Postopek : 2017/2175(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0069/2018

Predložena besedila :

A8-0069/2018

Razprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.30

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0135

POROČILO     
PDF 594kWORD 56k
22.3.2018
PE 613.456v02-00 A8-0069/2018

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2016

(2017/2175(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Bart Staes

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2016

(2017/2175(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2016 z odgovorom urada(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice upravljalnemu odboru Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8 0085/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1211/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) in Urada(4) in zlasti člena 13,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0069/2018),

1.  podeli razrešnico upravljalnemu odboru Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije glede izvrševanja proračuna organa za proračunsko leto 2016;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje upravljalnemu odboru Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2016

(2017/2175(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2016 z odgovorom Urada(6),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(7) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice upravljalnemu odboru Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8 0085/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(8) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1211/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) in Urada(9) in zlasti člena 13,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(10) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0069/2018),

1.  odobri zaključni račun Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2016;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje upravljalnemu odboru Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2016

(2017/2175(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila o hitrem pregledu izvajanja 5-odstotnega krčenja delovnih mest, ki ga je Računsko sodišče objavilo 21. decembra 2017,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0069/2018),

A.  ker želi organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve razrešnice poudariti poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov;

B.  ker je iz poročila o prihodkih in odhodkih Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije(11) (v nadaljnjem besedilu: urad) razvidno, da je končni proračun urada v proračunskem letu 2016 znašal 4 246 000 EUR, kar je 5,69 % več kot leta 2015; ker celotni proračun urada izvira iz proračuna Unije za leto 2016,

C.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu urada za proračunsko leto 2016 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti zaključnega računa ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij;

Pripombe o zakonitosti in pravilnosti transakcij

1.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je urad marca 2016 sprožil postopek javnega naročanja z namenom podpisa okvirne pogodbe z dvema obstoječima mednarodnima šolama v Rigi za otroke svojih zaposlenih; ugotavlja, da tehnične specifikacije javnega razpisa določajo, da bo urad sklenil eno večkratno okvirno pogodbo po kaskadnem sistemu z dvema gospodarskima subjektoma, vendar je v skladu z merili za oddajo naročila izbira šole prepuščena staršem; opaža, da zato okvirna pogodba v vrednosti 400.000 EUR, ki je bila podpisana julija 2016, temelji na nasprotujočih si konceptih in tako povzroča pravno negotovost uradu in šolama; ugotavlja tudi, da je bila v tem specifičnem primeru okvirna pogodba nepotrebna; pozdravlja odgovor urada, da bo v prihodnje s šolama sklenil neposredne sporazume o storitvah brez postopka javnega naročanja;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

2.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2016 znašala 96,20 %, kar je 0,55 % več kot leta 2015; ugotavlja, da je stopnja izvrševanja sredstev za plačila znašala 77,19 %, kar je 3,12 % manj kot leta 2015;

3.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je urad marca 2016 podpisal pogodbo v vrednosti 60.000 EUR za zagotavljanje strokovne podpore in svetovalnih storitev v zvezi s kadrovskimi viri; je zaskrbljen, ker je postopek javnega naročanja temeljil izključno na ceni; poudarja, da najem svetovalca brez upoštevanja njegovih kompetenc in strokovnega znanja kot merila za oddajo naročila ni najbolj stroškovno učinkovitost; je zadovoljen z odgovorom urada, da bo prekinil okvirno pogodbo in za pridobitev potrebnih storitev uporabil drugačno strategijo;

4.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da določbe proračuna za leto 2014 glede prispevkov nacionalnih regulativnih organov držav Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), ki imajo pri uradu status opazovalk, niso bile uresničene, ker sporazumi z državami EFTA niso bili podpisani;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

5.  na podlagi podatkov urada ugotavlja, da so bila leta 2016 v naslednje leto prenesene odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil v skupnem znesku 615.957,25 EUR; poudarja, da je bilo za 44.896,19 EUR (7,29 %) sredstev, prenesenih iz prejšnjega leta, storniranih;

6.  ugotavlja, da so prenosi v naslednje leto zaradi večletne narave operativnih programov agencij pogosto deloma ali povsem upravičeni in ne pomenijo nujno slabega načrtovanja in izvrševanja proračuna ter tudi niso vedno v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti, zlasti če jih urad načrtuje vnaprej in o tem obvesti Računsko sodišče;

Kadrovska politika

7.  ugotavlja, da je urad konec leta 2016 zaposloval 27 uslužbencev (vključno z začasnimi ter pogodbenimi uslužbenci in napotenimi nacionalnimi strokovnjaki); ugotavlja, da se je moral urad, potem ko je bil primoran leta 2015 črtati delovno mesto, odpovedati še enemu delovnemu mestu, saj so od njega zahtevali, da ga uvrsti v fond za prerazporeditve med agencijami;

8.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je po podatkih iz poročila Računskega sodišča z dne 21. decembra 2017 o izvajanju 5-odstotnega krčenja delovnih mest urad negativno prizadela najvišja možna stopnja krčenja, tj. 12,5 %, ne glede na to, da je Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije z Uredbo (EU) 2015/2120 dobil dodatne naloge brez ustrezne prilagoditve virov urada; poudarja, da je potrebnih dovolj človeških virov, da se zagotovi izvajanje mandata urada in obenem neovirano vsakodnevno delovanje;

9.  na podlagi kadrovskega načrta ugotavlja, da je bilo 31. decembra 2016 zasedenih 14 delovnih mest (od 15 mest, odobrenih v proračunu Unije), kar je enako kot v letu 2015;

10.  ugotavlja, da je bila glede na število vseh zasedenih delovnih mest 30. maja 2017 zastopanost spolov v razmerju 42,31 % žensk proti 57,69 % moških; vendar z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je bila zastopanost spolov v upravljalnem odboru neuravnotežena, tj. 28 % proti 72 %;

11.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je bila leta 2016 povprečna delovna doba v uradu 2,58 let, fluktuacija zaposlenih pa je bila visoka in je znašala 25 %; ugotavlja, da to vpliva na učinkovitost urada in predstavlja tveganje za izvrševanje njegovih delovnih programov; priznava, da je morebiten razlog za to koeficient za prilagoditev plače, ki se uporablja za državo gostiteljico (73 % na dan 1. julija 2016); ugotavlja, da urad priznava, da je visoka fluktuacija zaposlenih dejavnik tveganja, ki je bilo zabeleženo v registru tveganj kot pomembno, uprava pa si nenehno prizadeva uvesti metode, s katerimi bi zmanjšala to tveganje; poziva urad, naj organu za podelitev razrešnice poroča o ukrepih, ki jih je sprejel oziroma jih namerava sprejeti, da bi zmanjšal tveganje in se ustrezno posvetil vprašanju, kako zadržati osebje;

12.  poudarja, da bi moralo biti usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja del kadrovske politike urada; poudarja, da proračun, porabljen za dejavnosti za dobro počutje, znaša približno 827,60 EUR, kar ustreza dvema dnevoma; ugotavlja, da bolniški dopust v povprečju znaša 2,82 dneva na zaposlenega v enoti za upravo in finance ter 6,23 dneva na zaposlenega v enoti za upravljanje programov; poziva urad, naj obrazloži, zakaj je prišlo do takšne razlike;

13.  ceni, da je urad sprejel nove izvedbene določbe za politiko o zaščiti človekovega dostojanstva in preprečevanju nadlegovanja; podpira organizacijo usposabljanja za povečanje ozaveščenosti osebja in predlaga, da bi redno organizirali usposabljanja in informativne sestanke na to temo;

14.  ceni dejstvo, da urad v letu 2016 ni prejel pritožb, niti ni bil vpleten v tožbe ali primere, povezane z zaposlovanjem ali odpuščanjem uslužbencev;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotja interesov, preglednost in demokracija

15.  ugotavlja, da je urad pripravil osnutek notranje politike prijavljanja nepravilnosti in ga posredoval Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov, kakor zahtevajo določbe Uredbe (ES) št. 45/2001; z zadovoljstvom ugotavlja, da je urad organiziral notranje usposabljanje o etičnih vrednotah, nasprotju interesov, preprečevanju goljufij in prijavljanju nepravilnosti;

16.  pozdravlja dejstvo, da je urad v konsolidirano letno poročilo o dejavnostih za 2016 vključil poglavje o preglednosti in odgovornosti;

Glavni dosežki

17.  pozdravlja tri glavne dosežke in uspehe v letu 2016, ki jih je ugotovil urad, v podporo Organu evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije, in sicer:

–  je v podporo Organu evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije sprejel smernice na področju omrežne nevtralnost, tudi pri obdelavi doslej največjega števila prispevkov (skoraj 500.000), prejetih med javnim posvetovanjem v obdobju od 6. junija do 18. julija 2016, in na področju gostovanja v drugih omrežjih, s čimer je zagotovil dodatne prednosti za končne uporabnike elektronskih komunikacijskih storitev;

–  je naročil študiji o omrežni nevtralnosti ter združitvah in prevzemih;

–  je še razširil politiko v zvezi s preglednostjo, tudi z izvajanjem posodobljene komunikacijske strategije in komunikacijskega načrta Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije;

Notranje kontrole

18.  potrjuje, da so se prizadevanja urada za polno skladnost z okvirom standardov notranje kontrole nadaljevale tudi v letu 2015, služba za notranjo revizijo pa je v začetku leta 2016 zaključila vsa priporočila o izvajanju standardov notranje kontrole; ceni, da je urad leta 2016 najel neodvisnega svetovalca, ki je novembra in decembra 2016 ocenil standarde notranje kontrole; je zadovoljen, da je neodvisni svetovalec ugotovil, da se standardi notranje kontrole v splošnem učinkovito izvajajo;

Notranja revizija

19.  ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo opravila polno oceno tveganja najpomembnejših postopkov v uradu, tako operativnih – glede na njegovo poslanstvo – kot upravnih, s katerimi se podpirajo operativne naloge; ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo na podlagi rezultatov ocene tveganja in glede na aktualni profil tveganja urada zmanjšala število revizij v prihodnosti in napovedala, da bo v triletnem obdobju opravila eno ali dve nalogi za pridobivanje zagotovil;

20.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je urad ob koncu leta 2016 sprejel vse potrebne ukrepe in predložil odgovore na vsa odprta priporočila iz revizije za leto 2015, revizorji službe za notranjo revizijo pa so posledično predlagali zaključitev odprtih vprašanj;

Druge pripombe

21.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da bi moral urad skupaj s Komisijo razmisliti o tem, da bi vsaj vsakih pet let naročil redno zunanjo oceno uspešnosti, tako kot je praksa v večini drugih agencij; z zadovoljstvom ugotavlja, da je urad pripravljen pri prihodnjih ocenah sodelovati s Komisijo;

o

o o

22.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne ... 2018(12) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

20.3.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

17

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

17

+

ALDE

Martina Dlabajová

ECR

Raffaele Fitto

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt

S&D

Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 417, 6.12.2017, str. 31

(2)

UL C 417, 6.12.2017, str. 31.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 337, 18.12.2009, str. 1.

(5)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(6)

UL C 417, 6.12.2017, str. 31.

(7)

UL C 417, 6.12.2017, str. 31.

(8)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(9)

UL L 337, 18.12.2009, str. 1.

(10)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(11)

UL C 113, 30.03.2016, str. 159.

(12)

Sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2018)0000.

Zadnja posodobitev: 10. april 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov