Procedūra : 2017/2158(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0066/2018

Pateikti tekstai :

A8-0066/2018

Debatai :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsavimas :

PV 18/04/2018 - 12.34

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0139

PRANEŠIMAS     
PDF 724kWORD 64k
22.3.2018
PE 613.455v02-00 A8-0066/2018

dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2158(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Bart Staes

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2158(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos aviacijos saugos agentūros 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 20 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0068/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantį Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB(4), ypač į jo 60 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8-0066/2018),

1.  patvirtina Europos aviacijos saugos agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos aviacijos saugos agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2017/2158(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos aviacijos saugos agentūros 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(6),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(7),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 20 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0068/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(8), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantį Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB(9), ypač į jo 60 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(10), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8-0066/2018),

1.  pritaria Europos aviacijos saugos agentūros 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos aviacijos saugos agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2017/2158(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8-0066/2018),

A.  kadangi biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros klausimu biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija pabrėžia, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją ir užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

B.  kadangi, remiantis pajamų ir išlaidų suvestine(11), galutinis Europos aviacijos saugos agentūros (toliau – Agentūra) 2016 finansinių metų biudžetas buvo 193 398 000 EUR, t. y. 4,30 proc. didesnis, palyginti su 2015 m.; kadangi Agentūros biudžetui 36 370 000 EUR skirta iš Sąjungos biudžeto, o 95 926 000 EUR sudaro pajamos iš mokesčių ir rinkliavų;

C.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Agentūros 2016 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pažymėjo, kad gavo pagrįstą patikinimą, jog Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Pastabos dėl operacijų teisėtumo ir tvarkingumo

1.  pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, nors vykdant 2016 m. įmonių finansuojamas operacijas susidarė 7 600 000 EUR deficitas, biudžeto rezultatai įvairiais metais svyruoja ir Agentūra yra sukaupusi 52 000 000 EUR perviršį, susijusį su šia veiklos kategorija; primena, kad Agentūros steigimo reglamente nustatyta, kad pramonės įmonėms taikomi mokesčiai turi būti pakankami, kad padengtų Agentūros išlaidas susijusiai sertifikavimo veiklai, taigi jame sukauptas perviršis nenumatytas;

Biudžeto ir finansų valdymas

2.  pažymi, kad dėl 2016 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 99 proc., t. y. 1 proc. didesnis, palyginti su 2015 m.; taip pat pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo stabilus ir sudarė 91 proc.;

3.  pažymi, kad kitoms administracinėms išlaidoms skirti įsipareigojimai absoliučiąja verte padidėjo 2 140 000 EUR iki 24 060 000 EUR ir sudaro 16,5 proc. bendro Agentūros biudžeto; pažymi, jog šios išlaidos didžiąja dalimi padidėjo todėl, kad 2016 m. Agentūra kėlėsi į naujas patalpas;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

4.  atkreipia dėmesį į tai, kad biudžeto įvykdymo lygis, susijęs su mokėjimų vykdymu, pagal į 2016 m. perkeltas sumas viršijo 96 proc. (palyginti su 97 proc. 2015 m.), o tai viršija Komisijos 95 proc. tikslą;

5.  pažymi, kad tuos perkėlimus dažnai galima iš dalies arba visiškai paaiškinti daugiamečiu agentūrų veiklos programų pobūdžiu, ir jie nebūtinai parodo biudžeto planavimo ir įgyvendinimo trūkumus, taip pat nėra visada nesuderinami su biudžeto metinio periodiškumo principu, ypač jei yra iš anksto planuojami ir apie tai pranešama Audito Rūmams;

Darbuotojų politika

6.  pažymi, kad 2016 m. Agentūra užpildė visus savo etatų plane patvirtintus laisvus etatus, t. y. 676 AST ir AD etatus;

7.  teigiamai vertina tolesnį etatų perkėlimą iš administracijos (administracijos ir pagalbos, koordinavimo ir konkrečiai veiklai nepriskiriamos) kategorijos į pagrindinės veiklos kategoriją (t. y. 81 proc.);

8.  pabrėžia, kad profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra turėtų būti įtraukta į Agentūros darbuotojų politiką; pažymi, kad komandinės dvasios formavimui ir socialinei ir visuomeninei veiklai skirtas biudžetas sudaro 176 207,54 EUR; pažymi, kad Agentūra iš viso surengė 14,5 dienos komandinės dvasios stiprinimo renginius; pažymi, kad vidutinis laikinojo nedarbingumo dienų skaičius yra 8 dienos vienam darbuotojui;

9.  primena, kad Agentūra jau pradėjo taikyti procedūras, susijusias su psichologiniu ir seksualiniu priekabiavimu; siūlo rengti mokymo ir informacines sesijas, skirtas darbuotojų informuotumui didinti; pažymi, kad 2016 m. nebuvo pranešta nė apie vieną priekabiavimo atvejį;

10.  palankiai vertina tai, kad 2016 m. Agentūra negavo jokių skundų, jai nepareikšta jokių ieškinių ir nepranešta apie jokius atvejus, susijusius su darbuotojų samda ir atleidimu iš darbo;

11.  konstatuoja, kad, siekdama įveikti aviacijos sektoriaus iššūkius, Agentūra nusprendė naudoti dvejopo pobūdžio karjeros sistemą, kuria siekiama išlaikyti ir didinti kompetenciją, kurios reikalaujama Europos aviacijos saugos strategijoje; tikisi, kad ši nauja karjeros sistema bus įdiegta per kitus metus iki visiškos brandos stadijos; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie šios naujos karjeros sistemos diegimo rezultatus;

12.  džiaugdamasis atkreipia dėmesį į pradėtą naują iniciatyvą, kuria siekiama įdarbinti jaunuosius talentus tiesiai iš universitetų (Jaunimo kvalifikacijos programa); pažymi, kad šiuo bandomuoju projektu siekiama pasitelkti neseniai studijas baigusius aukštos akademinės kvalifikacijos asmenis, siekiant sudaryti talentingų jaunų darbuotojų rezervą darbui techninėse Agentūros srityse;

13.  teigiamai vertina tai, kad Agentūra laipsniškai keičia savo įdarbinimo metodą – nuo reakcinio metodo (poreikiai nustatomi pagal būtinumą užpildyti laisvas pareigybes, automatiškai pakeičiant baigusius eiti pareigas darbuotojus) pereina prie iniciatyvinio metodo (planuojami ateities poreikiai, nustatomi prioritetai, darbuotojai perkeliami į kitas pareigas, o išteklių poreikiai suderinami su bendrais strateginiais tikslais);

14.  apgailestauja dėl lyčių disbalanso Agentūros valdyboje, kurios narių santykis yra 78 proc. vyrų ir 22 proc. moterų; remdamasis Agentūros pateikta informacija, patvirtina, kad valstybės narės ir įmonės atstovus skiria tiesiogiai ir nepriklausomai, todėl pačiai Agentūrai nekontroliuojant; susirūpinęs pažymi, kad atsižvelgiant į 2016 m. gruodžio 31 d. užimtų etatų skaičių nebuvo pasiekta lyčių pusiausvyra, nes jų atstovų santykis buvo 34 proc. moterų ir 66 proc. vyrų; taip pat apgailestauja, kad visus penkis vyresniosios grandies vadovų etatus užima tos pačios lyties asmenys; ragina Agentūrą kuo skubiau visais lygmenimis spręsti šį disbalanso klausimą ir jį išlyginti;

Viešieji pirkimai

15.  pažymi, kad 2016 m. Agentūra organizavo 40 viešųjų pirkimų procedūrų, kurių vertė – daugiau kaip 60 000 EUR; be to, pažymi, kad buvo sudaryta maždaug 400 specialiųjų sutarčių pagal preliminariąsias sutartis ir 150 mažos vertės sutarčių;

16.  palankiai vertina taisomąsias priemones, kurių Agentūroje buvo imtasi siekiant pagerinti viešųjų pirkimų planavimą, pvz., susitarimų dėl paslaugų lygio pasirašymą su pagrindinės veiklos padaliniais, pagal sutartį dirbančių vadovų mokymą ir informuotumo didinimą, siekiant sutrumpinti vėlavimą ir neplanuotas procedūras;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas bei skaidrumas ir demokratija

17.  pripažįsta, kad Agentūra 2014 m. lapkričio mėn. priėmė kovos su sukčiavimu strategiją, kuria siekiama stiprinti veiksmingą sukčiavimo prevenciją ir nustatymą, taip pat parengti kovos su juo procedūras; pažymi, jog iki 2016 m. pabaigos atlikti visi numatyti veiksmai, visų pirma surengti mokymo kursai bent 80 proc. darbuotojų;

18.  pažymi, kad Agentūra nustatė ir įgyvendino vidaus informavimo apie pažeidimus taisykles;

19.  tvirtina, kad reikia sukurti nepriklausomą faktų atskleidimo, patariamąjį ir konsultacinį organą, kuriam būtų skirta pakankamai biudžeto išteklių, siekiant padėti informatoriams naudotis tinkamais kanalais savo turimai informacijai apie galimus pažeidimus, darančius poveikį Sąjungos finansiniams interesams, atskleisti, kartu apsaugant informatorių konfidencialumą ir teikiant jiems reikiamą paramą ir patarimus;

20.  pažymi, kad 2016 m. Agentūra parengė specialų elgesio kodeksą Agentūrai dirbti padedantiems išorės ekspertams, apimantį interesų konfliktų politiką ir kodekso pripažinimo deklaraciją;

21.  remdamasis Agentūros pateikta informacija, patvirtina, kad ji šiuo metu peržiūri dokumentą „Nešališkumo ir nepriklausomumo politika. Interesų konfliktų prevencija ir mažinimas“, siekdama toliau tobulinti savo darbuotojų interesų deklaracijų užpildymo, peržiūros ir atnaujinimo vidaus procedūrą; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie padarytą pažangą;

22.  teigiamai vertina tai, kad Agentūra savo žiniatinklio svetainėje paskelbė atitinkamų Valdančiosios tarybos narių interesų konflikto nebuvimo deklaracijas ir gyvenimo aprašymus, atsižvelgdama į Parlamento pateiktas pastabas;

Pagrindiniai pasiekimai

23.  palankiai vertina agentūros 2016 m. nustatytus šiuos pagrindinius pasiekimus:

–  įgyvendintas bendrovės „Germanwings“ veiksmų planas. Agentūra pasiūlė priemones orlaivių naudojimo skrydžiams ir orlaivių įgulų medicinos srityje, taip pat darbinį dokumentą ligonio konfidencialumo ir visuomenės saugumo suderinimo klausimu;

–  išduota daugiau kaip 3 000 pažymėjimų, įskaitant 18 naujo tipo pažymėjimų;

–  glaudžiai bendradarbiaujant su Komisija (Mobilumo ir transporto GD ir Vidaus reikalų GD) sukurta konfliktų zonų perspėjimo sistema, kuria reaguojama į naują veiklos sritį;

Vidaus auditai

24.  pažymi, kad Komisijos Vidaus audito tarnyba (VAT) 2016 m. atliko du audito veiksmus, kuriais įvertino taisyklių nustatymo valdymo ir vidaus kontrolės sistemų projektą ir veiksmingą ir efektyvų jo įgyvendinimą ir Europos aviacijos saugos plano (EASP) veiksmus; džiaugdamasis pažymi, kad VAT, atlikdama taisyklių nustatymo auditą, nė vienos išvados nepažymėjo žyma „ypatingos svarbos“ ir „labai svarbu“;

25.  mano, kad 2016 m. visoje Agentūroje Vidaus audito struktūra (VAS) įvykdė tris audito patikinimo iniciatyvas, apimančias Socialinių reikalų komiteto sąskaitas, oro eismo valdymo ir (arba) oro navigacijos paslaugas ir oro uostus bei misijų valdymą; pažymi, kad pagal 2016 m. Vidaus audito struktūros atliktų auditų išvadas pateiktas rekomendacijas planuota įgyvendinti 2017 m.; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie jų įgyvendinimą;

Vidaus kontrolė

26.  pažymi, kad Agentūros vidaus kontrolės standartai apima 16 Europos Komisijos vidaus kontrolės standartų ir tarptautinius kokybės standartus (ISO 9001), integruotus į 24 EASA valdymo standartus; pažymi, kad 2016 m. šiuos standartus valdyba peržiūrėjo ir patvirtino, siekdama juos suderinti su naujausia ISO 9001: 2015 standartų versija;

27.  pažymi, kad 2016 m. Agentūra atliko „EASA valdymo standartų“, į kuriuos integruoti ir vidaus kontrolės standartai ir tarptautinės standartų organizacijos standartai, metinį vertinimą; pripažįsta, jog atlikus vertinimą darytina išvada, kad Agentūros valdymo sistema atitinka valdymo standartus, nes taikoma griežta stebėsenos sistema, sukurta ir valdymo, ir procesų lygmeniu; pastebi, kad įvardyti tam tikri patobulinimai, susiję su veiklos tęstinumu; remdamasis Agentūros pateikta informacija, patvirtina, kad verslo tęstinumo valdymo projektas įgyvendinamas antrus metus, atlikti visi poveikio verslui vertinimai ir jau užbaigta didžioji verslo tęstinumo planų dalis, skirta nustatytiems ypatingos svarbos procesams;

28.  palankiai vertina Agentūros parengtą 2018–2022 m. Europos aviacijos saugos planą (EASP), kuriuo siekiama sudaryti skaidrias sąlygas aviacijos saugai ir identifikuoti pagrindinius pavojus bei nustatyti veiksmus, kurių būtina imtis; taip pat ragina valstybes nares parengti ir įgyvendinti padidinto saugumo programas ir dalytis geriausia patirtimi;

29.  pažymi, kad per 2016 m. buvo atlikta 18 ex post kontrolės užduočių, apimančių tokias sritis, kaip metinė mokymosi išmokų ex post kontrolė, išorės ekspertų komandiruočių išlaidų kompensavimas, baigtos viešųjų pirkimų procedūros ir komandiruočių išlaidų kompensavimas; džiaugiasi tuo, kad visos be išimties patikrintos operacijos buvo teisėtos ir tvarkingos;

Kitos pastabos

30.  su pasitenkinimu pažymi, kad 2016 m. Agentūra be jokių veiklos sutrikimų baigė persikelti į naujas, Agentūrai skirtas patalpas;

31.  pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, per 2014–2016 m. laikotarpį iš savo sukaupto perviršio Agentūra išleido 9 400 000 EUR (palyginti su 4 400 000 EUR 2016 m.) savo sukauptų lėšų, finansuodama 12 400 000 EUR vertės renovavimo ir persikraustymo išlaidas, skirtas Agentūros persikėlimui į naują pastatą; pažymi, kad Komisija šiuo tikslu taip pat skyrė 3 000 000 EUR iš Sąjungos biudžeto; be to, pažymi, kad šis finansavimo padalinimas tarp įmonių ir Europos Sąjungos atitiko standartinę išlaidų paskirstymo metodiką, kurią taiko Agentūra. Šie darbai, didžia dalimi, buvo finansuoti iš įmonių mokamų mokesčių;

32.  remdamasis Agentūros pateikta informacija, patvirtina, kad Agentūra ketina iš dalies pakeisti savo finansinį bei mokesčių ir rinkliavų reglamentus, siekdama tiksliau apibrėžti tokio sukaupto perviršio naudojimo tvarką; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie tą peržiūrą;

33.  Agentūros buvimo vietos klausimu pabrėžia, kad Agentūros ir priimančiosios valstybės narės susitarimas dėl būstinės buvo sudarytas ir įsigaliojo 2017 m. rugpjūčio 17 d.;

34.  pabrėžia, kad, remiantis Europos Audito Rūmų ataskaita, Agentūros 2016 m. biudžetas buvo finansuotas 70 proc. iš aviacijos įmonių mokamų mokesčių ir 30 proc. – iš Sąjungos fondų; atkreipia dėmesį į tai, kad ateityje tikėtinas Agentūros pajamų sumažėjimas dėl Jungtinės Karalystės sprendimo išstoti iš Sąjungos, kuris galėtų turėti didelį poveikį Agentūros verslo planui; teigiamai vertina tai, kad šiam klausimui svarstyti įsteigta darbo grupė, kuri jau parengė pirmąją galimų dėl Jungtinės Karalystės išstojimo kilsiančių pavojų ir jo poveikio analizę; ragina Agentūrą glaudžiai bendradarbiauti su kitomis ES institucijomis, visų pirma su Komisija vykstant deryboms dėl Jungtinės Karalystės išstojimo, taip tinkamai pasiruošiant sumažinti bent kokį galimą veiklos ar finansinį jo poveikį; siūlo Agentūrai tinkamu laiku pristatyti šios darbo grupės rezultatus Europos Parlamentui;

35.  pakartoja, kad peržiūrint Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008(12) numatyta plėsti Agentūros kompetencijos sritį ir kad dėl to suteikiant Agentūrai naujus įgaliojimus būtina visapusiškai atsižvelgti į vaidmenį, kurį atlieka naujos technologijos, kaip antai nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistemos; pabrėžia, kad svarbu, jog Agentūrai būtų skirtas atitinkamas finansavimas siekiant užtikrinti, kad ji galėtų sėkmingai prisiimti šias naujas pareigas ir įdarbinti pakankamai kvalifikuotų darbuotojų papildomoms užduotims atlikti;

36.  tikisi, kad bus paspartintas reglamento dėl bepiločių orlaivių įsigaliojimas; pažymi svarbų Agentūros vaidmenį užtikrinant aukščiausią aviacijos saugos lygį visoje Europoje; pabrėžia, kad sparčiai besikeičiant civilinei aviacijai, kaip matyti iš vis didėjančio bepiločių orlaivių naudojimo, Agentūrai turėtų būti suteikti reikiami finansiniai, materialieji ir žmogiškieji ištekliai, kad ji galėtų kuo geriau atlikti savo reguliavimo ir vykdymo užduotis saugumo ir aplinkos apsaugos srityse, tačiau nebūtų pakenkta jos nepriklausomumui ir nešališkumui;

37.  palankiai vertina politinį susitarimą dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių peržiūros ir Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros įsteigimo(13), kurį 2017 m. lapkričio mėn. sudarė Parlamentas, Taryba ir Komisija; ragina Komisiją ir valstybes nares teikti išteklius, kurių reikia norint vykdyti naujas ir sustiprintas kompetencijas, susijusias su, be kita ko, civilinei aviacijai dėl konflikto zonų kylančia rizika, aplinkos apsaugos klausimais ir bepiločių orlaivių sertifikavimu ir registravimu;

38.  palankiai vertina aktyvų Agentūros vaidmenį kvietime teikti pasiūlymus pagal programą „Horizontas 2020“; ragina Agentūrą toliau vykdyti aktyvią veiklą mokslinių tyrimų ir plėtros srityje;

o

o o

39.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2018 m. ... ... d. rezoliucijoje(14) dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

20.2.2018

Transporto ir turizmo komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl 2016 finansinių metų Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2158(DEC))

Nuomonės referentas: Jakop Dalunde

PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  teigiamai vertina Audito Rūmų išvadą, kad Europos aviacijos saugos agentūros (toliau – Agentūra) 2016 finansinių metų finansinės ataskaitos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos;

2.  pažymi, kad 2016 m. Agentūros metinis biudžetas buvo 193,4 mln. EUR, iš kurių 36,4 mln. EUR buvo ES subsidijos, 95,9 mln. EUR gauta iš mokesčių ir rinkliavų ir 2,1 mln. EUR – iš trečiųjų šalių įnašų; džiaugiasi tuo, kad Agentūra pasiekė iki šiol aukščiausią biudžeto įvykdymo lygį, kuris sudaro 99 %; pažymi, kad biudžeto požiūriu Agentūros nuostolis 2016 m. pabaigoje siekė 9,3 mln. EUR, iš kurių 1,6 mln. EUR susiję su veikla, kuri finansuojama skiriant ES subsidiją, ir 7,7 mln. EUR – su veikla, finansuojama iš mokesčių ir rinkliavų; be to, pažymi, kad Agentūra 7,7 mln. EUR deficitą atskaitė iš sukaupto pertekliaus, jį sumažindama nuo 59,9 mln. EUR iki 52,3 mln. EUR, ir laukia Komisijos nurodymų dėl 1,6 mln. EUR su subsidija susijusio nuostolio;

3.  atkreipia dėmesį į tai, kad iš į 2016 m. perkeltų 6,8 mln. EUR buvo išmokėta 96 %, o tai viršija Komisijos 95 % tikslą; iš 2016 m. į 2017 m. perkelta suma siekė 81,5 mln. EUR, iš kurių 9,2 mln. EUR perkelta automatiškai, o 72,3 mln. EUR susiję su sertifikavimo veikla ir yra laikomi asignuotosiomis pajamomis;

4.  pažymi, kad per 2016 m. buvo atlikta 18 ex post kontrolės užduočių, apimančių tokias sritis, kaip metinė mokymosi išmokų ex post kontrolė, išorės ekspertų komandiruočių išlaidų kompensavimas, baigtos viešųjų pirkimų procedūros ir komandiruočių išlaidų kompensavimas; džiaugiasi tuo, kad visos be išimties patikrintos operacijos buvo teisėtos ir tvarkingos;

5.  dar kartą pakartoja, kad būtina užtikrinti Agentūros darbuotojų ir išorės ekspertų nepriklausomumą; šiuo požiūriu palankiai vertina nuolatines pastangas užtikrinti tinkamą interesų konfliktų prevenciją ir valdymą, atsižvelgiant į Parlamento pastabas; pažymi, kad Agentūra surengė atitinkamus mokymus savo darbuotojams, prižiūri interesų konfliktų registrą ir toliau peržiūri savo dokumentą „Nešališkumo ir nepriklausomumo politika. Interesų konfliktų prevencija ir mažinimas“, siekdama toliau tobulinti Agentūros darbuotojų interesų deklaracijų užpildymo, peržiūros ir atnaujinimo vidaus procedūrą; palankiai vertina tai, kad daugiau kaip 80 % EASA darbuotojų iki 2016 m. pabaigos buvo mokomi kovos su sukčiavimu srityje, ir ragina Agentūrą siekti surengti mokymus 100 % EASA darbuotojų; taip pat pažymi, kad Agentūra parengė elgesio kodeksą, apimantį interesų konfliktų politiką ir Agentūrai dirbti padedantiems išorės ekspertams skirtą interesų deklaraciją, ir kad šis elgesio kodeksas padėjo pagerinti Agentūros darbo kokybę ir užtikrinti geresnį jos pareigų valdymą;

6.  atkreipia dėmesį į trečiosios Agentūros pareigybių lyginamosios analizės rezultatus, iš kurių matoma, kad 12,5 % darbuotojų vykdo administracinės paramos ir koordinavimo, 81,0 % – pagrindinės veiklos ir 6,4 % – neutralias (finansų ir (arba) kontrolės ir kalbines) užduotis; palankiai vertina tai, kad darbuotojų suskirstymas pagal kategorijas ir sektorius, taip pat pagal jų veiklos finansavimo šaltinius (mokesčiai ir rinkliavos ar Sąjungos subsidija), buvo įtrauktas į 2016 m. metinę ataskaitą, iš kurios matyti, kad 60,4 % pareigybių, įskaitant 50,1 % veiklai skirtų pareigybių, finansuojamos iš mokesčių ir rinkliavų ir 33,8 % pareigybių finansuojamos iš Sąjungos subsidijos; pažymi, kad Agentūrai antrus metus iš eilės pavyko pasiekti, kad būtų užpildytos visos personalo plane numatytos pareigybės; pažymi, kad šiame personalo plane yra neatitikimas tarp skirtingų pagal ES biudžetą leidžiamų AD ir AST pareigybių ir faktiškai užimtų pareigybių, ir ragina Agentūrą panaikinti šį neatitikimą;

7.  pakartoja, kad peržiūrint Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008(15) numatyta plėsti Agentūros kompetencijos sritį ir kad dėl to suteikiant Agentūrai naujus įgaliojimus būtina visapusiškai atsižvelgti į vaidmenį, kurį atlieka naujos technologijos, kaip antai nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistemos; pabrėžia, kad svarbu, jog Agentūrai būtų skirtas atitinkamas finansavimas siekiant užtikrinti, kad ji galėtų sėkmingai prisiimti šias naujas pareigas ir įdarbinti pakankamai kvalifikuotų darbuotojų papildomoms užduotims atlikti;

8.  tikisi, kad bus paspartintas reglamento dėl bepiločių orlaivių įsigaliojimas; pažymi svarbų Agentūros vaidmenį užtikrinant aukščiausią aviacijos saugos lygį visoje Europoje; pabrėžia, kad sparčiai besikeičiant civilinei aviacijai, kaip matyti iš vis didėjančio bepiločių orlaivių naudojimo, Agentūrai turėtų būti suteikti reikiami finansiniai, materialieji ir žmogiškieji ištekliai, kad ji galėtų kuo geriau atlikti savo reguliavimo ir vykdymo užduotis saugumo ir aplinkos apsaugos srityse, tačiau nebūtų pakenkta jos nepriklausomumui ir nešališkumui;

9.  palankiai vertina politinį susitarimą dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių peržiūros ir Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros įsteigimo(16), kurį 2017 m. lapkričio mėn. sudarė Parlamentas, Taryba ir Komisija; ragina Komisiją ir valstybes nares teikti išteklius, kurių reikia norint vykdyti naujas ir sustiprintas kompetencijas, susijusias su, be kita ko, civilinei aviacijai dėl konflikto zonų kylančia rizika, aplinkos apsaugos klausimais ir bepiločių orlaivių sertifikavimu ir registravimu;

10.  palankiai vertina aktyvų Agentūros vaidmenį kvietime teikti pasiūlymus pagal programą „Horizontas 2020“; ragina Agentūrą toliau vykdyti aktyvią veiklą mokslinių tyrimų ir plėtros srityje;

11.  pritaria tam, kad būtų įsteigta darbo grupė, kuri nagrinės galimus dėl „Brexit’o“ kilsiančius pavojus ir jo poveikį; rekomenduoja Agentūrai šiuo klausimu glaudžiai bendradarbiauti su kitomis Europos institucijomis; siūlo Agentūrai tinkamu laiku pristatyti šios darbo grupės rezultatus Europos Parlamentui;

12.  pažymi, kad 2016 m. gruodžio mėn. Agentūra ir Vokietijos vyriausybė pagaliau pasirašė susitarimą dėl EASA būstinės; palankiai vertina 2016 m. vykusį persikėlimą į naujas Agentūrai skirtas patalpas; pažymi, kad, siekdama padengti 12,4 mln. EUR pastato atnaujinimo ir persikėlimo į naują pastatą išlaidas, Agentūra 2014–2016 m. laikotarpiu iš sukaupto pertekliaus skyrė 9,4 mln. EUR (2016 m. – 4,4 mln EUR) ir iš ES subsidijos – 3 mln. EUR;

13.  siūlo Parlamentui patvirtinti Agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

20.2.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

40

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Maria Grapini, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Rolandas Paksas, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Olle Ludvigsson

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

40

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

Jill Seymour

1

0

ENF

Marie-Christine Arnautu

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.3.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 417, 2017 12 6, p. 68.

(2)

OL C 417, 2017 12 6, p. 68.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 79, 2008 3 19, p. 1.

(5)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(6)

OL C 417, 2017 12 6, p. 68.

(7)

OL C 417, 2017 12 6, p. 68.

(8)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(9)

OL L 79, 2008 3 19, p. 1.

(10)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(11)

OL C 333, 2016 9 9, p. 16.

(12)

2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantis Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (OL L 79, 2008 3 19, p. 1).

(13)

Reglamentas COM(2015) 613. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 216/2008.

(14)

Tos dienos priimti tekstai, P8_TA-PROV(2018)0000.

(15)

2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantis Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (OL L 79, 2008 3 19, p. 1).

(16)

Reglamentas COM(2015) 613. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 216/2008.

Atnaujinta: 2018 m. kovo 28 d.Teisinė informacija - Privatumo politika