Procedură : 2017/2171(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0067/2018

Texte depuse :

A8-0067/2018

Dezbateri :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Voturi :

PV 18/04/2018 - 12.36

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0141

RAPORT     
PDF 638kWORD 61k
22.3.2018
PE 613.472v02-00 A8-0067/2018

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2171(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Bart Staes

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2171(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Autorității(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Autorității în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0081/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei(4), în special articolul 64,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0067/2018),

1.  acordă directorului executiv al Autorității Bancare Europene descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității aferent exercițiului financiar 2016;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Autorității Bancare Europene, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2016

(2017/2171(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Autorității(6),

–  având în vedere declarația de asigurare(7) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Autorității în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0081/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(8), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei(9), în special articolul 64,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(10), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0067/2018),

1.  aprobă închiderea conturilor Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2016;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Autorității Bancare Europene, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2171(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2016,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0067/2018),

A.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune subliniază că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna guvernanță a resurselor umane;

B.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(11), bugetul definitiv al Autorității Bancare Europene (denumită în continuare „Autoritatea”) aferent exercițiului financiar 2016 a fost de 36 491 378 EUR, ceea ce reprezintă o majorare cu 9,19% față de bugetul pe 2015; întrucât Autoritatea este finanțată prin contribuții din partea Uniunii (14 071 959 EUR, ceea ce reprezintă 40%) și prin contribuții din partea autorităților naționale de supraveghere din statele membre și a observatorilor (22 419 419 EUR, respectiv 60%);

C.  întrucât Curtea de Conturi („Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Autorității Bancare Europene pentru exercițiul financiar 2016 („raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Autorității și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Măsuri luate în urma descărcării de gestiune din 2012, 2013 și 2014

1.  constată că, în ceea ce privește o observație formulată în raportul Curții pentru exercițiul 2012 referitoare la contribuția la cheltuielile de școlarizare, care a fost marcată ca fiind „în curs” în rapoartele Curții pentru exercițiile 2013 și 2014, Autoritatea a întreprins acțiuni corective și au fost semnate contracte cu 26 de școli la care sunt școlarizați copiii membrilor personalului, iar în prezent au loc negocieri cu alte patru școli;

Gestiunea bugetară și financiară

2.  ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2016 au condus la o rată de execuție bugetară de 96,76%, reprezentând o scădere de 2,58% față de 2015, și că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 88,67%, ceea ce reprezintă o scădere de 1,03%; ia act, pe baza informațiilor furnizate de Autoritate, de faptul că nivelul ridicat de execuție se datorează unei bune planificări și monitorizări a bugetului;

3.  observă că, având în vedere creșterea valorii monedei euro în raport cu liră britanică în 2016, Autoritatea a solicitat un buget rectificativ mai mic, în valoare de 1 572 000 EUR;

Angajamente și reportări

4.  salută faptul că Autoritatea a reușit să reducă și mai mult nivelul total al creditelor angajate reportate, de la 10% în 2015 la 8% în 2016, care este cel mai scăzut nivel de până acum, în contextul unei creșteri cu 9% a bugetului total între cele două exerciții bugetare;

5.  subliniază că reportările sunt adesea justificate parțial sau în totalitate de natura multianuală a programelor operaționale ale agențiilor și nu indică neapărat deficiențe în planificarea și execuția bugetului și nici nu contravin întotdeauna principiului bugetar al anualității, mai ales dacă sunt prevăzute din timp de Autoritate și comunicate Curții;

Transferuri

6.  constată, pe baza conturilor finale ale Autorității, că aceasta a executat 34 de transferuri bugetare în cursul exercițiului 2016; observă că limita de 10% menționată la articolul 27 din regulamentul financiar al Autorității nu a fost niciodată depășită; constată cu satisfacție că nivelul și natura transferurilor din anul 2016 s-au menținut în limitele normelor financiare;

Achizițiile publice și politica în materie de personal

7.  salută faptul că, din cele 1 164 de facturi plătite de către Autoritate în 2016, doar 13 (0,9%) au fost plătite cu întârziere, iar pentru al treilea an consecutiv Autoritatea nu a plătit nicio dobândă penalizatoare;

8.  constată, pe baza schemei de personal a Agenției, că 126 de posturi (din cele 127 de posturi autorizate în temeiul bugetului Uniunii) erau ocupate la 31 decembrie 2016, față de 118 în 2015; ia act de faptul că personalul Autorității se compune din 50,3% femei și 49,7% bărbați; constată cu satisfacție că defalcarea personalului pe sexe este bine echilibrată; își exprimă însă regretul față de componența consiliului de administrație, alcătuit din șase persoane de același sex;

9.  constată că, în medie, fiecare membru al personalului Autorității a fost în concediu medical timp de 7,45 de zile în 2016; constată că Autoritatea a cheltuit 800 GBP (+TVA) pe persoană pentru activități de asigurare a bunăstării personalului, cum ar fi sesiuni privind sănătatea și siguranța și controale medicale anuale;

10.  constată că incertitudinea politică generată de referendumul din Regatul Unit din 23 iunie 2016 a avut un impact negativ asupra planurilor de recrutare ale Autorității; invită Autoritatea să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la evoluția viitoare a planurilor sale de recrutare;

11.  ia act de faptul că autoritatea nu utilizează niciun vehicul oficial;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, transparența și democrația

12.  ia act cu satisfacție de faptul că Autoritatea a instituit o politică privind conflictele de interese pentru membrii personalului, precum și o politică specifică aplicabilă membrilor Consiliului de supraveghere și ai Consiliului de administrație;

13.  constată că au fost raportate 17 cazuri de conflicte de interese; constată că aceste cazuri au vizat două tipuri de situații, și anume deținerea de acțiuni și activitatea profesională anterioară; constată în plus că toți membrii personalului care au declarat că dețin acțiuni în instituții le-au achiziționat înainte de a se alătura Autorității și au fost invitați să cedeze acțiunile în cauză; ia act de faptul că o examinare a acestor situații a avut loc din nou în 2017, în urma căreia s-a confirmat faptul că, în toate cazurile, acțiunile au fost vândute; constată că, în cazul activităților profesionale anterioare, în 2016 au fost examinate trei cazuri și s-a decis să se instituie măsuri prin care respectivii membri ai personalului să nu fie implicați în cazuri referitoare la autoritățile competente care le-au acordat concediu fără plată;

14.  salută faptul că atât declarațiile de interese, cât și CV-urile membrilor Consiliului de supraveghere și ai Consiliului de administrație, precum și cele ale președintelui Autorității, ale directorului executiv și ale directorilor sunt publicate pe site-ul de internet al Autorității;

15.  ia act de faptul că procesul de publicare a proceselor-verbale ale Consiliului de supraveghere este în curs de revizuire pentru ca acestea să fie aprobate prin procedură scrisă și publicate înainte de următoarea reuniune; invită Autoritatea să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune în momentul în care este aprobat procesul de publicare a proceselor-verbale;

16.  ia act cu satisfacție de faptul că Autoritatea a instituit orientări etice, care urmăresc să garanteze că personalul său acționează în mod independent, imparțial, obiectiv, loial și transparent;

17.  salută introducerea unui registru public al reuniunilor, care are ca scop creșterea gradului de transparență a activităților Autorității prin comunicarea reuniunilor pe care personalul Autorității le are cu părțile interesate externe, precum și disponibilitatea registrului pe site-ul de internet al Autorității;

18.  constată cu satisfacție că Autoritatea a elaborat o strategie antifraudă pentru perioada 2015-2017; ia act de faptul că echipa de combatere a fraudelor, care coordonează punerea în aplicare a acestei strategii, este compusă din responsabilul cu etica și alți trei membri din rândul personalului, inclusiv experți juridici, și oferă cursuri de formare obligatorii pentru toți membrii personalului; observă că a fost realizat un exercițiu de evaluare a riscurilor, care a vizat toate unitățile și serviciile Autorității, pentru a identifica riscurile de fraudă și pentru a estima cât de dese și cât de grave pot fi cazurile de risc în aceste domenii; invită Autoritatea să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele acestui exercițiu;

19.  observă că Autoritatea a adoptat o politică internă privind semnalarea neregulilor și a instituit un canal securizat de semnalare a neregulilor pentru personalul său;

20.  subliniază necesitatea de a crea un organism independent care să poată fi consultat, să ofere consiliere și să poată primi informațiile divulgate de avertizori și care să dispună de resurse bugetare suficiente, cu scopul de a ajuta avertizorii să utilizeze canalele corespunzătoare pentru a divulga informații privind posibile nereguli care afectează interesele financiare ale Uniunii, protejând, în același timp, confidențialitatea lor și oferindu-le sprijinul și consilierea necesare;

Principalele realizări

21.  salută principalele trei realizări și succese identificate de Autoritate în 2016, și anume:

–  a elaborat cu succes cadrul unic de reglementare pentru băncile din Uniunea Europeană, elaborând 12 orientări, 7 proiecte finale de standarde tehnice de punere în aplicare și 15 proiecte finale de standarde tehnice de reglementare;

–  a monitorizat cu succes diverse aspecte ale cadrului unic de reglementare, inclusiv instrumentele de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar, practicile de remunerare și transferurile de riscuri semnificative la securitizări;

–  a realizat progrese semnificative în ceea ce privește asigurarea coerenței analizelor prudențiale, a evaluărilor și a măsurilor de supraveghere în statele membre, raportul său cu privire la convergența în materie de supraveghere evidențiind progresul înregistrat de acestea în ceea ce privește convergența practicilor de evaluare a riscurilor, în urma punerii în aplicare a procesului de supraveghere și a orientărilor privind procesul de evaluare și a înființării și punerii în funcțiune a mecanismului unic de supraveghere;

Auditul intern

22.  ia act de faptul că, în februarie 2016, Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a efectuat o evaluare completă a riscurilor aferente tuturor proceselor (administrative, financiare, informatice și operaționale) din cadrul Autorității, pentru a servi drept bază pentru elaborarea noului plan strategic de audit intern pentru perioada 2017-2019; constată, în plus, că, în noiembrie 2016, a avut loc primul audit privind convergența în materie de supraveghere – colegii și formare; invită Autoritatea să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele acestor audituri;

23.  ia act de faptul că, în septembrie 2016, IAS a efectuat o examinare documentară de monitorizare a situației recomandărilor restante din auditul efectuat în 2013; salută faptul că restul recomandărilor au fost aplicate în mod adecvat și eficace și au fost închise; constată că, în 2016, nu a fost formulată sau închisă nicio recomandare critică și că, la 1 ianuarie 2017, nu existau recomandări critice deschise;

Alte observații

24.  ia act cu satisfacție de faptul că, în 2016, Autoritatea a fost implicată în diferite activități de reducere a amprentei ecologice;

25.  ia act de faptul că Curtea a inclus, în rapoartele aferente celor două agenții din Londra, paragrafe de evidențiere a unor aspecte referitoare la decizia Regatului Unit de a se retrage din Uniune; ia act de faptul că, având în vedere decizia cu privire la viitorul sediu al Autorității, aceasta a prezentat în situațiile sale financiare, ca datorie contingentă, un cost rezidual de 14 000 000 EUR legat de contractul de închiriere a spațiului de birouri (în ipoteza rezilierii acestui contract până la sfârșitul anului 2020), precum și faptul că alte costuri potențiale asociate mutării, cum ar fi mutarea membrilor personalului și a familiilor acestora, nu pot fi încă estimate; constată, de asemenea, că este posibil ca veniturile autorității să scadă în viitor, ca urmare a deciziei Regatului Unit de a se retrage din Uniune; invită Autoritatea să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la costurile mutării;

26.  ia act de faptul că Autoritatea a semnat un contract de închiriere pe 12 ani care expiră la data de 8 decembrie 2026 și că, în conformitate cu condițiile contractuale normale, Autoritatea are obligația de a plăti integral chiria pentru întreaga perioadă; observă, cu toate acestea, că Autoritatea a negociat o clauză de reziliere la mijlocul perioadei contractuale, ceea ce înseamnă că, în cazul în care clauza este exercitată, Autoritatea ar fi scutită de obligația de a plăti chiria pentru ultima perioadă de șase ani; constată, însă, că Autoritatea are obligația de a rambursa jumătate din suma de stimulare (chiria pe 16 luni, respectiv 3 246 216 EUR) pe care a primit-o la începutul contractului și care a fost stabilită pe baza perioadei contractuale integrale de 12 ani (32 de luni fără plata chiriei), precum și că readucerea clădirii la starea inițială trebuie să fie efectuată până la încheierea ocupării acesteia, indiferent de momentul în care chiriașul o părăsește; recomandă să se tragă învățăminte din această experiență, de care să se țină seama în cadrul tuturor negocierilor viitoare privind contractele de închiriere;

27.  observă cu satisfacție că Comisia informează în permanență Autoritatea cu privire la evoluțiile legate de decizia Regatului Unit de a se retrage din Uniune care afectează Autoritatea; constată că funcționarea Autorității trebuie să fie asigurată pe durata perioadei de tranziție;

28.  salută faptul că, în interesul continuității activității, orașul care va găzdui noul sediu al Autorității a fost selectat într-o perioadă de timp rezonabilă; subliniază că Parlamentul va juca un rol foarte activ în punerea în practică a deciziei;

29.  subliniază că, deși trebuie îndeplinite integral și în termenul stabilit toate sarcinile care decurg din cadrul de reglementare stabilit de Parlament și de Consiliu, Autoritatea ar trebui să îndeplinească cu strictețe sarcinile, nu ar trebui să depășească mandatul care i-a fost încredințat de Parlament și de Consiliu și ar trebui să acorde o atenție deosebită principiului proporționalității, astfel încât să optimizeze utilizarea resurselor și să atingă obiectivele care i-au fost atribuite de Parlament și de Consiliu;

30.  subliniază rolul central al Autorității în asigurarea unei mai bune supravegheri a sistemului financiar al Uniunii pentru a garanta stabilitatea financiară, transparența necesară și o mai mare securitate pentru piața financiară a Uniunii, în special prin coordonarea supravegherii între autoritățile naționale de supraveghere, prin cooperarea, atunci când este necesar, cu instituțiile responsabile de supravegherea internațională, precum și prin supravegherea punerii în aplicare consecvente a dreptului Uniunii; subliniază că o astfel de cooperare ar trebui să se bazeze pe un climat de încredere; subliniază rolul Autorității în a contribui la convergența la nivel înalt a practicilor de supraveghere în domeniul protecției consumatorilor și în a promova această convergență;

31.  observă că, întrucât sarcinile Autorității își pierd din caracterul de reglementare și se axează tot mai mult pe aplicarea legislației Uniunii, bugetul și resursele umane ale Autorității ar trebui să fie realocate la nivel intern; consideră că este esențial ca Autoritatea să dispună de resurse suficiente pentru a-și îndeplini sarcinile în totalitate, inclusiv pentru a face față unui eventual volum de muncă suplimentar impus de aceste sarcini, asigurând totodată o ordine corespunzătoare a priorităților în privința alocării resurselor și a eficienței bugetare; subliniază, în plus, că orice creștere a volumului de muncă al Autorității poate fi gestionată pe plan intern prin realocarea resurselor bugetare sau a celor umane, cu condiția ca această realocare să nu afecteze exercitarea deplină de către Autoritate a mandatului său și să asigure independența Autorității în îndeplinirea sarcinilor sale de supraveghere;

32.  subliniază că resursele puse la dispoziția Autorității ar trebui să fie utilizate în conformitate cu priorități clare și cu respectarea strictă a mandatului pentru a se atinge obiectivele vizate în mod eficient; constată necesitatea evaluării adecvate și cu regularitate a activității Autorității pentru ca resursele sale să fie utilizate în mod eficient, transparent și credibil;

33.  se așteaptă ca Autoritatea să furnizeze regulat Parlamentului European și Consiliului informații complete și actualizate cu privire la activitatea sa, în special în legătură cu stabilirea de standarde tehnice, avize și norme obligatorii, pentru a da dovadă de transparență față de cetățenii Uniunii și pentru a demonstra că prioritatea sa este protecția consumatorilor;

°

°  °

34.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ... 2018(12) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

1.3.2018

AVIZ al Comisiei pentru afaceri economice și monetare

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2171(DEC))

Raportoare pentru aviz: Kay Swinburne

SUGESTII

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  ia act de faptul că, în opinia Curții de Conturi, operațiunile Autorității Bancare Europene („Autoritatea”) subiacente conturilor anuale aferente exercițiului 2016 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative; invită Autoritatea să asigure o monitorizare și implementare adecvată a recomandărilor Curții de Conturi;

2.  subliniază că, asigurând faptul că toate sarcinile care decurg din cadrul de reglementare stabilit de Parlamentul European și de Consiliu sunt îndeplinite integral și în termenul stabilit, Autoritatea ar trebui să respecte cu strictețe sarcinile, nu ar trebui să depășească mandatul care i-a fost încredințat de Parlamentul European și de Consiliu și ar trebui să acorde o atenție deosebită principiului proporționalității, astfel încât să optimizeze utilizarea resurselor și să atingă obiectivele care i-au fost atribuite de Parlamentul European și de Consiliu;

3.  subliniază rolul central al Autorității în asigurarea unei mai bune supravegheri a sistemului financiar al Uniunii pentru a garanta stabilitatea financiară, transparența necesară și o mai mare securitate pentru piața financiară a Uniunii, în special prin coordonarea supravegherii între autoritățile naționale de supraveghere, prin cooperarea, atunci când este necesar, cu instituțiile responsabile de supravegherea internațională, precum și prin supravegherea punerii în aplicare consecvente a dreptului Uniunii; subliniază că o astfel de cooperare ar trebui să se bazeze pe un climat de încredere; subliniază rolul Autorității în a contribui la convergența la nivel înalt a practicilor de supraveghere în domeniul protecției consumatorilor și în a promova această convergență;

4.  observă că, întrucât sarcinile Autorității își pierd din caracterul de reglementare și se axează tot mai mult pe aplicarea legislației Uniunii, bugetul și resursele umane ale Autorității ar trebui să fie realocate intern; consideră că este esențial ca Autoritatea să dispună de resurse suficiente pentru a-și îndeplini sarcinile în totalitate, inclusiv pentru a face față unui eventual volum de muncă suplimentar impus de aceste sarcini, asigurând totodată un grad corespunzător de prioritizare în privința alocării resurselor și a eficienței bugetare; subliniază, în plus, că orice creștere a volumului de muncă al Autorității poate fi gestionată pe plan intern prin realocarea resurselor bugetare sau a celor umane, cu condiția ca această realocare să nu afecteze exercitarea deplină de către Autoritate a mandatului său și să asigure independența Autorității în îndeplinirea sarcinilor sale de supraveghere;

5.  subliniază că resursele puse la dispoziția Autorității ar trebui să fie utilizate în conformitate cu priorități clare și cu un accent clar pe mandat pentru a atinge obiectivele vizate în mod eficient; constată necesitatea de a evalua adecvat și cu regularitate activitatea Autorității pentru ca resursele sale să fie utilizate în mod mai eficient, transparent și credibil;

6.  se așteaptă ca Autoritatea să furnizeze regulat Parlamentului European și Consiliului informații complete și actualizate cu privire la activitatea sa, în special în legătură cu stabilirea de standarde tehnice, avize și norme obligatorii, pentru a face dovadă de transparență față de cetățenii Uniunii și pentru a demonstra că prioritatea sa este de a proteja consumatorii;

7.  consideră că procesele-verbale ale reuniunilor consiliului supraveghetorilor și ale grupurilor de părți interesate, care sunt disponibile public, ar trebui publicate cu mai multă promptitudine, pentru a reduce decalajul actual, precum și pentru a reda mai bine discuțiile purtate, pozițiile membrilor și comportamentul acestora în cadrul voturilor; subliniază că este esențial ca Autoritatea, dată fiind natura sarcinilor sale, să manifeste transparență nu numai față de Parlamentul European și Consiliu, ci și față de cetățenii Uniunii; consideră că publicul larg ar putea fi mai bine informat și prin intermediul transmiterii unor evenimente pe internet; subliniază că și accesul la documente și informații referitoare la reuniunile interne ar trebui să fie facilitat; salută faptul că, dintre autoritățile europene de supraveghere, ABE face publice cele mai multe informații cu privire la reuniunile membrilor personalului său cu părțile interesate; reamintește importanța protecției denunțătorilor pentru a spori transparența, responsabilitatea democratică și controlul public;

8.  reamintește, în contextul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană, că este important ca mutarea sediului Autorității de la Londra să se efectueze fără probleme și în mod eficient din punctul de vedere al costurilor; invită Autoritatea să calculeze toate costurile potențiale și constată că funcționarea Autorității trebuie să fie asigurată pe durata perioadei de tranziție;

9.  salută faptul că, în interesul continuității activității, orașul care găzduiește noul sediu a fost selectat într-o perioadă de timp rezonabilă; subliniază că Parlamentul va juca un rol foarte activ în punerea în practică a deciziei.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

27.2.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

48

1

4

Membri titulari prezenți la votul final

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker

Membri supleanți prezenți la votul final

Enrique Calvet Chambon, Jan Keller, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Andreas Schwab, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Miguel Urbán Crespo, Roberts Zīle

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Zbigniew Kuźmiuk, Edouard Martin

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

48

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne, Roberts Zīle

ENF

Bernard Monot

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Jan Keller, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Tibor Szanyi, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Michel Reimon, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

1

-

EFDD

David Coburn

4

0

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

20.3.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO C 417, 6.12.2017, p. 87.

(2)

JO C 417, 6.12.2017, p. 87.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 331, 15.12.2010, p. 12.

(5)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(6)

JO C 417, 6.12.2017, p. 87.

(7)

JO C 417, 6.12.2017, p. 87.

(8)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(9)

JO L 331, 15.12.2010, p. 12.

(10)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(11)

  JO C 24, 24.01.2017, p. 1.

(12)

Texte adoptate la această dată, P8_TA-PROV(2018)0000.

Ultima actualizare: 11 aprilie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate