Postupak : 2017/2175(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0069/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0069/2018

Rasprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.30

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0135

IZVJEŠĆE     
PDF 601kWORD 56k
22.3.2018
PE 613.456v02-00 A8-0069/2018

o razrješnici za izvršenje proračuna Ureda tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2016.

(2017/2175(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Bart Staes

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Ureda tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2016.

(2017/2175(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Ureda tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Ureda tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2016., s odgovorom Ureda(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Ured treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0085/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1211/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) i Ureda(4), a posebno njezin članak 13.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0069/2018),

1.  daje razrješnicu upravnom odboru Ureda tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za izvršenje proračuna Ureda za financijsku godinu 2016.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi upravnom odboru Ureda tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Ureda tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2016.

(2017/2175(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Ureda tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Ureda tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2016., s odgovorom Ureda(6),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(7) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Ured treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0085/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(8), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1211/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) i Ureda(9), a posebno njezin članak 13.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(10), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0069/2018),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Ureda tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2016.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi upravnom odboru Ureda tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Ureda tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2016.

(2017/2175(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Ureda tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Europskog revizorskog suda o brzoj analizi slučaja o provedbi smanjenja broja radnih mjesta za 5 % objavljeno 21. prosinca 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0069/2018),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnice tijelo nadležno za davanje razrješnice želi istaknuti da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti te uvođenjem koncepta izrade proračuna utemeljene na uspješnosti i dobrog upravljanja ljudskim resursima;

B.  budući da je prema njegovom izvještaju o prihodima i rashodima(11) konačni proračun Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije („Ured”) za financijsku godinu 2016. iznosio 4 246 000 EUR, što je smanjenje od 5,69 % u odnosu na 2015. godinu; budući da se cijeli proračun Ureda financira iz proračuna Unije za 2016.,

C.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Ureda za financijsku godinu 2016. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Ureda pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Primjedbe o zakonitosti i pravilnosti transakcija

1.  na temelju izvješća Revizorskog suda prima na znanje da je u ožujku 2016. godine Ured pokrenuo postupak javne nabave s ciljem potpisivanja jednog okvirnog ugovora s dvjema postojećim međunarodnim školama u Rigi za djecu zaposlenika Ureda; napominje da je tehničkim specifikacijama natječaja propisano da će Ured sklopiti jedan višestruki kaskadni okvirni ugovor s dva gospodarska subjekta, dok je kriterijima za odabir propisano da je izbor škole prepušten roditeljima; primjećuje da se, slijedom toga, okvirni ugovor u vrijednosti od 400 000 EUR, potpisan u srpnju 2016., temelji na proturječnim konceptima, što dovodi do pravne nesigurnosti za Ured i škole; nadalje primjećuje da je u tom konkretnom slučaju okvirni ugovor bio nepotreban; pozdravlja odgovor Ureda u kojem navodi da će ubuduće umjesto postupaka javne nabave sa školama primjenjivati izravne sporazume o uslugama;

Upravljanje proračunom i financijama

2.  napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2016. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 96,20 %, što je povećanje od 0,55 % u odnosu na 2015.; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 77,19 %, što je smanjenje od 3,12 % u odnosu na 2015.;

3.  napominje da je, prema izvješću Revizorskog suda, Ured u ožujku 2016. godine potpisao ugovor u vrijednosti od 60 000 EUR za pružanje stručne podrške i savjetodavnih usluga u području upravljanja ljudskim resursima; zabrinut je zbog činjenice da je postupak javne nabave bio isključivo temeljen na cijeni; ističe da se angažiranjem pružatelja savjetodavnih usluga bez razmatranja sposobnosti i stručnosti kao kriterija za odabir ne jamči najveća vrijednost za uloženi novac; pozdravlja reakciju Ureda da raskine okvirni ugovor i da uvede drugačiju strategiju za pribavljanje potrebnih usluga;

4.  na temelju izvješća Revizorskog suda napominje da proračunska obveza iz 2014. za doprinos nacionalnih regulatornih tijela Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA) koja imaju status promatrača u Uredu nije provedena zbog nepostojanja sporazuma s državama EFTA-e;

Obveze i prijenosi

5.  napominje da je na temelju navoda Ureda ukupni prijenos odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje 2016. iznosio 615 957,25 EUR; ističe da je 44 896,19 EUR (7,29 %) prenesenih odobrenih sredstava otkazano;

6.  napominje da su prijenosi često djelomično ili potpuno opravdani zbog višegodišnje prirode operativnih programa agencija, da ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i provedbi proračuna te nisu uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine, posebice ako ih Ured planira unaprijed i priopćuje Revizorskom sudu;

Politika zapošljavanja

7.  napominje da je do kraja 2016. Ured zaposlio 27 članova osoblja (uključujući privremene djelatnike, ugovorne djelatnike i upućene nacionalne stručnjake); napominje da je Ured, nakon što je ukinuo jedno radno mjesto zbog rezova uvedenih 2015. godine, morao provesti dodatne rezove jer se od njega također tražilo da jedno radno mjesto ustupi bazi za preraspodjelu osoblja agencija;

8.  sa zabrinutošću prima na znanje na temelju izvješća Europskog revizorskog suda o provedbi smanjenja broja radnih mjesta za 5 % objavljenog 21. prosinca 2017. da je Ured negativno pogođen najvišom mogućom stopom rezova, odnosno smanjenjem od 12,5 %, bez obzira na činjenicu što su Uredbom (EU) 2015/2120 Tijelu europskih regulatora za elektroničke komunikacije dodijeljene dodatne zadaće bez odgovarajuće prilagodbe resursa kojima Ured raspolaže; ističe potrebu za odgovarajućim ljudskim resursima kako bi se zajamčila provedba mandata Ureda i neometan svakodnevni rad;

9.  na temelju plana radnih mjesta primjećuje da je 14 mjesta (od ukupno 15 radnih mjesta odobrenih u skladu s proračunom Unije) bilo popunjeno na dan 31. prosinca 2016., jednako kao i 2015. godine;

10.  primjećuje da su prema broju svih popunjenih radnih mjesta na dan 30. svibnja 2017. žene predstavljale 42,31 % osoblja naspram 57,69 % muškaraca; međutim, sa zabrinutošću primjećuje rodnu neravnotežu u Upravnom odboru, gdje je omjer 28 % naspram 72 %;

11.  na temelju navoda Ureda prima na znanje da je u 2016. godini prosječno trajanje zaposlenja u Uredu iznosilo 2,58 godina, dok je stopa smjenjivanja osoblja bila visoka i iznosila 25 %; napominje da takva situacija utječe na učinkovitost Ureda te dovodi u rizik provedbu njegovih programa rada; uviđa da je mogući razlog za to koeficijent ispravka plaće koji se primjenjuje u državi domaćinu (73 % na dan 1. srpnja 2016.); napominje da Ured uviđa da velika fluktuacija osoblja predstavlja rizik, koji je u registru rizika zabilježen kao značajan rizik, te da uprava neprestano radi na uvođenju tehnika za smanjenje rizika; poziva Ured da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o mjerama koje su poduzete ili se planiraju za smanjenje rizika i da na odgovarajući način riješi pitanje zadržavanja osoblja;

12.  ističe da bi ravnoteža između privatnog i poslovnog života trebala biti dio politike zapošljavanja Ureda; ističe da proračun potrošen na aktivnosti za dobrobit članova osoblja iznosi oko 827,60 EUR, što odgovara trajanju od 2 dana; primjećuje da prosječno trajanje bolovanja iznosi 2,82 dana po članu osoblja odjela za administracije i financije i 6,23 dana po članu osoblja odjela za upravljanje programima; poziva Ured da objasni razloge za takvu razliku;

13.  cijeni činjenicu da je Ured donio nova provedbena pravila za politiku zaštite dostojanstva osobe i sprečavanja zlostavljanja; podržava obuku organiziranu kako bi se povećala razina osviještenosti osoblja te predlaže redovito organiziranje obuka i informativnih sastanaka o toj temi;

14.  cijeni činjenicu da tijekom 2016. Ured nije zaprimio nijednu primjedbu ili tužbu povezanu sa zapošljavanjem ili otpuštanjem osoblja, a nije bilo ni prijavljenih slučajeva u tom pogledu;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa, transparentnost te demokratičnost

15.  napominje da je izrađen nacrt unutarnje politike o zviždačima te da je o njemu obaviješten Europski nadzornik za zaštitu podataka, u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 45/2001; pozdravlja činjenicu da je Ured organizirao internu obuku o etičkim vrijednostima, sukobu interesa, sprečavanju prijevara i zviždačima;

16.  pozdravlja činjenicu da je Ured u svoje konsolidirano godišnje izvješće o radu za 2016. uključio i poglavlje koje se odnosi na transparentnost i odgovornost;

Glavna postignuća

17.  pozdravlja tri glavna postignuća i uspjeha u potpori Tijelu europskih regulatora za elektroničke komunikacije koje je Ured istaknuo za 2016., a to su:

-  potpora Tijelu europskih regulatora za elektroničke komunikacije pri donošenju smjernica o mrežnoj neutralnosti, uključujući u području obrade dosad nezabilježeno velikog broja priloga (gotovo 500 000) koji su pristigli tijekom javne rasprave održane u razdoblju od 6. lipnja do 18. srpnja 2016. i u području roaminga, što će krajnjim korisnicima usluga elektroničkih komunikacija donijeti dodatne koristi;

-  naručivanje dviju studija o mrežnoj neutralnosti te spajanjima i preuzimanjima;

-  dodatno proširenje njegove politike transparentnosti, između ostalog provedbom ažurirane komunikacijske strategije i komunikacijskog plana Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije;

Unutarnje kontrole

18.  potvrđuje da je Ured nastavio sa svojim naporima u ostvarenju potpune usklađenosti sa standardima unutarnje kontrole (ICS) 2015. i da je početkom 2016. služba za unutarnju reviziju završila sa svim preporukama o provedbi standarda unutarnje kontrole; pozdravlja činjenicu da je Ured 2016. angažirao neovisnog savjetnika da provede ocjenu standarda unutarnje kontrole, koja se provela u studenom i prosincu 2016.; pozdravlja činjenicu da neovisni savjetnik zaključio da se standardi unutarnje kontrole učinkovito provode;

Unutarnja revizija

19.  napominje da je Služba za unutarnju reviziju provela temeljitu procjenu rizika koja je uključivala glavne postupke Ureda, i operativne (u skladu s njegovom misijom) i administrativne (kao potpora operativnim zadaćama); napominje da je, na temelju rezultata procjene rizika i uzimajući u obzir trenutačni profil rizičnosti Ureda, Služba za unutarnju reviziju smanjila broj revizijskih misija u budućnosti i namjerava provesti jedan ili dva postupka revizijskog jamstva u razdoblju od 3 godine;

20.  sa zadovoljstvom napominje da je do kraja 2016. Ured poduzeo sve potrebne korake i dostavio odgovore na sve otvorene preporuke koje proizlaze iz revizijske misije iz 2015. te da su slijedom toga revizori Službe za unutarnju reviziju preporučili zatvaranje otvorenih stavki;

Druge primjedbe

21.  na temelju navoda Ureda prima na znanje da bi Ured, u suradnji s Komisijom, trebao razmotriti naručivanje takvih povremenih vanjskih procjena uspješnosti barem jednom u pet godina, kao što je to slučaj kod većine drugih Agencija; pozdravlja činjenicu da je Ured spreman surađivati s Komisijom u pogledu budućih procjena;

o

o o

22.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju... 2018.(12) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.3.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

17

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

17

+

ALDE

Martina Dlabajová

ECR

Raffaele Fitto

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt

S&D

Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 417, 6.12.2017., str. 31.

(2)

SL C 417, 6.12.2017., str. 31.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 337, 18.12.2009., str. 1.

(5)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(6)

SL C 417, 6.12.2017., str. 31.

(7)

SL C 417, 6.12.2017., str. 31.

(8)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(9)

SL L 337, 18.12.2009., str. 1.

(10)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(11)

SL C 113, 30.3.2016., str. 159.

(12)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA-PROV(2018)0000.

Posljednje ažuriranje: 11. travnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti