Procedura : 2017/2175(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0069/2018

Teksty złożone :

A8-0069/2018

Debaty :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Głosowanie :

PV 18/04/2018 - 12.30

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0135

SPRAWOZDANIE     
PDF 683kWORD 58k
22.3.2018
PE 613.456v02-00 A8-0069/2018

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2016

(2017/2175(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Bart Staes

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2016

(2017/2175(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Urzędu(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia komitetowi zarządzającemu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8-0085/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd(4), w szczególności jego art. 13,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0069/2018),

1.  udziela komitetowi zarządzającemu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej absolutorium z wykonania budżetu Urzędu za rok budżetowy 2016;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, komitetowi zarządzającemu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2016

(2017/2175(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Urzędu(6),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(7) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia komitetowi zarządzającemu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8-0085/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(8), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd(9), w szczególności jego art. 13,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(10), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0069/2018),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2016;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji komitetowi zarządzającemu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2016

(2017/2175(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pt. „Szybka analiza przypadku: realizacja 5-procentowej redukcji stanowisk” opublikowane w dniu 21 grudnia 2017 r.,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0069/2018),

A.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium pragnie podkreślić szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii poprzez zwiększanie przejrzystości i odpowiedzialności oraz wdrażanie koncepcji budżetowania celowego i właściwego zarządzania zasobami ludzkimi;

B.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(11) ostateczny budżet Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (zwanego dalej „Urzędem”) na rok budżetowy 2016 wyniósł 4 246 000 EUR, co stanowi wzrost o 5,69 % w porównaniu z 2015 r.; mając na uwadze, że cały budżet Urzędu pochodzi z budżetu Unii na rok 2016;

C.  mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) w sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Urzędu za rok budżetowy 2016 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Urzędu jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Uwagi dotyczące legalności i prawidłowości transakcji

1.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że w marcu 2016 r. Urząd rozpoczął postępowanie o udzielenie zamówienia w celu podpisania jednej umowy ramowej z dwoma istniejącymi szkołami międzynarodowymi w Rydze z myślą o dzieciach swoich pracowników; zauważa, że podczas gdy w specyfikacjach technicznych zamówienia stwierdzono, iż Urząd zawrze jedną wielokrotną umowę ramową w systemie kaskadowym z dwoma podmiotami gospodarczymi, to w kryteriach udzielenia zamówienia przewidziano, iż wybór szkoły należy do rodziców; stwierdza w związku z tym, że umowa ramowa na kwotę 400 000 EUR podpisana w lipcu 2016 r. opiera się na sprzecznych koncepcjach, wywołując niepewność prawa po stronie Urzędu i szkół; zauważa ponadto, że w tym konkretnym przypadku umowa ramowa nie była konieczna; z zadowoleniem przyjmuje odpowiedź Urzędu, w której stwierdzono, że w przyszłości będzie on stosować bezpośrednie umowy ze szkołami bez udzielania zamówienia;

Zarządzanie budżetem i finansami

2.  zauważa, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2016 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 96,20 %, co oznacza wzrost o 0,55 % w porównaniu z rokiem 2015; zauważa, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 77,19 %, co oznacza spadek o 3,12 % w porównaniu z rokiem 2015;

3.  zauważa, że według sprawozdania Trybunału Urząd podpisał w marcu 2016 r. umowę o wartości 60 000 EUR o świadczenie profesjonalnego wsparcia w zakresie kadr i usług doradczych; wyraża zaniepokojenie faktem, że jedynym kryterium wyboru w postępowaniu o udzielenie zamówienia była cena; podkreśla, że zatrudnienie konsultanta bez rozpatrzenia jego kompetencji i wiedzy fachowej jako kryteriów udzielenia zamówienia nie zapewnia najlepszej relacji jakości do ceny; z zadowoleniem przyjmuje reakcję Urzędu, który ma wypowiedzieć umowę ramową i wprowadzić inną strategię nabywania niezbędnych usług;

4.  zauważa, że według sprawozdania Trybunału przewidywania budżetowe na 2014 r. dotyczące składek pochodzących od krajowych organów regulacyjnych państw Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), mających w Urzędzie status obserwatora, nie zrealizowały się z powodu braku umów z państwami EFTA;

Zobowiązania i przeniesienia

5.  zauważa, że według informacji uzyskanych od Urzędu łączna kwota przeniesionych na 2016 r. środków na zobowiązania i na płatności wyniosła 615 957,25 EUR; wskazuje, że kwotę przeniesionych środków w wysokości 44 896,19 EUR (7,29 %) anulowano;

6.  zauważa, że przeniesienia są często częściowo lub całkowicie uzasadnione wieloletnim charakterem programów operacyjnych agencji, niekoniecznie oznaczają niedociągnięcia w planowaniu i wykonaniu budżetu oraz nie zawsze są sprzeczne z zasadą jednoroczności budżetu, zwłaszcza jeżeli są planowane przez Urząd z wyprzedzeniem i przedstawiane Trybunałowi;

Polityka kadrowa

7.  zauważa, że na koniec 2016 r. Urząd zatrudniał 27 pracowników (łącznie z pracownikami zatrudnionymi na czas określony, pracownikami kontraktowymi i oddelegowanymi ekspertami krajowymi); zauważa, że po cięciach dokonanych w 2015 r., kiedy zredukowano jedno stanowisko, Urząd musiał dodatkowo zmniejszyć liczbę stanowisk, ponieważ zwrócono się doń o przekazanie jednego stanowiska do puli realokacji na potrzeby agencji;

8.  zauważa z niepokojem, że według sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na temat realizacji 5-procentowej redukcji stanowisk, opublikowanym w dniu 21 grudnia 2017 r., na Urząd negatywny wpływ wywarł najwyższy możliwy poziom cięć, a mianowicie redukcja o 12,5 % bez względu na fakt, iż na mocy rozporządzenia (UE) 2015/2120 Organowi Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej przydzielono dodatkowe zadania bez odpowiedniego dostosowania zasobów Urzędu; podkreśla konieczność zapewnienia odpowiednich zasobów ludzkich w celu zagwarantowania realizacji mandatu Urzędu oraz sprawnego prowadzenia codziennej działalności przez Urząd;

9.  zauważa na podstawie planu zatrudnienia, że na dzień 31 grudnia 2016 r. obsadzonych było 14 stanowisk (z 15 stanowisk zatwierdzonych w budżecie Unii), podobnie jak w 2015 r.;

10.  zauważa, że biorąc pod uwagę liczbę stanowisk obsadzonych na dzień 30 maja 2017 r., stosunek kobiet do mężczyzn wynosił 42,31 % do 57,69 %; zauważa jednak z niepokojem brak równowagi płci w zarządzie, gdzie stosunek ten wynosi 28 % do 72 %;

11.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że w 2016 r. średni okres zatrudnienia w Urzędzie wynosił 2,58 roku, a poziom rotacji personelu był wysoki i wyniósł 25 %; odnotowuje, że sytuacja ta wpływa negatywnie na skuteczność działania Urzędu i stanowi zagrożenie dla wdrażania jego programu prac; dostrzega, że przyczyną tego stanu rzeczy może być wysokość stosowanego współczynnika korekty wynagrodzeń dla państwa przyjmującego (73 % na dzień 1 lipca 2016 r.); zauważa, że Urząd dostrzega, iż wysoka rotacja personelu stanowi czynnik ryzyka, co zostało odnotowane w rejestrze ryzyka jako istotne ryzyko, a zarząd nieustannie pracuje nad wprowadzeniem technik ograniczania ryzyka; wzywa Urząd, aby poinformował organ udzielający absolutorium o podjętych lub planowanych działaniach w celu zmniejszenia ryzyka i właściwego rozwiązania problemu, jak zatrzymać pracowników;

12.  podkreśla, że równowaga między życiem zawodowym a prywatnym powinna stanowić element polityki kadrowej Urzędu; podkreśla, że budżet przeznaczony na działalność związaną z dobrostanem pracowników wynosi około 827,60 EUR na pracownika, co odpowiada 2 dniom na pracownika; zauważa, że średnia długość zwolnienia chorobowego wynosi 2,82 dnia na pracownika Działu Administracji i Finansów i 6,23 dnia na pracownika Działu ds. Zarządzania Programami; wzywa Urząd, aby wyjaśnił przyczyny takich rozbieżności;

13.  docenia fakt, że Urząd przyjął nowe przepisy wykonawcze dotyczące polityki ochrony godności osoby i zapobiegania molestowaniu; popiera szkolenia organizowane w celu zwiększenia świadomości pracowników i proponuje regularne organizowanie sesji szkoleniowych i informacyjnych dotyczących tych kwestii;

14.  docenia fakt, że w 2016 r. do Urzędu nie wpłynęły żadne skargi, nie wszczęto postępowań sądowych ani nie zgłoszono przypadków związanych z zatrudnianiem lub zwalnianiem personelu;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi, przejrzystość i demokracja

15.  zauważa, że opracowano projekt wewnętrznej polityki dotyczącej informowania o nieprawidłowościach i zgłoszono go Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 45/2001; zauważa z uznaniem, że Urząd zorganizował wewnętrzne szkolenia na temat wartości etycznych, konfliktu interesów, zapobiegania nadużyciom finansowym i zgłaszania nieprawidłowości;

16.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Urząd zamieścił w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu z działalności za rok 2016 rozdział dotyczący przejrzystości i rozliczalności;

Główne osiągnięcia

17.  z zadowoleniem przyjmuje trzy główne osiągnięcia i sukcesy wskazane przez Urząd w 2016 r. w ramach wsparcia Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej, a mianowicie:

-  wsparcie Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej w przyjmowaniu wytycznych w sprawie neutralności sieci, obejmujących przetwarzanie bezprecedensowo dużej liczby odpowiedzi (blisko 500 000) otrzymanych w trakcie konsultacji społecznych, które odbyły się w okresie od dnia 6 czerwca do dnia 18 lipca 2016 r., oraz dziedzinę roamingu, co przyniosło dodatkowe korzyści użytkownikom końcowym usług łączności elektronicznej;

-  zlecenie przeprowadzenia dwóch badań na temat neutralności sieci oraz połączeń i przejęć;

-  rozwijanie polityki przejrzystości, między innymi wdrażając zaktualizowaną strategię komunikacyjną i plan komunikacji Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej;

Kontrole wewnętrzne

18.  dostrzega, że w 2015 r. Urząd kontynuował wysiłki na rzecz osiągnięcia pełnej zgodności ze standardami kontroli wewnętrznej (ICS) i na początku 2016 r. Służba Audytu Wewnętrznego (IAS) sfinalizowała wszystkie zalecenia dotyczące wdrożenia standardów kontroli wewnętrznej; docenia, że w 2016 r. Urząd zlecił niezależnemu konsultantowi ocenę standardów kontroli wewnętrznej, którą przeprowadzono w listopadzie i grudniu 2016 r.; z zadowoleniem stwierdza, że niezależny konsultant uznał, iż ogólnie standardy kontroli wewnętrznej są wdrażane skutecznie;

Audyt wewnętrzny

19.  zauważa, że IAS przeprowadziła pełną ocenę ryzyka obejmującą główne procedury Urzędu, zarówno w wymiarze operacyjnym – zgodnie z jego misją, jak i administracyjnym – w celu wsparcia zadań operacyjnych; zauważa, że IAS – na podstawie wyników oceny ryzyka i biorąc pod uwagę obecny profil ryzyka Urzędu – obniżyła liczbę audytów w przyszłości oraz zamierza przeprowadzać jedną lub dwie usługi atestacyjne w okresie trzyletnim;

20.  z zadowoleniem zauważa, że do końca 2016 r. Urząd podjął wszelkie niezbędne kroki i przedstawił odpowiedzi dotyczące wszystkich otwartych zaleceń wynikających z audytu z 2015 r., i w związku z powyższym audytorzy IAS zalecili zamknięcie otwartych pozycji;

Inne uwagi

21.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że Urząd powinien wspólnie z Komisją rozpatrzyć zlecanie okresowej zewnętrznej oceny wyników co najmniej raz na pięć lat, jak ma to miejsce w przypadku większości agencji; zauważa z uznaniem, że Urząd jest gotowy do współpracy z Komisją w zakresie przyszłych ocen;

o

o o

22.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia ... 2018 r.(12) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

20.3.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

17

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

17

+

ALDE

Martina Dlabajová

ECR

Raffaele Fitto

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt

S&D

Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 31.

(2)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 31.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 1.

(5)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(6)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 31.

(7)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 31.

(8)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(9)

Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 1.

(10)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(11)

Dz.U. C 113 z 30.3.2016, s. 159.

(12)

Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA-PROV(2018)0000.

Ostatnia aktualizacja: 11 kwietnia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności