Procedūra : 2017/2175(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0069/2018

Pateikti tekstai :

A8-0069/2018

Debatai :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsavimas :

PV 18/04/2018 - 12.30

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0135

PRANEŠIMAS     
PDF 676kWORD 53k
22.3.2018
PE 613.456v02-00 A8-0069/2018

dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2175(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Bart Staes

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2175(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Biuro atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją Europos elektroninių ryšių reguliuotųjų institucijos biuro Valdymo komitetui dėl patvirtinimo, kad Institucija įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0085/018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1211/2009 dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) ir Biuro įsteigimo(4), ypač į jo 13 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0069/2018),

1.  patvirtina Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro valdymo komitetui, kad Institucijos 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro valdymo komitetui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2017/2175(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Biuro atsakymu(6),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(7),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją Europos elektroninių ryšių reguliuotųjų institucijos biuro Valdymo komitetui dėl patvirtinimo, kad Institucija įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0085/018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(8), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1211/2009 dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) ir Biuro įsteigimo(9), ypač į jo 13 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(10), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0069/2018),

1.  pritaria Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro valdymo komitetui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2017/2175(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gruodžio 21 d. paskelbtą Audito Rūmų ataskaitą dėl skubios atvejo apžvalgos dėl darbuotojų etatų skaičiaus sumažinimo 5 % įgyvendinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0069/2018),

A.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija norėtų pabrėžti, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją ir užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

B.  kadangi, remiantis Europos elektroninių ryšių reguliuotųjų institucijos biuro (toliau – Biuras) pajamų ir išlaidų ataskaita(11) 2016 finansiniais metais jo galutinis biudžetas buvo 4 246 000 EUR, t. y. 5,69 % daugiau, palyginti su 2015 m.; kadangi 2016 m. visą savo biudžetą Biuras gavo iš Sąjungos biudžeto;

C.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Biuro 2016 finansinių metų metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodė, jog jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, kad Biuro metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas atliktos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Pastabos dėl operacijų teisėtumo ir tvarkingumo

1.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad 2016 m. kovo mėn. Biuras pradėjo vykdyti viešųjų pirkimų procedūrą, siekdamas pasirašyti vieną preliminariąją sutartį su dviem Rygoje veikiančiomis tarptautinėmis mokyklomis dėl jo darbuotojų vaikų; pažymi, kad nors pasiūlymo techninėje specifikacijoje nurodoma, kad Biuras sudarys vieną preliminariąją sutartį su keliais tiekėjais pagal pakopinę sistemą su dviem ekonominės veiklos vykdytojais, pagal sutarties sudarymo kriterijus mokyklą renkasi tėvai; pažymi, kad dėl to 2016 m. liepos mėn. pasirašyta 400 000 EUR preliminarioji sutartis grindžiama prieštaringomis koncepcijomis, todėl atsiranda teisinis netikrumas Biurui ir mokykloms; be to, pažymi, kad šiuo atveju nebuvo būtina pasirašyti preliminariąją sutartį; palankiai vertina Biuro atsakymą, kuriame teigiama, kad ateityje jis naudosis tiesioginiais paslaugų teikimo susitarimais su mokyklomis be viešųjų pirkimų;

Biudžeto ir finansų valdymas

2.  pažymi, kad 2016 finansiniais metais vykdant biudžeto stebėsenos veiksmus pasiekta to, kad biudžeto įgyvendinimo lygis sudarė 96,20 %, o tai yra 0,55 % daugiau nei 2015 m.; pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 77,19 % ir, palyginti su 2015 m., sumažėjo 3,12 %;

3.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad 2016 m. kovo mėn. Biuras pasirašė 60 000 EUR vertės sutartį dėl žmogiškųjų išteklių, susijusių su profesine pagalba ir konsultavimo paslaugomis, tiekimo; yra susirūpinęs dėl to, kad vykdant pirkimų procedūrą buvo remiamasi tik kaina; pabrėžia, kad įtraukiant konsultantą neatsižvelgiant į jo kompetenciją ir profesinę patirtį kaip skyrimo kriterijus neužtikrinama, kad lėšos būtų panaudotos ekonomiškai naudingiausiu būdu; palankiai vertina tai, kad Biuras reagavo nutraukdamas preliminariąją sutartį ir parengdama kitą strategiją reikiamoms paslaugoms gauti;

4.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, jog dėl to, kad nebuvo susitarimų su Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) šalimis, nebuvo surinktos 2014 m. numatytos biudžeto lėšos iš Biuro stebėtojo statusą turinčių ELPA šalių nacionalinių reguliavimo institucijų įnašų;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

5.  remdamasis Biuro duomenimis pažymi, kad į 2016 m. iš viso perkelta įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų už 615 957,25 EUR; pažymi, kad buvo panaikinta 44 896,19 EUR (7,29 %) į kitą laikotarpį perkeltų asignavimų;

6.  pažymi, kad perkėlimai į kitą laikotarpį neretai gali būti iš dalies arba visiškai pagrįsti daugiamečiu agentūrų veiksmų programų pobūdžiu, jie nebūtinai rodo, kad yra biudžeto planavimo ir įgyvendinimo trūkumų, ir ne visada prieštarauja biudžeto metinio periodiškumo principui, ypač jei Biuras planuoja tokius perkėlimus iš anksto ir praneša apie juos Audito Rūmams;

Personalo politika

7.  pažymi, kad 2016 m. pabaigoje Biure dirbo 27 darbuotojai (įskaitant laikinai priimtus tarnautojus, sutartininkus ir deleguotuosius nacionalinius ekspertus); pažymi, kad 2015 m. sumažinus etatų skaičių, kai panaikinta viena pareigybė, Biuras turėjo papildomai sumažinti darbuotojų skaičių, nes buvo paprašyta, kad jis viena pareigybe prisidėtų prie agentūrų perskirstymo rezervo;

8.  susirūpinęs pažymi, kad, remiantis 2017 m. gruodžio 21 d. paskelbta Audito Rūmų ataskaita dėl darbuotojų etatų skaičiaus sumažinimo 5 % įgyvendinimo, Biurą neigiamai paveikė didžiausias galimas darbuotojų skaičiaus sumažinimas, t. y. 12,5 %, neatsižvelgiant į tai, kad pagal Reglamentą (ES) 2015/2120 Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijai tinkamai nepakoregavus jos išteklių buvo pavesta papildomų užduočių; pabrėžia, kad, siekiant užtikrinti Biuro įgaliojimų vykdymą ir tuo pat metu – jo sklandų kasdienį veikimą, reikia suteikti tinkamų žmogiškųjų išteklių;

9.  remdamasis etatų planu pažymi, kad 2016 m. gruodžio 31 d. buvo užimta 14 etatų (iš 15-os etatų, kuriuos leista įsteigti pagal Sąjungos biudžetą), taip pat, kaip ir 2015 m.;

10.  pažymi, kad 2017 m. gegužės 30 d. visų užimtų etatų lyčių pusiausvyros santykis buvo toks: 42,31 % etatų užima moterys, o 57,69 % – vyrai; vis dėlto susirūpinęs atkreipia dėmesį į lyčių disbalansą Valdančiojoje taryboje, kurioje moterų buvo 28 % , o vyrų – 72 %;

11.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad 2016 m. vidutinis darbo Biure laikotarpis buvo 2,58 metai, o darbuotojų kaita buvo didelė ir siekė 25 %; atkreipia dėmesį į tai, kad dėl šios padėties daromas poveikis Biuro efektyvumui ir kyla pavojus jos darbo programų įgyvendinimui; pripažįsta, kad viena iš galimų dažnos darbuotojų kaitos priežasčių – darbo užmokesčio koregavimo koeficientas, taikomas priimančiajai šaliai (2016 m. liepos 1 d. jis sudarė 73 proc.); pažymi, kad Biuras pripažįsta, jog didelė darbuotojų kaita yra rizikos veiksnys, įtrauktas į rizikos registrą kaip didelė rizika, ir vadovybė nuolat siekia nustatyti švelninimo priemones; ragina Biurą biudžeto vykdymą tvirtinančiai institucijai pranešti apie tai, kokių veiksmų imtasi ar planuojama imtis siekiant mažinti riziką ir tinkamai spręsti darbuotojų išsaugojimo problemą;

12.  pabrėžia, kad profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra turėtų būti Biuro darbuotojų politikos dalis; pažymi, kad biudžeto lėšos, skirtos su gerove susijusiai veiklai, sudaro maždaug 827,60 EUR ir tai atitinka dvi dienas; pastebi, kad Administracijos ir finansų skyriaus darbuotojų vidutinė laikinojo nedarbingumo atostogų trukmė yra 2,82 dienos, o Programų valdymo skyriaus darbuotojų – 6,23 dienos; ragina Biurą paaiškinti, kodėl susidaro toks skirtumas;

13.  vertina tai, kad Biuras priėmė naujas asmens orumo apsaugos ir priekabiavimo prevencijos politikos įgyvendinimo taisykles; pritaria mokymų sesijai, rengiamai siekiant didinti darbuotojų informuotumą, ir siūlo reguliariai rengti mokymų ir informacijos sesiją šiuo klausimu;

14.  su pasitenkinimu pažymi, kad 2016 m. Biuras negavo jokių skundų, jam nepateikta ieškinių ir nepranešta apie atvejus, susijusius su darbuotojų priėmimu į darbą ar atleidimu iš jo;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, skaidrumas ir demokratija

15.  pažymi, kad parengtas vidaus politikos dėl informavimo apie pažeidimus projektas ir apie jį pranešta Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, kaip reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 nuostatas; pažymi, kad vertina tai, jog Biuras rengė vidaus mokymus apie etikos vertybes, interesų konfliktus, sukčiavimo prevenciją ir informavimą apie pažeidimus;

16.  palankiai vertina tai, kad Biuras į savo 2016 m. konsoliduotąją metinę veiklos ataskaitą įtraukė skyrių, susijusį su skaidrumu ir atskaitomybe;

Pagrindiniai pasiekimai

17.  palankiai vertina tai, kad 2016 m. Biuras nustatė šiuos tris pagrindinius pasiekimus ir laimėjimus remiant Europos elektroninių ryšių reguliuotojų instituciją (EERRI), būtent:

–  EERRI rėmimas jai priimant gaires dėl tinklo neutralumo, be kita ko, apdorojant precedento neturintį įnašų kiekį (siekiantį beveik 500 000), kuris buvo gautas vykdant viešąsias konsultacijas 2016 m. birželio 6 d. – liepos 18 d. laikotarpiu ir tarptinklinio ryšio srityje, taip suteikiant papildomą naudą elektroninių ryšių paslaugų galutiniam vartotojui;

–  dviejų tyrimų tinklo neutralumo ir susijungimų bei įsigijimų srityje užsakymas;

–  tolesnis skaidrumo politikos, be kita ko, įgyvendinant atnaujintą EERRI komunikacijos strategiją ir komunikacijos planą, plėtojimas;

Vidaus kontrolė

18.  pripažįsta tai, kad 2015 m. Biuras toliau dėjo pastangas siekdamas visiškai atitikti vidaus kontrolės standartų sistemą, ir tai, kad 2016 m. pradžioje Vidaus audito tarnyba (VAT) paskelbė, kad įgyvendintos visos rekomendacijos dėl vidaus kontrolės standartų įgyvendinimo; palankiai vertina tai, kad 2016 m. Biuras pasamdė nepriklausomą konsultantą vidaus kontrolės standartų vertinimui atlikti ir jis buvo atliktas 2016 m. lapkričio–gruodžio mėn.; palankiai vertina tai, kad nepriklausomas konsultantas padarė išvadą, kad vidaus kokybės standartai veiksmingai įgyvendinti;

Vidaus auditas

19.  pažymi, kad VAT atliko visapusišką rizikos vertinimą, susijusį su pagrindiniais Biuro procesais – veiklos, susijusiais su jo misija, ir administraciniais – skirtais veiklos užduotims remti; pažymi, kad, remdamasi rizikos vertinimo rezultatais ir atsižvelgdama į esamą Biuro rizikos profilį, VAT sumažino būsimų audito misijų skaičių ir planuoja atlikti vieną ar dvi patikinimo užduotis per trejų metų laikotarpį;

20.  su pasitenkinimu pažymi, kad iki 2016 m. pabaigos Biuras atliko visus būtinus veiksmus ir pateikė atsakymus į visas viešąsias rekomendacijas, suformuluotas remiantis 2015 m. audito misija, ir todėl VAT auditoriai rekomendavo paskelbti, kad įvykdytos rekomendacijos dėl neišspręstų klausimų;

Kitos pastabos

21.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad Biuras kartu su Komisija turėtų apsvarstyti galimybę bent kas penkerius metus užsakyti periodinį išorės veiklos vertinimą, kaip kad daroma daugelio kitų agentūrų atveju; pažymi, kad vertina tai, jog Biuras pasirengęs bendradarbiauti su Komisija dėl būsimų vertinimų;

o

o o

22.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios horizontaliojo pobūdžio pastabos pateikiamos jo 2018 m. ... ... d. rezoliucijoje(12) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.3.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

17

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

17

+

ALDE

Martina Dlabajová

ECR

Raffaele Fitto

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt

S&D

Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

  OL C 417, 2017 12 6, p. 31.

(2)

  OL C 417, 2017 12 6, p. 31.

(3)

  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

  OL L 337, 2009 12 18, p. 1.

(5)

  OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(6)

  OL C 417, 2017 12 6, p. 31.

(7)

  OL C 417, 2017 12 6, p. 31.

(8)

  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(9)

  OL L 337, 2009 12 18, p. 1.

(10)

  OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(11)

  OL C 113, 2016 3 30, p. 159.

(12)

Tos dienos priimti tekstai, P8_TA-PROV(2018)0000.

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 18 d.Teisinė informacija - Privatumo politika