές των κρατών μελών εκείνων όπου οι επαγγελματικές οργανώσεις των κλάδων της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας έχουν εκδηλώσει αποδεδειγμένο ενδιαφέρον, να χαράξουν μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες στρατηγικές για την ανάπτυξη αυτών των κλάδων, με προτάσεις για τη βελτίωση της επιλεκτικής αναπαραγωγής και της εμπορικής διάθεσης των προϊόντων·

55.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν προγράμματα που θα ενθαρρύνουν τους παραγωγούς να συστήσουν ομάδες παραγωγής και εμπορίας, να ασκήσουν απευθείας εμπορία και να παράγουν και να επισημαίνουν ειδικές ποιότητες προϊόντων αιγοπρόβειου κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων (επί παραδείγματι, βιολογικά προϊόντα ή τοπικά ιδιότυπα προϊόντα)·

56.  ζητεί από την Επιτροπή να χαλαρώσει τις διοικητικές απαιτήσεις για το άνοιγμα μικρών τυροκομικών επιχειρήσεων από εκμεταλλεύσεις προβατοτροφίας ή αιγοτροφίας, ώστε να επιτρέψει στους γεωργούς να αυξήσουν την προστιθέμενη αξία της εκμετάλλευσής τους·

57.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα συμπληρωματικών εργαλείων και μέσων τα οποία να μπορούν να βοηθήσουν τους κλάδους να αντιμετωπίσουν τις κρίσεις και τις παγκόσμιες προκλήσεις και να επιτύχουν βιώσιμη ανάπτυξη·

58.  θεωρεί αναγκαίο να υπάρχουν έτοιμοι μηχανισμοί πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων για τους τομείς της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας, ώστε να περιορίζεται η αστάθεια των τιμών, να εξασφαλίζεται μια δίκαιη απόδοση για τους παραγωγούς, και ένα περιβάλλον ευνοϊκό για τις επενδύσεις και για την ανάληψη των εκμεταλλεύσεων από νέους·

59.  επισημαίνει ότι η ποιότητα του αιγοπρόβειου κρέατος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις πηγές διατροφής τους και ότι συνεπώς οι όροι του ανταγωνισμού στους τομείς της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας διαφέρουν σημαντικά μεταξύ περιφερειών εντός της ΕΕ·

60.  καλεί τις εθνικές αρχές να μεριμνήσουν ώστε οι παραγωγοί να έχουν πρόσβαση στις αγορές και να δημιουργηθούν εξειδικευμένα σημεία πώλησης·

Brexit και εμπορικές συμφωνίες

61.  ζητεί από την Επιτροπή να προσδιορίσει πώς θα είναι η αγορά πρόβειου κρέατος μετά το Brexit και να σχεδιάσει τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη σοβαρών διαταραχών στην αγορά, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός αποτελεσματικότερου δικτύου ασφαλείας για τις τιμές και τις αγορές, ώστε να προστατεύσει τον τομέα από τις επιπτώσεις του Brexit·

62.  καλεί την Επιτροπή να προσέξει κατά τις διαπραγματεύσεις με Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία για τις νέες συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών (ΣΕΣ/FTA), εν αναμονή της ανάλυσής της για τον αντίκτυπο που το Brexit θα έχει στην αιγοπροβατοτροφία, ειδικά σε ό,τι αφορά το μέλλον της ποσόστωσης αφενός των 287.000 τόνων ισοδύναμου βάρους σφαγίου πρόβειου κρέατος που η ΕΕ έχει χορηγήσει στη Νέα Ζηλανδία και η οποία απορροφάται κατά μέσον όρο σε ποσοστό περίπου 75 %, με το 48 % περίπου να πηγαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, και αφετέρου των 19.200 τόνων ισοδύναμου βάρους σφαγίου πρόβειου κρέατος που η ΕΕ έχει χορηγήσει στην Αυστραλία και η οποία απορροφάται κατά μέσον όρο σε ποσοστό σχεδόν 100 %, με το 75 % περίπου να πηγαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο·

63.  εκτιμά πως οι νέες συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών θα πρέπει να προβλέπουν τη διάκριση των ποσοστώσεων Νέας Ζηλανδίας και Αυστραλίας για τις εξαγωγές αρνίσιου κρέατος προς την Ένωση σε χωριστές κατηγορίες για το νωπό ή απλής ψύξης κρέας και για το κατεψυγμένο κρέας· υπενθυμίζει ότι, ενώ στην ΕΕ τα αρνιά πολύ συχνά διατίθενται στην αγορά σε ηλικία 6 έως 9 μηνών, στη Νέα Ζηλανδία συχνά διατίθενται στην αγορά σε ηλικία 12 μηνών· τονίζει ότι η προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά δεν θα πρέπει να αυξηθεί πάνω από τις ισχύουσες δασμολογικές ποσοστώσεις·

64.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει χαρακτηρίσει το πρόβειο κρέας ως ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα στις διαπραγματεύσεις για τη ΣΕΣ με τη Νέα Ζηλανδία και, στο ψήφισμά του σχετικά με την προτεινόμενη διαπραγματευτική εντολή για εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με τη Νέα Ζηλανδία[5], έχει ταχθεί υπέρ της ενδεχόμενης εξαίρεσης των πλέον ευαίσθητων τομέων·

65.  επαναλαμβάνει ότι κάθε ΣΕΣ πρέπει να σέβεται πλήρως τα υψηλά πρότυπα της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων, το περιβάλλον και την ασφάλεια των τροφίμων· επισημαίνει ότι οι τρέχουσες δασμολογικές ποσοστώσεις για τη Νέα Ζηλανδία επηρεάζουν την ευρωπαϊκή παραγωγή προβείου κρέατος·

66.  ανησυχεί για την επιστολή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και έξι άλλοι μεγάλοι γεωργικοί εξαγωγείς (Αργεντινή, Βραζιλία, Καναδάς, Νέα Ζηλανδία, Ταϊλάνδη και Ουρουγουάη) έστειλαν στους εκπροσώπους του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) στις 26 Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με εσωτερικές συζητήσεις περί πιθανής ανακατανομής των εισαγωγικών δασμολογικών ποσοστώσεων μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των κρατών μελών που παραμένουν στην ΕΕ·

67.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να αναλάβει το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την αποχώρησή του από την ΕΕ το τμήμα εκείνο των δασμολογικών ποσοστώσεων που του αντιστοιχεί σήμερα και να επιτευχθεί συμφωνία που δεν θα επιτρέπει την υπερπροσφορά εισαγόμενου πρόβειου κρέατος στις αγορές ούτε του Ηνωμένου Βασιλείου ούτε της ΕΕ, ώστε οι παραγωγοί του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ να μην υποστούν αρνητικές συνέπειες·

68.  αντιλαμβάνεται την εξάρτηση του κλάδου πρόβειου κρέατος του Ηνωμένου Βασιλείου από την αγορά της ΕΕ, όμως θεωρεί ότι η κατάσταση παρουσιάζει τόσο προβλήματα όσο και ευκαιρίες·

69.  εκτιμά ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία για την περαιτέρω ανάπτυξη της ευρωπαϊκής προβατοτροφίας και αιγοτροφίας προκειμένου η ΕΕ να έχει μικρότερη εξάρτηση από τις εισαγωγές αιγοπρόβειου κρέατος Νέας Ζηλανδίας·

70.  θεωρεί λυπηρό το ότι τα 1.400 και πλέον ευρωπαϊκά γεωργικά προϊόντα με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη δεν τυγχάνουν αυτόματα ισοδύναμης προστασίας στις αγορές των τρίτων χωρών που καλύπτονται από διεθνείς εμπορικές συμφωνίες που έχει συνάψει η ΕΕ·

71.  ζητεί να δοθεί προσοχή, κατά τη σύναψη άλλων εμπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες, στην επισφαλή κατάσταση των παραγωγών πρόβειου και αιγείου κρέατος , και ειδικότερα να χαρακτηριστούν ως ευαίσθητοι κλάδοι ή να εξαιρεθούν τελείως από τις διαπραγματεύσεις, ώστε να αποφευχθούν τυχόν διατάξεις που θα μπορούσαν με οποιονδήποτε τρόπο να υποσκάψουν το ευρωπαϊκό μοντέλο παραγωγής ή να βλάψουν τις τοπικές ή περιφερειακές οικονομίες·

72.  τονίζει ότι το κόστος παραγωγής και τα πρότυπα των κυριότερων χωρών εξαγωγέων αιγοπρόβειου κρέατος είναι σημαντικά χαμηλότερα των αντίστοιχων ευρωπαϊκών·

73.  τονίζει ότι οι κλάδοι αυτοί θα πρέπει να τυγχάνουν της ενδεδειγμένης μεταχείρισης, π.χ. μέσω δασμολογικών ποσοστώσεων ή κατάλληλων μεταβατικών περιόδων, λαμβανομένου δεόντως υπόψη του σωρευτικού αντίκτυπου που οι εμπορικές συμφωνίες έχουν στη γεωργία, ή ακόμα και να εξαιρούνται από το πεδίο των διαπραγματεύσεων·

74.  υπογραμμίζει ιδιαίτερα στο πλαίσιο αυτό τα σοβαρά προβλήματα που τίθενται κατά τις μεταφορές μεγάλων αποστάσεων ή προς απομακρυσμένες χώρες σε σχέση με τα ζητήματα της καλής μεταχείρισης των ζώων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων·

75.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα υποχρεωτικό κανονιστικό σύστημα επισήμανσης ΕΕ για τα προϊόντα πρόβειου κρέατος, ει δυνατόν με λογότυπο που θα καλύπτει όλη την ΕΕ, ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να ξεχωρίζουν τα προϊόντα ΕΕ από τα προϊόντα τρίτων χωρών· προτείνει να πιστοποιείται το σήμα αυτό βάσει ορισμένων κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένων ενός συστήματος πιστοποίησης της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων (farm assurance) και μιας ένδειξης της χώρας καταγωγής, ώστε οι καταναλωτές έχουν πλήρη γνώση για τον τόπο καταγωγής του προϊόντος·

76.  εκτιμά πως ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι που να μη θίγονται τα υφιστάμενα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο συστήματα επισήμανσης για την προώθηση των πωλήσεων·

77.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει τη συνδρομή της ώστε, στις χώρες όπου σήμερα ισχύουν περιττοί περιορισμοί, να ανοίξουν οι αγορές για τις ευρωπαϊκές εξαγωγές πρόβειου κρέατος και εντοσθίων·

78.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα αύξησης των εξαγωγών προς τη Βόρεια Αφρική, η οποία είναι μια αναπτυσσόμενη αγορά που εκτιμά την ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων που εγγυάται η ΕΕ·

79.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει εκθέσεις σχετικά με τις δυνητικές αγορές για το αιγοπρόβειο κρέας και τα σχετικά γαλακτοκομικά προϊόντα της ΕΕ·

80.  καλεί την Επιτροπή να προβάλλει την ποιότητα των προϊόντων που η ΕΕ εξάγει, σε σχέση ιδίως με τα αυστηρά υγειονομικά πρότυπα και την ιχνηλασιμότητα, που εγγυώνται ένα πρόβειο και αίγειο κρέας υψηλότερης ποιότητας από εκείνο που εξάγουν η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία· επισημαίνει ότι πρέπει να υπογραμμίζεται η ιδιαίτερη έμφαση που η ΕΕ δίνει στην ποιότητα, ώστε να ενθαρρύνεται η κατανάλωση ευρωπαϊκού αιγοπρόβειου κρέατος·

Σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης

81.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα εναρμόνισης των επιπέδων ανοχής όσον αφορά την επιβολή κυρώσεων στους κτηνοτρόφους για σφάλματα εκ παραδρομής κατά τη σήμανση των προβάτων και κατά την εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, υπό τον αυστηρό όρο να μην οδηγήσει αυτό σε αποδοχή μεγαλύτερου περιθωρίου σφάλματος από ό,τι στην προληπτική υγειονομική περίθαλψη των ζώων, και να είναι δικαιολογημένο βάσει του σχεδίου δράσης «Μία υγεία»·

82.  αναγνωρίζει τη σημασία που έχει μια ενιαία προσέγγιση και βελτίωση της προληπτικής υγειονομικής περίθαλψης των ζώων στην Ένωση·

83.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν τη νομοθεσία χωρίς εξαιρέσεις·

84.  επισημαίνει ότι το ποσοστό απώλειας ενωτίων είναι υψηλότερο στην εκτατική βόσκηση προβάτων σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς σε σχέση με άλλα ζώα σε πεδινά συστήματα και ζητεί από την Επιτροπή να αναγνωρίσει το γεγονός αυτό·

85.  προτρέπει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξετάσουν τη δυνατότητα σχεδιασμού ενός απλοποιημένου συστήματος ταυτοποίησης για τις μικρές αγέλες εκτατικής παραγωγής προοριζόμενης για τις τοπικές αγορές, χωρίς αυτό να επηρεάζει την αποτελεσματική ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, καθώς και να θεσπίσουν διατάξεις πιο ευέλικτες και ευνοϊκές για την ανάπτυξη σε ό,τι αφορά τη χρήση ηλεκτρονικών ενωτίων·

86.  επισημαίνει ότι τα συστήματα ταυτοποίησης θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένα που να ελαχιστοποιούν τη γραφειοκρατία· τονίζει ότι οι παραγωγοί με χαμηλό εισόδημα θα χρειαστούν οικονομική υποστήριξη εάν πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή δαπανηρά και υποχρεωτικά συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης·

Ζητήματα υγείας

87.  διαπιστώνει ότι οι εκρήξεις ζωονόσων έχουν καταστροφικές συνέπειες για την καλή μεταχείριση των ζώων και την καλή διαβίωση γεωργών και τοπικών κατοίκων·

88.  τονίζει ότι η υγεία ανθρώπων και ζώων πρέπει να έχει πάντα την προτεραιότητα·

89.  εκτιμά πως απαιτείται περισσότερη δράση για την πρόληψη των διασυνοριακών εκρήξεων ζωονόσων και για τον περιορισμό των επιπτώσεων της μικροβιακής αντοχής, καθώς και για την προώθηση του εμβολιασμού ως μέσου κατά της διάδοσης των λοιμώξεων στα αιγοπρόβατα·

90.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει κίνητρα και να στηρίξει όσους αιγοπροβατοτρόφους μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν υψηλά ποσοστά εμβολιακής κάλυψης στα ζώα τους, συμμορφούμενοι με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης «Μία υγεία» κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ), διότι διαφορετικά η αγορά δεν προσφέρει επαρκή κίνητρα στους γεωργούς για το σκοπό αυτό·

91.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την ικανότητα ανταπόκρισής της σε εκρήξεις ζωονόσων, όπως ο καταρροϊκός πυρετός των προβατοειδών, μέσω μιας νέας στρατηγικής ΕΕ για την υγεία των ζώων, μέσω της χρηματοδότησης της έρευνας, της καταβολής αποζημιώσεων για τις απώλειες, προκαταβολών κτλ.·

92.  ζητεί να καταρτισθεί ένα σχέδιο αντιμετώπισης των ασθενειών και της θνησιμότητας στα αρσενικά ερίφια, βάσει της εγγενούς αξίας του ζώου και με προτεραιότητα στην καλή μεταχείριση τόσο των αρσενικών εριφίων όσο και των αιγών·

93.  καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει τη χρήση εμβολίων ImmunoPrecise ως ένα πρώτο μέτρο για την αντιμετώπιση πιθανών εκρήξεων ζωονόσων στους συγκεκριμένους κλάδους·

94.  τονίζει την ανάγκη μεγαλύτερης διαθεσιμότητας ιατρικών και κτηνιατρικών προϊόντων για τους κλάδους της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας σε επίπεδο ΕΕ με την παροχή στήριξης στη φαρμακευτική έρευνα και με την απλοποίηση των αδειών κυκλοφορίας·

95.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν το επίπεδο παρακολούθησης της υγείας των άγριων ζώων, ιδίως στις περιοχές εκτατικής βοσκής κοπαδιών·

Θηρευτές

96.  υπενθυμίζει ότι ο πολλαπλασιασμός των θηρευτών είναι αποτέλεσμα μεταξύ άλλων της τρέχουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αποσκοπεί στην προστασία των αυτοχθόνων ειδών άγριων ζώων·

97.  είναι υπέρ της αναθεώρησης των σχετικών παραρτημάτων της οδηγίας για τους οικοτόπους, ώστε η επέκταση των θηρευτών σε ορισμένες περιοχές βόσκησης να τεθεί υπό έλεγχο και διαχείριση·

98.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη την ευελιξία που η οδηγία αυτή προσφέρει για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων προκειμένου να μην υπονομεύεται η βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών·

99.  υπογραμμίζει την ανάγκη μιας αντικειμενικής και επιστημονικής προσέγγισης που σε κάθε εξεταζόμενη πρόταση θα συνεκτιμά τη συμπεριφορά των ζώων, τις σχέσεις θηρευτή-θηράματος, τον ακριβή για κάθε περιφέρεια ποσοτικό προσδιορισμό των κινδύνων θήρευσης ανά είδος καταγεγραμμένο στην οδηγία για τους οικοτόπους, την υβριδοποίηση, τη δυναμική των βιοτόπων και άλλα οικολογικά ζητήματα·

100.  τονίζει ότι οι επιθέσεις λύκων και μη προστατευόμενων υβριδίων λύκου-σκύλου κατά των κοπαδιών πολλαπλασιάζονται, παρά την κινητοποίηση όλο και περισσότερων πόρων, πράγμα όλο και πιο δαπανηρό για γεωργούς και κοινότητες·

101.  διαπιστώνει ότι τα όρια των προστατευτικών μέτρων που συνιστώνται και εφαρμόζονται για την προστασία των κοπαδιών έχουν γίνει πλέον φανερά, τώρα που οι απώλειες ζώων έχουν αυξηθεί σημαντικά·

102.  επισημαίνει ότι η αναποτελεσματικότητα αυτή θέτει υπό αμφισβήτηση το μέλλον των φιλοπεριβαλλοντικών μεθόδων εκτροφής, όπως η ποιμενική κτηνοτροφία, καθώς κάποιοι γεωργοί αρχίσουν να κλείνουν τα ζώα τους, πράγμα που μακροπρόθεσμα όχι μόνο θα οδηγήσει στην εγκατάλειψη εκτενών περιοχών, προκαλώντας μεγάλους κινδύνους πυρκαγιών και χιονοστιβάδων, αλλά και θα στρέψει τους γεωργούς σε πιο εντατικές μορφές γεωργίας·

103.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, όπως και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, σε συνεννόηση με τους γεωργούς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, να εξετάσουν τη δυνατότητα λήψης μέτρων αγροτικής ανάπτυξης προκειμένου να προστατεύονται τα κοπάδια, να παρέχεται η ενδεδειγμένη αποζημίωση για απώλειες από επιθέσεις μεγάλων θηρευτών, συμπεριλαμβανομένων των θηρευτών που προστατεύονται από την οδηγία για τους οικοτόπους, και να αναπροσαρμόζονται οι ενισχύσεις με σκοπό την ανασύσταση των κοπαδιών·

104.  θεωρεί αναγκαίο να ληφθούν μέτρα για την επανεξέταση του καθεστώτος προστασίας των θηρευτών στο πλαίσιο της Σύμβασης της Βέρνης·

105.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τις συστάσεις της σύμβασης της Βέρνης με σκοπό την πρόληψη της εξάπλωσης των υβριδίων σκύλου και λύκου, δεδομένου ότι απειλούν τη διατήρηση του είδους Canis lupus και ευθύνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό για τις επιθέσεις στις αγέλες αιγοπροβάτων·

106.  διαπιστώνει τη μερική επιτυχία των σχεδίων επανεισαγωγής ειδών ποιμενικών σκύλων για να διώχνουν τους λύκους ή έστω τα υβρίδια·

107.  προτείνει να επιλέγονται «συνήγοροι του λύκου», για να μεσολαβούν μεταξύ των διαφόρων συμφερόντων και σε διαμάχες για το καθεστώς προστασίας και την ανάγκη αποζημίωσης των απωλειών από επιθέσεις λύκων, με βάση το επιτυχημένο μοντέλο του «συνήγορου της αρκούδας» σε ορισμένα κράτη μέλη·

108.  ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις συστάσεις που το Κοινοβούλιο διατύπωσε στο ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο δράσης για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία·

109.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη —με σκοπό τη βελτίωση της απασχόλησης στους δυο κλάδους— να καταρτίσουν προγράμματα για τη βελτίωση της εκπαίδευσης στους σκύλους φύλακες και στους ποιμενικούς σκύλους και για τη σωστή χρήση τους στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και, προς το σκοπό αυτό, να βελτιώσουν επειγόντως τη διασυνοριακή συνεργασία και την ανταλλαγή ιδεών και επιτυχημένων προσεγγίσεων για τους μεγάλους θηρευτές μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών, κτηνοτρόφων και υπερασπιστών του περιβάλλοντος·

110.  ζητεί τη δημιουργία προστατευόμενων περιοχών βοσκής όπου ο πληθυσμός των μεγάλων θηρευτών θα μπορεί να ρυθμίζεται, ώστε η επιστροφή τους να μην προκαλέσει υποβάθμιση των κτηνοτροφικών μεθόδων που ευνοούν την καλή μεταχείριση των ζώων (εποχική μετακίνηση, ανοικτοί στάβλοι κλπ.) ούτε της παραδοσιακής γεωργίας και βοσκής (θερινή βοσκή μεγάλου υψομέτρου)·

Σφαγεία

111.  διαπιστώνει ότι οι διαδικασίες συγκέντρωσης στα σφαγεία αυξάνονται, και αντανακλώνται στο γεγονός ότι οι όμιλοι μεταποίησης κρέατος ελέγχουν ολόκληρη την αλυσίδα του κλάδου του κρέατος, από τα ζώντα ζώα ως το συσκευασμένο νωπό κρέας, κάτι που οδηγεί όχι μόνο σε μεγαλύτερες αποστάσεις μεταφοράς ζώντων ζώων αλλά και σε υψηλότερο κόστος και χαμηλότερη απόδοση για τους παραγωγούς·

112.  καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει μέτρα στήριξης για τη δημιουργία σημείων σφαγής και για την απλούστευση των διαδικασιών έγκρισης·

113.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν τοπικά δίκτυα που να μπορούν να λειτουργούν ως μοχλός για υψηλότερα εισοδήματα διευκολύνοντας τη δημιουργία τοπικών και κινητών σφαγείων, που είναι απαραίτητα για τη διάρθρωση των συγκεκριμένων κλάδων·

Κατάρτιση

114.  καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν για τους εκπροσώπους των κλάδων συστήματα κατάρτισης σχετικά με τους τρόπους αξιοποίησης των προϊόντων, ώστε να μπορούν να ανταγωνιστούν τα άλλα είδη κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων·

115.  θεωρεί ζωτικής σημασίας το να δημιουργηθούν σχολές βοσκών σε εκείνα τα κράτη μέλη όπου αυτός ο τύπος δραστηριότητας είναι πιο κοινός, ώστε να προσφερθεί μια εναλλακτική πηγή απασχόλησης στην κτηνοτροφία που θα διευκολύνει τη γενεακή ανανέωση και ταυτόχρονα θα βοηθήσει στην εδραίωση της αξιοπρέπειας και της κοινωνικής αναγνώρισης του παραδοσιακού επαγγέλματος του βοσκού·

116.  θεωρεί αναγκαίο να διευκολυνθεί όχι μόνο η καινοτομία (γεωργικές πρακτικές, νέα προϊόντα, κλπ.) αλλά και να παρέχονται συμβουλές και αρχική και συνεχής κατάρτιση στους κλάδους της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας·

Άλλα ζητήματα

117.  καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει και να επιβάλει τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ, ιδίως τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά·

118.  θεωρεί αναγκαίο να γίνει σεβαστή η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίζει ότι η προστασία της καλής μεταχείρισης των ζώων δεν σταματά στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και οι μεταφορείς ζώων που εξάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει συνεπώς να τηρούν ακόμη και εκτός ΕΕ τους ευρωπαϊκούς κανόνες για την καλή μεταχείριση των ζώων·

119.  επισημαίνει την έλλειψη νερού που παρατηρείται σε πολλές περιοχές αιγοπροβατοτροφίας, και ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεσογείου, κατάσταση η οποία με την υπερθέρμανση του πλανήτη προορίζεται να επιδεινωθεί·

120.  τονίζει επομένως την ανάγκη καλύτερης διαχείρισης των υδάτινων πόρων μέσω των κατάλληλων εγκαταστάσεων, με βάση την ετήσια κατανομή των βροχοπτώσεων και τη βιωσιμότητα·

121.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η προβατοτροφία και η αιγοτροφία είναι, χωρίς αμφιβολία, οι πλέον ευπαθείς κτηνοτροφικοί κλάδοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ταχεία γήρανση των εργαζομένων, σε συνδυασμό με τις σοβαρές υγειονομικές κρίσεις που έπληξαν τα ζώα τα τελευταία χρόνια, οδήγησαν στην απώλεια 25 εκατομμυρίων ζώων από τη δεκαετία του 1980.

Το υψηλό επίπεδο εξάρτησης από τις ενισχύσεις της ΚΓΠ αποτελεί ένδειξη της αδυναμίας αυτών των κλάδων, που οφείλουν να προσαρμόζονται στη συνεχή μείωση της κατανάλωσης κρέατος. Η προβατοτροφία και η αιγοτροφία, μολονότι αντιπροσωπεύουν σε επίπεδο ΕΕ μόλις το 3,6 % της συνολικής αξίας της παραγωγής κρέατος, με πληθυσμό 98 εκατομμυρίων ζώων, ασκείται σε εκτενείς περιοχές, που συχνά παρουσιάζουν σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα. Ένα γνωστό παράδειγμα είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου τα κοπάδια καλύπτουν το 31% των γεωργικών εκτάσεων, ή και χώρες όπως η Ισπανία, η Ρουμανία και η Ιταλία, όπου τα κοπάδια καλύπτουν το 20% των γαιών. Υπάρχουν 850 000 εκμεταλλεύσεις προβατοτροφίας και 450 000 εκμεταλλεύσεις αιγοτροφίας. Ως προς τα πρόβατα, την πρώτη θέση κατέχει το Ηνωμένο Βασίλειο, με 39, 5% επί του συνόλου, ακολουθούμενο από Ισπανία (27,4 %), Ελλάδα (15,9 %), Ρουμανία (15,6 %), Γαλλία (12,2 %), Ιταλία (12,2 %) και Ιρλανδία (11 %). Στην αιγοτροφία, την πρώτη θέση κατέχει η Ελλάδα, με 35 %, ακολουθούμενη από Ισπανία (21 %), και Ρουμανία (10,6 %), Γαλλία (10,3 %) και Ιταλία (7,9 %).

Σε γενικές γραμμές, η παραγωγή πρόβειου κρέατος είναι σημαντικότερη από οικονομική άποψη, όμως παρουσιάζει σοβαρή πτώση, ενώ ορισμένα γαλακτοκομικά που ανταποκρίθηκαν καλύτερα στις μεταβαλλόμενες συνήθειες των καταναλωτών, αρχίζουν να γίνονται πιο δημοφιλή. Στα αιγοειδή παρατηρείται αύξηση της προσφοράς γαλακτοκομικών προϊόντων και των εξαγωγών εριφίων σε τρίτες χώρες.

Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του κλάδου κατά τα επόμενα έτη, λόγω του πολύ μεγάλου ειδικού βάρους του Ηνωμένου Βασιλείου στην ευρωπαϊκή αγορά καθώς και λόγω του ότι αποτελεί το βασικό σημείο εισόδου των εισαγωγών από τρίτες χώρες. Πέρα από τον εμπορικό αντίκτυπο, το Brexit θα έχει επιπτώσεις και στον προϋπολογισμό της ΕΕ, με τους ασθενέστερους τομείς —όπως η προβατοτροφία και η αιγοτροφία— να είναι πιθανόν εκείνοι που θα επιβαρυνθούν περισσότερο σε περίπτωση διατομεακών περικοπών στα κονδύλια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου ίσως επηρεάσει πιο έντονα τον κλάδο την Ιρλανδική προβατοτροφία, δεδομένου ότι η χώρα εξάγει το 80 % της παραγωγής της, με το 63 % να προορίζεται για τις αγορές της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι επίσης η κύρια πύλη εισόδου του εισαγόμενου από τρίτες χώρες πρόβειου κρέατος, μεταξύ των οποίων και η Νέα Ζηλανδία. Η αποχώρηση από την ΕΕ δημιουργεί επομένως αβεβαιότητα όσον αφορά τις εμπορικές ροές με τα υπόλοιπα 27 κράτη μέλη.

Ανεξάρτητα από όλους τους συγκυριακούς παράγοντες, η μεγάλη διαρθρωτική αδυναμία που σκιάζει αυτούς τους κλάδους είναι η κατά 40 % μείωση της κατανάλωσης αιγοπρόβειου κρέατος στην ΕΕ τα τελευταία 15 χρόνια, από 3,6 κιλά σε 2 κιλά κατά κεφαλή. Η Επιτροπή, σε συνέχεια των συστάσεων του Φόρουμ για το Πρόβειο Κρέας, που η ίδια δημιούργησε το 2015, φαίνεται αποφασισμένη να διπλασιάσει τις προσπάθειές της για την προβολή του κλάδου. Η Επιτροπή πρόκειται να θεσπίσει μια ειδική γραμμή του προϋπολογισμού για τους κλάδους της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας κατά τις προσεχείς εκστρατείες προβολής, με συγχρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, κάτι που θα έχει ως πλεονέκτημα ότι θα εξαλείψει την πίεση από ανταγωνιστικές αιτήσεις άλλων κλάδων κρέατος. Η εισηγήτριά σας επικροτεί τις αξιέπαινες προτάσεις της Επιτροπής να δοθεί βοήθεια για να αυξηθεί η κατανάλωση αιγοπρόβειου κρέατος, και προτείνει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις εκστρατείες που επιδιώκουν την αύξηση όχι μόνο των παραδοσιακών προϊόντων, αλλά και των νέων κοπών, προκειμένου να προσελκυστούν οι νεαρότεροι καταναλωτές. Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθεί για να στηρίξει την καινοτομία στην προβατοτροφία και την αιγοτροφία.

Αυτή η μορφή κτηνοτροφίας αναμφισβήτητα προσφέρει περιβαλλοντική προστιθέμενη αξία, καθώς συμβάλλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και του τοπίου σε περιοχές είτε με γεωγραφικά μειονεκτήματα είτε με λιγότερο εύφορες εκτάσεις, και συμβάλλει στην αντιμετώπιση φαινομένων όπως η διάβρωση του εδάφους, οι χιονοστιβάδες ή οι πυρκαγιές. Η βόσκηση έχει τον ανεκτίμητο ρόλο του φύλακα του αγροτικού τοπίου, πράγμα το οποίο, σε συνδυασμό με την ευάλωτη θέση αυτών των κλάδων, αιτιολογεί το γεγονός ότι 22 από τα 28 κράτη μέλη αποφάσισαν να χορηγήσουν στην προβατοτροφία και την αιγοτροφία συνδεδεμένες ενισχύσεις μέσης αξίας 486 εκατομμυρίων ευρώ (κατά μέσο όρο 12 ευρώ ανά κεφαλή ζώου) κατά την τρέχουσα περίοδο δημοσιονομικών προοπτικών, ούτως ώστε να ανακόψουν το κύμα φυγής που παρατηρείται σε αυτούς τους κλάδους εδώ και πολλά χρόνια. Η σύνδεση των ενισχύσεων θα πρέπει να διατηρηθεί και, ει δυνατόν, να ενισχυθεί, κατά την προσεχή μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Το τρέχον επίπεδο αυτάρκειας της ευρωπαϊκής παραγωγής ανέρχεται στο 87 %, όμως ο κλάδος της προβατοτροφίας υφίσταται ιδιαίτερη πίεση από τις εισαγωγές από ορισμένες τρίτες χώρες, όπως η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία, τις οποίες δυσκολεύεται να ανταγωνιστεί σε στιγμές κρίσιμες για τις πωλήσεις του (Πάσχα και Χριστούγεννα). Η διάρθρωση των εξαγωγών της Νέας Ζηλανδίας έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, με μια στροφή από το κατεψυγμένο προς το νωπό κρέας ή το κρέας απλής ψύξης. Ο κλάδος ζητεί συνεπώς να ληφθούν υπόψη αυτές οι αλλαγές κατά τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την εν λόγω χώρα, και να υποδιαιρεθεί η τρέχουσα ποσόστωση σε τμήματα.

Σε αντίθεση με τον κλάδο του βοείου κρέατος —τον οποίο μάλιστα ανταγωνίζονται— στους κλάδους του πρόβειου και του αιγείου κρέατος δεν υφίσταται εναρμόνιση μεταξύ των κρατών μελών για τα σφάγια, πράγμα που, σε συνδυασμό με τον υψηλό κατακερματισμό των μοντέλων παραγωγής, οδηγεί σε σημαντική αδιαφάνεια στην αναφορά τιμών. Τούτο εμποδίζει την ακριβή απεικόνιση της κατάστασης που επικρατεί σε αυτούς τους κλάδους προκειμένου να ληφθούν μέτρα στήριξης σε εποχές κρίσης. Σε αυτό προστίθενται οι πιέσεις που απορρέουν από τις ανισορροπίες στην τροφική αλυσίδα, οι οποίες ανακόπτουν πολλούς γεωργικούς κλάδους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αντίθεση με την παραγωγή αιγοπρόβειων γαλακτοκομικών προϊόντων, που προστατεύεται από τη δέσμη μέτρων για το γάλα, οι κλάδοι του κρέατος δεν καλύπτονται από μέτρα που να ρυθμίζουν τις συμβατικές σχέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Προτάσεις του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για το Πρόβειο Κρέας

Η εισηγήτρια συγχαίρει τον αρμόδιο για τη γεωργία Ευρωπαίο Επίτροπο κ. Phil Hogan για την πρωτοβουλία του να δημιουργήσει το 2015 το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για το Πρόβειο Κρέας, που έχει χρησιμεύσει ως πλατφόρμα συζήτησης σχετικά με τα μελλοντικά μέτρα στήριξης του κλάδου, και υποστηρίζει θερμά τις συστάσεις που αυτό διατύπωσε το 2016. Κατά την άποψη της εισηγήτριας, οι συστάσεις αυτές θα πρέπει να εφαρμοστούν επίσης στο αίγειο κρέας και στη γαλακτοπαραγωγή αμφότερων των κλάδων.

Μεταξύ των μέτρων που προτείνονται από την εν λόγω πλατφόρμα, ξεχωρίζει η εισαγωγή μιας περιβαλλοντικής ενίσχυσης για την αναγνώριση του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν αυτοί οι κλάδοι στη διατήρηση εκτεταμένων περιοχών με φυσικά γεωγραφικά μειονεκτήματα. Η εν λόγω ενίσχυση θα είναι ανεξάρτητη από τις ενισχύσεις που παρέχονται ήδη για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και θα εξαρτάται από την εκπλήρωση ορισμένων περιβαλλοντικών απαιτήσεων.

Επιπλέον, είναι αναγκαία μια μεγαλύτερη στήριξη προς τους νεαρούς γεωργούς, κυρίως μέσω των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, όπως και η διατήρηση των ειδικών ενισχύσεων που χορηγούνται μέσω του καθεστώτος άμεσων ενισχύσεων. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε κατά τη διαπραγμάτευση του κανονισμού «Omnibus» σχετικά με την αύξηση των άμεσων ενισχύσεων προς τους νέους έχει ζωτικότατη σημασία σε κλάδους όπως της αιγοπροβατοτροφίας, όπου το επίπεδο γήρανσης του εργατικού δυναμικού είναι πολύ υψηλό.

Η εφαρμογή νέων μέτρων προβολής που θα απευθύνονται κυρίως στην εσωτερική αγορά, μέσω εκστρατειών που θα διαθέτουν ειδικό προϋπολογισμό για τους εν λόγω κλάδους, αποτελεί επίσης μέρος των συστάσεων του Φόρουμ. Η Επιτροπή έχει ήδη απαντήσει θετικά σε αυτές τις προτάσεις.

Η ευρωπαϊκή πλατφόρμα πρότεινε επίσης τη δημιουργία ενός παρατηρητηρίου της αγοράς το οποίο θα καταγράφει τις τάσεις των τιμών που επικρατούν σε διαφορετικά στάδια της αλυσίδας, καθώς και του κόστους παραγωγής και των εμπορικών δεδομένων.

Το Φόρουμ εκτιμά επίσης πως πρέπει να ενισχυθεί η διαπραγματευτική ισχύς των παραγωγών στην τροφική αλυσίδα και συνιστά να επεκταθούν οι διατάξεις περί συμβατικών διαπραγματεύσεων και σε άλλους κτηνοτροφικούς κλάδους στο πλαίσιο της κοινής οργάνωσης της αγοράς (ΚΟΑ).

Στα ζητήματα εμπορίου, το Φόρουμ τονίζει ότι οι παραγωγοί θα ήθελαν να χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητοι κλάδοι στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες. Θα πρέπει επομένως να επανεξεταστούν οι εμπορικές ροές και μετά το Brexit θα πρέπει να ισχύουν για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες τα ίδια πρότυπα σε θέματα υγείας και προστασίας των καταναλωτών με εκείνα που οι παραγωγοί ΕΕ οφείλουν να τηρούν.

Το φόρουμ υποστηρίζει επίσης τη λήψη μέτρων για την απλούστευση του συστήματος ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, καθώς και τη διατήρηση της παρέκκλισης για ζώα που οδηγούνται απευθείας στα σφαγεία, ενώ παράλληλα αναγνωρίζει ότι αυτό το σύστημα, το οποίο ενεργοποιήθηκε μετά την κρίση αφθώδους πυρετού που έπληξε το Ηνωμένο Βασίλειο το 2001, εξασφαλίζει την πλήρη ιχνηλασιμότητα του προϊόντος.

Ένα άλλο ανησυχητικό ζήτημα που πραγματεύεται το φόρουμ είναι οι αυξημένες επιθέσεις από θηρευτές (λύκους, αρκούδες και λύγκες) στα κοπάδια προβάτων και αιγών. Τα περιστατικά αυτά αποδίδονται στην εξάπλωση των θηρευτών ως αποτέλεσμα των μέτρων προστασίας που προβλέπονται στην οδηγία για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης προβλέπουν επί του παρόντος τη δυνατότητα χορήγησης ενισχύσεων για την αντιμετώπιση αυτής της απειλής, όμως λόγω του κορεσμού αυτών των προγραμμάτων και του περιορισμένου προϋπολογισμού του δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ, σκόπιμο θα ήταν να εξεταστεί η δυνατότητα τροποποίησης της εν λόγω οδηγίας.

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τις συστάσεις που εξέδωσε το φόρουμ εν όψει της επικείμενης μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

21.2.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

37

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Matt Carthy, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, James Nicholson, Maria Noichl, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Fredrick Federley, Jens Gieseke, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Ivari Padar

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Tim Aker, Stanisław Ożóg

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

37

+

ALDE

Jan Huitema, Jens Rohde

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson, Stanisław Ożóg

EFDD

Marco Zullo

ENF

Philippe Loiseau, Laurenţiu Rebega

GUE

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan

NI

Diane Dodds

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Maria Noichl, Ivari Padar, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

3

-

EFDD

Tim Aker

GUE

Stefan Eck, Anja Hazekamp

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 18 Απριλίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου