Postup : 2017/2175(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0069/2018

Předložené texty :

A8-0069/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.30

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0135

ZPRÁVA     
PDF 611kWORD 57k
22.3.2018
PE 613.456v02-00 A8-0069/2018

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2016

(2017/2175(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Bart Staes

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2016

(2017/2175(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí úřadu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o absolutoriu, které má být uděleno řídícímu výboru Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za plnění rozpočtu na rozpočtový rok (05941/2018 – C8-0085/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Úřadu(4), a zejména na článek 13 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0069/2018),

1.  uděluje řídícímu výboru Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací absolutorium za plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řídícímu výboru Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2016

(2017/2175(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí úřadu(6),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(7) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o absolutoriu, které má být uděleno řídícímu výboru Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za plnění rozpočtu na rozpočtový rok (05941/2018 – C8-0085/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Úřadu(9), a zejména na článek 13 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0069/2018),

1.  schvaluje uzavření účtů Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok2016;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řídícímu výboru Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru, a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2016

(2017/2175(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Evropského účetního dvora o rychlém přezkumu provádění závazku snížit počet pracovních míst o 5 % zveřejněnou dne 21. prosince 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0069/2018),

A.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

B.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(11) Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (dále jen „úřad“) jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2016 činil 4 017 244 EUR, což ve srovnání s rokem 2015 představuje snížení o 5,69 %; vzhledem k tomu, že celkový rozpočet tohoto úřadu se odvíjí od rozpočtu Unie na rok 2016;

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky úřadu za rozpočtový rok 2016 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlašuje, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka úřadu je spolehlivá a uskutečněné operace byly legální a správné;

Připomínky k legalitě a správnosti operací

1.  bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora úřad v březnu 2016 vypsal zadávací řízení na uzavření jedné rámcové smlouvy se dvěma mezinárodními školami, které v Rize působí, na výuku dětí svých zaměstnanců; konstatuje, že ačkoli se v zadávací dokumentaci stanoví, že úřad uzavře kaskádově jednu vícenásobnou rámcovou smlouvu se dvěma hospodářskými subjekty, v kritériích pro zadání zakázky se uvádí, že o výběru školy rozhodují rodiče; konstatuje, že v důsledku toho je tato rámcová smlouva v hodnotě 400 000 EUR podepsaná v červenci 2016 založena na navzájem rozporných zásadách, což vede k právní nejistotě jak pro úřad, tak pro dané školy; konstatuje, že kromě toho nebylo v tomto konkrétním případě použití rámcové smlouvy nutné; vítá odpověď úřadu, v níž se uvádí, že úřad v budoucnu použije dohody o službách uzavřené přímo se školami bez zadávacího řízení;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  konstatuje, že výsledkem úsilí v oblasti monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2016 byla míra plnění rozpočtu 96,20 %, což znamená zvýšení o 0,55 % oproti roku 2015; konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 77,19 %, což ve srovnání s rokem 2015 představuje snížení o 3,12 %;

3.  bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora úřad v březnu 2016 podepsal smlouvu na částku 60 000 EUR na poskytování odborné podpory a poradenských služeb v oblasti lidských zdrojů; je znepokojen tím, že se zadávací řízení zakládalo výhradně na ceně zakázky; zdůrazňuje, že uzavření smlouvy s poradcem bez toho, aby kritérii pro udělení zakázky byly také kompetence a odborné zkušenosti, nezajišťuje optimální využití prostředků; vítá skutečnost, že úřad reagoval tím, že rámcovou smlouvu ukončil a přijal jinou strategii k získání potřebných služeb;

4.  bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora prostředky v rozpočtu na rok 2014, jež měly pocházet z příspěvků od vnitrostátních regulačních orgánů ESVO se statutem pozorovatele v úřadu, nebyly poskytnuty, protože nedošlo k podpisu příslušných dohod se státy ESVO;

Závazky a přenos finančních prostředků

5.  konstatuje, že celková výše přenesených prostředků na závazky a platby do roku 2016 činila 615 957,25 EUR; poukazuje na to, že 44 896,19 EUR (7,29 %) přenesených prostředků bylo zrušeno;

6.  konstatuje, že přenosy jsou často zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud je úřad dopředu naplánuje a sdělí Účetnímu dvoru;

Zaměstnanecká politika

7.  konstatuje, že na konci roku 2016 úřad zaměstnával 27 zaměstnanců (včetně dočasných zaměstnanců, smluvních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků); konstatuje, že po snížení stavu zaměstnanců v roce 2015, kdy se počet pracovních míst snížil o jedno, musel úřad provést další škrt, jelikož byl rovněž požádán, aby přispěl jedním místem do společného fondu pracovních míst agentur;

8.  se znepokojením bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora o provádění závazku snížit počet pracovních míst o 5 % zveřejněné dne 21. prosince 2017 na úřad negativně dopadla nejvyšší možná míra snížení, konkrétně o 12,5 %, a to navzdory tomu, že nařízení (EU) 2015/2120 pověřilo Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací dalšími úkoly, aniž by tomu byly odpovídajícím způsobem přizpůsobeny zdroje úřadu; zdůrazňuje, že k zajištění výkonu mandátu úřadu při zachování jeho hladkého každodenního fungování jsou zapotřebí náležité lidské zdroje;

9.  poukazuje na to, že z plánu pracovních míst agentury vyplývá, že ke dni 31. prosince 2016 bylo obsazeno 14 míst (z celkových 15 míst povolených v rámci rozpočtu Unie), stejně jako v roce 2015;

10.  konstatuje, že z celkového počtu obsazených pracovních míst vyplývá, že poměr zastoupení žen a mužů činil 42,31 % žen ku 57,69 % mužů; se znepokojením bere na vědomí genderovou nevyváženost správní rady, kde tento poměr činil 28 % ku 72%;

11.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora v roce 2016 činila průměrná doba zaměstnaneckého poměru v úřadu 2,58 let a fluktuace zaměstnanců byla vysoká (25 %); bere na vědomí, že tento stav má dopad na efektivnost úřadu a představuje riziko pro provádění jeho pracovních programů; uznává, že důvodem může být opravný koeficient mzdy hostitelského státu (73 % k 1. červenci 2016); konstatuje, že úřad si je vědom toho, že vysoká fluktuace zaměstnanců je rizikovým faktorem, kteréžto riziko je vedeno v rejstříku rizik jako významné, a vedení průběžně pracuje na zavedení opatření ke zmírnění tohoto rizika; vyzývá úřad,  aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o příslušných přijatých nebo plánovaných opatřeních ke zmírnění tohoto rizika a k řádnému vyřešení problému fluktuace zaměstnanců;

12.  zdůrazňuje, že by součástí zaměstnanecké politiky úřadu měla být rovnováha mezi pracovním a soukromým životem; zdůrazňuje, že rozpočet, který je vynakládán na aktivity spojené s dobrými podmínkami personálu, dosahuje přibližně 827,60 EUR, což odpovídá 2 dnům; konstatuje, že průměrná doba pracovní neschopnosti na zaměstnance je 2,82 dne ve správním a finančním oddělení a 6,23 dne v oddělení pro řízení programů; vyzývá úřad, aby vysvětlil důvody, které vedly k tomuto rozdílu;

13.  oceňuje, že úřad přijal nová prováděcí pravidla v rámci politiky na ochranu lidské důstojnosti a prevence obtěžování; podporuje školení pořádaná na zvýšení povědomí zaměstnanců a navrhuje, aby byla v této věci pořádána školení a informativní schůze pravidelně;

14.  oceňuje skutečnost, že úřad neobdržel žádné stížnosti, nebyl žalován, ani nebyly nahlášeny případy v souvislosti s přijímáním nebo propouštěním pracovníků v roce 2016;

Prevence a řešení střetů zájmů, transparentnost a demokracie

15.  konstatuje, že byl vypracován návrh vnitřní politiky pro whistleblowing a oznámen evropskému inspektorovi ochrany údajů, jak to vyžaduje nařízení (ES) č. 45/2001; s potěšením bere na vědomí, že úřad zorganizoval interní školení o etických hodnotách, střetu zájmů, prevenci podvodů a whistleblowingu;

16.  vítá skutečnost, že úřad do své konsolidované výroční zprávy za rok 2016 zařadil podkapitolu o transparentnosti a zodpovědnosti;

Hlavní dosažené výsledky

17.  vítá tři hlavní pozitivní výsledky a úspěchy, které úřad zaznamenal v roce 2016 při podpoře Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací:

–  podporu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací při přijímání pokynů o neutralitě sítě, což zahrnovalo zpracování nebývale vysokého počtu příspěvků (přibližně 500 000) obdržených během veřejné konzultace, jež se konala v období od 6. června do 18. července 2016, a v oblasti roamingu, což přineslo další výhody pro koncové uživatele služeb elektronických komunikací;

–  zadání dvou studií, o neutralitě sítě a o fúzích a akvizicích;

–  další rozšíření jeho politiky transparentnosti, mj. provedením aktualizované komunikační strategie a komunikačního plánu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací;

Vnitřní kontrolní systém

18.  bere na vědomí, že úsilí úřadu o dosažení plného souladu se standardy vnitřní kontroly (ICS) pokračovalo i v roce 2015 a počátkem roku 2016 útvar interního auditu (IAS) uzavřel všechna doporučení týkající se provádění standardů vnitřní kontroly; oceňuje, že úřad v roce 2016 pověřil nezávislého poradce, aby provedl hodnocení standardů vnitřní kontroly, k němuž došlo v listopadu a prosinci 2016; vítá skutečnost, že nezávislý poradce dospěl k závěru, že celkově jsou standardy vnitřní kontroly uplatňovány účinně;

Interní audit

19.  konstatuje, že útvar interního auditu Komise (IAS) provedl komplexní posouzení rizik u všech postupů úřadu, jak provozních, souvisejících s posláním úřadu, tak administrativních, jež podporují provozní úkoly; konstatuje, že na základě výsledků posouzení rizik a s ohledem na současný rizikový profil úřadu snížil útvar IAS do budoucna počet auditů a má v úmyslu během 3letého období provádět jednu nebo dvě ověřovací zakázky;

20.  s uspokojením konstatuje, že ke konci roku 2016 úřad přijal veškerá nezbytná opatření a poskytl odpovědi ke všem otevřeným doporučením vyplývajícím z auditu v roce 2015, v důsledku čehož auditoři IAS doporučili otevřené body uzavřít;

Další připomínky

21.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora by úřad měl spolu s Komisí zvážit zadání pravidelného externí hodnocení výkonnosti alespoň jednou za pět let, jako je tomu u většiny ostatních agentur; oceňuje, že je úřad připraven s Komisí spolupracovat i na dalších hodnoceních;

o

o o

22.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne ... 2018(12) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

17

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

17

+

ALDE

Martina Dlabajová

ECR

Raffaele Fitto

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt

S&D

Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 31.

(2)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 31.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 337, 18.12.2009, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 31.

(7)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 31.

(8)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Úř. věst. L 337, 18.12.2009, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Úř. věst. C 113, 30.03.2016, s.159

(12)

Přijaté texty, P8_TA-PROV(2018)0000.

Poslední aktualizace: 25. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí