SPRÁVA o súčasnej situácii a vyhliadkach do budúcnosti pre odvetvie chovu oviec a kôz v EÚ

13.3.2018 - (2017/2117(INI))

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Spravodajkyňa: Esther Herranz García

Postup : 2017/2117(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0064/2018
Predkladané texty :
A8-0064/2018
Prijaté texty :

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o súčasnej situácii a vyhliadkach do budúcnosti pre odvetvie chovu oviec a kôz v EÚ

(2017/2117/(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na odporúčania Európskeho fóra pre ovčie mäso, ktoré sa uskutočnilo v rokoch 2015 a 2016 pod záštitou Komisie,

–  so zreteľom na štúdiu s názvom Budúcnosť odvetvia ovčieho a kozieho mäsa v Európe, ktorej vypracovanie zadal,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. júna 2008 o budúcnosti sektora chovu oviec a kôz v Európe[1],

–  so zreteľom na hodnotenie opatrení SPP v sektore chovu oviec a kôz, ktoré vypracovala Komisia v roku 2011,

–  so zreteľom na závery Rady z 19. júna 2017 týkajúce sa akčného plánu EÚ pre ľudí, prírodu a hospodárstvo,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2017 o Akčnom pláne pre ľudí, prírodu a hospodárstvo[2],

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 29. júna 2017 s názvom Európsky akčný plán „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii (COM(2017)0339),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu,

–  so zreteľom na závery holandskej ombudsmanky v jej správe z roku 2012 o prístupe vlády ku Q horúčke[3] a v jej štúdii z roku 2017 o skúsenostiach, ktoré vláda získala z epidémie Q horúčky[4],

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0064/2018),

A.  keďže odvetvie chovu oviec a kôz sa vo väčšine EÚ vyznačuje nízkou ziskovosťou a príjmami, ktoré patria medzi najnižšie v EÚ, a to najmä vzhľadom na vysoké prevádzkové a regulačné náklady, ktoré sú niekedy vyššie ako predajné ceny, a veľké administratívne zaťaženie, čo mnohých poľnohospodárov čoraz častejšie vedie k rušeniu výroby;

B.  keďže nerovnováhy v potravinovom reťazci zvyšujú zraniteľnosť týchto odvetví a keďže Komisia doteraz nedokázala prijať potrebné regulačné opatrenia, ktoré Parlament požadoval v tejto súvislosti;

C.  keďže je nemožné zriadiť a udržiavať chov oviec a kôz bez zaručených stabilných príjmov pre poľnohospodárov;

D.  keďže chov oviec a kôz v Európe má sezónny charakter, na rozdiel od niektorých iných regiónoch sveta, ktoré môžu udržiavať úplný cyklus chovu a produkcie počas celého roka; keďže vysoká sezónnosť môže poľnohospodárov a výrobcov uvrhnúť do hospodárskej neistoty;

E.  keďže obe odvetvia majú potenciál vytvoriť a udržať zamestnanosť v znevýhodnených oblastiach, ako sú odľahlé a horské regióny;

F.  keďže chov oviec a kôz predstavujú významný potenciál pre rozvoj a zamestnanosť v mnohých zraniteľných vidieckych a prímestských oblastiach, najmä prostredníctvom predaja ovčieho a kozieho mäsa a vysokokvalitných mliečnych výrobkov, ktoré je možné umiestniť na trh prostredníctvom krátkych a miestnych dodávateľských reťazcov;

G.  keďže chovatelia oviec narážajú na ťažkosti pri hľadaní kvalifikovanej, a niekedy aj nekvalifikovanej pracovnej sily;

H.  keďže chov oviec a kôz je súčasťou kultúrneho dedičstva mnohých členských štátov a zabezpečuje vysoko kvalitné tradičné výrobky;

I.  keďže odvetvie chovu oviec a kôz musí zabezpečiť najprísnejšie normy na svete, pokiaľ ide o bezpečnosť potravín, zdravie a dobré životné podmienky zvierat a rešpektovanie životného prostredia;

J.  keďže chov oviec a kôz zohráva dôležitú úlohu pri zabezpečovaní environmentálnej udržateľnosti, najmä ak sa zakladá na pasení, pretože je prítomný v 70 % geograficky znevýhodnených oblastí EÚ vrátane izolovaných a relatívne neprístupných oblastí a prispieva k zachovaniu krajiny a biodiverzity (vrátane miestnych pôvodných plemien) a k boju proti erózii pôdy, hromadeniu nežiaducej biomasy, poškodeniam hrádzí a kanálov, lavínam a požiarom lesov a krovín;

K.  keďže chov oviec a kôz je významným spoločensko-hospodárskym príspevkom k vidieckym oblastiam Európy tým, že udržiava poľnohospodársku činnosť a zamestnanosť v znevýhodnených oblastiach a dodáva vysokokvalitné tradičné výrobky;

L.  keďže generačná obnova poľnohospodárov sa musí zlepšiť, aby sa zaručilo prežitie tohto druhu chovu a pomohlo zastaviť rýchle vyľudňovanie v mnohých vidieckych regiónoch, kde sú základné služby a služby na podporu rodiny vzácne, čo má dôsledky najmä pre ženy, ktoré vykonávajú významnú a často neviditeľnú prácu v tomto odvetví;

M.  keďže tieto sektory ponúkajú priaznivé prostredie a príležitosti pre mladých ľudí, ktorí chcú začať s poľnohospodárstvom v štruktúrach osobného rozsahu – čo zahŕňa nízku úroveň kapitalizácie, dobre rozvinuté kolektívne organizácie, vzájomnú pomoc a družstvá so zariadeniami na spoločné používanie – alebo založiť podnik;

N.  keďže priemerný vek chovateľov oviec a kôz stúpa a chýba prenos vedomostí medzi generáciami, čo brzdí hladké fungovanie oboch sektorov, ktoré zostávajú zraniteľné z hľadiska nedostatku zručností a vedomostí v budúcnosti; keďže chovateľom a výrobcom kvalitných spracovaných výrobkov, ako sú tradičné syry, často chýbajú potrebné zručnosti v oblasti marketingu a predaja, ktoré sú nevyhnutné na uvedenie ich výrobkov na trh pútavým spôsobom;

O.  keďže väčšina oviec a kôz v EÚ sa chová v extenzívnych chovných podmienkach, napríklad na pastvinách; keďže v niektorých členských štátoch sa tieto odvetvia spoliehajú na intenzívny model chovu kôz a oviec;

P.  keďže tieto sektory prispievajú k ochrane oblastí s vysokou ekologickou hodnotou alebo s vysokou prírodnou hodnotou (HNV), ako sú pasienky a extenzívne pasienky, pasienky porastené drevinami a ďalšie druhy lesopasienkov alebo pasienky typu dehesa, ako aj menej úrodná pôda, a takisto hrajú kľúčovú úlohu pri odstraňovaní podrastu;

Q.  keďže definícia trvalého trávneho porastu pred nadobudnutím účinnosti súhrnného nariadenia nezahŕňala vhodným spôsobom stredomorské trávne porasty s viacročnými drevinami, ako sú pasienky typu dehesa a ďalšie ekosystémy spojené s agrolesníctvom, čo viedlo k zníženiu plochy oprávnenej na priamu pomoc a k penalizovaniu poľnohospodárov v týchto oblastiach;

R.  keďže pastierstvo je tradičnou činnosťou extenzívneho chovu zvierat, ktorá sa vykonáva najmä v horských regiónoch, pričom umožňuje rozvoj na územiach, ktoré sú ťažko prístupné alebo obrábateľné strojmi a majú nízku agronomickú hodnotu, a teda im umožňuje udržiavať hospodársku činnosť;

S.  keďže sezónny presun zvierat je súčasťou poľnohospodárskych postupov v niektorých členských štátoch;

T.  keďže súčasná spoločná poľnohospodárska politika (SPP) stanovuje podporu na rozličné autochtónne plemená oviec a kôz;

U.  keďže tieto plemená sa dobre prispôsobili miestnemu prostrediu a zohrávajú významnú úlohu pri zachovávaní biodiverzity a prirodzenej rovnováhy v ich biotopoch;

V.  keďže pôvodné plemená sú oveľa lepšie prispôsobené miestnym podmienkam a prvkom;

W.  keďže od 80. rokov 20. storočia ubudlo 25 miliónov oviec a keďže za posledných 17 rokov výroba klesla o viac ako 20 %;

X.  keďže spotreba ovčieho a kozieho mäsa v posledných rokoch výrazne poklesla, v prípade ovčieho mäsa z 3,5 kg na osobu v roku 2001 na 2 kg v súčasnosti, a keďže tento klesajúci trend pokračoval rýchlym tempom aj v roku 2017, najmä medzi mladými ľuďmi;

Y.  keďže trh s kozím mäsom v Európe je jedinečný v tom, že výroba sa vo veľkej miere koncentruje v Grécku, Španielsku a Francúzsku, zatiaľ čo spotreba je zvlášť významná v Portugalsku, Taliansku a Grécku;

Z.  keďže výroba kozieho mäsa z kozliat alebo dospelých vyradených zvierat je sezónna a je vedľajším produktom výroby mlieka, ktorá je ovládaná malým počtom subjektov, pričom jeho predajná cena nie je dostatočná na odmenenie poľnohospodárov;

AA.  keďže obmedzená prítomnosť kozieho mäsa v miestach predaja predstavuje stratu viditeľnosti a tým aj zníženie spotreby zo strany spotrebiteľov;

AB.  keďže odvetvie chovu oviec a kôz tvorí 3 % európskej výroby mlieka a 9 % európskej výroby syra a keďže spolu v Európskej únii zamestnáva 1,5 milióna ľudí;

AC.  keďže konzumácia kozieho mlieka a kozieho syra sa v posledných rokoch výrazne zvýšila vo viacerých členských štátoch;

AD.  keďže produkcia ovčieho mäsa v EÚ dosahuje len približne 87 % dopytu na trhu, pričom dovoz z tretích krajín, predovšetkým z Nového Zélandu, znižuje konkurencieschopnosť výrobkov z EÚ v najcitlivejších obdobiach roka (Veľká noc a Vianoce), ale aj počas zvyšnej časti roka, keďže Nový Zéland a Austrália sú významnými vývozcami ovčieho mäsa;

AE.  keďže v posledných rokoch Nový Zéland zvýšil vývoz čerstvého alebo chladeného mäsa a znížil svoj tradičný vývoz mrazeného mäsa, čo má väčší vplyv na trh EÚ s čerstvým mäsom a ústi do nižších cien platených európskym výrobcom; domnieva sa, že uvedené sa musí zohľadniť v nadchádzajúcich rokovaniach o dohode o voľnom obchode s Novým Zélandom;

AF.  keďže v mnohých prípadoch výrobcovia z EÚ nekonkurujú za rovnakých podmienok dovozu z tretích krajín, ktoré často majú menej prísne kvalitatívne normy, regulačné požiadavky a environmentálne normy;

AG.  keďže odvetvie chovu oviec a kôz je citlivé, malo by byť v rámci prebiehajúcich rokovaní o dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Novým Zélandom, resp. Austráliou chránené, alebo by sa malo z týchto obchodných dohôd celkom vylúčiť;

AH.  keďže niektoré regióny v susedstve EÚ prejavujú záujem o ovčie a kozie výrobky z EÚ, čo predstavuje príležitosť pre výrobcov v EÚ, ktorú zatiaľ, žiaľ, nevyužívajú v plnej miere;

AI.  keďže brexit by mohol vyvolať významné zmeny v obchode s ovčím mäsom v rámci EÚ vzhľadom na to, že Spojené kráľovstvo je hlavným výrobcom a hlavným vstupným miestom pre dovoz z tretích krajín;

AJ.  keďže Spojené kráľovstvo dováža približne polovicu svojej trhovej kvóty pre ovčie mäso z Nového Zélandu a takmer dve tretiny z Austrálie a keďže EÚ nemôže náhle zrušiť svoje medzinárodné záväzky, čo prehlbuje neistotu spôsobenú brexitom;

AK.  keďže vlna z oviec a kôz je trvalo udržateľný, obnoviteľný a biologicky rozložiteľný zdroj pre textilný priemysel;

AL.  keďže vlna nie je uznaná ako poľnohospodársky výrobok podľa prílohy I k ZFEÚ, ale sa klasifikuje len ako živočíšny vedľajší produkt podľa nariadenia č. 142/2011;

AM.  keďže toto chýbajúce uznanie spôsobuje chovateľom oviec nevýhodu v porovnaní s inými poľnohospodármi, pretože vlna podlieha pri preprave prísnejším požiadavkám ako uznané poľnohospodárske výrobky a preto, že v prípade vlny nie sú možné trhové intervencie v rámci spoločnej organizácie trhu;

AN.  keďže chov oviec a kôz sú zo svojej povahy prevažne extenzívne, čo ústi do priameho kontaktu s voľne žijúcimi zvieratami, ktorých zdravotný stav nemožno zaručiť;

AO.  keďže v súlade s nariadením (ES) č. 999/2001 plán na boj proti klusavke viedol k 100 % zníženiu výmen plemenných zvierat, a keďže v prípade malých, pôvodných plemien viedla genotypizácia na klusavku k poklesu počtu samcov týchto plemenných zvierat až o 50 %;

AP.  keďže nedávne vypuknutia epidémií chorôb zvierat ukazujú, že výskyt ohniska v jednom členskom štáte môže predstavovať hrozbu pre celý európsky poľnohospodársky trh, keď sa vezme do úvahy niekoľko epidémií, ktoré zasiahli Európsku úniu a z ktorých niektoré, napríklad doteraz najväčšia epidémia Q horúčky, ku ktorej došlo v chovoch kôz medzi rokmi 2007 a 2011, mali dôsledky pre ľudské zdravie;

AQ.  keďže očkovanie oviec a kôz chráni stáda v členských štátoch pred cezhraničnými chorobami, obmedzuje riziko ďalšej nákazy medzi členskými štátmi a pomáha zmierniť dôsledky antimikrobiálnej rezistencie;

AR.   keďže podľa Európskeho akčného plánu „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR) je imunizácia prostredníctvom očkovania nákladovo efektívnym zásahom v oblasti verejného zdravia v úsilí bojovať proti antimikrobiálnej rezistencii, a to napriek skutočnosti, že používanie antibiotík je v krátkodobom horizonte lacnejšie, a keďže sa v tomto pláne predpokladajú aj stimuly na zvýšenie využívania diagnostiky, antimikrobiálnych alternatív a vakcín;

AS.  keďže systém elektronickej identifikácie oviec a kôz efektívne zabezpečuje vysledovateľnosť zvierat, ale strata ušných značiek alebo neúmyselné zlyhania pri ich snímaní môžu viesť k sankciám, ktoré sú niekedy neprimerané;

AT.  keďže poľnohospodári majú ťažkosti pri uplatňovaní súčasných pravidiel identifikácie aj v prípade kozliat;

AU.  keďže ochrana určitých živočíšnych druhov, najmä veľkých mäsožravcov, podľa smernice o biotopoch, poškodzovanie ich prirodzených biotopov a znižovanie množstva a kvality ich prirodzenej koristi spolu s vyľudňovaním vidieka a nedostatočnými investíciami do preventívnych opatrení zo strany členských štátov prispeli k významnému nárastu útokov dravcov na stáda oviec a kôz vo všetkých regiónoch, čo ešte zhoršilo už aj tak zúfalú situáciu, v ktorej sa nachádzajú niektoré poľnohospodárske podniky, a ohrozilo tradičné poľnohospodárstvo a pasienkový chov v mnohých oblastiach;

AV.  keďže predátory a veľké mäsožravce dosiahli dobrý stav ochrany v niektorých regiónoch Európskej únie;

AW.  keďže zavedenie možnosti zmeniť stav ochrany druhov v konkrétnych regiónoch by sa malo zohľadniť hneď, ako sa dosiahne želaný stav ochrany;

AX.  keďže chovatelia oviec a kôz sa musia vyrovnávať s veľkou mierou byrokracie a administratívnej záťaže vyplývajúcej nielen z SPP, ale aj z iných právnych predpisov EÚ, napríklad pravidiel, ktoré sa týkajú spracovania vedľajších živočíšnych produktov, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu;

AY.  keďže trh s ovčím a kozím mäsom je veľmi rozdrobený a transparentnosť nahlasovania trhových cien je veľmi malá;

AZ.  keďže v niektorých členských štátoch existuje len veľmi málo bitúnkov, čo bráni rozvoju týchto sektorov;

BA.  keďže reštrukturalizácia bitúnkového priemyslu, dodržiavanie zdravotných predpisov a zníženie počtu zabitých zvierat v dôsledku obmedzenia chovu v mnohých regiónoch viedli k zániku hospodárskych nástrojov potrebných na pridanie hodnoty a udržanie miestnych dodávateľských reťazcov;

BB.  keďže okrem iných faktorov aj reštrukturalizácia bitúnkového priemyslu, opatrenia uplatňované v dôsledku „choroby šialených kráv“ a balík opatrení pre oblasť zdravia a hygieny viedli v mnohých členských štátoch k zániku rôznych nástrojov potrebných na prežitie priameho miestneho predaja a k nárastu nákladov na zabíjanie;

BC.  keďže mobilné zariadenia na dojenie a bitúnky, alebo opatrenia na zaistenie dostupnosti takýchto zariadení na mieste, sú dôležité a nevyhnutné na podporu produktivity chovu oviec a kôz;

BD.  keďže produktom z ovčieho a kozieho mäsa často chýba variabilita konečných produktov, ktorú je možné nájsť u iných druhov mäsa, čím sa stávajú menej atraktívne a menej vyhľadávané spotrebiteľmi;

BE.  keďže je potrebné zvýšiť pridanú hodnotu produkcie mäsa a zaviesť inovatívne, nové recepty, ktoré budú väčšmi prispôsobené spotrebiteľským návykom mladých ľudí;

BF.  keďže okrem poskytovania širokej škály mäsových, mliečnych a vlnených výrobkov spotrebiteľom v celej EÚ zohráva chov oviec a kôz veľmi dôležitú kultúrnu úlohu v mnohých spoločenstvách, keď sa oslavuje okrem iného v bulharskej tradícii kukeri a rumunskej tradícii capra;

BG.  keďže v mnohých členských štátoch rastie trh s miestnymi, ako aj ekologicky pestovanými poľnohospodárskymi produktmi, ktoré spĺňajú dopyt spotrebiteľov po transparentnosti a kvalite;

BH.  keďže v súlade s nariadením č. 1151/2012 a delegovaným nariadením č. 665/2014 môžu členské štáty používať nepovinný výraz kvality „horský výrobok“ s cieľom zvýšiť viditeľnosť výrobkov pochádzajúcich z chovu oviec a kôz v horských regiónoch;

BI.  keďže systémy kvality EÚ, najmä značky CHZO (chránené zemepisné označenie) a CHOP (chránené označenie pôvodu), poskytujú nástroje na väčšie zviditeľnenie, a tým lepšiu realizáciu výrobkov z chovu oviec a kôz na trhu;

BJ.  keďže niektorým členským štátom chýbajú štrukturálne politiky na rozvoj jedného alebo oboch sektorov, čo je prekážkou pre ich rozvoj;

BK.  keďže takéto politiky by mohli obsahovať odporúčania pre rôzne fázy, napríklad chov (výber plemena, produkcia baranov atď.), ako aj pre realizáciu na trhu;

Lepšia podpora

1.  podporuje odporúčania, ktoré v roku 2016 uverejnilo Fórum pre ovčie mäso, ktoré sa konalo pod záštitou Komisie, najmä potrebu zaviesť environmentálnu platbu ako uznanie úlohy, ktorú zohráva odvetvie chovu oviec a kôz v poskytovaní verejných statkov, najmä ak je založené na extenzívnom pasení, pokiaľ ide o: zlepšovanie vlastností pôdy a zachovanie biodiverzity, ekosystémov, environmentálne hodnotných oblastí a kvality vody; predchádzanie zmene klímy, povodniam, lavínam, lesným požiarom a s tým spojenej erózii; a zachovanie vidieka a zamestnanosti; zdôrazňuje, že tieto odporúčania by mali platiť aj pre odvetvia kozieho mäsa a mliečnych výrobkov z ovčieho a kozieho mlieka;

2.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvážili stimuly pre poľnohospodárov, ktorí praktizujú sezónny presun zvierat;

3.  podporuje zachovanie alebo, ak je to vhodné, zvýšenie dobrovoľnej viazanej pomoci na chov oviec a kôz a ďalšie príslušné opatrenia zamerané na obe odvetvia s diferencovanými subvenciami na pasúce sa stáda v rámci nadchádzajúcej reformy SPP s cieľom zastaviť odchod poľnohospodárov v EÚ z týchto odvetví, a to so zreteľom na vysokú mieru závislosti väčšiny odvetví spojených s chovom oviec a kôz od priamych platieb;

4.  zdôrazňuje skutočnosť, že podľa dohody dosiahnutej v rámci rokovaní o súhrnnom nariadení sa režim dobrovoľnej viazanej podpory zjednodušuje a objasňuje odstránením odkazov na kvantitatívne limity a na zachovanie výroby a ustanovením, že určité kritériá oprávnenosti a celkový rozpočet môžu členské štáty raz ročne revidovať;

5.  vyzýva všetky členské štáty, aby rozšírili agroenvironmentálne platby na pasienky využívané na pasenie oviec a kôz a na podporu poľnohospodárov, ktorí zabezpečujú lepšie životné podmienky zvierat;

6.  víta dohodu dosiahnutú v rámci rokovaní o súhrnnom nariadení, ktorá sa týka uznania osobitných charakteristík stredozemských trávnych porastov, ako sú pasienky typu dehesa, s cieľom nájsť spravodlivejšie pravidlá oprávnenosti pôdy na priame platby a napraviť diskrimináciu extenzívneho pasenia a lesopasienkových systémov;

7.  zdôrazňuje význam tohto typu pasienkov pre predchádzanie požiarom, ale konštatuje, že tieto zlepšenia sú pre členské štáty ešte stále nepovinné;

8.  domnieva sa, že ostatné ekosystémy spojené s pasienkovým agrolesníctvom by v tomto ohľade nemali byť diskriminované, a žiada, aby sa prahová hodnota 50 % trávy v zalesnených oblastiach, ktorá je nevyhnutná na uplatnenie priamej platby na hektár, vypustila v prípade chovateľov kôz a oviec;

9.  zasadzuje sa za povolenie primeraného pasenia v oblastiach ekologického záujmu, a to aj v suchých trávnych porastoch a trávnych porastoch nízkej kvality, ktoré sa nachádzajú v niektorých znevýhodnených oblastiach;

10.  zdôrazňuje, že pasenie by sa nemalo povoliť, ak hrozí riziko poškodenia citlivých prírodných oblastí; v tejto súvislosti zdôrazňuje veľký význam prežúvavcov pri zužitkovaní surovej vlákniny;

11.  domnieva sa, že je potrebné poskytnúť výraznejšiu podporu mladým poľnohospodárom a novým účastníkom prostredníctvom priamej pomoci, ako aj politiky rozvoja vidieka, a to v súlade s vnútroštátnymi politikami, s cieľom zaviesť stimuly na založenie alebo prevzatie chovov oviec a kôz, keďže vysoký priemerný vek poľnohospodárov v sektoroch chovu hospodárskych zvierat vzhľadom na ich malú ziskovosť jednoznačne prekračuje aj priemerný vek v iných poľnohospodárskych profesiách a je jednou z kľúčových výziev pre udržanie života vo vidieckych oblastiach a zachovanie potravinovej bezpečnosti v Únii;

12.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vzali do úvahy špecifické problémy, ktoré načrtli organizácie zastupujúce ženy zamestnané v týchto sektoroch, a to prostredníctvom opatrení, ktoré okrem iného zlepšia ich viditeľnosť, podporia zainteresovanosť a spoluzodpovednosť a zavedú potrebné služby na podporu rodiny;

13.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vypracovali konkrétne programy, ktoré ženám pomôžu nájsť svoje miesto v týchto konkrétnych odvetviach, čo by mohlo významne prispieť k potrebnej generačnej obnove v týchto odvetviach a k zachovaniu chovu oviec a kôz ako rodinného podniku;

14.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby venovali väčšiu pozornosť rozmanitosti genetických zdrojov v odvetviach chovu oviec a kôz, a to vzhľadom na ich význam pre produktivitu (plodnosť, početnosť vrhu atď.), kvalitu výrobkov a prispôsobenie sa zvierat svojmu životnému prostrediu;

15.  oceňuje línie podpory, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii na podporu pôvodných plemien a odlišnej kvality, ako je napríklad certifikácia ekologických výrobkov;

16.  v tejto súvislosti zdôrazňuje, že ochrana miestnych a odolných plemien by sa mala zohľadniť v plánoch chovu zvierat;

17.  zdôrazňuje význam pôvodných plemien oviec a kôz pre pasenie v alpskom regióne, keďže používanie iných plemien je prakticky nemožné;

18.  vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia na zvýšenie podpory na zachovanie takýchto plemien oviec a kôz;

19.  vyzýva na zvýšenú podporu pre organizácie výrobcov v odvetví chovu oviec a kôz;

20.  berie do úvahy rozvoj subvencií v týchto odvetviach, ktorý je mimoriadne dôležitý v rámci úsilia o zvýšenie efektívnosti a konkurencieschopnosti výroby, zlepšenie kvality výrobkov a zvýšenie sebestačnosti EÚ v dodávkach ovčieho mäsa, čo sú všetko ciele, ktoré sú v súlade s cieľmi EÚ v oblasti rozvoja efektívnosti a zlepšovania kvality;

Propagácia a inovácia

21.  vyzýva Komisiu, aby zvýšila podporu na výskum inovatívnych výrobných metód a technológií s cieľom posilniť konkurencieschopnosť odvetvia chovu oviec a kôz a na propagáciu mäsových, mliečnych a vlnených výrobkov na vnútornom trhu, pričom sa zdôraznia nielen tradičné výrobky, napríklad syry, ale aj novšie porciovanie mäsa s cieľom ponúkať produkty, ktoré zodpovedajú očakávaniam spotrebiteľov a dopytu na trhu; zároveň vyzýva Komisiu, aby podporovala pravidelnejšiu konzumáciu prostredníctvom informačných kampaní o varení a metódach prípravy prispôsobených novým spotrebiteľom, a to aj v rozvíjajúcich sa susedných krajinách a na východných trhoch, s dôrazom na výživové a zdravotné prínosy ovčieho a kozieho mäsa;

22.  považuje za nevyhnutné bojovať proti myšlienke, že jahňacina je náročná na varenie, a zvrátiť súčasný trend vyhýbania sa červenému mäsu;

23.  zdôrazňuje, že úsilie o zvýšenie spotreby ovčieho a kozieho mäsa je nevyhnutné, ak sa má zvýšiť výroba v EÚ;

24.  oceňuje úmysel Komisie vytvoriť osobitný rozpočtový riadok pre ovčie a kozie mäso a mliečne výrobky v nasledujúcich propagačných kampaniach spolufinancovaných Úniou;

25.  zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na propagačné kampane zamerané na zvýšenie spotreby výrobkov z ovčieho a kozieho mäsa v celej EÚ;

26.  žiada, aby sa kože a vlna zahrnuli medzi výrobky oprávnené na pomoc;

27.  vyzýva Komisiu, aby koordinovala propagačné kampane na označovanie výrobkov z oviec a kôz značkami CHZO a CHOP s cieľom zvýšiť ich príťažlivosť; požaduje vypracovať podrobnú štúdiu o trhových odbytiskách pre vlnu s cieľom zabezpečiť väčšie hospodárske výnosy pre výrobcov;

28.  povzbudzuje ďalšie členské štáty, aby zaviedli nepovinný výraz kvality „horský výrobok“, ako sa stanovuje v súčasných právnych predpisoch EÚ a ktorý slúži ako nástroj na zabezpečenie lepšej viditeľnosti výrobkov a informovanejšieho výberu pre spotrebiteľov;

29.  zdôrazňuje, že je potrebné zaviesť značky záruky v prípade jahňaciny a kozľaciny, a to tak pre jednotlivých výrobcov, ako aj pre združenia výrobcov ako možných príjemcov podpory na odlišnú kvalitu; zdôrazňuje, že tieto značky musí schváliť príslušný miestny orgán v súlade s príslušnými právnymi predpismi a ustanoveniami, ktorými sa riadi používanie takýchto označení;

30.  vyzýva na podporu celoeurópskych propagačných podujatí venovaných odvetviam chovu oviec a kôz, napríklad festivalov a podobných výročných podujatí, ako prostriedku na zvýšenie povedomia verejnosti o prínose týchto odvetví pre EÚ, životné prostredie a občanov;

31.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali využívanie vysokého potenciálu tradičných metód chovu oviec a kôz na agroturistiku;

Osvedčené postupy

32.  vyzýva Komisiu, aby vytvorila podmienky pre rozvoj odvetvia ovčieho a kozieho mlieka, pričom umožní čo najväčšiu pridanú hodnotu v poľnohospodárskych podnikoch prostredníctvom vysokokvalitnej politiky v prospech výroby mliečnych výrobkov, ktoré sa predávajú hlavne prostredníctvom krátkych alebo miestnych dodávateľských reťazcov, v poľnohospodárskych podnikoch; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je dôležité, aby Komisia zabezpečila lepšie plnenie hygienických predpisov vo všetkých členských štátoch, a to aj s využitím Príručky pre správnu hygienickú prax vo výrobe remeselných syrov a mliečnych výrobkov, ktorú vypracovalo Európske združenie farmárskych a remeselných výrobcov syrov a mliečnych výrobkov (FACE) v spolupráci s Komisiou;

33.  vyzýva Komisiu, aby zriadila online platformu zameranú na sektory chovu oviec a kôz s hlavným cieľom výmeny príslušných osvedčených postupov a údajov z členských štátov;

34.  naliehavo žiada Komisiu, aby vypracovala usmernenia týkajúce sa osvedčených postupov pri uvádzaní výrobkov z oviec a kôz na trh, ktoré by potom mohli spoločne využívať členské štáty a profesijné organizácie;

35.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby venovali väčšiu pozornosť sektoru výroby a spracovania vlny, a to prostredníctvom podpory vykonávania programov na výmenu informácií a osvedčených postupov medzi účastníkmi v spracovateľskom reťazci vlny;

36.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť zavedenia výnimiek pre vlnu pri uplatňovaní nariadenia č. 1069/2009 a nariadenia č. 142/2011 o spracovaní živočíšnych vedľajších produktov vzhľadom na to, že ide o výrobok, ktorý nie je určený na ľudskú spotrebu;

Zlepšenie trhov

37.  vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy týkajúce sa transparentnosti cien v týchto odvetviach s cieľom poskytovať spotrebiteľom a výrobcom informácie o cenách výrobkov;

38.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvážili možnosť harmonizácie opatrení týkajúcich sa jatočných tiel tak, aby odrážali skutočné náklady bez toho, aby sa to dotklo biodiverzity zabezpečovanej miestnymi plemenami, a zriadenie európskeho strediska pre monitorovanie cien a výrobných nákladov ovčieho a kozieho mäsa; zdôrazňuje význam monitorovania marží v celom potravinovom dodávateľskom reťazci vrátane veľkoobchodných cien;

39.  upozorňuje, že statický alebo klesajúci dopyt a vyššia produkcia môžu viesť k nižším cenám pre výrobcov;

40.  pripomína, že podľa článku 149 nariadenia č. 1308/2013 môžu výrobcovia ovčieho alebo kozieho mlieka zoskupení do organizácie výrobcov viesť spoločné rokovania o zmluve o najviac 33 % národnej produkcie a 3,5 % európskej produkcie; zdôrazňuje, že tieto prahové hodnoty boli stanovené predovšetkým pre výrobu surového kravského mlieka, a teda sú obmedzujúce a nedostatočne prispôsobené výrobe malých prežúvavcov, najmä ak sa chcú poľnohospodári organizovať do združení miestnych organizácií výrobcov alebo organizácií výrobcov s viacerými odberateľmi, alebo ak čelia veľkej priemyselnej skupine;

41.  žiada, aby sa stanovili presné ukazovatele, aby sa mohla podrobnejšie monitorovať výroba a spotreba kozieho mäsa a obchod s ním, pričom sa bude rozlišovať medzi dospelými jedincami a kozľatami;

42.  domnieva sa, že v súlade s dohodou dosiahnutou v rámci súhrnného nariadenia je v záujme zlepšenia konkurencieschopnosti a súčasnej nízkej produktivity týchto sektorov potrebné zlepšiť vyjednávaciu a trhovú silu výrobcov v potravinovom reťazci rozšírením režimu zmluvných vzťahov na chov oviec a kôz a na mäsové, ako aj mliečne výrobky prostredníctvom zriadenia organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií podobných organizáciám v iných odvetviach rastlinnej a živočíšnej výroby;

43.  žiada, aby sa označovanie kvality ovčieho mäsa CHOP a CHZO zahrnulo pod takéto označovanie šunky, ako sa uvádza v článku 172 nariadenia č. 1308/2013, a to ako opatrenie riadenia ponuky s cieľom zvýšiť možnosti zosúladenia ponuky s dopytom;

44.  konštatuje, že organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov v sektore ovčieho alebo kozieho mlieka nemusia zohľadňovať záväzné limity podľa článku 149 nariadenia č. 1308/2013, ak vykonávajú hospodársku činnosť (propagácia, kontrola kvality, balenie, označovanie alebo spracovanie) spoločne, a to v súlade s článkom 152 v znení súhrnného nariadenia;

45.  nabáda všetky členské štáty, ktoré ešte neposkytujú finančnú podporu na základe balíka predpisov týkajúcich sa mlieka aj sektorom ovčieho a kozieho mlieka, aby tak urobili;

46.  domnieva sa, že treba zabrániť, aby sa výrobky z oviec a kôz predávali za ceny pod úrovňou výrobných cien;

47.  vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s členskými štátmi prešetrila dodávateľský reťazec ovčieho a kozieho mäsa (napr. rozlišovanie mäsa z dospelých zvierat a kozliat) s cieľom zaručiť, aby poľnohospodári dostávali spravodlivý výnos z trhu;

48.  v tejto súvislosti zdôrazňuje význam priameho uvádzania výrobkov z oviec a kôz na trh;

49.  vyzýva Komisiu, aby podporovala podmienky umožňujúce výrobcom a združeniam výrobcov priamy predaj, aby sa obmedzilo umelé zvyšovanie cien;

50.  podporuje rozvoj miestnych dodávateľských reťazcov v odvetví chovu oviec ako spôsob zvyšovania príjmov z chovu oviec a zlepšenia rovnováhy medzi ponukou a dopytom a vyzýva členské štáty a Komisiu, aby venovali osobitnú pozornosť svojim verejným politikám týkajúcim sa miestnych bitúnkov, ktoré sú mimoriadne dôležité pre rozvoj týchto miestnych dodávateľských reťazcov;

51.  pripomína, že výrobcovia môžu zaviesť opatrenia na reguláciu ponuky syra, a to aj z ovčieho alebo kozieho mlieka, s označením CHOP alebo CHZO v súlade s článkom 150 nariadenia č. 1308/2013;

52.  víta skutočnosť, že tieto nástroje boli predĺžené aj po roku 2020 ako súčasť dohody dosiahnutej v rámci rokovaní o súhrnnom nariadení;

53.  domnieva sa, že je potrebné podporiť koncentráciu ponuky medzi poľnohospodármi v podnikoch, ako sú družstvá, ktoré posilnia ich vyjednávaciu silu v potravinovom reťazci, zvýšia hodnotu produkcie poľnohospodárov, ktorí sú členmi, a budú vykonávať opatrenia, ktoré povedú k úsporám nákladov alebo ktoré sa dajú len ťažko uskutočniť jednotlivo, ako sú inovácie a poradenstvo v oblasti chovu;

54.  nabáda orgány v tých členských štátoch, v ktorých profesijné organizácie v sektore chovu oviec a kôz preukázali vážny záujem vypracovať strednodobé a dlhodobé stratégie na rozvoj týchto odvetví, aby predložili návrhy na zlepšenie výberu plemien a realizácie výrobkov na trhu;

55.  žiada Komisiu a členské štáty, aby zaviedli programy podnecujúce výrobcov, aby vytvárali výrobné a marketingové združenia, aby výrobky uvádzali priamo na trh a aby vyrábali výrobky z ovčieho a kozieho mäsa a mlieka s mimoriadnymi vlastnosťami a označovali ich tak (napríklad produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo regionálne špeciality);

56.  vyzýva Komisiu, aby zmiernila administratívne požiadavky na otvorenie malých podnikov na výrobu syra v poľnohospodárskych podnikoch s chovom oviec a kôz, čím umožní poľnohospodárom zvýšiť pridanú hodnotu ich podnikov;

57.  naliehavo žiada Komisiu, aby zvážila ďalšie nástroje, ktoré môžu týmto odvetviam pomôcť čeliť krízam, vyrovnať sa s celosvetovými výzvami a zabezpečiť ich udržateľný rozvoj;

58.  považuje za nevyhnutné mať pripravené nástroje na predchádzanie krízam a krízové riadenie v sektoroch oviec a kôz, aby bolo možné obmedziť výkyvy cien, zabezpečiť primeranú návratnosť pre výrobcov a priaznivé prostredie pre investície, ako aj preberanie poľnohospodárskych podnikov mladými ľuďmi;

59.  konštatuje, že kvalita mäsa z oviec a kôz do veľkej miery závisí od zdrojov ich potravy a že podmienky hospodárskej súťaže v odvetví oviec a kôz sa preto v jednotlivých regiónoch v rámci EÚ veľmi líšia;

60.  vyzýva vnútroštátne orgány na zabezpečenie toho, aby výrobcovia mali prístup na trhy a aby sa zriadili špecializované obchody;

Brexit a obchodné dohody

61.  žiada Komisiu, aby preskúmala, ako bude trh s ovčím mäsom vyzerať po brexite, a zaviedla opatrenia potrebné na zabránenie závažným narušeniam trhu vrátane vytvorenia efektívnejšej záchrannej siete pre ceny a trhy v záujme ochrany odvetvia pred vplyvom brexitu;

62.  vyzýva Komisiu, aby bola opatrná pri rokovaní o nových dohodách o voľnom obchode s Novým Zélandom a Austráliou, kým nezanalyzuje vplyv brexitu na chov oviec a kôz, a to najmä pokiaľ ide o budúcnosť kvóty pre ovčie mäso vo výške 287 000 ton ekvivalentu jatočnej hmotnosti, ktorú EÚ poskytuje Novému Zélandu, ktorá sa využíva v priemere na približne 75 %, pričom približne 48 % ide do Spojeného kráľovstva, a kvóty pre ovčie mäso vo výške 19 200 ton ekvivalentu jatočnej hmotnosti, ktorú EÚ poskytuje Austrálii a ktorá sa využíva v priemere takmer na 100 %, pričom približne 75 % ide do Spojeného kráľovstva;

63.  zastáva názor, že nové dohody o voľnom obchode by mali ustanoviť, že kvóty Nového Zélandu a Austrálie na vývoz jahňaciny do EÚ sa rozdelia do dvoch samostatných kategórií pre čerstvé alebo chladené a pre mrazené mäso; pripomína, že hoci sa jahňatá v EÚ veľmi často predávajú vo veku 6 alebo 9 mesiacov, na Novom Zélande sa často predávajú vo veku 12 mesiacov; zdôrazňuje, že preferenčný prístup na trh by sa nemal rozšíriť nad existujúce colné kvóty;

64.  pripomína, že Parlament identifikoval ovčie mäso ako obzvlášť citlivú položku v rokovaniach o dohode o voľnom obchode s Novým Zélandom a podporil prípadné vylúčenie najcitlivejších odvetví vo svojom uznesení z 26. októbra 2017, ktoré obsahuje odporúčanie Rade k navrhovanému rokovaciemu mandátu na obchodné rokovania s Novým Zélandom[5];

65.  opakovane zdôrazňuje, že každá dohoda o voľnom obchode musí v plnej miere rešpektovať prísne normy EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, životného prostredia a bezpečnosti potravín; konštatuje, že súčasné colné kvóty pre Nový Zéland majú vplyv na produkciu ovčieho mäsa v EÚ;

66.  vyjadruje znepokojenie nad listom, ktorý USA a ďalších šesť významných poľnohospodárskych vývozcov (Argentína, Brazília, Kanada, Nový Zéland, Thajsko a Uruguaj) zaslalo 26. septembra 2017 zástupcom Spojeného kráľovstva a EÚ vo Svetovej obchodnej organizácii (WTO) pri príležitosti vnútorných diskusií o možnom prerozdelení dovozných colných kvót medzi Spojené kráľovstvo a zostávajúce členské štáty EÚ;

67.  zdôrazňuje, že je veľmi dôležité, aby sa zachoval súčasný podiel Spojeného kráľovstva na colných kvótach po jeho vystúpení z EÚ, a že je dosiahnutá dohoda, podľa ktorej ani trh v Spojenom kráľovstve, ani trh v EÚ nebude presýtený dovážaným mäsom z oviec, aby sa zabránilo negatívnym dôsledkom pre výrobcov v Spojenom kráľovstve a EÚ;

68.  chápe závislosť britského sektora ovčieho mäsa od trhu EÚ, ale domnieva sa, že táto situácia predstavuje výzvy aj príležitosti;

69.  domnieva sa, že vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ by malo byť príležitosťou na ďalší rozvoj európskeho odvetvia oviec a kôz s cieľom znížiť závislosť EÚ od dovozu ovčieho a kozieho mäsa z Nového Zélandu;

70.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že viac ako 1 400 európskych poľnohospodárskych produktov chránených zemepisným označením nemá automatickú výhodu porovnateľnej ochrany na trhoch tretích krajín zahrnutých v medzinárodných obchodných dohodách, ktoré vyrokovala EÚ;

71.  žiada, aby sa neistá situácia chovateľov oviec a kôz zohľadnila pri uzatváraní ďalších obchodných dohôd s tretími krajinami, konkrétne tým, že sa uvedú ako citlivé odvetvia alebo sa úplne vylúčia z rokovaní, aby sa zabránilo ustanoveniam, ktoré by mohli nejako ohroziť európsky model výroby alebo poškodiť miestne či regionálne hospodárstva;

72.  zdôrazňuje, že výrobné náklady a normy hlavných krajín vyvážajúcich mäso z oviec a kôz sú významne nižšie ako v Európe;

73.  zdôrazňuje, že týmto sektorom by sa malo poskytnúť primerané zaobchádzanie, napríklad prostredníctvom zavedenia colných kvót alebo primeraných prechodných období, s náležitým zohľadnením kumulatívneho účinku obchodných dohôd na poľnohospodárstvo, alebo dokonca ich vylúčenia z rámca rokovaní;

74.  zdôrazňuje v tejto súvislosti najmä závažné problémy, ktoré prinášajú obavy o dobré životné podmienky zvierat a environmentálny vplyv dlhých dopravných trás zo vzdialených krajín alebo do nich;

75.  vyzýva Komisiu, aby zaviedla povinný regulačný systém EÚ na označovanie výrobkov z ovčieho mäsa, možno aj s jednotným logom EÚ, aby sa spotrebiteľom umožnilo rozlišovať medzi výrobkami z EÚ a tretích krajín; navrhuje, že takéto označenie by mohlo byť certifikované pomocou viacerých kritérií vrátane systému zabezpečenia kvality v poľnohospodárskych podnikoch a označovania krajiny pôvodu, aby spotrebitelia boli plne informovaní o mieste pôvodu výrobku;

76.  domnieva sa, že takýto systém musí byť navrhnutý tak, aby sa zabránilo oslabeniu existujúcich systémov propagačného označovania na úrovni členských štátov a na regionálnej úrovni;

77.  vyzýva Komisiu, aby poskytovala pomoc pri otváraní vývozných trhov pre ovčie mäso a droby z EÚ v krajinách, kde sa v súčasnosti uplatňujú zbytočné obmedzenia;

78.  vyzýva Komisiu, aby zvážila zvýšenie vývozu do krajín severnej Afriky, ktorá je rastúcim trhom, ktorý oceňuje kvalitu a bezpečnosť potravín, ktoré zaručuje EÚ;

79.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala správy o možných cieľových trhoch pre kozie a ovčie mäsové a mliečne výrobky z EÚ;

80.  vyzýva Komisiu, aby propagovala kvalitu výrobkov vyvážaných z EÚ, a to najmä na základe prísnych hygienických noriem a vysledovateľnosti, ktoré zaručujú, že ovčie a kozie mäso má vyššiu kvalitu ako mäso vyvážané z Nového Zélandu a Austrálie; poukazuje na to, že osobitný dôraz EÚ na kvalitu by sa mal zdôrazňovať s cieľom podporiť spotrebu európskych ovčieho a kozieho mäsa;

Elektronický identifikačný systém

81.  naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby zvážili harmonizáciu úrovní tolerancie pri postihovaní chovateľov hospodárskych zvierat za neúmyselné chyby pri značkovaní oviec a uplatňovaní systému elektronickej identifikácie pod prísnou podmienkou, že to nebude viesť k akceptovaniu vyššej miery chybovosti ako v prípade preventívnej starostlivosti o zdravie zvierat a že je to odôvodnené na základe prístupu „jedno zdravie“;

82.  uznáva význam jednotného prístupu k preventívnej starostlivosti o zdravie zvierat v Únii a jej zlepšovania;

83.  zdôrazňuje, že členské štáty by mali vykonávať právne predpisy bez výnimky;

84.  poukazuje na to, že miera strácania ušných štítkov je vyššia u extenzívne pasených oviec v oblastiach s prírodnými obmedzeniami než u iných hospodárskych zvierat v nížinných systémoch, a žiada Komisiu, aby túto skutočnosť uznala;

85.  žiada Komisiu a členské štáty, aby preskúmali možnosť vytvorenia zjednodušeného identifikačného systému pre malé stáda v extenzívnej výrobe určené na miestnu spotrebu bez toho, aby bola narušená účinná vysledovateľnosť výrobkov, a zaviedli pružnejšie ustanovenia orientované na rast, pokiaľ ide o používanie elektronických ušných štítkov;

86.  konštatuje, že identifikačné systémy by mali byť navrhnuté tak, aby sa minimalizovala byrokracia; zdôrazňuje, že výrobcovia s nízkymi príjmami budú potrebovať finančnú pomoc, ak majú inštalovať drahé a povinné systémy elektronickej identifikácie;

Zdravotné aspekty

87.  konštatuje, že výskyt ohnísk chorôb zvierat má ničivé dôsledky pre dobré životné podmienky zvierat, poľnohospodárov a miestnych obyvateľov;

88.  zdôrazňuje, že zdravie ľudí a zvierat musí byť vždy prioritou;

89.  domnieva sa, že je potrebných viac opatrení na predchádzanie cezhraničným ohniskám chorôb zvierat, zníženie vplyvu rezistencie voči antibiotikám a propagáciu očkovania v záujme boja proti šíreniu infekcií u oviec a kôz;

90.  vyzýva Komisiu, aby poskytovala stimuly a podporu chovateľom oviec a kôz, ktorí preukážu, že dosiahli vysokú zaočkovanosť svojich zvierat, v súlade s Európskym akčným plánom „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR), pretože inak majú chovatelia len málo trhových stimulov, aby tak urobili;

91.  vyzýva Komisiu, aby zlepšila svoju schopnosť reagovať na výskyt ohnísk chorôb zvierat, napríklad katarálnej horúčky oviec, prostredníctvom novej stratégie EÚ v oblasti zdravia zvierat, financovania výskumu, náhrady strát, zálohových platieb atď.;

92.  vyzýva na vypracovanie plánu na prevenciu chorôb a úmrtnosti samčích kozliat na základe skutočnej hodnoty zvierat a stanovenia dobrých životných podmienok samčích kozliat aj kôz za prioritu;

93.  vyzýva Komisiu, aby uľahčila využívanie imunoprecíznych očkovacích látok ako prvé opatrenie na boj proti možnému výskytu ohnísk chorôb zvierat v týchto odvetviach;

94.  zdôrazňuje potrebu zlepšiť dostupnosť liekov a veterinárnych liečiv pre odvetvia oviec a kôz na úrovni EÚ prostredníctvom podpory farmaceutického výskumu a jednoduchšieho schvaľovania ich uvedenia na trh;

95.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prehodnotili úroveň monitorovania zdravia voľne žijúcich zvierat, najmä v oblastiach s extenzívnym chovom stád;

Predátory

96.  pripomína, že šírenie predátorov je dôsledkom, okrem iného, súčasných právnych predpisov EÚ zameraných na zachovanie pôvodných druhov voľne žijúcich živočíchov;

97.  podporuje preskúmanie príslušných príloh smernice o biotopoch s cieľom kontrolovať a riadiť šírenie predátorov v určitých oblastiach pasenia;

98.  vyzýva Komisiu, aby vzala do úvahy flexibilitu, ktorú umožňuje uvedená smernica, s cieľom riešiť tieto problémy tak, aby sa neohrozil udržateľný rozvoj vidieckych oblastí;

99.  zdôrazňuje potrebu objektívneho, vedeckého prístupu, ktorý zohľadňuje správanie zvierat, vzťahy medzi predátormi a korisťou, presné regionálne vyčíslenie rizika predácie zo strany druhov uvedených v smernici o biotopoch, hybridizáciu, dynamiku pasienkov a iné ekologické otázky pri každom zvažovanom návrhu;

100.  zdôrazňuje, že útoky vlkov a nechránených krížencov vlka a psa na stáda sú na vzostupe aj napriek mobilizácii čoraz väčších zdrojov, ktoré sú čoraz nákladnejšie pre chovateľov aj spoločenstvá;

101.  konštatuje, že obmedzenia odporúčaných a zavedených opatrení na ochranu stád sú zjavné, keďže počet stratených zvierat sa podstatne zvýšil;

102.  poukazuje na to, že táto neúčinnosť teraz spochybňuje budúcnosť ekologických modelov chovu, napríklad pastierstva, keďže niektorí chovatelia začínajú zatvárať svoje zvieratá, čo napokon povedie nielen k opusteniu veľmi rozsiahlych oblastí a vzniku veľkého rizika požiarov a lavín, ale aj k prechodu podnikov na intenzívnejšie formy poľnohospodárstva;

103.  vyzýva Komisiu a členské štáty, ako aj regionálne a miestne orgány, aby v konzultácii s poľnohospodármi a ostatnými zúčastnenými stranami zvážili opatrenia na rozvoj vidieka v záujme ochrany stád, poskytovali náležitú náhradu strát spôsobených útokmi veľkých dravcov vrátane tých, ktoré nie sú chránené podľa smernice o biotopoch, a prispôsobili pomoc v záujme obnovy stád;

104.  domnieva sa, že je potrebné prijať kroky na preskúmanie stavu ochrany dravcov v rámci Bernského dohovoru;

105.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby vykonávali odporúčania obsiahnuté v uvedenom dohovore s cieľom zabrániť rozšíreniu krížencov vlka a psa, pretože ohrozujú ochranu druhu Canis lupus a sú vo veľkej miere zodpovedné za útoky na ovčie a kozie stáda;

106.  berie na vedomie čiastočný úspech systémov na opätovné nasadenie línií ovčiarskych psov ako prostriedku na odstrašenie vlkov, alebo aspoň krížencov;

107.  navrhuje, aby sa vybrali „vlčí ombudsmani“, ktorí budú sprostredkovateľmi medzi rôznymi dotknutými záujmami a v sporoch týkajúcich sa štatútu ochrany a potreby kompenzácie strát spôsobených vlkmi, a to v nadväznosti na úspešný model „medvedích ombudsmanov“ v niektorých členských štátoch;

108.  vyzýva Komisiu, aby vzala do úvahy odporúčania Parlamentu uvedené v jeho uznesení z 15. novembra 2017 o Akčnom pláne pre prírodu, ľudí a hospodárstvo;

109.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby s cieľom zlepšiť situáciu v oblasti zamestnanosti v týchto odvetviach vypracovali programy zamerané na zlepšenie výcviku strážnych a ovčiarskych psov a poskytovanie odbornej prípravy na ich správne využitie v chovateľských podnikoch a aby na tento účel bezodkladne zlepšili cezhraničnú spoluprácu a výmenu nápadov a úspešných postupov medzi správnymi orgánmi, chovateľmi hospodárskych zvierat a ochrancami prírody, pokiaľ ide o veľké dravce;

110.  vyzýva na zriadenie chránených oblastí pasienkov, kde možno regulovať veľké dravce tak, aby návrat veľkých dravcov neviedol k ústupu chovateľských postupov priaznivých pre dobré životné podmienky zvierat (migračný chov oviec, voľné ustajnenie atď.) alebo tradičného poľnohospodárstva a pasienkového chovu (vysokohorské letné pasienky);

Bitúnky

111.  konštatuje, že koncentrácia v odvetví bitúnkov je na vzostupe, čo odráža skutočnosť, že skupiny v odvetví spracovania mäsa kontrolujú celý reťazec mäsového priemyslu od živých zvierat až po balené čerstvé mäso, čo vedie nielen k dlhším dopravným trasám pre živé zvieratá, ale aj k vyšším nákladom a nižšej ziskovosti výrobcov;

112.  vyzýva Komisiu, aby určila podporné opatrenia na zriaďovanie miest zabíjania a zjednodušenie povoľovacích postupov;

113.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby rozvíjali miestne siete, ktoré môžu pôsobiť ako páky na zvyšovanie príjmov uľahčovaním zriaďovania miestnych a mobilných bitúnkov, ktoré sú nevyhnutné pre štruktúrovanie týchto odvetví;

Odborná príprava

114.  vyzýva členské štáty, aby zaviedli programy odbornej prípravy zástupcov týchto odvetví zameranej na to, ako zhodnotiť výrobky tak, aby mohli konkurovať iným mäsovým a mliečnym výrobkom;

115.  považuje za nevyhnutné, aby sa v členských štátoch, kde je tento typ chovu bežnejší, zriadili pastierske školy so zameraním na sezónny presun zvierat s cieľom poskytnúť alternatívny zdroj zamestnanosti v chove hospodárskych zvierat, ktorý bude podporovať generačnú obnovu a zároveň prispievať k posilňovaniu dôstojnosti a spoločenského uznania tradičného povolania pastiera hospodárskych zvierat;

116.  považuje za nevyhnutné zjednodušiť nielen inovácie (chovateľské postupy, nové výrobky atď.), ale aj poradenstvo a úvodnú a priebežnú odbornú prípravu v odvetviach chovu oviec a kôz;

Ďalšie body

117.  vyzýva Komisiu, aby vykonávala a presadzovala príslušné právne predpisy EÚ, najmä smernicu Rady 1/2005/ES z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy;

118.  považuje za potrebné vykonať rozsudok Súdneho dvora Európskej únie, ktorý rozhodol, že ochrana dobrých životných podmienok zvierat nekončí na vonkajších hraniciach EÚ a že prepravcovia zvierat, ktoré sa vyvážajú z Európskej únie, musia preto dodržiavať pravidlá EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat aj mimo EÚ;

119.  upozorňuje na nedostatok vody v mnohých oblastiach chovu oviec a kôz, najmä v oblasti Stredozemného mora, čo sa len zhorší s globálnym otepľovaním;

120.  zdôrazňuje preto, že je potrebné zabezpečiť lepšie hospodárenie s vodnými zdrojmi prostredníctvom prispôsobených zariadení s ohľadom na rozloženie zrážok počas roka a udržateľnosť;

121.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Chov oviec a kôz nepochybne patrí k najzraniteľnejším odvetviam chovu hospodárskych zvierat v Európskej únii. Výrazné starnutie pracovníkov spolu s vážnymi zdravotnými krízami, ktoré zasiahli chov týchto zvierat v uplynulých rokoch, viedlo od 80. rokov minulého storočia k poklesu počtu zvierat o 25 miliónov kusov.

Veľká závislosť od pomoci v rámci SPP je znakom zraniteľnosti týchto odvetví, ktoré musia čeliť neustálemu poklesu spotreby mäsa. Hoci na úrovni EÚ predstavujú iba 3,6 % celkovej hodnoty výroby mäsa s počtom 98 miliónov kusov, chov oviec a kôz je rozšírený v rozsiahlych častiach vidieka, z ktorých mnohé sú z prírodného hľadiska značne znevýhodnené. Známym príkladom je Spojené kráľovstvo, kde stáda zaberajú 31 % poľnohospodárskej plochy, alebo krajiny ako Španielsko, Rumunsko a Taliansko, kde pokrývajú 20 % pôdy. Počet chovov oviec dosahuje 850 000 a chovov kôz 450 000. V počte chovov oviec vedie Spojené kráľovstvo s podielom 39,5 % na celkovom počte poľnohospodárskych podnikov, nasledujú Španielsko (27,4 %), Grécko (15,9 %), Rumunsko (15,6 %), Francúzsko (12,2 %), Taliansko (12,2 %) a Írsko (11 %). Pokiaľ ide o chov kôz, prvé miesto patrí Grécku s 35 %, nasleduje Španielsko (21 %), Rumunsko (10,6 %), Francúzsko (10,3 %) a Taliansko (7,9 %).

Celkovo najväčší podiel na hodnote má produkcia ovčieho mäsa, ale prudko klesá, zatiaľ čo rastie popularita niektorých mliečnych výrobkov, ktoré sa rýchlejšie prispôsobujú meniacim sa zvykom spotrebiteľov. Trendmi v sektore chovu kôz sú zvyšovanie ponuky mliečnych výrobkov a nárast vývozu kozľaciny do tretích krajín.

Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie bude v nadchádzajúcich rokoch jednou z hlavných obáv v tomto odvetví v dôsledku rozhodujúceho vplyvu Spojeného kráľovstva na európsky trh a toho, že ide o hlavné miesto vstupu pre dovoz z tretích krajín. Okrem vplyvu na obchod ide aj o dôsledky brexitu pre rozpočet EÚ, čo by sa v prípade prierezového zníženia finančných prostriedkov na spoločnú poľnohospodársku politiku mohlo najvážnejšie prejaviť v slabších odvetviach, akými sú chov oviec a kôz. Vystúpenie Spojeného kráľovstva by mohlo mať výraznejší vplyv na odvetvie chovu oviec v Írsku, ktoré vyváža 80 % svojej produkcie, z čoho 63 % končí na francúzskom a britskom trhu. Spojené kráľovstvo je aj hlavnou bránou pre dovoz ovčieho mäsa z tretích krajín, spomedzi ktorých je na prvom mieste Nový Zéland. Brexit preto vyvoláva otázky týkajúce sa obchodného toku s ostatnými 27 členskými štátmi.

Okrem všetkých cyklických faktorov je veľkým štrukturálnym nedostatkom, ktorému musia tieto odvetvia čeliť, pokles spotreby ovčieho a kozieho mäsa v rámci EÚ, ktorý za posledných 15 rokov predstavuje 40 %, a to z 3,6 kg na obyvateľa na približne 2 kg v súčasnosti. Zdá sa, že na základe odporúčaní Fóra EÚ pre ovčie mäso, ktoré bolo zriadené v roku 2015 z iniciatívy Komisie, je Komisia odhodlaná vynaložiť viac úsilia na propagáciu odvetvia. Komisia má zaviesť osobitný rozpočtový riadok pre odvetvia chovu oviec a kôz v nasledujúcich propagačných kampaniach čiastočne financovaných z rozpočtu EÚ, čo bude mať výhodu, že sa odstráni tlak zo strany konkurenčných žiadostí o pomoc z iných sektorov mäsa. Spravodajkyňa víta chvályhodné návrhy Komisie prispieť k zvýšeniu spotreby mäsa oviec a kôz a navrhuje, aby sa osobitná pozornosť venovala kampaniam zameraným na zvýšenie spotreby nielen tradičných výrobkov, ale aj nových porciovaných produktov, s cieľom prilákať mladších spotrebiteľov. Podpora inovácií v odvetví chovu oviec a kôz by sa mala posilniť aj prostredníctvom financovania z EÚ.

Táto forma chovu hospodárskych zvierat má nepochybný environmentálny prínos, pretože pomáha zachovať biodiverzitu a krajinu v oblastiach s prírodným znevýhodnením alebo málo úrodných oblastiach a prispieva k boju proti javom, ako sú erózia, lavíny alebo požiare. Pasenie hospodárskych zvierat zohráva neoceniteľnú úlohu v ochrane vidieka, čo spolu so zraniteľnosťou týchto sektorov odôvodňuje skutočnosť, že 22 z 28 členských štátov sa rozhodlo poskytnúť v súčasnom viacročnom finančnom rámci na chov oviec a kôz viazanú pomoc v priemernej sume 486 miliónov EUR (v priemere 12 EUR na kus) s cieľom zastaviť dlhoročný odchod pracovníkov z týchto odvetví. Táto viazaná pomoc by sa mala v rámci ďalšej reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky zachovať a prípadne posilniť.

Úroveň sebestačnosti produkcie EÚ je v súčasnosti 87 %, ale produkcia ovčieho mäsa je osobitne vystavená tlaku dovozu z určitých tretích krajín, ako sú Nový Zéland a Austrália, ktorým môže len ťažko konkurovať v kritických obdobiach obchodného kalendára (Veľká noc a Vianoce). Štruktúra vývozu Nového Zélandu sa v posledných rokoch zmenila, čo viedlo k prechodu z vývozu mrazeného mäsa na vývoz čerstvého a chladeného mäsa. V dôsledku toho odvetvie žiada, aby sa tieto zmeny zohľadnili pri rokovaní o dohode o voľnom obchode s touto krajinou prostredníctvom rozdelenia súčasnej colnej kvóty na segmenty.

V sektoroch ovčieho a kozieho mäsa na rozdiel od odvetvia chovu hovädzieho dobytka, ktoré je tranzitným sektorom a ktorému konkurujú, neexistuje medzi členskými štátmi harmonizácia v oblasti jatočných tiel, čo spolu so silnou fragmentáciou modelov výroby spôsobuje veľký nedostatok transparentnosti nahlasovaných cien. To bráni získaniu verného obrazu o situácii v týchto odvetviach v záujme prijatia podporných opatrení v čase krízy. Situáciu ešte zhoršuje napätie, ktoré vzniká z nerovnováh v potravinovom reťazci, ktoré brzdia mnohé poľnohospodárske odvetvia v Európskej únii. Na rozdiel od ovčích a kozích mliečnych výrobkov, na ktoré sa vzťahuje balík predpisov týkajúcich sa mliečnych výrobkov, nemajú sektory mäsa výhodu opatrení na úrovni EÚ, ktoré upravujú zmluvné vzťahy.

Návrhy Fóra EÚ pre ovčie mäso

Spravodajkyňa blahoželá európskemu komisárovi pre poľnohospodárstvo Philovi Hoganovi k zriadeniu Fóra EÚ pre ovčie mäso v roku 2015, ktoré slúžilo ako platforma pre diskusiu o budúcich opatreniach na podporu tohto odvetvia, a dôrazne podporuje odporúčania, ktoré uverejnilo v roku 2016. Podľa jej názoru by tieto odporúčania mali platiť aj pre kozie mäso a pre mliečne výrobky v oboch odvetviach.

Medzi opatrenia, ktoré navrhlo fórum, patrí zavedenie novej platby environmentálnej pomoci ako uznanie kľúčovej úlohy, ktorú tieto odvetvia zohrávajú pri ochrane rozsiahlych území kontinentu, ktoré trpia prírodnými znevýhodneniami. Táto pomoc by sa poskytovala oddelene nad rámec pomoci, ktorá sa už poskytuje v rámci politiky rozvoja vidieka, a bola by podmienená splnením určitých environmentálnych požiadaviek.

Na druhej strane by bolo potrebné poskytnúť väčšiu podporu mladým poľnohospodárom, najmä prostredníctvom programov pre rozvoj vidieka, spolu so zachovaním osobitných platieb poskytovaných prostredníctvom režimu priamych platieb. Dohoda o zvýšení priamej pomoci mladým ľuďom dosiahnutá v rámci rokovaní o súhrnnom nariadení je mimoriadne dôležitá v odvetviach, ako je odvetvie chovu oviec a kôz, kde je vek pracovníkov veľmi vysoký.

Odporúčania fóra zahŕňajú aj zavedenie nových propagačných opatrení zameraných predovšetkým na vnútorný trh, a to prostredníctvom kampaní s osobitným rozpočtom na tieto sektory. Komisia už na tieto návrhy pozitívne reagovala.

Fórum tiež obhajuje zriadenie strediska pre monitorovanie trhu, ktoré by sledovalo vývoj cien v rôznych článkoch dodávateľského reťazca, ako aj výrobné náklady a údaje o obchode.

Fórum sa takisto domnieva, že treba zvýšiť vyjednávaciu silu výrobcov v potravinovom reťazci, a odporúča rozšírenie ustanovení o zmluvných rokovaniach v iných poľnohospodárskych odvetviach v rámci spoločnej organizácie trhu.

Pokiaľ ide o obchodné otázky, fórum zdôrazňuje želanie výrobcov, aby boli pri obchodných rokovaniach s tretími krajinami zaradení medzi citlivé odvetvia. Obchodné toky je preto potrebné opätovne preskúmať a po brexite sa na dovoz z tretích krajín musia uplatňovať rovnaké zdravotné normy a normy na ochranu spotrebiteľa, aké musia spĺňať výrobcovia v EÚ.

Fórum sa zasadzuje za opatrenia zamerané na zjednodušenie systému elektronickej identifikácie, pričom sa má zachovať výnimka udelená zvieratám určeným priamo pre bitúnky, ale zároveň uznáva úlohu, ktorú zohráva tento nástroj zavedený po epidémii slintačky a krívačky, ktorá postihla Spojené kráľovstvo v roku 2001, pri zaručení úplnej vysledovateľnosti produktov.

Ďalší problém, ktorý fórum vznieslo, je rastúci počet útokov dravcov (vlkov, medveďov a rysov) na stáda oviec a kôz. Pripísať ho možno množeniu týchto zvierat z dôvodu ochranných opatrení stanovených v smernici o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín. V programoch rozvoja vidieka sa v súčasnosti stanovuje možnosť poskytnúť pomoc na riešenie tejto hrozby, ale vzhľadom na saturáciu týchto programov a obmedzený charakter rozpočtu druhého piliera SPP by bolo vhodné preskúmať úpravu uvedenej smernice.

Spravodajkyňa sa domnieva, že Komisia a členské štáty by sa mali vážne zaoberať odporúčaniami tohto fóra vzhľadom na pripravovanú reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

21.2.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

37

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Matt Carthy, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, James Nicholson, Maria Noichl, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Fredrick Federley, Jens Gieseke, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Ivari Padar

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Tim Aker, Stanisław Ożóg

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

37

+

ALDE

Jan Huitema, Jens Rohde

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson, Stanisław Ożóg

EFDD

Marco Zullo

ENF

Philippe Loiseau, Laurenţiu Rebega

GUE

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan

NI

Diane Dodds

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Maria Noichl, Ivari Padar, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

3

-

EFDD

Tim Aker

GUE

Stefan Eck, Anja Hazekamp

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 18. apríla 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia