Procedură : 2017/2147(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0068/2018

Texte depuse :

A8-0068/2018

Dezbateri :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Voturi :

PV 18/04/2018 - 12.32

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0137

RAPORT     
PDF 627kWORD 62k
22.3.2018
PE 613.445v02-00 A8-0068/2018

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2147(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Bart Staes

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2147(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Centrului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Observatorului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0057/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 337/75 al Consiliului din 10 februarie 1975 privind înființarea Centrului European pentru dezvoltarea formării profesionale(4), în special articolul 12a,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0068/2018),

1.  acordă directorului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului aferent exercițiului financiar 2016;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exercițiul financiar 2016

(2017/2147(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Centrului(6),

–  având în vedere declarația de asigurare(7) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Observatorului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0057/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(8), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 337/75 al Consiliului din 10 februarie 1975 privind înființarea Centrului European pentru dezvoltarea formării profesionale(9), în special articolul 12a,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(10), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0068/2018),

1.    aprobă închiderea conturilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exercițiul financiar 2016;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2147(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exercițiului financiar 2016,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0068/2018),

A.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune dorește să sublinieze că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna administrare a resurselor umane;

B.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(11), bugetul definitiv al Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (denumit în continuare „Centrul”) aferent exercițiului financiar 2016 a fost de 18 019 949 EUR, ceea ce reprezintă o creștere cu 1,83 % față de bugetul pentru 2015; întrucât bugetul Centrului provine în principal de la bugetul Uniunii;

C.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Centrului pentru exercițiul financiar 2016 (denumit în continuare „raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Centrului și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2015

1.  constată cu satisfacție că observația Curții privind lucrările de construcții și de reparație, de consolidare structurală și diverse aspecte de siguranță este în prezent marcată ca fiind „finalizată”;

Gestiunea bugetară și financiară

2.  ia act cu satisfacție de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2016 au condus la o rată a execuției bugetare de 99,99 %, ceea ce reprezintă o creștere de 1,43 % față de exercițiul precedent; salută, de asemenea, faptul că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 94,55 %, ceea ce reprezintă o creștere semnificativă de 11,55 % în comparație cu exercițiul precedent;

Credite de angajament și reportări

3.  observă că Centrul a fost în măsură să utilizeze economiile suplimentare rezultate din ajustarea descendentă a factorului de ponderare a salariilor de la 79,9 % la 79,3 %; ia act cu satisfacție de faptul că Centrul a transferat economiile astfel generate la nivelul costurilor cu personalul către activități operaționale și a reușit cu succes să le angajeze înainte de sfârșitul anului;

4.  observă că reportările pot fi adesea justificate parțial sau în totalitate de natura multianuală a programelor operaționale ale Centrului și nu indică neapărat deficiențe în planificarea și execuția bugetului și nici nu contravin întotdeauna principiului bugetar al anualității, mai ales dacă Centrul le planifică din timp și le comunică Curții;

Transferuri

5.  constată că în 2016 s-au efectuat transferuri în valoare totală de 309 187 EUR de la Titlul I (cheltuieli cu personalul) către Titlul III (cheltuieli de funcționare); constată cu satisfacție că nivelul și natura transferurilor din 2016 s-au menținut în limitele normelor financiare;

Achizițiile

6.  constată că Centrul a procesat 46 de proceduri de achiziții în 2016, din care 46 % au fost proceduri deschise, 48 % au fost proceduri de negociere și 6 % au fost proceduri restrânse;

Politica de personal

7.  observă că, la 31 decembrie 2016, rata de ocupare a schemei de personal a fost de 98 %, adică 92 de posturi din schema de personal erau ocupate dintr-un total de 94 de posturi autorizate;

8.  apreciază faptul că Centrul și-a menținut angajamentul față de sprijinirea principiului egalității de șanse la recrutare și încadrare în muncă; ia act de faptul că echilibrul de gen a fost de 60 % femei și 40 % bărbați și că ar putea fi îmbunătățit; salută, cu toate acestea, faptul că femeile sunt bine reprezentate în toate gradele, inclusiv – cu atât mai mult cu cât acest lucru nu este întotdeauna valabil – la nivel de conducere;

9.  subliniază că echilibrul dintre viața profesională și cea privată ar trebui să fie parte a politicii de personal a Centrului; ia act de faptul că bugetul cheltuit pentru activități recreative se ridică la aproximativ 46 000 EUR, ceea ce înseamnă 0,5 zile per membru al personalului; solicită Centrului să-i prezinte autorității care acordă descărcarea de gestiune o defalcare mai detaliată a acestor cheltuieli; constată că numărul mediu de zile de concediu medical este de 7,9 zile/angajat;

10.  reamintește că Centrul a adoptat în noiembrie 2011 o decizie privind hărțuirea psihologică și sexuală; invită Centrul să sprijine organizarea de sesiuni de formare și de informare pentru a sensibiliza în mai mare măsură personalul;

11.  constată cu satisfacție că Centrul nu a primit nicio plângere și nu i s-au adus la cunoștință acțiuni în justiție sau cazuri raportate legate de angajarea sau concedierea de personal în 2016;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, transparența și democrația

12.  salută faptul că Centrul a obținut toate declarațiile privind conflictul de interese care lipseau din partea membrilor nou-numiți în Consiliul de administrație și că acestea sunt acum publicate pe site-ul Centrului;

13.  reamintește că Centrul și-a adoptat strategia antifraudă la 22 octombrie 2014, împreună cu politica privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese; salută organizarea de către Centru a unor sesiuni de formare periodice, în scopul sensibilizării personalului cu privire la transpunerea corectă în practică a strategiei și a politicii;

14.  constată că Centrul a adoptat, la 9 februarie 2017, orientări privind denunțarea neregulilor, care se bazează pe orientările Comisiei și îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 22c din Statutul funcționarilor; constată că în 2016 nu a fost înregistrat niciun caz de denunțare în cadrul Centrului;

15.  subliniază necesitatea de a crea un organism independent care să poată fi consultat, să ofere consiliere și să poată primi informațiile divulgate de denunțători și care să dispună de resurse bugetare suficiente, cu scopul de a-i ajuta pe denunțătorii de nereguli să utilizeze canalele corespunzătoare pentru a divulga informații privind posibile nereguli care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, protejându-le, în același timp, confidențialitatea și oferindu-le sprijinul și consilierea necesare;

16.  regretă faptul că Centrul nu face publice procesele-verbale ale reuniunilor Consiliului său de administrație; invită Centrul să își modifice politica în această privință;

Principalele realizări

17.  salută principalele trei realizări identificate de Centru în 2016, și anume că acesta:

–  a publicat rezultatele proiectului său pe trei ani privind rolul pe care îl pot juca educația și formarea profesională (EFP) în combaterea părăsirii timpurii a educației și formării;

–  a conceput un set de instrumente care oferă îndrumări practice, sfaturi, bune practici și instrumente inspirate din EFP și care pot fi încorporate în activitățile și politicile care îi ajută pe tinerii expuși riscului de a renunța timpuriu la educație să rămână în sistemul educațional și să se califice, iar pe tinerii care au părăsit timpuriu școala îi ajută să se reintegreze în sistemul de educație și formare și pe piața muncii;

–  a publicat previziunile actualizate privind tendințele în materie de cerere și ofertă de competențe și încadrare în muncă până în 2025;

18.  regretă însă că Centrul nu a recurs la indicatorii de impact pentru a monitoriza succesul acestor rezultate;

Auditul intern

19.  ia act de faptul că toate recomandările care decurg din planul de acțiune convenit în urma auditului efectuat de Serviciul de Audit Intern (IAS) privind achizițiile, inclusiv prevenirea fraudelor și consultanța juridică la Centru – realizate în 2015 – au fost transpuse în practică și trimise spre reexaminare până la sfârșitul anului 2016; constată că patru din cinci recomandări au fost închise și că IAS a recomandat ca cea de-a cincea să fie închisă; constată, de asemenea, că IAS a efectuat un exercițiu de evaluare a riscurilor la Centru în martie 2016, pentru a pregăti planul de audit strategic pentru perioada 2017-2019;

Performanța

20.  ia act de cooperarea strânsă a Centrului cu Fundația Europeană de Formare și cu Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă, oficializată prin acorduri de colaborare;

21.  salută contribuția activă a Centrului la o serie de activități ale rețelei de dezvoltare a performanțelor agențiilor Uniunii, cum ar fi revizuirea foii de parcurs a CE, precum și faptul că Centrul și-a împărtășit cu alte agenții ale Uniunii experiența în ceea ce privește elaborarea unor indicatori-cheie de performanță pentru directorii agențiilor Uniunii; constată că sistemul Centrului de măsurare a performanței este parte integrantă a proceselor sale de planificare și raportare;

22.  ia act de evaluarea externă a Centrului, prevăzută de Regulamentul financiar și aflată în curs de desfășurare, care a fost demarată în aprilie 2017;

o

o o

23.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ... 2018(12) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

24.1.2018

AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2147(DEC))

Raportor pentru aviz: Claude Rolin

SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  își exprimă satisfacția cu privire la faptul că Curtea de Conturi a constatat legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor anuale ale Centrului pentru exercițiul financiar 2016 și că situația sa financiară la 31 decembrie 2016 este corect prezentată;

2.  apreciază munca de înaltă calitate pe care Centrul o prestează în mod continuu, oferind studii de cercetare, analize și consultanță tehnică pentru a sprijini dezvoltarea învățării pe tot parcursul vieții în Europa și a politicilor din domeniul educației și formării profesionale (EFP); salută, în special, contribuțiile Centrului la Noua agendă pentru competențe în Europa și la Europass;

3.  salută rata ridicată de execuție bugetară în 2016 (99,99 %); constată însă că nivelul creditelor reportate în 2017 a fost ridicat pentru titlul II (27,39 %);

4.  salută faptul că Centrul se axează pe dezvoltarea competențelor și aptitudinilor, cu precădere în rândul persoanelor cu un nivel scăzut de calificare, pentru a sprijini obiectivul care vizează incluziunea pe piața muncii prin intermediul EFP, al învățării la locul de muncă și al uceniciei; apreciază activitatea Centrului în domeniul cererii și ofertei de competențe, Panorama competențelor în UE;

5.  constată majorarea cheltuielilor (16 %) cu lucrările și serviciile de mentenanță a clădirilor, cauzată de o serie de lucrări neprevăzute necesare pentru a înlocui fațada din sticlă a clădirii și lucarnele celor trei săli de conferință;

6.  ia act de evaluarea externă a Centrului, prevăzută de Regulamentul financiar și aflată în curs de desfășurare, care a fost demarată în aprilie 2017;

7.  constată că repartizarea totală a posturilor între bărbați și femei în cadrul Centrului era de 60 % pentru femei și 40 % pentru bărbați; constată că noile norme privind promovările au fost adoptate de consiliul de conducere în septembrie 2016;

8.  salută măsurile luate de Centru pentru a da curs recomandărilor formulate de autoritatea care acordă descărcare de gestiune în ceea ce privește execuția bugetului din anii anteriori.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

23.1.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

42

6

2

Membri titulari prezenți la votul final

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

Membri supleanți prezenți la votul final

Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Ivari Padar, Flavio Zanonato

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Geoffroy Didier, Morten Messerschmidt

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

42

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Ivari Padar, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

6

-

ECR

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius

NI

Lampros Fountoulis

2

0

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

20.3.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

18

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan

Membri supleanți prezenți la votul final

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO C 417, 6.12.2017, p. 42.

(2)

JO C 417, 6.12.2017, p. 42.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 39, 13.2.1975, p. 1.

(5)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(6)

JO C 417, 6.12.2017, p. 42.

(7)

JO C 417, 6.12.2017, p. 42.

(8)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(9)

JO L 39, 13.2.1975, p. 1.

(10)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(11)

JO C 113, 30.3.2016, p. 1

(12)

Texte adoptate la această dată, P8_TA-PROV(2018)0000.

Ultima actualizare: 25 aprilie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate