Menetlus : 2017/2158(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0066/2018

Esitatud tekstid :

A8-0066/2018

Arutelud :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hääletused :

PV 18/04/2018 - 12.34

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0139

RAPORT     
PDF 400kWORD 64k
22.3.2018
PE 613.455v02-00 A8-0066/2018

Euroopa Lennundusohutusameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2158(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Bart Staes

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Lennundusohutusameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2158(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Lennundusohutusameti 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Lennundusohutusameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8-0068/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari 2008. aasta määrust (EÜ) nr 216/2008 (mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus (EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ)(4), eriti selle artiklit 60,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0066/2018),

1.  annab heakskiidu Euroopa Lennundusohutusameti tegevdirektori tegevusele ameti 2016. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Lennundusohutusameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Lennundusohutusameti 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2017/2158(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Lennundusohutusameti 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Lennundusohutusameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(6),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(7) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8-0068/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(8), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari 2008. aasta määrust (EÜ) nr 216/2008 (mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus (EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ)(9), eriti selle artiklit 60,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(10), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0066/2018),

1.  annab heakskiidu Euroopa Lennundusohutusameti 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Lennundusohutusameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Lennundusohutusameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2017/2158(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Lennundusohutusameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0066/2018),

A.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames rõhutab eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon, et eriti oluline on veelgi tugevdada liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust, suurendades läbipaistvust ja aruandekohustust ning rakendades tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet ning personalijuhtimise head tava;

B.  arvestades, et Euroopa Lennundusohutusameti (edaspidi „amet“) tulude ja kulude kalkulatsiooni(11) kohaselt oli ameti 2016. aasta lõplik eelarve 193 398 000 eurot, mis tähendab 2015. aastaga võrreldes 4,30 % suurust kasvu; arvestades, et ameti eelarve koosneb 36 370 000 euro ulatuses liidu eelarvest eraldatud vahenditest ning 95 926 000 eurot on saadud teenustasudest ja lõivudest;

C.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes ameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et ameti raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Kommentaarid tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

1.  märgib kontrollikoja aruande põhjal, et kuigi 2016. aasta lennundustööstuse rahastatud tegevuse tulemuseks oli 7 600 000 euro suurune eelarvepuudujääk, varieeruvad eelarve tulemused aastate kaupa ning ametil on tekkinud selle kategooria tegevustest 52 000 000 euro suurune ülejääk; tuletab meelde, et ameti asutamismääruses sätestatakse, et lennundustööstuse teenustasud peaksid katma ameti asjaomase sertifitseerimistegevusega seotud kulud ning seega puuduvad määruses sätted kumuleerunud ülejäägi kohta;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

2.  märgib, et 2016. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 99 %, mis oli 2015. aastaga võrreldes 1 % võrra kõrgem; märgib peale selle, et maksete assigneeringute täitmise määr püsis muutumatult 91 % juures;

3.  märgib, et muude halduskulude kohustused suurenesid 2 140 000 euro võrra 24 060 000 euroni, mis moodustas ameti üldeelarvest 16,5 %; märgib, et kulud suurenesid peamiselt ameti kolimise tõttu uutesse ruumidesse 6. juunil 2016;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

4.  märgib, et eelarve täitmise määr seoses 2016. aastasse üle kantud summade alusel tehtud maksetega oli üle 96 % (2015. aastal 97 %), mis ületab komisjoni seatud sihttaset 95 %;

5.  märgib, et ülekandmine on sageli osaliselt või täielikult põhjendatud, sest ametite rakenduskavad on mitmeaastased, ning see ei näita tingimata probleeme eelarve planeerimisel ja täitmisel, samuti ei ole see alati vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega, seda eriti sel juhul, kui assigneeringute ülekandmist kavandatakse eelnevalt ja sellest antakse kontrollikojale teada;

Personalipoliitika

6.  märgib, et amet täitis 2016. aastal kõik ametikohtade loetelus lubatud ametikohad, nimelt 676 AST ja AD ametikohta;

7.  peab kiiduväärseks ametikohtade jätkuvat üleviimist halduskategooriatest (haldus ja tugi, koordineerimine ja neutraalsed ülesanded) põhitegevusega seotud kategooriatesse, nimelt 81 % ametikohtadest;

8.  rõhutab, et töö- ja eraelu tasakaal peaks olema ameti personalipoliitika osa; märgib, et meeskonnakoolitustele ning sotsiaal- ja sporditegevusele kulutatud eelarve oli 176 207,54 eurot; märgib, et amet korraldas meeskonnatöö koolitusi kokku 14,5 päeva; märgib, et keskmine haiguspuhkus on 8 päeva töötaja kohta;

9.  tuletab meelde, et amet juba kehtestas psühholoogilist ja seksuaalset ahistamist käsitlevad menetlused; teeb ettepaneku korraldada töötajate teadlikkuse suurendamiseks koolitusi ja teabeüritusi; märgib, et 2016. aastal ei teatatud ühestki juhtumist;

10.  väljendab heameelt selle üle, et 2016. aastal ei olnud ametil vaja tegeleda kaebuste, kohtuvaidluste ega teadetega juhtumitest, mis on seotud töötajate töölevõtmise või töölt vabastamisega;

11.  täheldab, et amet otsustas lennundustööstuse probleemidega toimetulekuks kasutada topeltkarjääri süsteemi, mille eesmärk on säilitada ja suurendada Euroopa lennundusstrateegias nõutavaid pädevusi; ootab selle uue karjäärisüsteemi rakendamist lähiaastatel ja selle jõudmist täieliku küpsuseni; palub, et amet teavitaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni selle uue karjäärisüsteemi tulemustest;

12.  märgib rahuloluga uue algatuse käivitamist, mille eesmärk on andekate noorte värbamine otse ülikoolidest („Junior Qualification Programm”); märgib, et selle katseprojekti eesmärk on kasutada kõrge akadeemilise kvalifikatsiooniga hiljutiste kõrgkooli lõpetanute oskusteavet, et luua ameti tehniliste valdkondade ametikohtade jaoks talendivõrgustik;

13.  väljendab heameelt selle üle, et amet on töölevõtmispoliitikat järk-järgult muutnud, sest kui enne keskenduti täitmata ametikohtade kindlakstegemisele ja töötaja lahkumisel automaatselt uue töötaja töölevõtmisele, siis nüüd toimitakse ennetavalt (kavandamine, prioriteetide seadmine ja ümberpaigutamine ning ressursside kooskõlla viimine üldiste strateegiliste eesmärkidega);

14.  peab kahetsusväärseks, et ameti haldusnõukogu liikmete hulgas valitseb sooline tasakaalustamatus, mis väljendub suhtes 78 % : 22 %; võtab ameti esitatud andmetele tuginedes teadmiseks, et liikmesriigid ja tööstussektor nimetavad esindajad otse ja sõltumatult ning seega ei ole nad ameti kontrolli all; märgib murelikult, et 31. detsembri 2016. aasta seisuga ei olnud kõigi täidetud ametikohtade jaotus sooliselt tasakaalus, sest naisi oli 34 % ja mehi 66 %; peab lisaks kahetsusväärseks, et kõik viis kõrgema juhtkonna ametikohta olid täidetud samast soost isikutega; palub ametil selle tasakaalustamatuse probleemiga kõikidel tasanditel kiiremas korras tegeleda ja see kaotada;

Hanked

15.  märgib, et 2016. aastal haldas amet üle 40 hankemenetluse, mille väärtus ületab 60 000 eurot; märgib peale selle, et raamlepingute alusel sõlmiti ligikaudu 400 erilepingut ja 150 madala maksumusega lepingut;

16.  väljendab heameelt parandusmeetmete üle, mida on võetud ameti üldise hangete kavandamise parandamiseks, näiteks teenustaseme kokkulepete allkirjastamine operatiivtalitustega, lepinguhaldurite koolitamine ja teadlikkuse suurendamine viivituste ja planeerimata menetluste vähendamiseks;

Huvide konflikti ärahoidmine ja ohjamine, läbipaistvus ning demokraatia

17.  võtab teadmiseks, et amet võttis 2014. aasta novembris vastu pettusevastase võitluse strateegia, et tõhustada pettuste tõhusat ennetamist ja tuvastamist ning töötada välja vastumeetmed; märgib, et kõik kavandatud meetmed, eelkõige koolituskursuste korraldamine vähemalt 80 % töötajatele, on 2016. aasta lõpus lõpule viidud;

18.  märgib, et amet kehtestas rikkumisest teatamise kohta sise-eeskirjad ja rakendab neid;

19.  osutab vajadusele luua piisavate eelarvevahenditega sõltumatu avalikustamis-, nõustamis- ja suunamisasutus, et aidata rikkumisest teatajail kasutada õigeid kanaleid võimalikest liidu finantshuve kahjustavatest õigusnormide rikkumistest teatamiseks, kaitstes samal ajal nende konfidentsiaalsust ja pakkudes vajalikku toetust ja nõu;

20.  märgib, et 2016. aastal koostas amet oma tööd toetavatele välisekspertidele mõeldud käitumisjuhendi, sh huvide konflikti poliitika ja kinnituse käitumisjuhendi kättesaamise kohta;

21.  võtab ameti esitatud teabe põhjal teadmiseks, et amet vaatab praegu läbi oma personalipoliitika dokumenti „Erapooletuse ja sõltumatuse poliitika: huvikonfliktide ärahoidmine ja leevendamine“, et veelgi parandada ameti töötajate huvide deklaratsioonide täitmise, läbivaatamise ja ajakohastamise protsessi; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selles valdkonnas tehtud edusammudest aru;

22.  väljendab heameelt asjaolu üle, et amet avaldas haldusnõukogu liikmete huvikonfliktide puudumise deklaratsioonid ja elulookirjeldused oma veebisaidil, võttes arvesse Euroopa Parlamendi märkusi;

Peamised saavutused

23.  tunneb heameelt kolme peamise saavutuse üle, mille amet oma 2016. aasta tegevuses välja tõi, nimelt:

–  Germanwingsi tegevuskava viidi ellu: amet pakkus välja meetmeid lennutegevuse ja õhusõidukite meeskonna tervisekontrolli valdkonnas ning esitas töödokumendi patsiendiga seotud konfidentsiaalsusnõude ja avaliku ohutuse tasakaalustamise küsimuse kohta;

–  väljastati rohkem kui 3 000 sertifikaati, sealhulgas 18 uut tüübisertifikaati;

–  tihedas koostöös komisjoniga (liikuvuse ja transpordi peadirektoraat ning rände ja siseasjade peadirektoraat) töötati välja konfliktipiirkonna hoiatussüsteem, mis vastab uuele tegevusvaldkonnale;

Siseauditid

24.  märgib, et komisjoni siseauditi talitus (IAS) viis 2016. aastal läbi kaks kontrolli, mille käigus hinnati eeskirjade koostamise juhtimis- ja sisekontrollisüsteemide kavandamist ning tulemuslikku ja tõhusat rakendamist ning lennundusohutuse Euroopa tegevuskava meetmeid; märgib rahuloluga, et eeskirjade koostamist käsitleva auditi põhjal ei andnud siseauditi talitus ühtegi kriitilise tähtsusega või väga olulist soovitust;

25.  märgib, et siseauditi üksus korraldas 2016. aastal ametis kolm kindluse andmise menetlust, mis hõlmasid sotsiaalkomitee raamatupidamisaruandeid, lennuliikluse korraldamist/aeronavigatsiooniteenuseid ja lennuvälju ning lähetuste korraldamist; juhib tähelepanu sellele, et peamised soovitused, mille siseauditi üksus 2016. aasta auditite tulemusel andis, tuli ellu viia 2017. aastal; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile nende rakendamise kohta aru;

Sisekontroll

26.  märgib, et ameti sisekontrolli standardid hõlmavad nii Euroopa Komisjoni 16 sisekontrollistandardit kui ka rahvusvahelisi kvaliteedistandardeid (ISO 9001), mis moodustavad 24 EASA juhtimisstandardit; märgib, et haldusnõukogu vaatas need standardid läbi ja võttis need vastu 2016. aastal, et viia need kooskõlla ISO 9001:2015 standardite uusima versiooniga;

27.  märgib, et amet viis 2016. aastal läbi iga-aastase EASA juhtimisstandardite hindamise, mis hõlmab nii sisekontrollistandardeid kui ka ISO standardeid; märgib, et hindamise käigus tehti kindlaks, et tänu töökindlale järelevalvesüsteemile, mis on kasutusele võetud nii juhtimise kui ka protsesside tasandil, on ameti juhtimissüsteem juhtimisstandarditega kooskõlas; märgib, et tuvastati, et talitluspidevust on võimalik parandada; võtab ameti andmetele tuginedes teadmiseks, et talitluspidevuse juhtimise projekti arendatakse teist aastat, kusjuures tehtud on kõik tegevusele avalduva mõju hindamised ning kriitilise tähtsusega protsesside puhul on enamik talitluspidevuse kavasid juba lõpetatud;

28.  tunneb heameelt ameti lennundusohutuse Euroopa tegevuskava (2018–2022) üle, mille eesmärk on tagada läbipaistev lennundusohutuse raamistik, tuvastada peamised riskid ja määrata kindlaks võetavad meetmed; kutsub ühtlasi liikmesriike üles töötama välja ja rakendama suurema ohutuse programme ja jagama parimaid tavasid;

29.  märgib, et 2016. aastal teostati 18 järelkontrolli, mis hõlmasid iga-aastaste koolituskulude järelmaksete, välisekspertide lähetushüvitiste, lõpetatud hankemenetluste ning lähetuskulude hüvitamise valdkondi; väljendab heameelt asjaolu üle, et kõik kontrollitud tehingud olid seaduslikud ja korrektsed;

Muud kommentaarid

30.  võtab rahuloluga teadmiseks, et amet viis 2016. aasta jooksul lõpule kolimise uutesse, konkreetseks otstarbeks ettenähtud ruumidesse ilma tegevust katkestamata;

31.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt kulutas amet ajavahemikul 2014–2016 9 400 000 eurot (võrreldes 4 400 000 euroga 2016. aastal) oma kumuleerunud ülejäägist ameti uue hoone remondi ja sinna kolimise kulude rahastamise (12 400 000 eurot) katteks; märgib, et komisjon eraldas ELi eelarvest selleks otstarbeks 3 000 000 eurot; märgib lisaks, et rahastamise jagunemine lennundustööstuse ja liidu vahel on kooskõlas ameti kasutatava standardse kulude jaotamise metoodikaga ning selle tulemusena rahastati need tööd peamiselt tööstuse teenustasudest;

32.  võtab ameti esitatud teabe põhjal teadmiseks, et ta kavatseb muuta nii oma finantseeskirju kui ka teenustasude ja lõivude eeskirju, et kumuleerunud ülejäägi käsitlemist paremini sõnastada; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile sellest muutmisest aru;

33.  rõhutab seoses ameti asukohaga, et asukohaleping ameti ja vastuvõtva liikmesriigi vahel on viimistletud ja see jõustus 17. augustil 2017;

34.  tõstab esile, et kontrollikoja aruande kohaselt rahastati ameti 2016. aasta eelarvet 70 % ulatuses lennundustööstuse teenustasudest ning 30 % ulatuses ELi vahenditest; rõhutab, et Ühendkuningriigi otsus EList välja astuda vähendab tõenäoliselt tulevikus ameti eelarvet ning see võib avaldada märkimisväärset mõju ameti tegevusplaanile; väljendab heameelt selle üle, et kõnealuse küsimusega tegelemiseks loodi töörühm, kes on juba teinud Brexiti võimalike riskide ja mõju esmase analüüsi; kutsub ametit üles tegema Brexiti läbirääkimiste valdkonnas tihedat koostööd teiste Euroopa institutsioonide ja eelkõige komisjoniga, et valmistuda piisavalt mis tahes kahjuliku tegevusliku ja finantsmõju minimeerimiseks; palub, et amet esitaks Euroopa Parlamendile aegsasti töörühma töö tulemused;

35.  kordab, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 216/2008(12) muutmisega nähakse ette ameti pädevusvaldkonna laiendamine ja et uute volituste andmisel tuleb täielikult arvesse võtta uue tehnoloogia, näiteks kaugjuhitavate õhusõidukite süsteemide rolli; rõhutab, kui oluline on eraldada ametile piisavalt rahalisi vahendeid, et tagada nende uute vastutusalade edukas ülevõtmine ja ka piisav vajaliku kvalifikatsiooniga töötajate arv lisaülesannete täitmiseks;

36.  loodab, et droone käsitlevate ELi eeskirjade jõustamist kiirendatakse; rõhutab, et ametil on kogu Euroopas maksimaalse lennundusohutuse tagamisel väga suur roll; rõhutab, et võttes arvesse tsiviillennundussektori kiiret arengut, mida muu hulgas näitab aina laiemalt leviv droonide kasutamine, tuleks ametile anda rahalised, materiaalsed ja inimressursid, mida ta vajab ohutuse ja keskkonnakaitse valdkonnas täidesaatvate ja reguleerivate ülesannete edukaks täitmiseks, seadmata ohtu oma sõltumatust ja erapooletust;

37.  tunneb heameelt selle üle, et 2017. aasta novembris saavutasid Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon poliitilise kokkulepe, et tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju muudetakse ja luuakse Euroopa Liidu Lennundusohutusamet(13); nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid eraldaksid vahendid, mida on vaja uute ja mahukamate ülesannete täitmiseks, mille hulka kuuluvad ohud, mida tsiviillennundusele tekitavad konfliktipiirkonnad, keskkonnaküsimused ning mehitamata õhusõidukite sertifitseerimine ja registreerimine;

38.  väljendab heameelt selle üle, et amet on olnud programmi „Horisont 2020“ raames korraldatud projektikonkurssidel aktiivne; nõuab tungivalt, et amet oleks teadus- ja arendustegevuse valdkonnas aktiivne ka edaspidi;

o

o o

39.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma ... 2018. aasta resolutsioonile(14) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

20.2.2018

TRANSPORDI- JA TURISMIKOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Lennundusohutusameti (EASA) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2158(DEC))

Arvamuse koostaja: Jakop Dalunde

ETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  väljendab heameelt selle üle, et kontrollikoja hinnangul on Euroopa Lennundusohutuse Ameti (edaspidi „amet“) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes aspektides seaduslik ja korrektne;

2.  märgib, et ameti 2016. aasta eelarve oli 193,4 miljonit eurot, millest 36,4 miljonit eurot tuli ELi toetustest, 95,9 miljonit eurot lõivudest ja tasudest ning 2,1 miljonit eurot kolmandate riikide rahalisest osalusest; väljendab heameelt selle üle, et amet on saavutanud kõigi aegade kõrgeima eelarve täitmise määra – 99 %; märgib, et eelarve seisukohast lõpetas amet 2016. majandusaasta 9,3 miljoni eurose kahjumiga, millest 1,6 miljonit eurot on seotud ELi toetusega kaetud tegevuste ja 7,7 miljonit eurot tasudest ja lõivudest kaetud tegevustega; märgib lisaks, et amet kattis 7,7 miljoni eurose puudujäägi kumuleerunud ülejäägist, mille tõttu viimatinimetatu vähenes 59,9 miljonilt eurolt 52,3 miljoni euroni, ning ootab komisjoni juhiseid, kuidas toimida toetustega seotud puudujäägiga, mis moodustab 1,6 miljonit eurot;

3.  märgib, et 6,8 miljonist eurost, mis kanti üle 2016. aastasse, maksti välja 96 %, mis ületab komisjoni seatud sihttaset 95 %; 2016. aastast 2017. aastasse üle kantud summa oli 81,5 miljonit eurot, millest 9,2 miljonit eurot moodustasid automaatselt ülekantavad summad ja 72,3 miljonit eurot oli seotud sertifitseerimistegevusega, mida saab käsitleda sihtotstarbelise tuluna;

4.  märgib, et 2016. aastal teostati 18 järelkontrolli, mis hõlmasid iga-aastaste koolituskulude järelmaksete, välisekspertide lähetushüvitiste, lõpetatud hankemenetluste ning lähetuskulude hüvitamise valdkondi; väljendab heameelt asjaolu üle, et kõik kontrollitud tehingud oli seaduslikud ja korrektsed;

5.  rõhutab veel kord vajadust tagada ameti töötajate ja välisekspertide sõltumatus; tervitab sellega seoses ameti jõupingutusi huvide konfliktide nõuetekohaseks ennetamiseks ja haldamiseks, võttes arvesse Euroopa Parlamendi märkusi; märgib, et amet korraldas oma töötajatele asjakohase koolituse, omab huvide konflikti registrit ning jätkab oma „Poliitika erapooletuse ja sõltumatuse kohta: huvikonfliktide ärahoidmine ja leevendamine“ läbivaatamist, et veelgi parandada ameti töötajate huvide deklaratsioonide täitmise, läbivaatamise ja ajakohastamise protsessi; väljendab heameelt selle üle, et pettusevastastes küsimustes oli 2016. aasta lõpuks koolitust saanud rohkem kui 80 % ameti töötajatest, ning kutsub ametit üles seadma eesmärgiks, et koolitust oleksid ameti töötajatest saanud kõik; märgib ühtlasi, et amet koostas oma välisekspertide jaoks käitumisjuhendi, mis hõlmab huvide konflikti puudutavat poliitikat, ja huvide deklaratsiooni ning tänu käitumisjuhendile on ameti töö kvaliteet paranenud ja amet saab oma kohustusi paremini täita;

6.  võtab teadmiseks ameti ametikohtade kolmanda võrdlusanalüüsi tulemused, mille kohaselt on 12,5 % ametikohtadest seotud haldustoe ja koordineerimisega, 81,0 % põhitegevusega ning 6,4 % neutraalsete (rahastamise/kontrolli ja keeleliste) ülesannetega; väljendab heameelt selle üle, et 2016. aasta aruandele on lisatud ametikohtade jaotus kategooriate ja sektorite ning tegevuse rahastamise allikate kaupa (tasud ja lõivud vs liidu toetus), millest ilmneb, et 60,4 % (sh 50,1 % põhitegevusega seotud) ametikohtadest rahastatakse tasudest ja lõivudest ning 33,8 % ametikohtadest rahastatakse liidu toetusest; märgib, et teist aastat järjest on amet suutnud täita kõik ametikohad vastavalt kehtestatud plaanile; märgib, et ametikohtade loetlus ei ole eri AD ja AST ametikohad, mis on ELi eelarves heaks kiidetud, tegelikult täidetud ametikohtadega vastavuses, ning palub ametil vastavus tagada;

7.  rõhutab veelkord, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 216/2008(15) muutmisega nähakse ette ameti pädevusvaldkonna laiendamine ja et uute volituste andmisel tuleb täielikult arvesse võtta uue tehnoloogia, näiteks kaugjuhitavate õhusõidukite süsteemide rolli; rõhutab, kui oluline on eraldada ametile piisavalt rahalisi vahendeid, et tagada nende uute vastutusalade edukas ülevõtmine ja ka piisav vajaliku kvalifikatsiooniga töötajate arv lisaülesannete täitmiseks;

8.  loodab, et droone puudutavad ELi eeskirjad jõustatakse kiiremini; rõhutab, et ametil on kogu Euroopas maksimaalse lennundusohutuse tagamisel väga suur roll; rõhutab, et võttes arvesse tsiviillennundussektori kiiret arengut, mida muu hulgas näitab aina laiemalt leviv droonide kasutamine, tuleks ametile anda rahalised, materiaalsed ja inimressursid, mida ta vajab ohutuse ja keskkonnakaitse valdkonnas täidesaatvate ja reguleerivate ülesannete edukaks täitmiseks, seadmata ohtu oma sõltumatust ja erapooletust;

9.  tunneb heameelt selle üle, et 2017. aasta novembris saavutasid Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon poliitilise kokkulepe, et tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju muudetakse ja luuakse Euroopa Liidu Lennundusohutusamet(16); nõuab, et komisjon ja liikmesriigid eraldaksid vahendid, mida on vaja uute ja mahukamate ülesannete täitmiseks, mille hulka kuuluvad ohud, mida tsiviillennundusele tekitavad konfliktipiirkonnad, keskkonnaküsimused ning mehitamata õhusõidukite sertifitseerimine ja registreerimine;

10.  väljendab heameelt selle üle, et amet on olnud programmi „Horisont 2020“ raames korraldatud projektikonkurssidel aktiivne; nõuab tungivalt, et amet oleks teadus- ja arendustegevuse valdkonnas aktiivne ka edaspidi;

11.  toetab ideed luua töörühm, kes uuriks Brexiti võimalikku mõju ja võimalikke ohte; soovitab ametil teha selles küsimuses teiste Euroopa Liidu institutsioonidega tihedat koostööd; palub, et amet esitaks Euroopa Parlamendile aegsasti töörühma töö tulemused;

12.  märgib, et Euroopa Lennundusohutusameti asukohaleping allkirjastati lõpuks ameti ja Saksa valitsuse vahel detsembris 2016; väljendab heameelt seoses ameti kolimisega uutesse, konkreetseks otstarbeks ettenähtud ruumidesse 2016. aastal; märgib, et uue hoone remondi ja sinna kolimise kulude (12,4 miljonit eurot) katteks kulutas amet ajavahemikul 2014–2016 9,4 miljonit eurot (2016. aastal 4,4 miljonit eurot) oma kumuleerunud ülejäägist ning 3 miljonit eurot ELi toetusest;

13.  soovitab Euroopa Parlamendil anda heakskiit ameti tegevdirektori tegevusele ameti 2016. aasta eelarve täitmisel.NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

20.2.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

40

1

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Maria Grapini, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Rolandas Paksas, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Olle Ludvigsson

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

40

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

EFDD

Jill Seymour

1

0

ENF

Marie-Christine Arnautu

Key to symbols:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

20.3.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

20

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 68.

(2)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 68.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 79, 19.3.2008, lk 1.

(5)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(6)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 68.

(7)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 68.

(8)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(9)

ELT L 79, 19.3.2008, lk 1.

(10)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(11)

ELT C 333, 9.9.2016, lk 16.

(12)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari 2008. aasta määrus (EÜ) nr 216/2008, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus (EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ (ELT L 79, 19.3.2008, lk 1).

(13)

COM(2015) 613: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Liidu Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 216/2008.

(14)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2018)0000.

(15)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari 2008. aasta määrus (EÜ) nr 216/2008, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus (EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ (ELT L 79, 19.3.2008, lk 1).

(16)

COM(2015) 613: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Liidu Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 216/2008.

Viimane päevakajastamine: 11. aprill 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika