Postup : 2017/2175(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0069/2018

Predkladané texty :

A8-0069/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.30

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0135

SPRÁVA     
PDF 541kWORD 52k
22.3.2018
PE 613.456v02-00 A8-0069/2018

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2016

(2017/2175(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Bart Staes

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2016

(2017/2175(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďami úradu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória riadiacemu výboru Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0085/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 z 25. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a príslušný úrad(4), a najmä na jeho článok 13,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0069/2018),

1.  udeľuje absolutórium riadiacemu výboru Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riadiacemu výboru Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2016

(2017/2175(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďami úradu(6),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(7) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória riadiacemu výboru Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0085/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 z 25. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a príslušný úrad(9), a najmä na jeho článok 13,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(10), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0069/2018),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2016;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riadiacemu výboru Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2016

(2017/2175(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Európskeho dvora audítorov o rýchlom preskúmaní realizácie päťpercentného zníženia počtu pracovných miest, ktorá bola zverejnená 21. decembra 2017,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0069/2018),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium chce zdôrazniť osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, vykonávaním koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrým riadením ľudských zdrojov;

B.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(11) predstavoval konečný rozpočet Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (ďalej len „úrad“) na rozpočtový rok 2016 sumu 4 246 000 EUR, čo v porovnaní s rokom 2015 znamená zvýšenie o 5,69 %; keďže celý rozpočet úradu pochádzal z rozpočtu Únie na rok 2016;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky úradu za rozpočtový rok 2016 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka úradu je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Pripomienky k zákonnosti a riadnosti operácií

1.  berie na vedomie informáciu zo správy Dvora audítorov, že úrad v marci 2016 začal postup verejného obstarávania s cieľom uzavrieť jednu rámcovú zmluvu (RZ) s dvomi existujúcimi medzinárodnými školami v Rige pre deti svojich zamestnancov; poznamenáva, že hoci sa v technických špecifikáciách súťaže uvádza, že úrad uzavrie kaskádovitú viacnásobnú rámcovú zmluvu s dvomi hospodárskymi subjektmi, v kritériách na vyhodnotenie ponúk sa uvádza, že školu si budú môcť vybrať rodičia; konštatuje preto, že rámcová zmluva v hodnote 400 000 EUR podpísaná v júli 2016 je založená na protichodných koncepciách, ktoré spôsobujú právnu neistotu úradu a školám; dodáva, že v tomto konkrétnom prípade nebola rámcová zmluva potrebná; víta odpoveď úradu, v ktorej sa uvádza, že v budúcnosti uzavrie so školami priame dohody o poskytovaní služieb bez verejného obstarávania;

Rozpočet a finančné hospodárenie

2.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2016 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 96,20 %, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje zvýšenie o 0,55 %; poznamenáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 77,19 %, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje zníženie o 3,12 %;

3.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov úrad v marci 2016 podpísal zmluvu v hodnote 60 000 EUR o poskytovaní odbornej podpory a poradenských služieb súvisiacich s ľudskými zdrojmi; je znepokojený skutočnosťou, že postup verejného obstarávania bol založený výlučne na cene; zdôrazňuje, že angažovanie konzultanta bez zváženia kompetencií a odbornosti ako kritérií na vyhodnotenie ponúk nezabezpečuje najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou; víta odpoveď úradu, ktorý rámcovú zmluvu vypovedal a zaviedol inú stratégiu získavania potrebných služieb;

4.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov sa rezerva v rozpočte na rok 2014 na príspevky národných regulačných orgánov EZVO, ktoré majú status pozorovateľa v príslušnom úrade, sa neuskutočnila pre chýbajúce dohody s krajinami EZVO;

Záväzky a prenosy

5.  konštatuje, že podľa informácií úradu celková suma prenesených viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov na rok 2016 predstavovala 615 957,25 EUR; zdôrazňuje, že 44 896,19 EUR (7,29 %) z prenesených rozpočtových prostriedkov bolo zrušených;

6.  poznamenáva, že prenosy sú často čiastočne alebo v plnej miere odôvodnené viacročným charakterom operačných programov agentúr, a nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú ani nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak ich úrad vopred naplánuje a oznámi Dvoru audítorov;

Personálna politika

7.  konštatuje, že na konci roku 2016 úrad zamestnával 27 zamestnancov (vrátane dočasných a zmluvných zamestnancov, ako aj vyslaných národných expertov); poznamenáva, že po škrte v roku 2015, keď sa počet pracovných miest znížil o jedno, musel úrad plniť dodatočný škrt, keďže bol tiež vyzvaný, aby prispel jedným pracovným miestom do fondu pracovných miest agentúr;

8.  so znepokojením konštatuje, že podľa správy Európskeho dvora audítorov o realizácii päťpercentného zníženia počtu pracovných miest, ktorá bola zverejnená 21. decembra 2017, úrad negatívne ovplyvnila najvyššia možná miera zníženia, konkrétne zníženie o 12,5 %, pričom sa neprihliadalo na skutočnosť, že nariadením (EÚ) č. 2015/2120 boli Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie pridelené dodatočné úlohy bez príslušnej úpravy zdrojov úradu; zdôrazňuje potrebu primeraných ľudských zdrojov s cieľom zabezpečiť vykonávanie mandátu úradu pri udržaní jeho bezproblémového každodenného fungovania;

9.  konštatuje, že v pláne pracovných miest bolo k 31. decembru 2016 obsadených 14 pracovných miest (z 15 pracovných miest schválených v rámci rozpočtu Únie), tak ako v roku 2015;

10.  poznamenáva, že pokiaľ ide počet všetkých obsadených pracovných miest k 30. máju 2017, bol pomer zastúpenia pohlaví 42,31 % žien k 57,69 % mužov; so znepokojením však berie na vedomie rodovú nerovnováhu v zložení správnej rady v pomere 28 % k 72 %;

11.  berie na vedomie informáciu zo správy Dvora audítorov, že v roku 2016 bola priemerná doba trvania zamestnania v úrade 2,58 roka a fluktuácia zamestnancov bola vysoká na úrovni 25 %; berie na vedomie, že táto situácia ovplyvňuje efektívnosť úradu a predstavuje riziká z hľadiska vykonávania jeho pracovných programov; berie na vedomie, že možným dôvodom je opravný koeficient pre platy uplatňovaný hostiteľským štátom (73 % k 1. júlu 2016); berie na vedomie, že úrad uznáva, že vysoká fluktuácia zamestnancov je rizikovým faktorom, ktorý bol zaznamenaný v registri rizík ako významné riziko a manažment sústavne pracuje na zavedení zmierňujúcich techník; vyzýva úrad, aby orgán udeľujúci absolutórium informoval o opatreniach, ktoré prijal alebo plánuje prijať na zníženie rizika, a aby primerane riešil otázku udržania zamestnancov;

12.  zdôrazňuje, že rovnováha medzi pracovným a súkromným životom by mala byť súčasťou personálnej politiky úradu; zdôrazňuje, že rozpočtové prostriedky na zamestnanca vynaložené na zdraviu prospešné činnosti predstavujú 827,60 EUR a zodpovedajú 2 dňom; poznamenáva, že priemerný počet dní pracovného voľna zo zdravotných dôvodov je 2,82 dňa na zamestnanca v prípade administratívneho a finančného oddelenia a 6,23 dňa na zamestnanca v prípade oddelenia riadenia programov; vyzýva úrad, aby vysvetlil dôvody týchto rozdielov;

13.  oceňuje skutočnosť, že úrad prijal nové vykonávacie predpisy v oblasti politiky ochrany ľudskej dôstojnosti a predchádzania obťažovaniu; podporuje organizovanie kurzov odbornej prípravy s cieľom zvýšiť informovanosť zamestnancov a odporúča pravidelné organizovanie kurzov odbornej prípravy a informačných stretnutí v tejto oblasti;

14.  s uspokojením berie na vedomie, že úrad sa v roku 2016 nestretol so žiadnymi sťažnosťami, žalobami ani zverejnenými prípadmi týkajúcimi sa prijímania alebo prepúšťania zamestnancov;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov, transparentnosť a demokracia

15.  konštatuje, že bol vypracovaný návrh vnútornej politiky oznamovania protispoločenských činností a v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 45/2001 bol oznámený európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov; s uspokojením konštatuje, že úrad organizuje interné kurzy odbornej prípravy o etických hodnotách, konflikte záujmov, predchádzaní podvodom a oznamovaní protispoločenskej činnosti;

16.  víta skutočnosť, že úrad do svojej konsolidovanej výročnej správy o činnosti za rok 2016 zahrnul kapitolu o transparentnosti a zodpovednosti;

Hlavné úspechy

17.  víta tri najdôležitejšie výsledky a úspechy, ktoré úrad dosiahol v roku 2016 s podporou Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie, konkrétne:

-  podpora Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie pri prijatí usmernení o neutralite siete vrátane spracovania bezprecedentne vysokého počtu príspevkov (takmer 500 000) prijatých počas verejných konzultácií, ktoré sa uskutočnili v období od 6. júna do 18. júla 2016, a v oblasti roamingu, čo prinieslo ďalšie výhody pre koncových používateľov elektronických komunikačných služieb;

-  zadanie vypracovania dvoch štúdií o neutralite siete a fúziách a akvizíciách;

-  ďalšie rozšírenie jeho politiky transparentnosti, a to aj vykonaním aktualizovanej komunikačnej stratégie a plánu v oblasti komunikácie Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie;

Vnútorné kontroly

18.  berie na vedomie, že úsilie o dosiahnutie úplného súladu s normami vnútornej kontroly pokračovalo aj v roku 2015 a na začiatku roku 2016 Útvar pre vnútorný audit (IAS) uzavrel všetky odporúčania týkajúce sa vykonávania týchto noriem; oceňuje, že úrad v roku 2016 poveril nezávislého konzultanta, aby uskutočnil posúdenie noriem vnútornej kontroly, ktoré sa uskutočnilo v novembri a decembri 2016; víta skutočnosť, že nezávislý konzultant dospel k záveru, že vo všeobecnosti sa normy vnútornej kontroly skutočne vykonávali;

Vnútorný audit

19.  konštatuje, že IAS vykonal úplné posúdenie rizika, ktoré sa týkalo hlavných procesov úradu, a to operačných, v súlade s jeho poslaním, ako aj správnych, s cieľom podporiť operačné úlohy; poznamenáva, že na základe výsledkov posúdenia rizika a vzhľadom na súčasný rizikový profil IAS znížil počet audítorských úloh v budúcnosti a má v úmysle vykonať jednu alebo dve uisťovacie zákazky v rámci 3-ročného obdobia;

20.  s uspokojením konštatuje, že ku koncu roka 2016 úrad prijal všetky potrebné opatrenia a predložil odpovede na všetky otvorené odporúčania vyplývajúce z auditu v roku 2015 a v dôsledku toho audítori IAS odporučili uzavretie otvorených bodov;

Ďalšie pripomienky

21.  berie na vedomie informáciu zo správy Dvora audítorov, že úrad by mal spolu s Komisiou zvážiť zadanie pravidelného externého hodnotenia výkonnosti aspoň každých päť rokov, ako je to v prípade väčšiny ostatných agentúr; s uspokojením konštatuje, že úrad je pripravený spolupracovať s Komisiou pri budúcich hodnoteniach;

o

o o

22.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2018(12) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

20.3.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

17

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

17

+

ALDE

Martina Dlabajová

ECR

Raffaele Fitto

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt

S&D

Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 31.

(2)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 31.

(3)

Ú. v. ES L 298, 26.10.2012 s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 31.

(7)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 31.

(8)

Ú. v. ES L 298, 26.10.2012 s. 1.

(9)

Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Ú. v. EÚ C 113, 30.3.2016, s. 159.

(12)

Prijaté texty z tohto dňa, P8_TA-PROV(2018)0000.

Posledná úprava: 11. apríla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia