Menetlus : 2017/2175(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0069/2018

Esitatud tekstid :

A8-0069/2018

Arutelud :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hääletused :

PV 18/04/2018 - 12.30

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0135

RAPORT     
PDF 362kWORD 57k
22.3.2018
PE 613.456v02-00 A8-0069/2018

Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2175(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Bart Staes

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2175(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos büroo vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo juhtkomitee tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8‑0085/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1211/2009 (millega luuakse elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet (BEREC) ja büroo)(4), eriti selle artiklit 13,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0069/2018),

1.  annab heakskiidu Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo juhtkomitee tegevusele ameti 2016. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo juhtkomiteele, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2017/2175(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos büroo vastusega(6),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(7) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo juhtkomitee tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8‑0085/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(8), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1211/2009 (millega luuakse elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet (BEREC) ja büroo)(9), eriti selle artiklit 13,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(10), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0069/2018),

1.  annab heakskiidu Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo juhtkomiteele, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2017/2175(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja aruannet ametikohtade 5 % vähendamise elluviimise kiire läbivaatamise kohta, mis avaldati 21. detsembril 2017,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0069/2018),

A.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames soovib eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon rõhutada, et eriti oluline on veelgi tugevdada liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust, suurendades läbipaistvust ja aruandekohustust ning rakendades tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet ning personalijuhtimise head tava;

B.  arvestades, et Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo (edaspidi „büroo“) tulude ja kulude aruande(11) kohaselt oli büroo 2016. aasta lõplik eelarve 4 246 000 eurot, mis on 5,69 % võrra suurem kui 2015. aastal; arvestades, et büroo eelarve koosneb tervenisti liidu 2016. aasta eelarvest eraldatud vahenditest;

C.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes büroo eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et büroo raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Kommentaarid tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

1.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et märtsis 2016 käivitas büroo oma töötajate laste jaoks kooli leidmiseks hankemenetluse uue raamlepingu sõlmimiseks kahe olemasoleva rahvusvahelise kooliga Riias; märgib, et kuigi hanke tehnilises kirjelduses märgiti, et büroo sõlmib kahe pakkujaga ühe raamlepingu, on lepingu sõlmimise kriteeriumides aga öeldud, et kooli valiku üle otsustab lapsevanem; märgib, et sellest tulenevalt põhineb juulis 2016 allkirjastatud 400 000 euro suurune raamleping vastukäivatel kontseptsioonidel, mis tekitab õiguslikku ebakindlust büroole ja koolidele; märgib lisaks, et antud juhul ei olnud raamlepingu sõlmimine üldse vajalik; väljendab heameelt büroo vastuse üle, milles öeldakse, et tulevikus kasutab büroo otseseid teenuslepinguid koolidega, ilma hanketa;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

2.  märgib, et 2016. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 96,20 %, mis on 2015. aastaga võrreldes 0,55 % võrra kõrgem; märgib, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 77,19 %, mis oli 2015. aastaga võrreldes 3,12 % võrra madalam;

3.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et märtsis 2016 kirjutas büroo alla 60 000 euro suurusele lepingule professionaalseid tugiteenuseid ja nõustamisteenuseid pakkuvate töötajate palkamiseks; peab murettekitavaks asjaolu, et hankemenetlus põhines ainult hinnal; rõhutab, et konsultandi palkamine ilma tema pädevust ja kogemust kriteeriumidena arvestamata ei taga parimat kulutõhusust; väljendab heameelt büroo reageeringu üle lõpetada raamleping ja kehtestada vajalike teenuste saamiseks teistsugune strateegia;

4.  võtab teadmiseks, et kontrollikoja aruande kohaselt ei realiseerunud 2014. aasta eelarves ette nähtud eraldis, mille pidid moodustama büroo vaatlejastaatusega Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) riikide reguleerivate asutuste osamaksed, kuna puudusid kokkulepped EFTA riikidega;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

5.  märgib, et büroo andmete põhjal oli kulukohustuste ja maksete assigneeringute 2016. aastasse ülekandmise kogumaht 615 957,25 eurot; juhib tähelepanu sellele, et 44 896,19 eurot (7,29 %) üle kantud assigneeringutest tühistati;

6.  märgib, et ülekandmine on sageli osaliselt või täielikult põhjendatud, sest ametite rakenduskavad on mitmeaastased, ning see ei näita tingimata probleeme eelarve planeerimisel ja täitmisel, samuti ei ole see alati vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega ja seda eriti sel juhul, kui büroo on assigneeringute ülekandmist eelnevalt kavandanud ja sellest kontrollikojale teada andnud;

Personalipoliitika

7.  võtab teadmiseks, et 2016. aasta lõpus töötas büroos 27 töötajat (sh ajutised ja lepingulised töötajad ning riikide lähetatud eksperdid); märgib, et 2015. aastal rakendatud kärpe järel, kui ametikohtade arvu ühe võrra vähendati, pidi büroo teostama veel ühe kärpe, kuna teda kohustati andma üht ametikohta ametite ümberpaigutamisreservi;

8.  märgib murelikult, et 21. detsembril 2017 ametikohtade 5 % vähendamise eesmärgi täitmise kohta avaldatud Euroopa Kontrollikoja aruande kohaselt kohaldati büroo suhtes kõrgeimat võimalikku määra (12,5 %), vaatamata sellele, et määrusega (EL) 2015/2120 anti Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ametile lisaülesandeid, kuid büroole ette nähtud ressursse vastavalt ei korrigeeritud; rõhutab, et bürool on ülesannete täitmiseks ning igapäevaseks tõrgeteta tööks vaja piisavalt inimressursse;

9.  võtab ametikohtade loetelu põhjal teadmiseks, et 31. detsembri 2016. aasta seisuga oli täidetud 14 ametikohta liidu eelarvega lubatud 15 ametikohast, nagu ka 2015. aastal;

10.  märgib, et 30. mai 2017. aasta seisuga oli täidetud ametikohtade sooline jaotus 42,31 % naisi ja 57,69 % mehi; märgib aga murelikult, et haldusnõukogus oli naisi 28 % ja mehi 72 %;

11.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et aastal 2016 oli keskmine büroos töötatud aeg 2,58 aastat ning tööjõu voolavus oli kõrge (25 %); võtab teadmiseks, et selline olukord mõjutab büroo tõhusust ning seab ohtu selle tööprogrammide rakendamise; tunnistab, et selle võimalik põhjus võib olla asukohariigis kohaldatav palga paranduskoefitsient (2016. aasta 1. juuli seisuga 73 %); märgib, et büroo nõustub, et tööjõu suur voolavus on riskitegur, mis kajastub riskide registris olulise riskina, ning et juhtkond töötab praegu välja leevendusmeetmeid; palub bürool esitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aruande riski leevendamiseks ja töötajate säilitamise probleemi püsivaks lahendamiseks võetud või kavandatud meetmete kohta;

12.  rõhutab, et töö- ja eraelu tasakaal peaks olema büroo personalipoliitika osa; rõhutab, et eelarvest heaolutegevustele eraldatud summa oli ligikaudu 827,60 eurot, mis vastab 2 päevale; märgib, et keskmine haiguspuhkus on haldus- ja finantsüksuses 2,82 päeva töötaja kohta ning programmihaldusüksuses 6,23 päeva töötaja kohta; palub, et büroo selgitaks sellise erinevuse põhjusi;

13.  väljendab heameelt asjaolu üle, et büroo võttis vastu inimväärikuse kaitse ning ahistamise ärahoidmise poliitika uued rakenduseeskirjad; toetab töötajate teadlikkuse suurendamiseks korraldatud koolitusüritust ning teeb ettepaneku korraldada sellel teemal korrapäraselt koolitusi ja teabeüritusi;

14.  väljendab heameelt selle üle, et 2016. aastal ei esitatud büroo suhtes kaebusi, kohtuvaidlusi ega teateid juhtumitest, mis on seotud töötajate töölevõtmise või töölt vabastamisega;

Huvide konfliktide vältimine ja haldamine, läbipaistvus ning demokraatia

15.  märgib, et välja on töötatud ametisisese rikkumisest teatamise poliitika kavand, mis esitati Euroopa Andmekaitseinspektorile, nagu on nõutud määruses (EÜ) nr 45/2001; märgib rahuloluga, et büroo korraldas asutusesiseseid kursusi eetiliste väärtuste, huvide konflikti, pettuste ärahoidmise ja rikkumisest teatamise teemal;

16.  väljendab heameelt asjaolu üle, et büroo lisas oma 2016. aasta konsolideeritud tegevusaruandesse läbipaistvust ja aruandekohustust käsitleva peatüki;

Peamised saavutused

17.  väljendab heameelt kolme peamise saavutuse ja kordamineku üle, mille büroo oma 2016. aasta tegevuses välja tõi ja milleni jõuti Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti toetamisel, nimelt:

–  Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti toetamine suuniste vastuvõtmisel võrgu neutraalsuse kohta, sh 6. juunist kuni 18. juulini 2016 peetud avaliku arutelu käigus saadud enneolematult suure hulga kaastööde (peaaegu 500 000) läbitöötamisel, ja rändluse valdkonnas, millest said täiendavat kasu elektroonilise side teenuste lõppkasutajad;

–  võrgu neutraalsuse ning ühinemiste ja omandamiste kohta kahe uuringu tellimine;

–  läbipaistvuspoliitika laiendamine, sh Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti ajakohastatud kommunikatsioonistrateegia ja kommunikatsioonikava elluviimine;

Sisekontroll

18.  peab kiiduväärseks, et büroo püüdlused sisekontrollistandarditele täieliku vastavuse saavutamiseks jätkusid 2015. aastal ning 2016. aasta algul sulges siseauditi talitus kõik soovitused sisekontrollistandardite rakendamise kohta; tunnustab, et 2016. aastal tellis büroo sõltumatult konsultandilt sisekontrollistandardite hindamise, mis viidi läbi 2016. aasta novembris ja detsembris; väljendab heameelt, et sõltumatu konsultant jõudis järeldusele, et üldiselt on sisekontrollistandardid tulemuslikult rakendatud;

Siseaudit

19.  märgib, et siseauditi talitus viis läbi täieliku riskianalüüsi, mis hõlmas büroo peamisi protsesse – nii tegevusprotsesse vastavalt tema missioonile kui ka põhitegevust toetavaid haldusprotsesse; märgib, et riskianalüüsi tulemuste alusel ja büroo praegust riskiprofiili arvesse võttes vähendas siseauditi talitus oma tulevaste kontrollkäikude arvu ja kavatseb viia 3 aasta jooksul läbi ühe või kaks kindlustandvat töövõttu;

20.  märgib rahuloluga, et 2016. aasta lõpuks oli büroo astunud kõik vajalikud sammud ja esitanud vastused kõigile 2015. aasta kontrollkäigust tulenevatele avatud soovitustele, ning seetõttu soovitasid siseauditi talituse audiitorid avatud punktid sulgeda;

Muud märkused

21.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et büroo peaks koos komisjoniga kaaluma tulemuslikkuse perioodilise välishindamise tellimist vähemalt iga viie aasta tagant, nagu seda tehakse suuremas osas ametitest; märgib tunnustavalt, et büroo on valmis tegema komisjoniga koostööd tulevaste hindamiste osas;

o

o o

22.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma ... 2018. aasta resolutsioonile(12) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

20.3.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

17

3

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

17

+

ALDE

Martina Dlabajová

ECR

Raffaele Fitto

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt

S&D

Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

ECR

Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 31.

(2)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 31.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 337, 18.12.2009, lk 1.

(5)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(6)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 31.

(7)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 31.

(8)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(9)

ELT L 337, 18.12.2009, lk 1.

(10)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(11)

ELT C 113, 30.3.2016, lk 159.

(12)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2018)0000.

Viimane päevakajastamine: 11. aprill 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika