Menetlus : 2017/2182(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0070/2018

Esitatud tekstid :

A8-0070/2018

Arutelud :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hääletused :

PV 18/04/2018 - 12.62

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0167

RAPORT     
PDF 357kWORD 54k
22.3.2018
PE 613.432v02-00 A8-0070/2018

ühisettevõtte Clean Sky 2 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2182(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Brian Hayes

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ühisettevõtte Clean Sky 2 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2182(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte Clean Sky 2 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte Clean Sky 2 eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05943/2018 – C8‑0091/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 558/2014 ühisettevõtte Clean Sky 2 asutamise kohta(4), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(5),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0070/2018),

1.  annab heakskiidu ühisettevõtte Clean Sky 2 tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, ühisettevõtte Clean Sky 2 tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ühisettevõtte Clean Sky 2 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2017/2182(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte Clean Sky 2 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte Clean Sky 2 eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega(6),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(7) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05943/2018 – C8‑0091/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(8), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 558/2014 ühisettevõtte Clean Sky 2 asutamise kohta(9), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(10),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0070/2018),

1.  annab heakskiidu ühisettevõtte Clean Sky 2 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ühisettevõtte Clean Sky 2 tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on ühisettevõtte Clean Sky 2 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2017/2182(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust ühisettevõtte Clean Sky 2 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0070/2018),

A.  arvestades, et ühisettevõte alustas iseseisvalt tööd 16. novembril 2009;

B.  arvestades, et ühisettevõte Clean Sky 2 (edaspidi „ühisettevõte“), mis on asutatud määrusega (EL) nr 558/2014(11), asendas alates 27. juunist 2014 programmi „Horisont 2020“ raames ühisettevõtte Clean Sky;

C.  arvestades, et ühisettevõtte eesmärk on viia lõpule seitsmenda raamprogrammiga seotud teadus- ja innovatsioonimeetmed ning hallata teadus- ja innovatsioonitegevust programmi „Horisont 2020“ raames; arvestades, et ühisettevõtte tegutsemisaega on pikendatud kuni 31. detsembrini 2024;

D.  arvestades, et ühisettevõtte asutajaliikmed on liit, keda esindab komisjon, ning integreeritud tehnoloogia tutvustusvaldkondade (ITD), innovatiivse õhusõiduki arendusplatvormide (IADP) ja läbivate meetmete (TA) juhid koos ITD toetajaliikmetega;

E.  arvestades, et liidu maksimaalne rahaline toetus ühisettevõttele on 1 755 000 000 eurot, mis makstakse programmi „Horisont 2020“ eelarvest;

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.  märgib, et ühisettevõte lisas oma menetlustesse huvide konflikti puudumise deklaratsiooni ühtse vormi vastavalt komisjoni suunistes esitatud nõuetele;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

2.  märgib, et kontrollikoja hinnangul annab ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruanne 31. detsembril 2016 lõppenud eelarveaasta kohta kõigis olulistes aspektides õiglase pildi ühisettevõtte finantsolukorrast 31. detsembri 2016. aasta seisuga ning finantstulemustest, rahavoogudest ja netovara muutustest sel kuupäeval lõppenud aastal vastavalt ühisettevõtte finantsmäärusele ja komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud arvestuseeskirjadele;

3.  märgib, et kontrollikoda märkis oma aruandes Clean Sky 2 kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud on kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

4.  märgib, et ühisettevõtte 2016. aasta lõplik eelarve sisaldas 310 498 422 euro suuruses summas kulukohustuste assigneeringuid ja 287 755 748 euro suuruses summas maksete assigneeringuid;

5.  märgib, et kulukohustuste assigneeringute kasutusmäär oli 97,5 % (2015. aastal 99,5 %) ning maksete assigneeringute kasutusmäär oli 87,9 % (2015. aastal 75,4 %); märgib ühtlasi, et maksete assigneeringute madalam kasutusmäär oli peamiselt tingitud programmi „Horisont 2020“ projektide käivitamisega seotud viivitustest ja eelkõige ühe märkimisväärse toetuslepingu allkirjastamisel esinenud viivitusest;

6.  märgib, et seitsmendast raamprogrammist rahastatava põhi- ja haldustegevuse kokku 800 000 000 euro suuruse rahastamispaketi raames oli ühisettevõte 2016. aasta lõpu seisuga võtnud kulukohustusi summas 784 531 968 eurot (99,31 %) ja teinud makseid summas 754 713 155 eurot (95,53 %); märgib lisaks, et kuna ühisettevõte ei saanud enam seitsmenda raamprogrammi alusel projektikonkursse alustada, jäid allesjäänud kulukohustused kasutada vajaduse korral liikmetega sõlmitavate toetuslepingute jaoks; märgib lisaks, et liidu rahaline osalus ühisettevõtte halduskuludes oli 13 417 267 eurot;

7.  võtab teadmiseks, et ühisettevõtte juhatus kiitis 2016. aasta lõpuks heaks muude liikmete mitterahalise toetuse summas 554 682 257 eurot ning et ühisettevõtte muud liikmed olid täiendavalt deklareerinud veel 33 503 466 eurot ja et muude liikmete rahaline osalus ühisettevõtte halduskuludes oli 14 515 387 eurot;

8.  märgib, et programmist „Horisont 2020“ rahastatava põhi- ja haldustegevuse kokku 1 755 000 000 euro suuruse rahastamispaketi raames oli ühisettevõte võtnud kulukohustusi summas 693 637 716 eurot ja teinud makseid summas 281 870 712 eurot; märgib ühtlasi, et maksete tegemise madalam määr oli osaliselt tingitud programmi „Horisont 2020“ raames sõlmitavate toetuslepingute üle läbirääkimiste pidamisel esinenud viivitustest; märgib lisaks, et liidu rahaline osalus ühisettevõtte halduskuludes oli 6 144 907 eurot;

9.  märgib, et tööstusharust pärit liikmete poolt ühisettevõtte tegevuskulude katteks tehtavatest sissemaksetest (kokku 1 229 000 000 eurot) oli ühisettevõtte juhatus 2016. aasta lõpuks heaks kiitnud mitterahalise toetuse summas 39 168 595 eurot ja deklareeritud oli veel 103 988 023 eurot; märgib lisaks, et tööstusharust pärit liikmete rahaline osalus ühisettevõtte halduskuludes oli 6 389 515 eurot;

Projektikonkursid

10.  võtab teadmiseks, et ühisettevõte algatas 2016. aastal kolm projektikonkurssi ja ühe projektikonkursi tuumikpartneri leidmiseks, sai 381 abikõlblikku toetustaotlust (kokku oli taotlusi 386) ja valis rahastamiseks välja 114 taotlust;

11.  tunneb heameelt asjaolu üle, et Clean Sky programmi raames on ühisettevõte saavutanud märkimisväärseid edusamme ja tulemusi, valmistades 2016. aastal kokku 13 olulist (maa peal ja õhus testitud) katseeksemplari ja viies 2016. aasta detsembri lõpuks lõpule 409 projekti teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi 482 projektist, mis põhinesid partneritega sõlmitud toetuslepingutel;

12.  tunnustab asjaolu, et seoses osalemise laiendamisega liitus 2016. aastal ühisettevõttega ligi 60 uut tuumikpartnerit, mis viis liikmete koguarvu 150 liikmeni 20 riigist;

Peamised juhtimis- ja kontrollisüsteemid

13.  märgib, et ühisettevõte on loonud finants- ja tegevusalaste dokumentide kontrollil põhinevad eelkontrollimenetlused ja teeb toetusesaajate juures järelauditeid;

14.  märgib, et ühisettevõtte poolt järelauditite kohta esitatud allesjäänud veamäär oli seitsmenda raamprogrammi projektide puhul 1,51 % ja programmi „Horisont 2020“ projektide puhul 0,95 %;

Pettustevastase tegevuse strateegia

15.  tunneb heameelt asjaolu üle, et ühisettevõtte juhatus võttis 2016. aastal vastu ühise pettustevastase strateegia tegevuskava; märgib lisaks, et ühisettevõtte töötajad osalesid küsitluses pettuste ennetamise ja avastamise kohta, mille korraldas ühisettevõtte siseauditi üksus ühist tegevuskava täiendava meetmena ning milles pöörati erilist tähelepanu teadusprojektides esinevatele pettustele;

16.  märgib rahuloluga, et ühisettevõte osaleb ennetus- ja parandusmeetmete väljatöötamises ja rakendab neid kooskõlas oma 2015. aastal vastu võetud pettustevastase tegevuse strateegia ja pettustevastase võitluse liidu tasandi tegevuskavaga;

Siseaudit

17.  märgib, et 2016. aastal viis siseauditi talitus lõpule programmi „Horisont 2020“ toetustaotluste menetluse auditi; märgib, et kuna auditi käigus ei tuvastatud ühtegi väga olulist probleemi, rõhutas siseauditi talitus nelja valdkonda, mis vajavad sisekontrollisüsteemi täiendavat parandamist, ning esitas sellega seotud olulisi soovitusi;

Sisekontrollisüsteemid

18.  väljendab muret asjaolu pärast, et 2016. aasta lõpus oli ühisettevõte vaid osaliselt viinud lõpule oma kontrollisüsteemide integreerimise komisjoni ühiste programmi „Horisont 2020“ toetuste haldus- ja seirevahenditega; võtab aga teadmiseks ühisettevõtte vastuse, et ta on otsustanud jätkata oma, seitsmenda raamprogrammi raames välja töötatud toetuste haldamise erirakenduse (GMT) kasutamist, sest teatatavad Clean Sky 2 toetustele iseloomulikud nõutavad erifunktsioonid ei ole programmi „Horisont 2020“ toetuste haldamise ühisvahendites kättesaadavad; võtab samuti teadmiseks, et ühisettevõte alustas koostööd asjaomaste komisjoni talitustega, et teha vajalikud muudatused liikmete toetuslepingute integreerimiseks programmi „Horisont 2020“ toetuste haldus- ja aruandlusvahenditesse 2017. aasta lõpuks; mõistab, et teisele süsteemile sujuva ülemineku tagamiseks jätkatakse ühisettevõtte enda poolt välja töötatud praeguse vahendi kasutamist, kuni üleminek on täielikult lõpule viidud; juhib tähelepanu asjaolule, et 2017. aasta aruandlustsüklit kavatsetakse hallata ühisettevõtte enda poolt välja töötatud toetuste haldamise vahendis ning liikmete toetuslepinguid hakatakse täielikult haldama programmi „Horisont 2020“ vahendites alates 2018. aasta aruandlusperioodist;

Muu

19.  märgib, et 2016. aasta lõpuks ei olnud ühisettevõte arvestanud tasa veel ühtegi eelmakset (kokku 176 000 000 eurot), mille ta oli teinud oma tööstusharust pärit liikmetele seoses programmi „Horisont 2020“ toetuslepingute alusel ellu viidavate projektidega; märgib ka, et kui ühisettevõte tasaarvestaks regulaarselt oma eelmakseid liikmete esitatud kuluaruannete põhjal, väheneks ühisettevõtet ohustav finantsrisk; rõhutab asjaolu, et vastavalt programmi „Horisont 2020“ eeskirjadele (programmi „Horisont 2020“ näidistoetuslepingu artikkel 21) toimub eelrahastamise tasaarvestamine alles projekti viimasel aruandlusperioodil või enne seda, kui eel- ja vahemaksete kogusumma ületab 90 % toetuse maksimaalsest kogusummast;

20.  väljendab heameelt jätkuvate edusammude üle liikmesriikide ja piirkondadega tehtavas koostöös, mille eesmärk on luua lennundusalaste teadusuuringute ja innovatsiooni sünergiat struktuuri- ja investeerimisfondide abil, ning rõhutab, et tulevases teadusuuringute raamprogrammis tuleks toetada Clean Sky vastastikuse mõistmise memorandumi mudelit(12) ning piirkondlikes aruka spetsialiseerumise strateegiates ja rakenduskavades tuleks luua struktureeritud sidemed ühisettevõttega;

21.  tunnistab, et ühisettevõte peab liidu institutsioonide kaudu teavitama liidu kodanikke oma olulistest teadusuuringutest ja koostööst, ning toonitab, kui oluline on tõsta esile selle töö tulemusel tehtud tegelikke edusamme, seda, et niisuguste kulude tulemus on oluline osa ühisettevõtte ülesandest, ning seda, et ta teeb teiste ühisettevõtetega koostööd eesmärgiga suurendada üldsuse teadlikkust ühisettevõtete tegevusest saadavast kasust;

22.  palub komisjonil tagada ühisettevõtte otsese kaasamise programmi „Horisont 2020“ vahehindamise protsessi ühisettevõtete edasise lihtsustamise ja ühtlustamise valdkonnas.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

20.3.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

20

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

EPP

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

GREENS/EFA

Bart Staes, Indrek Tarand

4

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 426, 12.12.2017, lk 15.

(2)

ELT C 426, 12.12.2017, lk 15.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 169, 7.6.2014, lk 77.

(5)

ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.

(6)

ELT C 426, 12.12.2017, lk 15.

(7)

ELT C 426, 12.12.2017, lk 15.

(8)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(9)

ELT L 169, 7.6.2014, lk 77.

(10)

ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.

(11)

  Nõukogu 6. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 558/2014 ühisettevõtte Clean Sky 2 asutamise kohta (ELT L 169, 7.6.2014, lk 77).

(12)

2017. aasta lõpuks oli allkirjastatud 16 vastastikuse mõistmise memorandumit.

Viimane päevakajastamine: 11. aprill 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika