Förfarande : 2017/2175(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0069/2018

Ingivna texter :

A8-0069/2018

Debatter :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Omröstningar :

PV 18/04/2018 - 12.30

Antagna texter :

P8_TA(2018)0135

BETÄNKANDE     
PDF 284kWORD 57k
22.3.2018
PE 613.456v02-00 A8-0069/2018

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2016

(2017/2175(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Bart Staes

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2016

(2017/2175(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2016, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen(2) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja förvaltningskommittén för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8-0085/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1211/2009 av den 25 november 2009 om inrättande av organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och byrån(4), särskilt artikel 13,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0069/2018).

1.  Europaparlamentet beviljar förvaltningskommittén för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till förvaltningskommittén för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation, rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2016

(2017/2175(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2016, med byråns svar(6),

–  med beaktande av förklaringen(7) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja förvaltningskommittén för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8-0085/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1211/2009 av den 25 november 2009 om inrättande av organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och byrån(9), särskilt artikel 13,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(10), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0069/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till förvaltningskommittén för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation, rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2016

(2017/2175(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport av den 21 december 2017 om snabbanalysen av genomförandet av den 5-procentiga minskningen av antalet tjänster,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0069/2018), och av följande skäl:

A.  Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar att det inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka unionsinstitutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet samt att tillämpa resultatbaserad budgetering och god förvaltning av personalresurser.

B.  Enligt sammanställningen över inkomster och utgifter(11) för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (nedan kallad byrån) för budgetåret 2016 uppgick den slutliga budgeten till 4 246 000 EUR, vilket utgör en ökning med 5,69 % jämfört med 2015. Byråns budget kommer i sin helhet från unionsbudgeten 2016.

C.  Revisionsrätten har i sin rapport om byråns årsredovisning för budgetåret 2016 (revisionsrättens rapport) förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Kommentarer om transaktionernas laglighet och korrekthet

1.  Europaparlamentet noterar i revisionsrättens rapport att byrån i mars 2016 inledde ett upphandlingsförfarande i syfte att teckna ett ramavtal med de två befintliga internationella skolorna i Riga för personalens barn. I de tekniska anbudsspecifikationerna anges att byrån avser att upprätta ett multipelt ramavtal med två rangordnade ekonomiska aktörer, men i tilldelningskriterierna anges att det är föräldrarna som väljer skola. Det ramavtal på 400 000 EUR som undertecknades i juli 2016 bygger därmed på motstridiga principer, vilket skapar rättslig osäkerhet för byrån liksom för skolorna. Dessutom var det i detta fall onödigt att teckna ett ramavtal. Parlamentet välkomnar byråns svar att den i framtiden kommer att använda sig av direkta tjänsteavtal med skolorna, utan upphandlingsförfarande.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

2.  Europaparlamentet noterar att insatserna för uppföljning av budgeten under budgetåret 2016 resulterade i ett budgetgenomförande på 96,20 %, vilket innebär en ökning med 0,55 % jämfört med 2015. Parlamentet noterar vidare att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 77,19 %, vilket innebär en minskning med 3,12 % jämfört med 2015.

3.  Europaparlamentet noterar i revisionsrättens rapport att byrån i mars 2016 undertecknade ett kontrakt på 60 000 EUR för tillhandahållande av yrkesstöd- och rådgivningstjänster på personalområdet. Parlamentet anser det bekymmersamt att upphandlingsförfarandet baserades uteslutande på priset. Att anlita en konsult utan att beakta kompetens och expertkunskaper som tilldelningskriterier garanterar inte bästa valuta för pengarna. Parlamentet välkomnar byråns beslut att avsluta ramavtalet och införa en annan strategi för att erhålla de nödvändiga tjänsterna.

4.  Europaparlamentet noterar i revisionsrättens rapport att de budgeterade bidragen 2014 från Europeiska frihandelssammanslutningens (Efta) nationella tillsynsmyndigheter, som har status som observatörer vid byrån, inte betalades in eftersom det inte finns några avtal med Efta-länderna.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

5.  Europaparlamentet noterar byråns uppgifter om sammanlagda överföringar av åtagande- och betalningsbemyndiganden för 2016 på 615 957,25 EUR. Parlamentet konstaterar att 44 896,19 (7,29 %) av de överförda bemyndigandena förföll.

6.  Europaparlamentet noterar att överföringar ofta kan vara delvis eller fullständigt motiverade eftersom byråernas verksamhetsprogram löper över flera år och att detta inte nödvändigtvis behöver vara en svaghet i budgetplaneringen och budgetgenomförandet eller gå emot principen om budgetens ettårighet, i synnerhet om byrån planerat dem i förväg och informerat revisionsrätten om detta.

Personalpolitik

7.  Europaparlamentet noterar att byrån hade 27 anställda vid utgången av 2016 (inklusive tillfälligt anställda, kontraktsanställda och utstationerade nationella experter). Parlamentet noterar att tjänsteförteckningen skars ned med en tjänst 2015. Sedan dess har byrån tvingats göra ytterligare en nedskärning i samband med att byrån uppmanades att bidra med en tjänst till omplaceringspoolen för byråerna.

8.  Europaparlamentet noterar med oro att byrån enligt revisionsrättens rapport av den 21 december 2017 om genomförandet av den 5-procentiga minskningen av antalet tjänster påverkades negativt med högsta möjliga nedskärningsandel (12,5 %), trots att Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation genom förordning (EU) 2015/2120 fått ytterligare uppgifter utan att byråns resurser anpassats till detta. Parlamentet betonar att det krävs tillräckliga personalresurser för att byrån ska kunna utföra sitt uppdrag och sköta sin dagliga verksamhet.

9.  Europaparlamentet konstaterar att enligt tjänsteförteckningen var 14 tjänster (av 15 godkända tjänster i unionsbudgeten) tillsatta den 31 december 2016, liksom 2015.

10.  Europaparlamentet konstaterar att könsfördelningen bland de tillsatta tjänsterna den 30 maj 2017 var 42,31 % kvinnor och 57,69 % män. Parlamentet noterar dock bekymrat att det rådde en ojämn könsfördelning i styrelsen, där förhållandet var 28 % mot 72 %.

11.  Europaparlamentet noterar i revisionsrättens rapport att den genomsnittliga anställningstiden vid byrån 2016 var 2,58 år och att personalomsättningen låg på höga 25 %. Detta påverkar byråns effektivitet och innebär risker för genomförandet av arbetsprogrammen. En möjlig orsak är den lönekorrigeringskoefficient som tillämpas i värdstaten (73 % den 1 juli 2016). Parlamentet noterar att byrån är medveten om att den höga personalomsättningen är en riskfaktor, och denna omständighet har förts in i riskregistret som en påtaglig risk. Ledningen arbetar löpande med att introducera metoder för riskreducering. Parlamentet uppmanar byrån att underrätta den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om åtgärder som vidtas eller planeras för att minska risken och åtgärda problemet med den höga personalomsättningen.

12.  Europaparlamentet betonar att balans mellan arbetsliv och privatliv bör ingå i byråns personalpolitik. Parlamentet betonar att byråns friskvårdsbudget uppgår till ungefär 827,60 EUR, vilket motsvarar 2 dagar. Det genomsnittliga antalet sjukdagar är 2,82 dagar/anställd på enheten för administration och ekonomi respektive 6,23 dagar/anställd på enheten för programförvaltning. Byrån uppmanas att förklara denna stora skillnad.

13.  Europaparlamentet uppskattar att byrån antagit nya genomförandebestämmelser för strategin för att skydda personens värdighet och förhindra trakasserier. Parlamentet stöder den utbildning som anordnats för att göra personalen mer uppmärksam på sådana frågor, och föreslår att byrån regelbundet ska anordna kurser och informationsmöten om dessa frågor.

14.  Europaparlamentet uppskattar att byrån inte fick några klagomål, stämningar eller rapporterade fall kopplade till anställning eller avskedande av personal under 2016.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter, transparens och demokrati

15.  Europaparlamentet noterar att ett utkast till interna bestämmelser om rapportering av missförhållanden har tagits fram och skickats till Europeiska datatillsynsmannen, i enlighet med kraven i förordning (EG) nr 45/2001. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån har ordnat intern utbildning om etiska frågor, intressekonflikter, bedrägeribekämpning och rapportering av missförhållanden.

16.  Europaparlamentet välkomnar att byrån tagit med ett kapitel om transparens och ansvarsskyldighet i sin konsoliderade årliga verksamhetsrapport 2016.

Huvudresultat

17.  Europaparlamentet välkomnar byråns tre viktigaste resultat och framgångar 2016 till stöd för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation, nämligen följande:

–  stöd till Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation vid antagande av riktlinjerna om nätneutralitet, vilket innebar handläggning av det ovanligt höga antalet bidrag (nära 500 000) i det offentliga samrådet den 6 juni–18 juli 2016, och om roaming, som medförde nya fördelar för slutanvändarna av elektroniska kommunikationstjänster,

–  beställning av två studier om nätneutralitet respektive sammanslagningar och förvärv,

–  utvidgning av tranparenspolicyn, med genomförande av en uppdaterad kommunikationsstrategi och kommunikationsplan för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation.

Internkontroller

18.  Europaparlamentet noterar att byråns arbete med att helt och hållet respektera internkontrollnormerna fortsatte under 2015. I början av 2016 kunde tjänsten för internrevision avsluta alla ärenden med rekommendationer om genomförande av dessa normer. Parlamentet uppskattar att byrån 2016 gav i uppdrag åt en extern konsult att genomföra en utvärdering av internkontrollnormerna. Denna genomfördes i november och december 2016, och den oberoende konsulten kunde glädjande nog konstatera att internkontrollnormerna generellt tillämpas korrekt.

Internrevision

19.  Europaparlamentet noterar att tjänsten för internrevision genomförde en komplett utvärdering av byråns viktigaste processer, både operativa – i enlighet med byråns uppdrag – och administrativa – till stöd för de operativa uppdragen. Parlamentet noterar att tjänsten för internrevision, på grundval av resultaten av riskbedömningen och med beaktande av byråns nuvarande riskprofil, minskade antalet framtida revisionsuppdrag och tänker genomföra ett eller två bestyrkandeuppdrag under treårsperioden.

20.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån i slutet av 2016 hade vidtagit alla nödvändiga åtgärder och lämnat svar på alla icke åtgärdade rekommendationer från 2015 års revisionsuppdrag. Följaktligen rekommenderade tjänsten för internrevision att ärendena kunde avslutas.

Övriga kommentarer

21.  Europaparlamentet noterar i revisionsrättens rapport att byrån tillsammans med kommissionen bör överväga att beställa en periodisk extern resultatbedömning åtminstone vart femte år, såsom är fallet för de flesta andra byråer. Parlamentet gläder sig över att byrån vill samarbeta med kommissionen vid framtida utvärderingar.

o

o o

22.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den ... 2018(12) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.3.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

17

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

17

+

ALDE

Martina Dlabajová

ECR

Raffaele Fitto

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt

S&D

Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 31

(2)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 31

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 337, 18.12.2009, s. 1.

(5)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 31.

(7)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 31.

(8)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUT L 337, 18.12.2009, s. 1.

(10)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

EUT C 113, 30.3.2016, s. 159.

(12)

Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA-PROV(2018)0000.

Senaste uppdatering: 11 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy