Процедура : 2017/2175(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0069/2018

Внесени текстове :

A8-0069/2018

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.30

Приети текстове :

P8_TA(2018)0135

ДОКЛАД     
PDF 701kWORD 59k
22.3.2018
PE 613.456v02-00 A8-0069/2018

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2016 година

(2017/2175(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик по становище: Барт Стас

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2016 година

(2017/2175(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2016 година, придружен от отговора на службата(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Управителния комитет на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0085/2018),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1211/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Служба(4), и по-специално член 13 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0069/2018),

1.  освобождава от отговорност Управителния комитет на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения във връзка с изпълнението на бюджета на Органа за финансовата 2016 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Управителния комитет на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2016 година

(2017/2175(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2016 година, придружен от отговора на службата(6),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(7) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Управителния комитет на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0085/2018),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(8), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1211/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Служба(9), и по-специално член 13 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(10), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0069/2018),

1.  одобрява приключването на сметките на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2016 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на управителния комитет на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2016 година

(2017/2175(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид доклада Европейската сметна палата за извършения от нея кратък преглед на състоянието на прилагането на съкращаването с 5% на щатните длъжности, публикуван на 21 декември 2017 г.,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0069/2018),

А.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност желае да подчертае особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Б.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения („Службата“)(11) нейният окончателен бюджет за финансовата 2016 година възлиза на 4 246 000 EUR, което представлява увеличение от 5,69% спрямо 2015 г.; като има предвид, че целият бюджет на Службата се осигурява от бюджета на Съюза за 2016 г.;

В.  като има предвид, че Сметната палата (Палатата), в своя доклад за годишните отчети на Службата за финансовата 2016 година („доклада на Палатата“) заявява, че е получила достатъчна увереност, че тези годишни отчети са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Коментари относно законосъобразността и редовността на операциите

1.  отбелязва, че според доклада на Палатата през март 2016 г. Службата е стартирала процедура за обществена поръчка, с която да подпише един рамков договор (РД) с двете международни училища в Рига, посещавани от децата на служителите ѝ. отбелязва, че въпреки че в техническите спецификации на търга се заявява, че Службата ще сключи един многостранен рамков договор с каскаден механизъм с два икономически оператора, в критериите за избор на изпълнител се казва, че изборът на училището зависи от родителите; отбелязва, че следователно подписаният през юли 2016 г. рамков договор на стойност 400 000 EUR се базира на противоречиви концепции, което води до правна несигурност за Службата и училищата; отбелязва, че освен това в този конкретен случай не е бил нужен рамков договор; приветства отговора на Службата, в който се заявява, че в бъдеще ще се използват преки споразумения с училищата без обществена поръчка;

Бюджетно и финансово управление

2.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2016 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 96,20%, което представлява увеличение с 0,55% спрямо 2015 г.; отбелязва, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 77,19%, което представлява намаление с 3,12% спрямо 2015 г.;

3.  отбелязва, че според доклада на Палатата през март 2016 г. Службата е подписала договор на стойност 60 000 EUR за предоставяне на професионална подкрепа и консултантски услуги в областта на човешките ресурси; изразява загриженост във връзка с факта, че процедурата за възлагане на обществена поръчка е била базирана изключително на цената; подчертава, че наемането на консултант без оглед на компетентността и опита му/ѝ като критерии за избор на изпълнител не осигурява най-доброто съотношение между цена и качество; приветства решението на Службата да прекрати рамковия договор и да въведе различна стратегия за получаване на необходимите услуги;

4.  отбелязва, че според доклада на Палатата поради липсата на споразумения с държавите от Европейска асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), бюджетните кредити, вписани в бюджета за 2014 г. от вноските от националните регулаторни органи на държавите от ЕАСТ със статут на наблюдател в Службата, не са били осъществени;

Поети задължения и преноси

5.  отбелязва, че според Службата общият размер на преносите на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания за 2016 г. е 615 957,25 EUR; посочва, че 44 896,19 EUR (7,29%) от пренесените бюджетни кредити са били анулирани;

6.  отбелязва, че преносите често могат да бъдат частично или напълно оправдани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа за ежегодност на бюджета, особено ако са предварително планирани от Службата и са съобщени на Палатата;

Политика относно персонала

7.  отбелязва, че в края на 2016 г. в Службата са работили 27 служители (включително срочно наети служители, договорно наети служители и командировани национални експерти); отбелязва, че след като през 2015 г. Службата е съкратила една длъжност, сега тя трябва да съкрати още една, след като от нея беше поискано да отстъпи една длъжност за резерва за преназначаване на агенциите;

8.  отбелязва със загриженост, че Службата е била засегната от най-високия възможен процент на съкращения според доклада на Европейската сметна палата относно прилагането на съкращението с 5% на щатните длъжности, публикуван на 21 декември 2017 г., а именно 12,5%, въпреки факта, че с Регламент (ЕС) 2015/2120 на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения се възлагат допълнителни задачи без съответното коригиране на ресурсите на Службата; подчертава необходимостта от достатъчно човешки ресурси, за да се гарантира изпълнението на мандата на Службата, като същевременно се поддържа нейното гладко ежедневно функциониране;

9.  отбелязва, че към 31 декември 2016 г. са били заети 14 длъжности от щатното разписание на Агенцията (от общо 15 разрешени длъжности съгласно бюджета на Съюза), както през 2015 г.;

10.  отбелязва, че на базата на броя на всички заети длъжности към 30 май 2017 г. е постигнато съотношение между половете от 42,31% жени спрямо 57,69% мъже; отбелязва със загриженост обаче дисбаланса в съотношението между половете в Управителния съвет, което е съответно 28% на 72%;

11.  отбелязва, че според доклада на Палатата през 2016 г. средната продължителност на заетостта в Службата е 2,58 години и текучеството на персонала е високо – 25%; приема за сведение, че тези обстоятелства влияят върху ефективността на работата на Службата и носят рискове за изпълнението на нейните работни програми; отчита, че възможна причина за това е прилагането на корективния коефициент на заплатите (73% към 1 юли 2016 г.) в страната домакин; отбелязва, че Службата признава, че високото ниво на текучество на персонала представлява рисков фактор, който е записан в регистъра на рисковете като значителен риск и че ръководството работи непрекъснато по въвеждането на техники за намаляване на текучеството; призовава Службата да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно действията, които са предприети или планирани, за справяне с проблема и задържане на персонала;

12.  подчертава, че балансът между професионалния и личния живот следва да бъде част от политиката по отношение на персонала на Службата; подчертава, че бюджетът, изразходван за дейности във връзка с благосъстоянието, възлиза на 827,60 EUR, което съответства на 2 дни; отбелязва, че служителите от отдел „Администрация и финанси“ са ползвали средно 2,82 дни отпуск по болест, а служителите от отдел „Управление на програмите“ 6,23 дни; призовава Службата да изясни причините за тази разлика;

13.  оценява факта, че Службата е приела нови правила за прилагане относно политиката в областта на защитата на личното достойнство и предотвратяването на тормоз; подкрепя обученията, организирани с цел повишаване на осведомеността на персонала, и предлага редовно да се организират обучения и информационни сесии по въпроса;

14.  оценява факта, че в Агенцията не са постъпвали никакви жалби, не са завеждани никакви съдебни дела и не са докладвани нередности във връзка с назначаването или уволнението на служители през 2016 г.;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси, прозрачност и демократичност

15.  отбелязва, че е разработен проект на вътрешна политика по отношение на сигнализирането на нередности, за който Европейският надзорен орган по защита на данните е нотифициран съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001; отбелязва със задоволство, че Службата е организирала вътрешни обучения относно етичните ценности, конфликтите на интереси, предотвратяването на измами и сигнализирането за нередности;

16.  приветства факта, че Службата е включила глава, свързана с прозрачността и отчетността, в своя консолидиран годишен доклад за дейността за 2016 г.;

Основни постижения

17.  приветства посочените от Службата три основни постижения и успеха, постигнати през 2016 г. в подкрепа на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения, а именно:

-  подкрепата за Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения при приемането на насоки относно неутралността на мрежата, включително при обработката на безпрецедентно големия брой становища (близо 500 000), получени по време на обществената консултация, проведена в периода от 6 юни до 18 юли 2016 г., и в областта на роуминга, като по този начин се осигуряват допълнителни ползи за крайния потребител на електронни съобщителни услуги;

-  възлагането на две проучвания относно неутралността на мрежата и сливанията и придобиванията;

-  по-нататъшното разширяване на политиката на Службата по отношение на прозрачността, включително чрез прилагането на актуализирана комуникационна стратегия и план за комуникация на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения;

Вътрешен контрол

18.  отчита продължаването на усилията на Службата за постигане на пълно съответствие със стандартите за вътрешен контрол (СВК) и през 2015 г. и че в началото на 2016 г. Службата за вътрешен одит е приключила всички препоръки относно прилагането на СВК; оценява факта, че през 2016 г. Службата е възложила на независим консултант оценка на СВК, която е била извършена през ноември и декември 2016 г.; приветства факта, че независимият консултант стига до заключението, че като цяло СВК се прилагат ефективно;

Вътрешен одит

19.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит е извършила пълна оценка на риска, обхващаща основните процеси на Службата, както оперативните – в съответствие с нейната мисия – така и административните – в подкрепа на оперативните задачи; отбелязва, че въз основа на резултатите от оценката на риска и отчитайки настоящия рисков профил на Службата, Службата за вътрешен одит е намалила броя на посещенията за одит в бъдеще и възнамерява да изпълнява един или два ангажимента за изразяване на увереност през 3-годишния период;

20.  отбелязва със задоволство, че към края на 2016 г. Службата е предприела всички необходими стъпки и предоставила всички отговори по откритите препоръки, произтичащи от посещението за одит от 2015 г., и че вследствие на това одиторите от Службата за вътрешен одит са препоръчали приключването на препоръките;

Други коментари

21.  отбелязва, че съгласно доклада на Палатата Службата съвместно с Комисията следва да възлага периодични външни оценки на дейността поне веднъж на пет години, каквато е практиката при повечето други агенции; отбелязва със задоволство, че Службата е готова да си сътрудничи с Комисията за бъдещите оценки;

o

o o

22.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от ... 2018 г.(12) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.3.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

17

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

17

+

ALDE

Martina Dlabajová

ECR

Raffaele Fitto

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt

S&D

Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 31.

(2)

ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 31.

(3)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 337, 18.12.2009 г., стр. 1.

(5)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(6)

ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 31.

(7)

ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 31.

(8)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(9)

ОВ L 337, 18.12.2009 г., стр. 1.

(10)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(11)

OВ C 113, 30.3.2016 г., стр.159.

(12)

Приети текстове, P8_TA-PROV(2018)0000.

Последно осъвременяване: 9 април 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност