Procedūra : 2017/2175(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0069/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0069/2018

Debates :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsojumi :

PV 18/04/2018 - 12.30

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0135

ZIŅOJUMS     
PDF 695kWORD 58k
22.3.2018
PE 613.456v02-00 A8-0069/2018

par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2175(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Bart Staes

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2175(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2016. finanšu gada pārskatiem un Biroja atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018.gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja Pārvaldības komitejai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0085/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulu (EK) Nr. 1211/2009, ar ko izveido Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādi (BEREC) un biroju(4), un jo īpaši tās 13. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(5), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0069/2018),

1.  sniedz Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja Pārvaldības komitejai apstiprinājumu par Biroja 2016. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja Pārvaldības komitejai, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2016. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2017/2175(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2016. finanšu gada pārskatiem un Biroja atbildi(6),

–  ņemot vērā deklarāciju(7) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018.gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja Pārvaldības komitejai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0085/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(8) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulu (EK) Nr. 1211/2009, ar ko izveido Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādi (BEREC) un biroju(9), un jo īpaši tās 13. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(10), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0069/2018),

1.  apstiprina Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2016. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja Pārvaldības komitejai, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2175(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā 2017. gada 21. decembrī publicēto Eiropas Revīzijas palātas ziņojumu par ātro lietas izpēti attiecībā uz štata vietu samazināšanu par 5 %,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0069/2018),

A.  tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde vēlas uzsvērt, ka ir īpaši svarīgi vēl vairāk nostiprināt Savienības institūciju demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz sniegumu balstītas budžeta izstrādes un labas cilvēkresursu pārvaldības koncepciju;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja (turpmāk “Birojs”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(11) tā 2016. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 4 246 000, t. i., par 5,69 % lielāks nekā 2015. gadā; tā kā Biroja budžets pilnībā tiek finansēts no Savienības 2016. gada budžeta;

C.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Biroja 2016. finanšu gada pārskatiem (turpmāk “Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Biroja gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Komentāri par darījumu likumību un pareizību

1.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu pieņem zināšanai, ka Birojs 2016. gada martā sāka iepirkuma procedūru, lai parakstītu vienu pamatlīgumu ar abām starptautiskajām skolām Rīgā par savu darbinieku bērnu izglītošanu; atzīmē — lai gan konkursa tehniskajās specifikācijās noteikts, ka Birojam ir jāsagatavo viens daudzpusējs kaskādes veida pamatlīgums ar diviem ekonomikas dalībniekiem, no piešķiršanas kritērijiem izriet, ka skolu izvēlas bērnu vecāki; konstatē, ka līdz ar to 2016. gada jūlijā parakstītais pamatlīgums par EUR 400 000 balstās uz pretrunīgām koncepcijām, tādējādi Birojam un attiecīgajām skolām radot juridisku neskaidrību; turklāt atzīmē, ka šajā konkrētajā gadījumā pamatlīgums nebija nepieciešams; atzinīgi vērtē Biroja atbildi, kurā tas paziņoja, ka nākotnē izmantos tiešos pakalpojumu nolīgumus ar skolām, neveicot iepirkumu;

Budžeta un finanšu pārvaldība

2.  atzīmē, ka 2016. finanšu gadā īstenotās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 96,20 %, t. i., par 0,55 % augstāks nekā 2015. gadā; norāda, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 77,19 %, t. i., par 3,12 % zemāks nekā 2015. gadā;

3.  norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu Birojs 2016. gada martā parakstīja EUR 60 000 līgumu par profesionāla atbalsta un konsultāciju sniegšanu cilvēkresursu jomā; pauž bažas par to, ka iepirkuma procedūra balstījās tikai uz cenu; uzsver, ka konsultanta pieņemšana darbā, neņemot vērā tādus piešķiršanas kritērijus kā kompetence un speciālās zināšanās, negarantē izlietoto līdzekļu vislabāko atdevi; atzinīgi vērtē Biroja lēmumu izbeigt pamatlīguma darbību un ieviest atšķirīgu stratēģiju nepieciešamo pakalpojumu iegūšanai;

4.  atzīmē, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu 2014. gada budžetā paredzētās Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstu regulatīvo iestāžu iemaksas netika veiktas, jo nebija nolīgumu ar EBTA valstīm;

Saistības un pārnestās apropriācijas

5.  atzīmē, ka saskaņa ar Biroja sniegto informāciju kopējā uz 2016. gadu pārnesto saistību un maksājumu apropriāciju summa bija EUR 615 957,25; norāda, ka EUR 44 896,19 (7,29 %) no pārnestajām apropriācijām tika atceltas;

6.  atzīmē, ka apropriāciju pārnešanu bieži vien var daļēji vai pilnībā pamatot ar aģentūru darbības programmu daudzgadu raksturu un ka tā ne vienmēr liecina par nepilnībām budžeta plānošanā un izpildē un ne vienmēr ir pretrunā budžeta gada pārskata principam, it īpaši tad, ja Birojs to ieplāno iepriekš un dara zināmu Revīzijas palātai;

Personāla politika

7.  atzīmē, ka 2016. gada beigās Birojā strādāja 27 darbinieki (tai skaitā pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valsts eksperti); norāda, ka pēc 2015. gadā veiktās štatu samazināšanas, kad štata vietu skaits tika samazināts par vienu vietu, Birojam nācās veikt papildu samazināšanu, jo tam bija jāatdod viena štata vieta aģentūrām paredzētajam pārdales fondam;

8.  ar bažām norāda, ka saskaņā ar 2017. gada 21. decembrī publicēto Eiropas Revīzijas palātas ziņojumu par štata vietu samazināšanu par 5 % Biroju negatīvi ir ietekmējis augstākais iespējamais izdevumu samazināšanas līmenis (12,5%) un ka netika ņemts vērā tas, ka ar Regulu (ES) Nr. 2015/2120 Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojam tika uzticēti papildu uzdevumi bez atbilstošas Biroja resursu pielāgošanas; uzsver, ka ir nepieciešami atbilstoši cilvēkresursi, lai nodrošinātu Biroja pilnvaru īstenošanu, vienlaikus saglabājot raitu Biroja ikdienas darbību;

9.  pēc iepazīšanās ar Biroja štatu sarakstu konstatē, ka 2016. gada 31. decembrī, tāpat kā 2015. gadā, bija aizpildītas 14 štata vietas (no 15 vietām, kas atļautas saskaņā ar Savienības budžetu);

10.  atzīmē, ka, spriežot pēc 2017. gada 30. maijā visu aizpildīto štata vietu skaita, dzimumu attiecība bija 42,31 % sieviešu pret 57,69 % vīriešu; tomēr ar bažām norāda uz dzimumu līdzsvara trūkumu Pārvaldības komitejā: 28 % sieviešu pret 72 % vīriešu;

11.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu pieņem zināšanai, ka 2016. gadā vidējais nodarbinātības ilgums Birojā bija 2,58 gadi un darbinieku mainība bija augsta — 25 %; norāda, ka šāda situācija negatīvi ietekmē Biroja efektivitāti un apdraud tā darba programmu īstenošanu; pieņem zināšanai, ka viens no iespējamiem iemesliem ir darba samaksas korekcijas koeficients, ko piemēro uzņēmējvalstī (2016. gada 1. jūlijā — 73 %); atzīmē — Birojs atzīst, ka augstā darbinieku mainība ir riska faktors, kas risku reģistrā ir reģistrēts kā būtisks risks, un ka vadība pastāvīgi strādā pie mazināšanas paņēmienu ieviešanas; aicina Biroju ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par veiktajām vai plānotajām darbībām, kuru mērķis ir riska mazināšana un darbinieku noturēšanas jautājuma pienācīga risināšana;

12.  uzsver, ka Biroja personāla politikā būtu jāiekļauj darba un privātās dzīves līdzsvars; uzsver arī to, ka labjutības pasākumiem izlietotie budžeta līdzekļi ir aptuveni EUR 827,60, kas atbilst 2 dienām; konstatē, ka vidējais slimības atvaļinājuma dienu skaits ir 2,82 dienas uz vienu darbinieku Administrācijas un finanšu nodaļā un 6,23 dienas uz vienu darbinieku Programmu vadības nodaļā; aicina Biroju paskaidrot šādas atšķirības iemeslus;

13.  atzinīgi vērtē to, ka Birojs ir pieņēmis jaunus īstenošanas noteikumus attiecībā uz personas cieņas aizsardzības un aizskaršanas novēršanas politiku; atbalsta apmācības sesijas rīkošanu, kuras mērķis ir personāla izpratnes veicināšana, un ierosina regulāri rīkot apmācības un informatīvās sesijas par šo jautājumu;

14.  atzinīgi vērtē to, ka saistībā ar darbinieku pieņemšanu darbā vai atlaišanu 2016. gadā Birojs nav saņēmis nevienu sūdzību vai ziņojumu un nav ierosināta neviena lieta tiesā;

Interešu konfliktu novēršana un pārvaldība, pārredzamība un demokrātija

15.  atzīmē, ka ir izstrādāts iekšējās trauksmes celšanas politikas projekts un ka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 noteikumiem par to ir informēts Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs; ar gandarījumu atzīmē, ka Birojs rīkoja iekšēju apmācību par ētikas vērtībām, interešu konfliktu, krāpšanas novēršanu un trauksmes celšanu;

16.  atzinīgi vērtē to, ka Birojs savā konsolidētajā gada darbības pārskatā par 2016. gadu ir iekļāvis nodaļu par pārredzamību un pārskatatbildību;

Galvenie sasniegumi

17.  atzinīgi vērtē Biroja identificētos trīs galvenos panākumus un sekmes, kas 2016. gadā gūti atbalsta sniegšanā Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādei, proti:

-atbalsta sniegšanu Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādei tīkla neitralitātes pamatnostādņu pieņemšanā — tostarp laikposmā no 2016. gada 6. līdz 18. jūlijam noturētajā publiskajā apspriešanā saņemtā nepieredzēti lielā skaita (gandrīz 500 000) ieguldījumu apstrādē un viesabonēšanas jomā —, tādējādi sniedzot papildu labumu elektronisko sakaru pakalpojumu galalietotājiem;

-divu pētījumu par tīkla neitralitāti un apvienošanos un pārņemšanu pasūtīšanu;

-savas pārredzamības politikas turpmāku paplašināšanu, tostarp īstenojot atjauninātu Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes komunikācijas stratēģiju un komunikācijas plānu;

Iekšējā kontrole

18.  pieņem zināšanai to, ka 2015. gadā Birojs turpināja īstenot centienus, lai panāktu pilnīgu atbilstību iekšējās kontroles standartu (IKS) satvaram, un ka 2016. gada sākumā Iekšējās revīzijas dienests (IAS) slēdza visus ieteikumus attiecībā uz IKS īstenošanu; pauž gandarījumu par to, ka 2016. gadā Birojs nolīga neatkarīgu konsultantu IKS īstenošanas izvērtēšanai, kas tika veikta 2016. gada novembrī un decembrī; atzinīgi vērtē to, ka neatkarīgais konsultants secināja, ka kopumā IKS tiek efektīvi īstenoti;

Iekšējā revīzija

19.  atzīmē, ka IAS veica pilnu riska izvērtēšanu, kas aptvēra Biroja galvenās procedūras — gan operacionālās — atbilstoši tā mandātam —, gan administratīvās, lai atbalstītu ar pamatdarbību saistītos uzdevumus; norāda, ka, balstoties uz riska izvērtēšanas rezultātiem un ņemot vērā Biroja pašreizējo riska profilu, IAS pazemināja nākotnē veicamo revīziju skaitu un plāno veikt vienu vai divus apliecinājuma uzdevumus trīs gadu periodā;

20.  ar gandarījumu atzīmē, ka līdz 2016. gada beigām Birojs bija veicis visus nepieciešamos pasākumus un iesniedzis atbildes attiecībā uz visiem vēl neizpildītajiem no 2015. gada revīzijas izrietošajiem ieteikumiem un ka tā rezultātā IAS revidenti ieteica slēgt šos atlikušos ieteikumus;

Citi komentāri

21.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu atzīmē, ka Birojam kopā ar Komisiju būtu jāapsver iespēja pasūtīt periodisku ārēju snieguma izvērtēšanu vismaz reizi piecos gados, kā to dara lielākā daļa aģentūru; ar gandarījumu norāda uz Biroja gatavību turpmākajās izvērtēšanās sadarboties ar Komisiju;

o

o o

22.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2018. gada ... rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli(12).

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

20.3.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

17

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

17

+

ALDE

Martina Dlabajová

ECR

Raffaele Fitto

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt

S&D

Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV C 417, 6.12.2017., 31. lpp.

(2)

OV C 417, 6.12.2017., 31. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 337, 18.12.2009., 1. lpp.

(5)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(6)

OV C 417, 6.12.2017., 31. lpp.

(7)

OV C 417, 6.12.2017., 31. lpp.

(8)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(9)

OV L 337, 18.12.2009., 1. lpp.

(10)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(11)

OV C 113, 30.3.2016., 159. lpp.

(12)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2018)0000.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 10. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika