Procedură : 2017/2158(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0066/2018

Texte depuse :

A8-0066/2018

Dezbateri :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Voturi :

PV 18/04/2018 - 12.34

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0139

RAPORT     
PDF 645kWORD 65k
22.3.2018
PE 613.455v02-00 A8-0066/2018

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2158(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Bart Staes

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2158(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Siguranța Aviației pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0068/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE(4), în special articolul 60,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0066/2018),

1.  acordă directorului executiv al Agenției Europene de Siguranță a Aviației descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2016;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene de Siguranță a Aviației, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2016

(2017/2158(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Siguranța Aviației pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Agenției(6),

–  având în vedere declarația de asigurare(7) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0068/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(8), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE(9), în special articolul 60,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(10), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0066/2018),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2016;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Europene de Siguranță a Aviației, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2158(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației aferent exercițiului financiar 2016,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0066/2018),

A.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune subliniază că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna guvernanță a resurselor umane;

B.  întrucât, conform situației veniturilor și cheltuielilor sale(11), bugetul final al Agenției Europene de Siguranță a Aviației (denumită în continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2016 a fost de 193 398 000 EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 4,30 % comparativ cu 2015; întrucât suma de 36 370 000 EUR din bugetul agenției provine de la bugetul Uniunii, iar suma de 95 926 000 EUR reprezintă venituri din taxe și comisioane;

C.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”) declară, în raportul său privind conturile anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2016 (denumit în continuare „raportul Curții”), că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor

1.  constată, pe baza raportului Curții, că, deși activitățile din 2016 finanțate de societățile din sectorul aviației au condus la un deficit de 7 600 000 EUR, rezultatele bugetare sunt fluctuante de-a lungul exercițiilor financiare, iar agenția a acumulat un excedent de 52 000 000 EUR din această categorie de activități; reamintește că Regulamentul de înființare a agenției prevede că taxele percepute de la societățile din sectorul aviației trebuie să fie adecvate pentru a acoperi costurile suportate de agenție în legătură cu activitățile de certificare, și deci nu prevede acumularea de excedent;

Gestiunea bugetară și financiară

2.  constată că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2016 au condus la o rată de execuție bugetară de 99 %, reprezentând o creștere de 1 % comparativ cu 2015; constată, de asemenea, că rata de execuție a creditelor de plată a fost stabilă la 91 %;

3.  constată că angajamentele pentru alte cheltuieli administrative au crescut cu 2 140 000 EUR în termeni absoluți până la 24 060 000 EUR, ceea ce reprezintă 16,5 % din bugetul total al Agenției; constată că această creștere se datorează în mare parte costurilor aferente mutării Agenției în noul său sediu, la 6 iunie 2016;

Credite de angajament și reportări

4.  constată că rata de execuție bugetară în ceea ce privește execuția plăților în raport cu sumele reportate în 2016 a fost de peste 96 % (comparativ cu 97 % în 2015), peste obiectivul Comisiei de 95 %;

5.  constată că reportările sunt adesea justificate parțial sau în totalitate de natura multianuală a programelor operaționale ale agențiilor, nu indică neapărat deficiențe în planificarea și execuția bugetului și nu contravin întotdeauna principiului bugetar al anualității, mai ales dacă sunt prevăzute din timp și comunicate Curții;

Politica de personal

6.  observă că, în 2016, Agenția a ocupat toate posturile autorizate în schema sa de personal, și anume 676 posturi AD și AST;

7.  apreciază transferul continuu de posturi de la categoriile de administrație (administrație și sprijin, coordonare și posturi cu caracter neutru) la categoria operațională, și anume în proporție de 81 %;

8.  subliniază că echilibrul dintre viața profesională și cea privată ar trebui să fie parte a politicii de personal a Agenției; constată că bugetul cheltuit pentru activități de consolidare a echipei și pentru activități sociale și sportive se ridică la 176 207,54 EUR; constată că Agenția a organizat în total 14,5 zile de activități de consolidare a echipei; constată că numărul mediu de zile de concediu medical/angajat este de 8;

9.  reamintește că Agenția a instituit deja proceduri privind hărțuirea psihologică și sexuală; sugerează organizarea unor sesiuni de formare și de informare pentru a sensibiliza în mai mare măsură personalul; ia act de faptul că nu a fost raportat niciun caz în 2016;

10.  apreciază faptul că Agenția nu a primit nicio plângere și nu i s-au intentat acțiuni în justiție sau cazuri raportate legate de angajarea sau concedierea de personal în 2016;

11.  observă că, pentru a face față provocărilor din industria aviației, Agenția a decis să aplice un sistem de carieră dublă, care vizează menținerea și dezvoltarea competențelor prevăzute de Strategia europeană pentru siguranța aviației; așteaptă cu interes implementarea acestui nou sistem de carieră în următorii ani, până la maturitatea deplină a acestuia; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele acestui nou sistem de carieră;

12.  observă cu satisfacție o nouă inițiativă lansată cu scopul de a recruta tinere talente direct din universități („Junior Qualification Programme”); constată că acest proiect-pilot urmărește atragerea de expertiză din partea proaspeților absolvenți cu un nivel ridicat de calificări academice, în vederea stabilirii unei pepiniere de talente pentru locuri de muncă în domenii tehnice ale Agenției;

13.  salută faptul că Agenția a trecut treptat de la o abordare reactivă a recrutării (identificarea necesităților legate de ocuparea locurilor vacante, înlocuirea automată a personalului care își încheie activitatea) la o abordare proactivă (planificarea în avans, stabilirea priorităților și realocarea și alinierea necesităților în materie de resurse la obiectivele strategice generale);

14.  regretă dezechilibrul de gen din rândul membrilor consiliului de administrație al Agenției, cu un raport de 78 % la 22 %; ia la cunoștință, din informațiile furnizate de Agenție, că reprezentanții sunt desemnați direct și în mod independent de către statele membre și de către societățile din sectorul aviației și, prin urmare, nu sunt supuși controlului Agenției; constată cu îngrijorare că, pe baza numărului total de posturi ocupate la 31 decembrie 2016, nu s-a atins echilibrul de gen, proporția fiind de 34 % femei la 66 % bărbați; regretă, de asemenea, că toate cele cinci posturi de conducere superioare au fost ocupate de persoane de același sex; invită Agenția să abordeze și să remedieze de urgență acest dezechilibru la fiecare nivel;

Achizițiile publice

15.  constată că, în 2016, Agenția a gestionat peste 40 de proceduri de achiziții, în valoare de peste 60 000 EUR; constată, de asemenea, că au fost încheiate aproximativ 400 de contracte specifice în contextul contractelor-cadru și 150 de contracte cu valoare scăzută;

16.  salută măsurile de corecție care au fost luate pentru a ameliora planificarea globală a achizițiilor publice în cadrul agenției, cum ar fi semnarea de acorduri privind nivelul serviciilor (SLA) cu departamentele operaționale, formarea de responsabili de contracte și sensibilizarea privind atât reducerea întârzierilor, cât și procedurile neprevăzute;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, transparența și democrația

17.  recunoaște că Agenția a adoptat, în noiembrie 2014, o strategie antifraudă pentru a îmbunătăți prevenirea și detectarea eficientă a fraudei, precum și pentru a crea proceduri de combatere a acesteia; constată că, la sfârșitul anului 2016, toate acțiunile prevăzute, în special oferirea unui curs de formare pentru cel puțin 80 % din personal, au fost finalizate;

18.  ia act de faptul că Agenția a elaborat și a pus în aplicare norme interne privind denunțarea;

19.  subliniază necesitatea de a crea un organism independent care să poată fi consultat, să ofere consiliere și să poată primi informațiile divulgate de denunțători și care să dispună de resurse bugetare suficiente, cu scopul de a ajuta denunțătorii să utilizeze canalele corespunzătoare pentru a divulga informații privind posibile nereguli care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, protejând, în același timp, confidențialitatea lor și oferindu-le sprijinul și consilierea necesare;

20.  constată că, în 2016, Agenția a elaborat un cod de conduită specific pentru experții externi care sprijină activitatea Agenției, inclusiv o politică privind conflictul de interese și o declarație de recunoaștere a codului;

21.  ia la cunoștință, din declarațiile Agenției, că aceasta este în prezent în curs de revizuire a „Politicii de imparțialitate și independență: prevenirea și atenuarea conflictului de interese” în ceea ce privește personalul, pentru a continua să amelioreze procesul intern de finalizare, revizuire și actualizare a declarațiilor de interese; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate;

22.  salută faptul că Agenția a publicat pe site-ul său web declarațiile privind absența conflictelor de interese și CV-urile membrilor Consiliului său de administrație, ținând cont de observațiile Parlamentului;

Principalele realizări

23.  salută principalele trei realizări identificate de Agenție în 2016, și anume:

–  planul de acțiune Germanwings a fost implementat: Agenția a propus măsuri în domeniul operațiunilor aeriene și al certificării medicale a personalului aeronautic, precum și un document de lucru referitor la echilibrul dintre dreptul pacientului la confidențialitate și siguranța publică;

–  au fost emise peste 3 000 de certificate, inclusiv 18 noi certificate de tip;

–  a fost dezvoltat un sistem de alertă privind zonele de conflict, ca răspuns la un nou domeniu de activitate, în strânsă cooperare cu Comisia (DG MOVE și DG HOME);

Auditurile interne

24.  ia act de faptul că Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a efectuat două misiuni de audit în 2016, în care a evaluat proiectarea și punerea în aplicare efectivă și eficientă a procedurilor de gestionare și a sistemelor de control intern ale reglementărilor și ale activităților din cadrul Planului european pentru siguranța aviației (EPAS); ia act cu satisfacție de faptul că, în cursul auditului privind reglementările, IAS nu a formulat constatări clasificate drept „critice” sau „foarte importante”;

25.  constată că structura de audit intern (SAI) a efectuat trei misiuni de asigurare în întreaga Agenție în 2016, incluzând conturile comitetului social, gestionarea traficului aerian/serviciile de navigație aeriană (ATM/ANS) și aerodromurile, precum și gestionarea misiunilor; subliniază că principalele recomandări care rezultă din auditul SAI din 2016 trebuiau implementate în cursul anului 2017; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la implementarea acestora;

Controlul intern

26.  constată că standardele de control intern ale Agenției includ atât cele 16 standarde de control intern ale Comisiei Europene, cât și standardele internaționale de calitate (ISO 9001), având ca rezultat 24 de standarde de gestionare ale AESA; ia act de faptul că aceste standarde au fost revizuite și adoptate de Consiliul de administrație în 2016, pentru a fi aliniate la cea mai recentă versiune a standardelor ISO 9001:2015;

27.  constată că, în 2016, Agenția a realizat o evaluare anuală a „standardelor de gestionare ale AESA”, care integrează atât standardele de control intern, cât și standardele organizației internaționale de standardizare; ia act de concluzia evaluării, conform căreia sistemul de gestionare al Agenției respectă standardele de gestionare, grație sistemului solid de monitorizare care a fost instituit atât la nivelul gestionării, cât și la cel al proceselor; observă că au fost identificate unele îmbunătățiri potențiale în ceea ce privește continuitatea activității; constată, din raportul Agenției, că proiectul privind structura de gestionare a continuității activității se află în al doilea an de dezvoltare, cu toate evaluările de impact efectuate și cu cea mai mare parte a planurilor de asigurare a continuității activității deja finalizate pentru procesele critice identificate;

28.  salută Planul european pentru siguranța aviației (EPAS) pentru perioada 2018-2022 elaborat de Agenție cu scopul de a oferi un cadru transparent pentru siguranța aviației și de a identifica riscurile majore, precum și de a defini acțiunile care trebuie întreprinse; în plus, solicită statelor membre să dezvolte și să implementeze programe de siguranță sporită și să facă schimburi de cele mai bune practici;

29.  ia act de faptul că, în 2016, au fost efectuate 18 controale ex post care reprezintă controalele anuale efectuate pentru subvențiile școlare, rambursarea misiunilor experților externi, procedurile de achiziții publice finalizate și rambursarea cheltuielilor de misiune; salută faptul că, la nivel global, s-a constatat legalitatea și regularitatea tuturor operațiunilor verificate;

Alte observații

30.  ia act cu satisfacție de faptul că, în cursul anului 2016, Agenția și-a finalizat mutarea într-un nou sediu, conceput în mod specific pentru Agenție, fără nicio perturbare a activității;

31.  ia act de faptul că, potrivit raportului Curții, în perioada 2014-2016, Agenția a cheltuit 9 400 000 EUR (comparativ cu 4 400 000 EUR în 2016) din excedentul acumulat pentru finanțarea costurilor de renovare și mutare a agenției într-o nouă clădire, în valoare de 12 400 000 EUR; constată că și Comisia a contribuit cu 3 000 000 EUR de la bugetul UE în acest scop; constată, în plus, că împărțirea finanțării între contribuțiile provenind de la societățile din sectorul aviației și contribuția Uniunii a fost conformă cu metodologia standard de alocare a costurilor utilizată de Agenție și a avut drept rezultat faptul că lucrările respective au fost finanțate în mare parte din taxele plătite de societățile din sector;

32.  constată, din declarațiile Agenției, că aceasta intenționează să își modifice atât regulamentul financiar, cât și reglementările privind taxele și comisioanele, pentru a formaliza mai precis modul de a trata excedentul acumulat; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la această revizuire;

33.  subliniază că, în ceea ce privește sediul Agenției, acordul dintre aceasta și statul membru gazdă a fost finalizat și a intrat în vigoare la 17 august 2017;

34.  subliniază că, potrivit raportului CCE, 70 % din bugetul Agenției pe 2016 a fost finanțat din taxele din industria aeronautică și 30 % din fondurile Uniunii; subliniază că o viitoare scădere a veniturilor Agenției, ca urmare a deciziei Regatului Unit de a părăsi Uniunea, este probabilă și ar putea avea un impact considerabil asupra planului de afaceri al Agenției; salută crearea unui grup de lucru care să studieze această chestiune și care a efectuat deja o primă analiză privind potențialul impact și riscurile asociate cu Brexit; invită Agenția să lucreze în strânsă cooperare cu celelalte instituții și mai ales cu Comisia în ceea ce privește negocierile referitoare la Brexit, astfel încât să fie suficient de pregătită pentru a reduce la minimum orice impact operațional sau financiar negativ care ar putea apărea; propune ca Agenția să prezinte Parlamentul European, în timp util, rezultatele acestui grup de lucru;

35.  reiterează că revizuirea Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului(12) urmărește extinderea domeniului de competențe al Agenției și că, prin urmare, atunci când se conferă competențe noi, trebuie să se țină pe deplin seama de rolul pe care îl au noile tehnologii, precum sistemele de aeronave pilotate de la distanță; subliniază că este important să se aloce o finanțare adecvată Agenției, pentru a se asigura că își îndeplinește cu succes aceste noi responsabilități, precum și personal suficient și calificat pentru a efectua sarcinile suplimentare;

36.  speră să se accelereze intrarea în vigoare a regulamentului european privind dronele; reamintește rolul esențial jucat de Agenție în garantarea unui nivel maxim de siguranță a aviației pe întreg teritoriul Europei; subliniază că, în contextul unei aviații civile care se dezvoltă rapid, așa cum se poate observa din utilizarea din ce în ce mai extinsă a dronelor, Agenția ar trebui să dispună de resursele financiare, materiale și umane necesare pentru a-și îndeplini cu succes sarcinile de reglementare și executive din domeniile siguranței și protecției mediului, fără a-și compromite independența și imparțialitatea;

37.  salută acordul politic privind revizuirea normelor comune din domeniul aviației și de înființare a Agenției Uniunii Europene de Siguranță a Aviației(13), după cum au convenit în noiembrie 2017 Parlamentul, Consiliul și Comisia; îndeamnă Comisia și statele membre să pună la dispoziție resursele necesare pentru competențele noi și consolidate privind, printre altele, riscurile pentru aviația civilă care decurg din zonele de conflict, subiecte legate de mediu și certificarea și înmatricularea aeronavelor fără pilot la bord;

38.  salută rolul activ jucat de Agenție în cererea de propuneri din cadrul Programului Orizont 2020 ; îndeamnă Agenția să rămână activă în domeniul cercetării și dezvoltării;

o

o o

39.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ... 2018(14) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

20.2.2018

AVIZ al Comisiei pentru transport și turism

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației (AESA) aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2158(DEC))

Raportor pentru aviz: Jakop Dalunde

SUGESTII

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  salută concluziile Curții de Conturi, potrivit cărora conturile Agenției Europene de Siguranță a Aviației (denumită în continuare „Agenția”) aferente exercițiului financiar 2016 sunt, sub toate aspectele semnificative, conforme cu legile și reglementările în vigoare;

2.  constată că bugetul anual al Agenției pentru 2016 s-a ridicat la 193,4 milioane EUR, din care 36,4 milioane EUR au provenit din subvenții din partea Uniunii, 95,9 milioane EUR din taxe și comisioane și 2,1 milioane EUR din contribuții ale unor țări terțe; constată cu satisfacție că Agenția a realizat cea mai ridicată rată de execuție bugetară din toată existența sa – 99%; constată că, din punct de vedere bugetar, Agenția a încheiat exercițiul 2016 cu o pierdere de 9,3 milioane EUR, din care 1,6 milioane EUR țin de activități finanțate din subvenția acordată de UE, iar 7,7 milioane EUR țin de activități finanțate din taxe și comisioane; constată, de asemenea, că Agenția a dedus deficitul de 7,7 milioane EUR din excedentul acumulat, reducându-l astfel de la 59,9 milioane EUR la 52,3 milioane EUR, iar în prezent așteaptă instrucțiunile Comisiei pentru pierderea de 1,6 milioane EUR aferentă subvenției;

3.  observă că din suma de 6,8 milioane EUR reportată în 2016 a fost plătită o proporție de 96%, ceea ce depășește obiectivul Comisiei de 95%; suma reportată din 2016 în 2017 a fost de 81,5 milioane EUR și se alcătuiește din 9,2 milioane EUR reportate automat și 72,3 milioane EUR legate de activități de certificare ce sunt tratate drept venituri alocate;

4.  ia act de faptul că, în 2016, au fost efectuate 18 controale ex post care reprezintă controalele anuale efectuate pentru subvențiile școlare, rambursarea misiunilor experților externi, procedurile de achiziții publice finalizate și rambursarea cheltuielilor de misiune; salută faptul că, la nivel global, s-a constatat legalitatea și regularitatea tuturor operațiunilor verificate;

5.  reiterează faptul că trebuie garantată independența personalului și a experților externi ai Agenției; în acest context, salută eforturile depuse în prezent de a se asigura prevenirea și gestionarea corespunzătoare a conflictelor de interese, cu luarea în considerare a observațiilor Parlamentului; ia act de faptul că Agenția a oferit o formare adecvată personalului său, menține un registru privind conflictele de interese și continuă revizuirea documentului său intitulat „Politica privind imparțialitatea și independența: prevenirea și eliminarea conflictelor de interese” pentru a continua să îmbunătățească procesul intern de finalizare, revizuire și actualizare a declarațiilor de interese ale membrilor personalului Agenției; salută faptul că mai mult de 80 % din personalul AESA a beneficiat de formare în materie de luptă împotriva fraudei până la sfârșitul lui 2016 și încurajează Agenția să aibă în vedere formarea întregului personal AESA; ia act, de asemenea, de faptul că Agenția a elaborat un cod de conduită care conține o politică privind conflictele de interese și o declarație de interese pentru experții externi care sprijină activitatea Agenției, cod ce determină o îmbunătățire a calității activității profesionale și o mai bună administrare în realizarea sarcinilor de serviciu;

6.  ia act de rezultatele celui de al treilea exercițiu de evaluare comparativă privind posturile Agenției, potrivit cărora 12,5% dintre locurile de muncă erau dedicate sprijinului administrativ și coordonării, 81,0% sarcinilor operaționale și 6,4% sarcinilor neutre (finanțe/control și sarcini lingvistice); constată cu satisfacție că, în raportul anual pe 2016, a fost inclusă o defalcare a personalului pe categorii și sectoare, precum și pe surse de finanțare a activităților pe care le desfășoară (taxe și comisioane sau subvenții din partea Uniunii); potrivit acestei defalcări, 60,4% din posturi, inclusiv 50,1% din posturile operaționale, sunt finanțate din taxe și comisioane, iar 33,8% din posturi sunt finanțate din subvenția Uniunii; ia act de faptul că, al doilea an consecutiv, toate posturile din cadrul Agenției au fost ocupate, în conformitate cu schema de personal; constată că există o discrepanță în această schemă de personal între diferitele posturi AD și AST autorizate în cadrul bugetului UE și posturile ocupate efectiv, și invită Agenția să remedieze acest dezechilibru;

7.  reiterează că revizuirea Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului(15) urmărește extinderea domeniului de competențe al Agenției și că, prin urmare, atunci când se conferă competențe noi, trebuie să se țină pe deplin seama de rolul pe care îl au noile tehnologii, precum sistemele de aeronave pilotate de la distanță; subliniază că este important să se aloce o finanțare adecvată Agenției, pentru a se asigura că își îndeplinește cu succes aceste noi responsabilități, precum și personal suficient și calificat pentru a efectua sarcinile suplimentare;

8.  speră să se accelereze intrarea în vigoare a regulamentului european privind dronele; reamintește rolul esențial jucat de Agenție în garantarea unui nivel maxim de siguranță a aviației pe întreg teritoriul Europei; subliniază că, în contextul unei aviații civile care se dezvoltă rapid, așa cum se poate observa din utilizarea din ce în ce mai extinsă a dronelor, Agenția ar trebui să dispună de resursele financiare, materiale și umane necesare pentru a-și îndeplini cu succes sarcinile de reglementare și executive din domeniile siguranței și protecției mediului, fără a-și compromite independența și imparțialitatea;

9.  salută acordul politic privind revizuirea normelor comune din domeniul aviației și de înființare a Agenției Uniunii Europene de Siguranță a Aviației(16), după cum au convenit în noiembrie 2017 Parlamentul, Consiliul și Comisia; îndeamnă Comisia și statele membre să pună la dispoziție resursele necesare pentru competențele noi și consolidate privind, printre altele, riscurile pentru aviația civilă care decurg din zonele de conflict, subiecte legate de mediu și certificarea și înmatricularea aeronavelor fără pilot la bord;

10.  salută rolul activ jucat de Agenție în cererea de propuneri din cadrul Programului Orizont 2020 ; îndeamnă Agenția să rămână activă în domeniul cercetării și dezvoltării;

11.  sprijină instituirea unui grup de lucru care să analizeze riscurile potențiale și impactul Brexitului; recomandă Agenției să colaboreze strâns cu celelalte instituții europene cu privire la această chestiune; propune ca Agenția să prezinte Parlamentul European, în timp util, rezultatele acestui grup de lucru;

12.  constată că acordul privind sediul AESA a fost semnat în final de către Agenție și guvernul Germaniei în decembrie 2016; salută mutarea sa în noul sediu în 2016, care a fost conceput în mod specific pentru Agenție; constată că, pentru a acoperi suma de 12,4 milioane EUR necesară pentru amenajarea noii clădiri și mutare, Agenția a cheltuit 9,4 milioane EUR în perioada 2014-2016 (4,4 milioane în 2016) din excedentul acumulat și 3 milioane EUR din subvenția Uniunii;

13.  propune ca Parlamentul să acorde directorului executiv al Agenției descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2016.INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

20.2.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

40

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Maria Grapini, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Membri supleanți prezenți la votul final

Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Rolandas Paksas, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Olle Ludvigsson

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

40

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

Jill Seymour

1

0

ENF

Marie-Christine Arnautu

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

20.3.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO C 417, 6.12.2017, p. 68.

(2)

JO C 417, 6.12.2017, p. 68.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 79, 19.3.2008, p. 1.

(5)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(6)

JO C 417, 6.12.2017, p. 68.

(7)

JO C 417, 6.12.2017, p. 68.

(8)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(9)

JO L 79, 19.3.2008, p. 1.

(10)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(11)

JO C 333, 9.9.2016, p.16.

(12)

Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE (JO L 79, 19.3.2008, p. 1).

(13)

Regulament COM(2015)0613: Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, precum și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.

(14)

Texte adoptate la această dată, P8_TA-PROV(2018)0000.

(15)

Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE (JO L 79, 19.3.2008, p. 1).

(16)

Regulamentul COM(2015)0613: Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, precum și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.

Ultima actualizare: 11 aprilie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate