Postup : 2017/2158(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0066/2018

Předložené texty :

A8-0066/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.34

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0139

ZPRÁVA     
PDF 585kWORD 64k
22.3.2018
PE 613.455v02-00 A8-0066/2018

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2016

(2017/2158(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Bart Staes

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2016

(2017/2158(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací(2), které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0068/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES(4), a zejména na článek 60 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0066/2018),

1.  uděluje absolutorium výkonnému řediteli Evropské agentury pro bezpečnost letectví za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro bezpečnost letectví, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2016

(2017/2158(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí agentury(6),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací(7), které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0068/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES(9), a zejména na článek 60 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0066/2018),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro bezpečnost letectví, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2016

(2017/2158(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0066/2018),

A.  vzhledem k tomu, že orgán příslušný k udělování absolutoria klade v souvislosti s postupem udělování absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, realizací konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným spravováním lidských zdrojů;

B.  vzhledem k tomu, že konečný rozpočet Evropské agentury pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“) podle jejího výkazu příjmů a výdajů(11) za rozpočtový rok 2016 činil 193 398 000 EUR, což představuje nárůst o 4,30 % oproti roku 2015; vzhledem k tomu, že 36 370 000 EUR z rozpočtu agentury pochází z rozpočtu Unie a 95 926 000 EUR představují příjmy z plateb a poplatků;

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky agentury za rozpočtový rok 2016 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Připomínky k legalitě a správnosti operací

1.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora činnosti v roce 2016 financované leteckým odvětvím sice vedly k deficitu ve výši 7 600 000 EUR, ale rozpočtové výsledky se během let mění a agentura měla z této kategorie činností přebytek ve výši 52 000 000 EUR; připomíná, že zakládající nařízení agentury stanoví, že výše vybraných poplatků by měla být na úrovni postačující ke krytí nákladů agentury na certifikační služby, a tudíž se v něm nehovoří o kumulovaném přebytku;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  konstatuje, že výsledkem úsilí v oblasti monitorování plnění rozpočtu v rozpočtovém roce 2016 byla míra plnění rozpočtu ve výši 99 %, což ve srovnání s rokem 2015 představuje nárůst o 1 %; dále konstatuje, že u položek na platby byla míra plnění stabilní a činila 91 %;

3.  konstatuje, že prostředky na závazky na ostatní administrativní výdaje se zvýšily o 2 140 000 EUR, tj. v absolutních číslech na 24 060 000 EUR, což představuje 16,5 % z celkového rozpočtu agentury; konstatuje, že toto zvýšení je z velké části způsobeno náklady na stěhování agentury do nových prostor ke dni 6. června 2016;

Závazky a přenos finančních prostředků

4.  konstatuje, že míra plnění rozpočtu z hlediska provádění plateb z prostředků přenesených do roku 2016 překročila 96 % (oproti 97 % v roce 2015), což bylo více než cílová hodnota Komise, která činí 95 %;

5.  konstatuje, že přenosy jsou často zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud jsou předem naplánovány a sděleny Účetnímu dvoru;

Personální politika

6.  konstatuje, že agentura v roce 2016 obsadila všechna dostupná pracovní místa schválená v jejím plánu pracovních míst, konkrétně 676 pracovních míst ve funkčních skupinách AST a AD;

7.  oceňuje soustavný přesun pracovních míst z administrativních kategorií (správa a podpora, koordinace a neutrální) do kategorie operační, konkrétně přesun 81 % pracovních míst;

8.  zdůrazňuje, že součástí personální politiky agentury by měla být rovnováha mezi pracovním a soukromým životem; bere na vědomí, že na teambuildingové, společenské a sportovní akce byly vynaloženy prostředky ve výši 176 207,54 EUR; konstatuje, že agentura uspořádala teambuildingové akce v celkovém rozsahu 14,5 dne; konstatuje, že průměrná délka pracovní neschopnosti z důvodu nemoci činí 8 dnů na jednoho zaměstnance;

9.  připomíná, že agentura již zavedla postupy pro prevenci a potírání psychického a sexuálního obtěžování; navrhuje uspořádat školicí a informační akce s cílem zvýšit povědomí zaměstnanců o této problematice; konstatuje, že v roce 2016 nebyl ohlášen žádný případ obtěžování;

10.  oceňuje, že agentura v roce 2016 neobdržela žádné stížnosti, nebyly proti ní podány žádné žaloby ani nebyly hlášeny problematické případy týkající se náboru nebo propouštění zaměstnanců;

11.  konstatuje, že agentura – aby se vyrovnala s výzvami v leteckém průmyslu – rozhodla zavést duální kariérní systém, který má zajistit udržení a růst kompetencí, jež vyžaduje evropská strategie pro bezpečnost letectví; s potěšením očekává provádění tohoto nového kariérního systému v následujících letech až do dosažení jeho plné vyspělosti; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podávala zprávy o výsledcích tohoto nového kariérního systému;

12.  s uspokojením bere na vědomí novou iniciativu, jejímž cílem je nábor mladých nadaných pracovníků přímo z vysokých škol (tzv. Junior Qualification Programme); konstatuje, že cílem tohoto pilotního projektu je získat pro agenturu odbornost čerstvých absolventů s vysokou úrovní akademické kvalifikace a vybudovat tak zdroj nadaných lidí pro technické oblasti, v nichž je agentura činná;

13.  vítá skutečnost, že agentura postupně měnila svůj přístup k přijímání zaměstnanců od reaktivního (zjišťování potřeb v souvislosti s obsazováním uvolněných míst, automatické nahrazování zaměstnanců, kteří odešli) na proaktivní (plánování předem, stanovování priorit a přesuny pracovních míst, harmonizace potřeb v oblasti lidských zdrojů s celkovými strategickými cíli);

14.  vyjadřuje politování nad nerovnoměrným zastoupením mužů a žen ve správní radě agentury (78 % ku 22 %) bere na vědomí informaci agentury, že zástupce jmenují přímo a nezávisle členské státy a dotčené odvětví, a proto agentura nemá na tento aspekt žádný vliv; se znepokojením konstatuje, že s ohledem na počet všech pracovních míst obsazených ke dni 31. prosince 2016 nebyla dosažena genderová vyváženost, neboť 34 % zaměstnanců představovaly ženy a 66 % muži; dále lituje, že všech pět vysokých manažerských pozic bylo obsazeno pracovníky téhož pohlaví; vyzývá agenturu, aby tuto nevyváženost co nejdříve řešila na všech úrovních;

Veřejné zakázky

15.  konstatuje, že v roce 2016 agentura spravovala více než 40 zadávacích řízení v hodnotě přesahující 60 000 EUR; kromě toho konstatuje, že uzavřela přibližně 400 konkrétních smluv na základě rámcových smluv a 150 zakázek nízké hodnoty;

16.  vítá nápravná opatření, která byla přijata ke zlepšení celkového plánování veřejných zakázek v agentuře, například podepsání dohod o úrovni služeb s operačními útvary, školení osob pověřených řízením zakázek a zvyšování povědomí s cílem omezit prodlevy i neplánovaná řízení;

Prevence a řešení střetů zájmů, transparentnost a demokracie

17.  bere na vědomí, že agentura v listopadu 2014 přijala strategii boje proti podvodům, aby zvýšila účinnou prevenci a odhalování podvodů, a vypracovala příslušná protiopatření; konstatuje, že ke konci roku 2016 byly dokončeny všechny plánované akce, zejména odborné školení pro nejméně 80 % zaměstnanců;

18.  konstatuje, že agentura stanovila a uplatňovala interní pravidla pro whistleblowing;

19.  domnívá se, že je třeba vytvořit nezávislý orgán pro zveřejňování, poradenství a přezkoumávání s dostatečnými rozpočtovými zdroji, který by whistleblowerům pomáhal využívat vhodné kanály pro zveřejňování informací o možných nesrovnalostech poškozujících finanční zájmy Unie, chránil je před odhalením identity a nabízel jim potřebnou podporu a poradenství;

20.  konstatuje, že agentura v roce 2016 vypracovala zvláštní kodex chování pro externí odborníky podporující činnost agentury, včetně politiky v oblasti střetů zájmů a prohlášení o tom, že dotčení pracovníci vzali kodex chování na vědomí;

21.  bere na vědomí, že agentura v současné době provádí revizi své personální „politiky nestrannosti a nezávislosti: prevence a zmírňování střetů zájmů“, aby dále zlepšila interní proces vyplňování, posuzování a aktualizace prohlášení o zájmech; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podávala zprávy o dosaženém pokroku;

22.  vítá, že agentura na své webové stránce zveřejnila prohlášení o neexistenci střetů zájmů a životopisy členů své správní rady, přičemž zohlednila připomínky Parlamentu;

Hlavní dosažené výsledky

23.  vítá výsledky, které agentura označila za své tři hlavní úspěchy v roce 2016, konkrétně že:

–  byl proveden akční plán Germanwings: agentura navrhla opatření týkající se leteckého provozu a zdravotního stavu posádek letadel, jakož i pracovní dokument o dosažení rovnováhy mezi důvěrností údajů pacienta a veřejnou bezpečností;

–  bylo vystaveno více než 3 000 osvědčení včetně osmnácti nových typových osvědčení;

–  v úzké spolupráci s Komisí (GŘ MOVE a GŘ HOME) byl vyvinut systém upozornění na konfliktní oblasti, který reaguje na novou oblast činnosti;

Interní audity

24.  konstatuje, že útvar interního auditu Komise (dále jen „útvar IAS“) provedl v roce 2016 dvě auditní zakázky, v nichž posoudil koncepci a účinné a efektivní provádění systémů řízení a vnitřní kontroly v případě činností týkajících se tvorby předpisů a evropského plánu pro bezpečnost letectví (EPAS); s uspokojením konstatuje, že útvar IAS během auditu tvorby předpisů neuvedl žádná zjištění klasifikovaná jako „zásadní“ nebo „velmi důležitá“;

25.  konstatuje, že oddělení interního auditu (dále jen „oddělení IAC“) provedlo v rámci celé agentury v roce 2016 tři auditní ověřovací zakázky, včetně ověření účetnictví sociálního výboru, uspořádání letového provozu / letových navigačních služeb a letišť a řízení misí; poukazuje na to, že hlavní doporučení vyplývající z auditů oddělení IAC v roce 2016 měla být provedena v roce 2017; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podala zprávy o jejich provedení;

Interní kontrola

26.  konstatuje, že normy interní kontroly agentury zahrnují 16 norem interní kontroly Evropské komise i mezinárodní normy jakosti (ISO 9001), což znamená 24 norem pro řízení agentury EASA; konstatuje, že správní rada tyto normy v roce 2016 revidovala a přijala, aby je sladila s nejnovějším zněním norem ISO 9001: 2015;

27.  konstatuje, že v roce 2016 provedla agentura výroční hodnocení „norem řízení agentury EASA“, které zahrnují jak normy interní kontroly, tak normy mezinárodních normalizačních organizací; bere na vědomí, že podle závěru hodnocení je systém řízení agentury v souladu s normami řízení, a to díky silnému systému monitorování, který byl zaveden jak na řídicí, tak na procesní úrovni; připomíná, že byla identifikována možná zlepšení, pokud jde o kontinuitu činností; bere na vědomí informaci agentury, že se druhým rokem připravuje projekt řízení kontinuity činností, u něhož byla provedena všechna posouzení dopadů na činnost agentury a je dokončena většina plánů kontinuity činností pro určené zásadní procesy;

28.  vítá evropský plán bezpečnosti letecké dopravy vypracovaný agenturou na období 2018–2022, který má poskytnout transparentní rámec pro bezpečnost letecké dopravy a identifikovat hlavní rizika a opatření, která je nutná přijmout; dále vyzývá členské státy, aby vypracovaly a prováděly programy zvýšené bezpečnosti a sdílely osvědčené postupy;

29.  bere na vědomí, že v průběhu roku 2016 bylo provedeno 18 kontrol ex post, mezi nimi roční následná kontrola příspěvků na vzdělání, proplácení služebních cest externích odborníků, dokončených zadávacích řízeních a náhrad výdajů na služební cesty; vítá skutečnost, že celkově byly všechny ověřené transakce legální a správné;

Ostatní připomínky

30.  s uspokojením konstatuje, že agentura v roce 2016 dokončila stěhování do nových prostor navržených speciálně pro její účely, aniž by to jakkoli narušilo její činnost;

31.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora agentura v letech 2014 až 2016 vynaložila 9 400 000 EUR (oproti 4 400 000 EUR v roce 2016) ze svého kumulovaného přebytku na financování nákladů ve výši 12 400 000 EUR na renovaci a stěhování v souvislosti s přesídlením do nové budovy; konstatuje, že Komise přispěla na tento účel z rozpočtu Unie částkou 3 000 000 EUR; kromě toho konstatuje, že toto rozdělení financování mezi dotčené odvětví a Unii bylo v souladu se standardní metodikou agentury pro krytí nákladů a většina prací spojených se stěhováním tak byla financována z příspěvků odváděných tímto odvětvím;

32.  bere na vědomí, že agentura má v úmyslu změnit své finanční nařízení i nařízení o poplatcích a platbách s cílem lépe formálně upravit zacházení s kumulovaným přebytkem; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podávala zprávy o této revizi;

33.  zdůrazňuje, že pokud jde o sídlo agentury, mezi agenturou a hostitelským členským státem byla finalizována dohoda o sídle, která vstoupila v platnost dne 17. srpna 2017;

34.  upozorňuje na to, že podle zprávy Účetního dvora byl rozpočet agentury na rok 2016 financován ze 70 % z poplatků leteckého průmyslu a ze 30 % z prostředků Unie; zdůrazňuje, že v budoucnu se pravděpodobně sníží příjmy agentury v důsledku rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Unie, což by mohlo mít značný dopad na její plán činnosti; oceňuje, že vznikla pracovní skupina pověřená posouzením této otázky, která již vypracovala první analýzu potenciálních rizik a dopadů brexitu; vyzývá agenturu, aby úzce spolupracovala s ostatními orgány EU a zejména Komisí při jednáních o brexitu, aby byla dostatečně připravená minimalizovat jakékoli negativní provozní nebo finanční dopady, které se mohou objevit; navrhuje, aby agentura zavčas představila výsledky této pracovní skupiny Evropskému parlamentu;

35.  znovu upozorňuje na to, že revize nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008(12) počítá s rozšířením působnosti a pravomocí agentury a že v této souvislosti je třeba při udělování nových pravomocí plně zohlednit úlohu nových technologií, jako jsou např. systémy dálkově řízených letadel (RPAS); zdůrazňuje, že je důležité agentuře přidělit dostatečné prostředky, aby mohla úspěšně plnit nové povinnosti, a odpovídající počet kvalifikovaných zaměstnanců pro dodatečné úkoly;

36.  doufá, že bude urychlen vstup evropského nařízení o dronech v platnost; připomíná, že agentura hraje klíčovou úlohu při zajišťování maximální úrovně bezpečnosti letectví v celé Evropě; zdůrazňuje, že má-li agentura v souvislosti s rychle se rozvíjejícím odvětvím civilního letectví (jak o tom svědčí stále rozšířenější používání dronů) úspěšně plnit své regulatorní a výkonné úkoly v oblasti bezpečnosti a ochrany životního prostředí, měly by jí být poskytnuty nezbytné finanční, materiální a lidské zdroje, aniž by však byla oslabena její nezávislost a nestrannost;

37.  vítá politickou dohodu o revizi společných pravidel v oblasti civilního letectví a zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví(13), jak se dohodly Parlament, Rada a Komise v listopadu 2017; naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby poskytly zdroje nutné k výkonu nových a posílených pravomocí, jež se mimo jiné týkají rizik pro civilní letectví, která vyplývají z oblastí konfliktů, dále témat souvisejících s životním prostředím a certifikace a registrace bezpilotních letounů;

38.  vítá aktivní roli agentury, pokud jde o výzvu k předkládání návrhů v rámci programu Horizont 2020; naléhavě vyzývá agenturu, aby zůstala aktivní v oblasti výzkumu a vývoje;

o

o o

39.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne ... 2018(14) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

20.2.2018

STANOVISKO Výboru pro dopravu a cestovní ruch

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) na rozpočtový rok 2016

(2017/2158(DEC))

Zpravodaj: Jakop Dalunde

NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1.  vítá závěr Účetního dvora, že účetní závěrka Evropské agentury pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“) za rozpočtový rok 2016 je ve všech podstatných ohledech legální a správná;

2.  bere na vědomí, že roční rozpočet agentury na rok 2016 činil 193,4 milionu EUR, z čehož 36,4 milionu EUR pocházelo z dotací EU, 95,9 milionu EUR z poplatků a plateb a 2,1 milionu EUR z příspěvků třetích zemí; je potěšen tím, že agentura dosáhla historicky nejvyšší míry plnění rozpočtu – 99 %; bere na vědomí, že z hlediska rozpočtu agentura ukončila rok 2016 ztrátou ve výši 9,3 milionu EUR, z čehož 1,6 milionu EUR se týká činností pokrytých z příspěvků EU a 7,7 milionu EUR činností pokrytých z poplatků a plateb; dále bere na vědomí, že agentura provedla odpočet schodku ve výši 7,7 milionu EUR z kumulovaného přebytku, který se tak snížil z 59,9 milionu EUR na 52,3 milionu EUR, a očekává od Komise pokyny týkající se ztráty související s dotacemi ve výši 1,6 milionu EUR;

3.  bere na vědomí, že z částky ve výši 6,8 milionu EUR přenesené do roku 2016 bylo zaplaceno 96 %, což je více než cílová hodnota Komise, která činí 95 %; částka přenesená z roku 2016 do roku 2017 činila 81,5 milionu EUR a byla tvořena automaticky přenesenou částkou ve výši 9,2 milionu EUR a částkou ve výši 72,3 milionu EUR týkající se certifikačních činností, na níž je pohlíženo jako na účelově vázané příjmy;

4.  bere na vědomí, že v průběhu roku 2016 bylo provedeno 18 kontrol ex post, mezi nimi roční následná kontrola příspěvků na vzdělání, proplácení služebních cest externích odborníků, dokončených zadávacích řízeních a náhrad výdajů na služební cesty; vítá skutečnost, že celkově byly všechny ověřené transakce legální a správné;

5.  znovu opakuje, že je nutné zajistit nezávislost zaměstnanců agentury a externích odborníků; v této souvislosti vítá stávající úsilí o zajištění řádné prevence a řešení střetů zájmů, při zohlednění připomínek Parlamentu; bere na vědomí, že agentura poskytla svým zaměstnancům odpovídající odbornou přípravu, vede rejstřík střetů zájmů a pokračuje v revizi své „politiky nestrannosti a nezávislosti: předcházení a zmírňování střetů zájmů“ s cílem dále zlepšit vnitřní proces vyplňování, revize a aktualizace prohlášení o zájmech zaměstnanců agentury; vítá skutečnost, že více než 80 % zaměstnanců agentury EASA absolvovalo do konce roku 2016 školení zaměřené na boj proti podvodům, a vybízí agenturu, aby si stanovila za cíl vyškolit v tomto ohledu 100 % svých zaměstnanců; rovněž bere na vědomí, že agentura vypracovala kodex chování, včetně politiky pro předcházení střetům zájmů a prohlášení o zájmech, pro externí odborníky, kteří agentuře poskytují služby, a že tento kodex chování napomohl zlepšit kvalitu práce agentury a zajistit lepší řízení jejích úkolů;

6.  bere na vědomí výsledek třetí srovnávací analýzy pracovních míst v agentuře, která ukázala, že 12,5 % pracovních míst je vyhrazeno na administrativní podporu a koordinaci, 81,0 % na operační úkoly a 6,4 % na neutrální (finanční/kontrolní a lingvistické) úkoly; je potěšen tím, že do výroční zprávy za rok 2016 bylo zařazeno rozdělení pracovních míst podle kategorií, sektorů a zdroje financování jejich činnosti (poplatky a platby vs. unijní dotace), z něhož vyplývá, že 60,4 % pracovních míst, včetně 50,1 % operačních pracovních míst, je financováno z poplatků a plateb a 33,8 % pracovních míst je financováno z unijních dotací; konstatuje, že agentura již druhý rok po sobě dosáhla plného obsazení všech pracovních míst v souladu s plánem pracovních míst; všímá si, že v tomto plánu pracovních míst existuje rozpor, neboť v rozpočtu EU byla schválena jiná místa AD a AST, než byla ve skutečnosti obsazena, a vyzývá agenturu, aby tuto nesrovnalost odstranila;

7.  opakuje, že revize nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008(15) počítá s rozšířením oblasti působnosti agentury a že v této souvislosti je třeba při udělování nových pravomocí plně zohlednit úlohu nových technologií, jako jsou např. systémy dálkově řízených letadel (RPAS); zdůrazňuje, že je důležité agentuře přidělit dostatečné prostředky, aby mohla úspěšně plnit tyto nové povinnosti, a odpovídající počet kvalifikovaných zaměstnanců, aby mohla plnit další úkoly;

8.  doufá, že bude urychlen vstup v platnost evropského nařízení o dronech; připomíná, že agentura hraje klíčovou úlohu při zajišťování maximální úrovně bezpečnosti letectví v celé Evropě; zdůrazňuje, že má-li agentura – v souvislosti s rychle se rozvíjejícím odvětvím civilního letectví, jak o tom svědčí stále rozšířenější používání dronů – úspěšně plnit své regulatorní a exekutivní úkoly v oblasti bezpečnosti a ochrany životního prostředí, aniž by byla oslabena její nezávislost a nestrannost, měly by jí být poskytnuty nezbytné finanční, materiální a lidské zdroje;

9.  vítá politickou dohodu o revizi společných pravidel v oblasti civilního letectví a zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví(16) na základě shody dosažené Parlamentem, Radou a Komisí v listopadu 2017; naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby poskytly zdroje nutné k výkonu nových a posílených pravomocí, jež se mimo jiné týkají rizik pro civilní letectví, která vyplývají z oblastí konfliktů, dále témat souvisejících s životním prostředím a certifikace a registrace bezpilotních letounů;

10.  vítá aktivní roli agentury, pokud jde o výzvu k předkládání návrhů v rámci programu Horizont 2020; naléhavě vyzývá agenturu, aby zůstala aktivní v oblasti výzkumu a vývoje;

11.  podporuje zřízení pracovní skupiny, která by se zabývala potenciálními riziky a dopadem brexitu; doporučuje agentuře, aby v této záležitosti úzce spolupracovala s ostatními evropskými orgány a institucemi; navrhuje, aby agentura následně představila výsledky práce této pracovní skupiny Evropskému parlamentu;

12.  bere na vědomí, že v prosinci 2016 byla mezi agenturou a německou vládou konečně podepsána dohoda o sídle EASA; vítá přestěhování do nových, speciálně navržených prostor v roce 2016; bere na vědomí, že na pokrytí nákladů na modernizaci a stěhování spojených s přesunem do nové budovy agentura v období 2014–2016 vynaložila 9,4 milionu EUR (v roce 2016 celkem 4,4 milionu EUR) z kumulovaného přebytku a 3 miliony EUR z dotací EU;

13.  navrhuje, aby Parlament udělil výkonnému řediteli agentury absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2016.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

20.2.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

40

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Maria Grapini, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Rolandas Paksas, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Olle Ludvigsson

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

40

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

Jill Seymour

1

0

ENF

Marie-Christine Arnautu

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 68.

(2)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 68.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 68.

(7)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 68.

(8)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Úř. věst. C 333, 9.9.2016, s. 16.

(12)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1).

(13)

Nařízení COM(2015)0613: Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se ruší nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008.

(14)

Přijaté texty, P8_TA-PROV(2018)0000.

(15)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1).

(16)

Nařízení COM(2015)0613: Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se ruší nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008.

Poslední aktualizace: 11. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí