Menettely : 2017/2182(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0070/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0070/2018

Keskustelut :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Äänestykset :

PV 18/04/2018 - 12.62

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0167

MIETINTÖ     
PDF 280kWORD 54k
22.3.2018
PE 613.432v02-00 A8-0070/2018

vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky 2 -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2182(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Brian Hayes

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky 2 -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2182(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Clean Sky 2 -yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Clean Sky 2 -yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä yhteisyrityksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05943/2018 – C8‑0091/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon Clean Sky 2 -yhteisyrityksestä 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 558/2014(4) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(5),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0070/2018),

1.  myöntää Clean Sky 2 -yhteisyrityksen toimitusjohtajalle vastuuvapauden yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Clean Sky 2 -yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Clean Sky 2 -yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisestä

(2017/2182(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Clean Sky 2 -yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Clean Sky 2 -yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä yhteisyrityksen vastauksen(6),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(7) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05943/2018 – C8‑0091/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(8) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon Clean Sky 2 -yhteisyrityksestä 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 558/2014(9) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(10),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0070/2018),

1.  hyväksyy Clean Sky 2 -yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Clean Sky 2 -yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky 2 -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2182(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky 2 ‑yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0070/2018),

A.  toteaa, että yhteisyritys aloitti itsenäisen toimintansa 16. marraskuuta 2009;

B.  ottaa huomioon, että asetuksella (EU) N: o 558/2014(11) perustettu Clean Sky 2 -yhteisyritys korvasi 27. kesäkuuta 2014 alkaen Horisontti 2020 -puiteohjelman mukaisen Clean Sky -yhteisyrityksen;

C.  ottaa huomioon, että yhteisyrityksen tarkoituksena on saattaa loppuun seitsemänteen puiteohjelmaan liittyvät tutkimus- ja innovointitoimet ja hallinnoida tutkimus- ja innovointitoimia Horisontti 2000 -ohjelman yhteydessä; ottaa huomioon, että yhteisyrityksen toiminnan kestoa on jatkettu 31. joulukuuta 2024 asti;

D.  ottaa huomioon, että yhteisyrityksen perustajaosakkaita ovat komission edustama Euroopan unioni, ITD-toimien (integroitujen teknologioiden demonstraatiot), IADP-toimien (innovatiiviset ilma-aluskehitysalustat) ja poikittaistoimien vetäjät sekä ITD:n assosiaatiojäsenet;

E.  ottaa huomioon, että unioni rahoittaa yhteisyritystä enintään 1 755 000 000 eurolla Horisontti 2020 -puiteohjelman talousarviosta;

Vuoden 2014 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.  toteaa, että yhteisyritys on sisällyttänyt menettelyihinsä eturistiriidattomuudesta annettavan ilmoituksen yleismallin sellaisena kuin se on määritelty komission suuntaviivoissa;

Talousarvio- ja varainhallinto

2.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin katsoo, että yhteisyrityksen tilinpäätös 31. joulukuuta 2016 päättyneeltä varainhoitovuodelta antaa kaikilta olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot yhteisyrityksen taloudellisesta asemasta 31. päivältä joulukuuta 2016 sekä toimien tuloksista, rahavirroista ja nettovarallisuuden muutoksista mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta yhteisyrityksen varainhoitoasetuksen ja komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti;

3.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan Clean Sky 2 ‑yhteisyrityksen tilinpäätöksen perustana olevat toimet olivat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset;

4.  toteaa, että yhteisyrityksen vuoden 2016 lopullinen talousarvio sisälsi maksusitoumusmäärärahoja 310 498 422 euroa ja maksumäärärahoja 287 755 748 euroa;

5.  panee merkille, että maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 97,5 prosenttia (99,5 prosenttia vuonna 2015) ja maksumäärärahojen käyttöaste 87,9 prosenttia (75,4 prosenttia vuonna 2015); toteaa lisäksi, että maksumäärärahojen alhaisempi käyttöaste liittyi lähinnä Horisontti 2020 -puiteohjelman hankkeiden käynnistysviipeisiin ja etenkin siihen, että merkittävän avustussopimuksen tekeminen viivästyi;

6.  panee merkille, että seitsemännestä puiteohjelmasta rahoitettaviin operatiivisiin ja hallinnollisiin toimiin varatusta 800 000 000 euron kokonaismäärästä yhteisyritys oli tehnyt vuoden 2016 loppuun mennessä sitoumuksia 784 531 968 euron verran (99,31 prosenttia) ja suorittanut maksuja 754 713 155 euron verran (95,53 prosenttia); panee lisäksi merkille, että yhteisyritys ei enää voinut käynnistää ehdotuspyyntöjä seitsemännen puiteohjelman yhteydessä, joten jäljellä olevat sitoumukset oli tarkoitus käyttää tarvittaessa osakkaiden kanssa tehtäviin avustussopimuksiin; panee merkille, että unioni myönsi yhteisyrityksen hallinnollisiin menoihin käteissuorituksina 13 417 267 euroa;

7.  panee merkille, että hallintoneuvosto oli validoinut vuoden 2016 loppuun mennessä muiden osakkaiden 554 682 257 euron luontoissuoritukset, että lisäksi muut osakkaat olivat raportoineet 33 503 466 luontoissuoritukset ja että muiden osakkaiden käteissuoritukset hallinnollisiin menoihin olivat 14 515 387 euroa;

8.  panee merkille, että Horisontti 2020 -puiteohjelmasta rahoitettaviin operatiivisiin ja hallinnollisiin toimiin varatusta 1 755 000 000 euron kokonaismäärästä yhteisyritys oli tehnyt sitoumuksia 693 637 716 euron verran ja suorittanut maksuja 281 870 712 euron verran; toteaa lisäksi, että maksujen alhaisempi toteutumisaste johtui osittain viivästyksistä Horisontti 2020 -avustussopimuksista käydyissä neuvotteluissa; panee merkille, että unioni myönsi yhteisyrityksen hallinnollisiin menoihin käteissuorituksina 6 144 907 euroa;

9.  toteaa, että 1 229 000 000 euron suorituksista, jotka teollisuutta edustavien osakkaiden on määrä maksaa yhteisyrityksen operatiiviseen toimintaan, hallintoneuvosto oli validoinut 39 168 595 euron luontoissuoritukset ja lisäksi osakkaat olivat vuoden 2016 loppuun mennessä raportoineet 103 988 023 euron luontoissuoritukset; toteaa lisäksi, että teollisuutta edustavat osakkaat myönsivät hallinnollisiin menoihin käteissuorituksina 6 389 515 euroa;

Ehdotuspyynnöt

10.  panee merkille, että vuonna 2016 yhteisyritys käynnisti kolme ehdotuspyyntöä ja yhden ydinkumppanipyynnön, sai 381 tukikelpoista ehdotusta (kaikkiaan ehdotuksia oli 386) ja valitsi rahoitettaviksi 114 ehdotusta;

11.  pitää myönteisenä, että yhteisyritys on saavuttanut merkittävää edistystä ja tuloksia Clean Sky -ohjelman puitteissa, kun vuonna 2016 toimitettiin yhteensä 13 merkittävää (maan pinnalla tai ilmassa testattua) demonstraatioalustaa ja saatettiin joulukuun 2016 loppuun mennessä päätökseen 409 hanketta seitsemännen puiteohjelman 482 hankkeesta, jotka perustuvat kumppanien kanssa tehtyihin avustussopimuksiin;

12.  antaa arvoa sille, että laajenevan yhteistyön puitteissa yhteisyrityksen jäseniksi liittyi vuoden 2016 aikana noin 60 uutta ydinkumppania, mikä nostaa kokonaisjäsenmäärän noin 150 jäseneen 20 maasta;

Keskeiset kontrollit ja valvontajärjestelmät

13.  panee merkille, että yhteisyritys on ottanut käyttöön rahoitusta ja operatiivista toimintaa koskeviin asiakirjatarkastuksiin perustuvat ennakkotarkastusmenettelyt ja toimittanut jälkitarkastuksia avustusten saajien luona;

14.  toteaa, että yhteisyritys raportoi jälkitarkastusten jäännösvirhetasoksi 1,51 prosenttia seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman hankkeiden ja 0,95 prosenttia Horisontti 2020 -puiteohjelman hankkeiden kohdalla;

Petostentorjuntastrategia

15.  suhtautuu myönteisesti siihen, että hallintoneuvosto hyväksyi vuonna 2016 yhteistä petostentorjuntastrategiaa koskevan toimintasuunnitelman; toteaa lisäksi, että yhteisyrityksen henkilöstö osallistui yhteistä toimintasuunnitelmaa täydentävänä toimenpiteenä oman sisäisen tarkastuksensa (IAC) järjestämään petosten torjuntaa ja havaitsemista koskevaan kyselytutkimukseen, jossa keskityttiin tutkimushankkeissa ilmeneviin petoksiin;

16.  panee tyytyväisenä merkille, että yhteisyritys osallistuu ehkäiseviin ja korjaaviin toimenpiteisiin ja panee niitä täytäntöön noudattaen unionin tason vuoden 2015 petostentorjuntastrategiaa ja petostentorjuntaa koskevaa toimintasuunnitelmaa;

Sisäinen tarkastus

17.  panee merkille, että sisäinen tarkastus suoritti vuonna 2016 Horisontti 2020 ‑avustusprosessia koskevan tarkastuksen; toteaa, että kun tarkastuksessa ei havaittu ”erittäin tärkeitä” ongelmia, sisäinen tarkastus korosti neljää seikkaa, jotka kaipaavat sisäisen tarkastusjärjestelmän lisäparannuksia, ja antoi tähän liittyviä tärkeitä suosituksia;

Sisäisen valvonnan järjestelmät

18.  on huolissaan siitä, että vuoden 2016 lopussa yhteisyritys oli saanut vasta osittain valmiiksi valvontajärjestelmiensä yhdistämisen komission yhteisiin Horisontti 2020 ‑avustusten hallinnointi- ja seurantavälineisiin; toteaa yhteisyrityksen vastauksesta kuitenkin, että se on päättänyt jatkaa seitsemännessä puiteohjelmassa kehitetyn oman erityisen avustusten hallinnointisovelluksensa (avustusten hallinnointityökalu, Grant Management Tool (GMT)) käyttämistä, koska jotkin Clean Sky 2 -avustusten edellyttämät erityisominaisuudet eivät olleet käytettävissä Horisontti 2020 -ohjelman yleisissä avustusten hallinnointityökaluissa; toteaa lisäksi, että yhteisyritys aloitti yhteistyön asiaankuuluvien komission yksikköjen kanssa toteuttaakseen tarvittavat kehitysvaiheet jäsenten avustussopimusten (Grant Agreements for Members, GAM) ottamiseksi mukaan Horisontti 2020 -ohjelman avustusten hallinnointia ja niistä raportointia koskeviin työkaluihin vuoden 2017 loppuun mennessä; ymmärtää, että sujuvan siirtymisen varmistamiseksi kahden järjestelmän välillä nykyistä yhteisyrityksen kehittämää työkalua käytetään edelleen siihen asti, kun siirto on saatu kokonaan päätökseen; toteaa, että tarkoituksena on, että vuoden 2017 raportointijakso toteutetaan avustusten hallinnointityökalussa ja jäsenten avustussopimuksia hallinnoidaan kattavasti Horisontti 2020 -ohjelman työkaluilla vuoden 2018 raportointijaksosta alkaen;

Muuta

19.  toteaa, että yhteisyritys ei ollut vielä vuoden 2016 lopussa selvittänyt lainkaan ennakkomaksuja (176 000 000 euroa), jotka suoritettiin teollisuutta edustaville osakkaille Horisontti 2020 -avustussopimusten mukaisesti; toteaa lisäksi, että yhteisyrityksen taloudellinen riski pienenisi, jos ennakkomaksut selvitettäisiin säännöllisesti osakkaiden raportoimia kuluja koskevien ilmoitusten avulla; korostaa, että Horisontti 2020 -ohjelman sääntöjen (Horisontti 2020 -ohjelman avustussopimuksen mallia koskevan 21 artiklan) mukaisesti ennakkomaksut selvitetään vasta hankkeen lopullisella raportointijaksolla tai sitä ennen, jos ennakkomaksujen ja välimaksujen määrä on yli 90 prosenttia avustuksen enimmäismäärästä;

20.  panee tyytyväisenä merkille jatkuvan edistymisen jäsenvaltioiden ja alueiden kanssa tehtävässä yhteistyössä, joka on seurausta rakenne- ja investointirahastojen tuottamasta synergiasta ilmailualan tutkimuksen ja innovoinnin kanssa, ja korostaa, että Clean Sky ‑yhteisymmärryspöytäkirjamallia(12) olisi tuettava tulevassa tutkimuksen puiteohjelmassa ja että jäsenneltyjä yhteyksiä yhteisyritykseen olisi luotava alueellisissa älykkäissä erikoistumisstrategioissa ja toimintaohjelmissa;

21.  toteaa, että yhteisyrityksen on unionin toimielinten kautta viestittävä unionin kansalaisille tekemästään tärkeästä tutkimuksesta ja yhteistyöstä, ja pitää tärkeänä korostaa tämän työn tuloksena saavutettuja todellisia parannuksia ja sitä, että tällaisen varainkäytön tuloksena saavutettavat tulokset ovat tärkeä osa yhteisyrityksen tehtävää ja että se tekee yhteistyötä muiden yhteisyritysten kanssa lisätäkseen yleisön tietoisuutta niiden työn eduista;

22.  kehottaa komissiota varmistamaan, että yhteisyritys osallistuu suoraan Horisontti 2020 -puiteohjelman väliarviointiin yhteisyritysten jatkuvan yksinkertaistamisen ja yhdenmukaistamisen osalta.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.3.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

EPP

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

GREENS/EFA

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL C 426, 12.12.2017, s. 15.

(2)

EUVL C 426, 12.12.2017, s. 15.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 169, 7.6.2014, s. 77.

(5)

EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.

(6)

EUVL C 426, 12.12.2017, s. 15.

(7)

EUVL C 426, 12.12.2017, s. 15.

(8)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUVL L 169, 7.6.2014, s. 77.

(10)

EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.

(11)

Neuvoston asetus (EU) N: o 558/2014, annettu 6. toukokuuta 2014, Clean Sky 2 -yhteisyrityksestä (EUVL L 169, 7.6.2014, s. 77).

(12)

Kuusitoista yhteisymmärryspöytäkirjaa on allekirjoitettu vuoden 2017 loppuun mennessä.

Päivitetty viimeksi: 11. huhtikuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö