Procedure : 2017/2182(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0070/2018

Indgivne tekster :

A8-0070/2018

Forhandlinger :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Afstemninger :

PV 18/04/2018 - 12.62

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0167

BETÆNKNING     
PDF 370kWORD 53k
22.3.2018
PE 613.432v02-00 A8-0070/2018

om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2016

(2017/2182(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Brian Hayes

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2016

(2017/2182(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2016, med fællesforetagendets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05943/2018 – C8-0091/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 209,

–  der henviser til Rådets forordning (EU) Nr. 558/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet Clean Sky 2(4), særlig artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2013(5),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0070/2018),

1.  meddeler den administrerende direktør for fællesforetagendet Clean Sky 2 decharge for gennemførelsen af fællesforetagendets budget for regnskabsåret 2016;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for fællesforetagendet Clean Sky 2, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2016

(2017/2182(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2016, med fællesforetagendets svar(6),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(7) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05943/2018 – C8-0091/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(8), særlig artikel 209,

–  der henviser til Rådets forordning (EU) Nr. 558/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet Clean Sky 2(9), særlig artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2013(10),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0070/2018),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2016;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for fællesforetagendet Clean Sky 2, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2016

(2017/2182(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0070/2018),

A.  der henviser til, at fællesforetagendet begyndte at arbejde uafhængigt den 16. november 2009;

B.  der henviser til, at fællesforetagendet Clean Sky 2 (i det følgende benævnt "fællesforetagendet"), der blev oprettet ved forordning nr. 558/2014(11), med virkning fra den 27. juni 2014 erstattede fællesforetagendet Clean Sky under Horisont 2020;

C.  der henviser til, at fællesforetagendet har til opgave at færdiggøre forsknings- og innovationsaktiviteterne under det syvende rammeprogram og forvalte forsknings- og innovationsaktiviteterne under Horisont 2020, og at fællesforetagendets levetid er blevet forlænget frem til den 31. december 2024;

D.  der henviser til, at de stiftende medlemmer af fællesforetagendet er Den Europæiske Union, repræsenteret ved Kommissionen, lederne af de "integrerede teknologidemonstratorer" (ITD'erne), udviklingsplatformene for innovative luftfartøjer (IADP'erne) og de tværgående områder (TA'erne) samt de associerede medlemmer af ITD'erne;

E.  der henviser til, at Unionens maksimale bidrag til fællesforetagendet er 1 755 000 000 EUR, som afholdes over budgettet for Horisont 2020;

Opfølgning på decharge for 2014

1.  bemærker, at fællesforetagendet har indarbejdet den fælles model for erklæring af fravær af interessekonflikter i sine procedurer som foreskrevet i Kommissionens retningslinjer;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

2.  noterer sig, at Revisionsretten konstaterede, at fællesforetagendets årsregnskab for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2016, i alt væsentligt giver et retvisende billede af fællesforetagendets finansielle stilling pr. 31. december 2016 og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser i nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets finansforordning og de regnskabsregler, som Kommissionens regnskabsfører har fastlagt;

3.  bemærker, at Revisionsretten i sin beretning om Clean Sky 2 (i det følgende benævnt "Revisionsrettens beretning") har angivet, at de transaktioner, der ligger til grund for årsregnskabet, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige;

4.  bemærker, at der på fællesforetagendets endelige budget for 2016 var opført 310 498 422 EUR i forpligtelsesbevillinger og 287 755 748 EUR i betalingsbevillinger;

5.  bemærker, at udnyttelsesgraden for forpligtelsesbevillingerne var på 97,5 % (mod 99,5 % i 2015), og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 87,9 % (mod 75,4 % i 2015); bemærker endvidere, at den lavere gennemførelsesgrad for betalingsbevillingerne hovedsagelig skyldtes forsinkelser i påbegyndelsen af Horisont 2020-projekter, navnlig forsinkelse i forbindelse med underskrivelsen af én betydningsfuld tilskudsaftale;

6.  bemærker, at fællesforetagendet ud af det samlede beløb på 800 000 000 EUR til de operationelle og administrative aktiviteter, der skulle finansieres under det syvende rammeprogram, havde indgået forpligtelser for 784 531 968 EUR (99,31 %) og afholdt betalinger for 754 713 155 EUR (95,53 %) ved udgangen af 2016; bemærker endvidere, at de resterende forpligtelser, hvis det var relevant, skulle anvendes til tilskudsaftaler med medlemmer, eftersom fællesforetagendet ikke længere havde ret til at iværksætte indkaldelser af forslag under det syvende rammeprogram; bemærker, at Unionens kontante bidrag til fællesforetagendets administrative omkostninger udgjorde 13 417 267 EUR;

7.  noterer sig, at bestyrelsen ved udgangen af 2016 havde valideret bidrag i naturalier fra andre medlemmer for 554 682 257 EUR, og at de andre medlemmer havde indberettet yderligere 33 503 466 EUR, samt at deres kontante bidrag til de administrative omkostninger beløb sig til 14 515 387 EUR;

8.  bemærker, at fællesforetagendet ud af det samlede beløb på 1 755 000 000 EUR til de operationelle og administrative aktiviteter, der skulle finansieres under Horisont 2020, indgik forpligtelser for 693 637 716 EUR og afholdt betalinger for 281 870 712 EUR ; bemærker endvidere, at det lavere betalingsniveau til dels skyldtes forsinkelser i forhandlingerne om tilskudsaftalerne under Horisont 2020; bemærker, at Unionens kontante bidrag til fællesforetagendets administrative omkostninger udgjorde 6 144 907 EUR;

9.  bemærker, at bestyrelsen ud af de 1 229 000 000 EUR, som de industrielle medlemmer skulle bidrage med til fællesforetagendets operationelle aktiviteter, havde valideret bidrag i naturalier for 39 168 595 EUR, og at yderligere 103 988 023 EUR var blevet indberettet ved udgangen af 2016; bemærker endvidere, at de industrielle medlemmers kontante bidrag til de administrative omkostninger var 6 389 515 EUR;

Indkaldelser af forslag

10.  bemærker, at fællesforetagendet i 2016 iværksatte tre indkaldelser af forslag og én indkaldelse med henblik på udvælgelse af centrale partnere, modtog 381 støtteberettigede forslag (ud af i alt 386) og udvalgte 114 forslag til finansiering;

11.  glæder sig over, at fællesforetagendet inden for rammerne af Clean Sky-programmet har opnået betydelige fremskridt og resultater med gennemførelsen i 2016 af i alt 13 væsentlige demonstratorer (testet på jorden og under flyvning) og afslutningen frem til udgangen af december 2016 af 409 ud af 482 projekter under syvende rammeprogram, der er kommet i stand som følge af tilskudsaftaler med partnere;

12.  glæder sig med henblik på en udvidelse af deltagerkredsen over, at yderligere omkring 60 centrale partnere tilsluttede sig fællesforetagendet i 2016, hvorved det samlede medlemstal kom op på omkring 150 medlemmer fra 20 lande;

Centrale kontroller og overvågningssystemer

13.  noterer sig, at fællesforetagendet har indført procedurer for forudgående kontrol på basis af finansielle og operationelle skrivebordsgennemgange og efterfølgende revision af tilskudsmodtagere;

14.  noterer sig, at restfejlforekomsten for de efterfølgende revisioner ifølge fællesforetagendet var på 1,51 % for så vidt angår projekter under det syvende rammeprogram og på 0,95 % for så vidt angår Horisont 2020-projekter;

Strategi for bekæmpelse af svig

15.  glæder sig over, at bestyrelsen i 2016 vedtog en fælles handlingsplan for bekæmpelse af svig; bemærker endvidere, at fællesforetagendets medarbejdere deltog i en undersøgelse om forebyggelse og afsløring af svig, der var tilrettelagt af fællesforetagendets interne revisionsfunktion som et supplement til den fælles handlingsplan og havde særligt fokus på svig i forskningsprojekter;

16.  bemærker med tilfredshed, at fællesforetagendet deltager i og gennemfører de præventive og korrigerende foranstaltninger i overensstemmelse med sin strategi for bekæmpelse af svig og handlingsplan mod svig på EU-plan fra 2015;

Intern revision

17.  bemærker, at IAS i 2016 afsluttede en revision af Horisont 2020-tilskudsprocessen; bemærker, at IAS – idet der i revisionen ikke blev konstateret nogen "meget vigtige" problemer – fremhævede fire områder, hvor der var behov for yderligere forbedring af det interne kontrolsystem, og udstedte vigtige anbefalinger i denne henseende;

Interne kontrolsystemer

18.  udtrykker bekymring over, at fællesforetagendet ved udgangen af 2016 kun delvis havde integreret sine kontrolsystemer i Kommissionens fælles værktøjer til forvaltning og overvågning af tilskud under Horisont 2020; bemærker imidlertid på baggrund af fællesforetagendets svar, at det har besluttet at fortsætte med at anvende sit eget værktøj til forvaltning af tilskud (Grant Management Tool, GMT) udviklet under det syvende rammeprogram, da nogle af de særlige funktioner, som Clean Sky 2-tilskuddene kræver, ikke var tilgængelige i de fælles værktøjer til forvaltning af tilskud under Horisont 2020; bemærker endvidere, at fællesforetagendet er begyndt at arbejde sammen med de respektive tjenestegrene i Kommissionen med henblik på at gennemføre de nødvendige foranstaltninger for at integrere tilskudsaftaler for medlemmer i værktøjerne til forvaltning af tilskud og indberetning under Horisont 2020 inden udgangen af 2017; forstår, at det nuværende værktøj, der er udviklet af fællesforetagendet, vil blive brugt, indtil migrationen er fuldført, for at sikre en let overgang mellem de to systemer; påpeger, at det er hensigten, at indberetningscyklussen for 2017 vil blive udført i GMT, og at tilskudsaftaler for medlemmer vil blive forvaltet fuldt ud ved hjælp af Horisont 2020-værktøjerne i indberetningsperioden 2018 og fremefter;

Andet

19.  bemærker, at fællesforetagendet ved udgangen af 2016 endnu ikke havde afregnet nogen af de forfinansieringsbetalinger (176 000 000 EUR), der var afholdt til dets industrielle medlemmer i forbindelse med projekter under Horisont 2020-tilskudsaftaler; bemærker endvidere, at en regelmæssig afregning af forfinansieringsbetalingerne i forhold til opgørelser over indberettede omkostninger fra medlemmerne ville mindske fællesforetagendets eksponering for finansielle risici; understreger, at forfinansiering ifølge Horisont 2020-reglerne (artikel 21 i Horisont 2020-standardtilskudsaftalen) først afregnes ved projektets endelige indberetningsperiode eller før, hvis det samlede beløb til forfinansiering og mellemliggende betalinger overstiger 90 % af det maksimale tilskudsbeløb;

20.  glæder sig over de fortsatte fremskridt, der er opnået på området for samarbejde med medlemsstaterne og regionerne om synergieffekter inden for forskning og innovation inden for flyveteknik ved hjælp af de europæiske struktur- og investeringsfonde, og fremhæver, at Clean Skys aftalememorandumsmodel(12) bør understøttes i det fremtidige rammeprogram for forskning, og at der bør etableres strukturerede forbindelser til fællesforetagendet i de regionale intelligente specialiseringsstrategier og operationelle programmer;

21.  erkender nødvendigheden af, at fællesforetagendet gennem EU-institutionerne oplyser EU-borgerne om sine betydelige forskningsresultater og det samarbejde, som det gennemfører, og understreger, at det er vigtigt at fremhæve de reelle forbedringer, der er opnået som følge af fællesforetagendets arbejde, at resultaterne, der er opnået ved hjælp af de nævnte udgifter, er en vigtig del af fællesforetagendets mandat, og at det arbejder tæt sammen med andre fællesforetagender for at fremme den offentlige bevidsthed om de positive virkninger af deres arbejde;

22.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at fællesforetagendet inddrages direkte i processen med midtvejsrevisionen af Horisont 2020 for så vidt angår yderligere forenklinger og harmonisering af fællesforetagender.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.3.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

EPP

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

GREENS/EFA

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

EUT C 426 af 12.12.2017, s. 15.

(2)

EUT C 426 af 12.12.2017, s. 15.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 169 af 7.6.2014, s. 77.

(5)

EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.

(6)

EUT C 426 af 12.12.2017, s. 15.

(7)

EUT C 426 af 12.12.2017, s. 15.

(8)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUT L 169 af 7.6.2014, s. 77.

(10)

EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.

(11)

Rådets forordning (EU) nr. 558/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet Clean Sky 2 (EUT L 169 af 7.6.2014, s. 77).

(12)

Der var undertegnet 16 aftalememoranda ved udgangen af 2017.

Seneste opdatering: 9. april 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik