Postupak : 2017/2182(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0070/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0070/2018

Rasprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.62

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0167

IZVJEŠĆE     
PDF 604kWORD 56k
22.3.2018
PE 613.432v02-00 A8-0070/2018

o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2016.

(2017/2182(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Brian Hayes

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2016.

(2017/2182(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2016., s odgovorima Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05943/2018 – C8-0091/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 558/2014 od 6. svibnja 2014. o uspostavljanju Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”(4), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0070/2018),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2016.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju koja je njezin sastavni dio proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2016.

(2017/2182(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2016., s odgovorima Zajedničkog poduzeća(6),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(7) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05943/2018 – C8-0091/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(8), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 558/2014 od 6. svibnja 2014. o uspostavljanju Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”(9), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(10),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0070/2018),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2016.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2016.

(2017/2182(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0070/2018),

A.  budući da je Zajedničko poduzeće započelo samostalno djelovati 16. studenog 2009.;

B.  budući da je 27. lipnja 2014. Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” („Zajedničko poduzeće”), osnovano Uredbom br. 558/2014(11), zamijenilo Zajedničko poduzeće „Clean Sky” u okviru Obzora 2020.;

C.  budući da je cilj Zajedničkog poduzeća dovršenje istraživačkih i inovacijskih aktivnosti Sedmog okvirnog programa te upravljanje aktivnostima istraživanja i inovacija u okviru programa Obzor 2020.; budući da je trajanje Zajedničkog poduzeća produljeno do 31. prosinca 2024.;

D.  budući da su članovi osnivači Zajedničkog poduzeća Europska unija, koju predstavlja Komisija, voditelji „integriranih tehnoloških demonstratora” (ITD), platforme za inovativni razvoj zrakoplova (IADP) i transverzalna područja (TA) zajedno s pridruženim članovima ITD-a;

E.  budući da maksimalan doprinos Unije Zajedničkom poduzeću iznosi 1 755 000 000 EUR te se isplaćuje iz proračuna programa Obzor 2020.;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnice za 2014.

1.  napominje da je Zajedničko poduzeće u svoje postupke ugradilo zajednički obrazac za izjavu o nepostojanju sukoba interesa, kako je navedeno u smjernicama Komisije;

Upravljanje proračunom i financijama

2.  napominje da je Revizorski sud naveo da računovodstvena dokumentacija Zajedničkog poduzeća za godinu koja je završila 31. prosinca 2016. u svim značajnim aspektima vjerno prikazuje financijsko stanje Zajedničkog poduzeća na dan 31. prosinca 2016. te rezultate poslovanja, novčane tokove i promjene u neto imovini za godinu završenu tim danom, u skladu s Financijskom uredbom Zajedničkog poduzeća i računovodstvenim pravilima koja je usvojio računovodstveni službenik Komisije;

3.  napominje da je Revizorski sud u svojem izvješću o „Clean Sky 2” („izvješće Revizorskog suda”) naveo da su transakcije povezane s godišnjom računovodstvenom dokumentacijom u svim značajnim aspektima zakonite i pravilne;

4.  napominje da je konačni proračun Zajedničkog poduzeća za 2016. obuhvaćao odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 310 498 422 EUR i odobrena sredstva za plaćanja u iznosu od 287 755 748 EUR;

5.  napominje da je stopa korištenja za odobrena sredstva za preuzimanje obveza iznosila 97,5 % (u usporedbi s 99,5 % 2015.), a stopa za odobrena sredstva za plaćanja iznosila 87,9 % (u usporedbi sa 75,4 % 2015.); nadalje, napominje da je razlog za nižu stopu izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja uglavnom bilo kašnjenje u pokretanju projekata u okviru programa Obzor 2020., a posebice kašnjenje u potpisivanju jednog bitnog sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava;

6.  napominje da je od ukupnog iznosa od 800 000 000 EUR za operativne i administrativne aktivnosti, koje će se financirati u okviru Sedmog okvirnog programa, Zajedničko poduzeće do kraja 2016. preuzelo obveze u visini od 784 531 968 EUR (99,31 %) i izvršilo plaćanja u visini od 754 713 155 EUR (95,53 %); nadalje, napominje da su se, s obzirom na to da Zajedničko poduzeće više nije imalo pravo na pokretanje poziva na podnošenje prijedloga u okviru Sedmog okvirnog programa, preostale obveze trebale iskoristiti za ugovore s članovima o bespovratnim sredstvima; napominje da je novčani doprinos Unije administrativnim troškovima Zajedničkog poduzeća iznosio 13 417 267 EUR;

7.  prima na znanje da je upravni odbor do kraja 2016. potvrdio doprinose u naravi ostalih članova u iznosu od 554 682 257 EUR, da su ti članovi prijavili dodatnih 33 503 466 EUR te da je novčani doprinos ostalih članova za administrativne troškove iznosio 14 515 387 EUR;

8.  napominje da je od ukupnog iznosa od 1 755 000 000 EUR za operativne i administrativne aktivnosti koje će se financirati u okviru programa Obzor 2020., Zajedničko poduzeće preuzelo obveze u iznosu od 693 637 716 EUR i izvršilo plaćanja u iznosu od 281 870 712 EUR; nadalje, napominje da su djelomičan razlog te niže razine plaćanja kašnjenja u pregovorima o sporazumima o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru programa Obzor 2020.; napominje da je novčani doprinos Unije administrativnim troškovima Zajedničkog poduzeća iznosio 6 144 907 EUR;

9.  napominje da je od 1 229 000 000 EUR doprinosa koje članovi iz sektora trebaju dati za operativne aktivnosti Zajedničkog poduzeća upravni odbor potvrdio 39 168 595 EUR doprinosa u naravi, a dodatnih 103 988 023 EUR prijavljeno je do kraja 2016.; nadalje, napominje da je novčani doprinos članova iz sektora za administrativne troškove iznosio 6 389 515 EUR;

Pozivi na podnošenje prijedloga

10.  napominje da je 2016. Zajedničko poduzeće pokrenulo tri poziva za podnošenje prijedloga i jedan poziv za glavne partnere, primilo 381 prihvatljiv prijedlog (od ukupno 386), a za financiranje je odabrano 114 prijedloga;

11.  pozdravlja činjenicu da je u okviru programa „Clean Sky” Zajedničko poduzeće postiglo značajan napredak i rezultate te je 2016. ostvarilo ukupno 13 važnih demonstracijskih projekata (testiranih na tlu i u zraku) i do kraja prosinca 2016. završilo 409 od 482 projekta iz Sedmog okvirnog programa, koji su rezultat sporazuma o bespovratnim sredstvima s partnerima;

12.  u kontekstu šireg sudjelovanja pozdravlja činjenicu da je 2016. oko još 60 glavnih partnera postalo članovima Zajedničkog poduzeća, što je podiglo ukupno članstvo na oko 150 članova iz 20 zemalja;

Ključne kontrole i nadzorni sustavi

13.  napominje da je Zajedničko poduzeće uspostavilo postupke ex ante kontrole koji se temelje na pregledima financijske i operativne dokumentacije te provodilo ex post revizije korisnika bespovratnih sredstava;

14.  napominje da je stopa preostale pogreške za ex post revizije o kojima je Zajedničko poduzeće izvijestilo iznosila 1,51 % za projekte u okviru Sedmog okvirnog programa i 0,95 % za projekte u okviru programa Obzor 2020.;

Strategija za borbu protiv prijevara

15.  pozdravlja činjenicu da je upravni odbor 2016. usvojio akcijski plan za zajedničku strategiju za borbu protiv prijevara; napominje, nadalje, da je osoblje Zajedničkog poduzeća sudjelovalo u anketi o sprječavanju i otkrivanju prijevara koju je, kao komplementarnu mjeru uz zajednički akcijski plan, organizirao Odjel za unutarnju reviziju (IAC) Zajedničkog poduzeća, s posebnim naglaskom na prijevare u istraživačkim projektima;

16.  sa zadovoljstvom napominje da Zajedničko poduzeće sudjeluje u primjeni i provedbi preventivnih i korektivnih mjera u skladu sa svojom strategijom i akcijskim planom iz 2015. za borbu protiv prijevara na razini Unije;

Unutarnja revizija

17.  napominje da je 2016. Služba za unutarnju reviziju završila reviziju postupka dodjele bespovratnih sredstava u okviru Obzora 2020.; napominje da je, s obzirom na to da revizijom nisu utvrđeni „vrlo veliki” problemi, Služba za unutarnju reviziju istaknuta četiri područja u kojima je potrebno dodatno poboljšati sustav unutarnje kontrole i u vezi s tim izdala važne preporuke;

Sustavi unutarnje kontrole

18.  izražava zabrinutost zbog toga što je na kraju 2016. Zajedničko poduzeće tek djelomično dovršilo usklađivanje svojih kontrolnih sustava sa zajedničkim alatima Komisije za upravljanje bespovratnim sredstvima iz programa Obzor 2020. i njihovo praćenje; međutim, iz odgovora Zajedničkog poduzeća napominje da je ono odlučilo nastaviti upotrebljavati svoj sustav namijenjen upravljanju bespovratnim sredstvima (alat za upravljanje bespovratnim sredstvima) izrađen u okviru Sedmog okvirnog programa jer određene potrebne značajke specifične za bespovratna sredstva Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” nisu bile dostupne u zajedničkim alatima za upravljanje bespovratnim sredstvima programa Obzor 2020.; nadalje napominje da je Zajedničko poduzeće počelo surađivati s odgovarajućim službama Komisije radi uvođenja potrebnih poboljšanja u pogledu uključivanja sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava za članove u alate za upravljanje bespovratnim sredstvima i izvještavanje programa Obzor 2020. do kraja 2017.; svjestan je da će se radi osiguranja nesmetanog prijelaza između dvaju sustava trenutačni alat koji je izradilo Zajedničko poduzeće nastaviti upotrebljavati dok prijelaz ne bude u potpunosti dovršen; ističe da je namjera ciklus izvještavanja 2017. provesti s pomoću alata za upravljanje bespovratnim sredstvima, a sporazumima o dodjeli bespovratnih sredstava za članove u potpunosti će se upravljati alatima programa Obzor 2020. od 2018. nadalje;

Ostalo

19.  napominje da na kraju 2016. Zajedničko poduzeće još nije obračunalo nijedno od plaćanja pretfinanciranja (176 000 000 EUR) koja su izvršena članovima iz sektora za projekte u okviru sporazuma o bespovratnim sredstvima iz programa Obzor 2020.; nadalje napominje da bi se redovitim obračunom plaćanja pretfinanciranja na temelju izjava o prijavljenim troškovima koje dostavljaju ti članovi smanjila izloženost Zajedničkog poduzeća financijskom riziku; naglašava činjenicu da se prema pravilima programa Obzor 2020. (članak 21. predloška sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru programa Obzor 2020.) pretfinanciranje poravnava samo u završnom izvještajnom razdoblju projekta ili ranije ako ukupan iznos pretfinanciranja i međuplaćanja prelazi 90 % maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava;

20.  pozdravlja stalan napredak u području suradnje s državama članicama i regijama u pogledu sinergija u istraživanjima i inovacijama u području aeronautike sa strukturnim i investicijskim fondovima i ističe da bi u budućem Okvirnom programu za istraživanja trebalo pružiti potporu modelu memoranduma o razumijevanju „Clean Sky”(12), a u regionalnim strategijama za pametnu specijalizaciju i operativnim programima uspostaviti strukturirane poveznice sa Zajedničkim poduzećem;

21.  svjestan je da Zajedničko poduzeće treba uz posredovanje institucija EU-a informirati građane Unije o važnim istraživanjima i suradnjama u koje je uključeno, naglašava da je važno isticati stvarna poboljšanja koja su rezultat njegova rada, da su rezultati tih troškova važan dio mandata Zajedničkog poduzeća te da ono surađuje s drugim zajedničkim poduzećima na promicanju javne svijesti o koristima njihova rada.

22.  poziva Komisiju da se pobrine da Zajedničko poduzeće izravno sudjeluje u postupku o preispitivanju u sredini programskog razdoblja Obzora 2020. u području daljnjeg pojednostavnjenja i usklađivanja zajedničkih poduzeća.

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.3.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

20

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

EPP

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

GREENS/EFA

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 426, 12.12.2017., str. 15.

(2)

SL C 426, 12.12.2017., str. 15.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 169, 7.6.2014., str. 77.

(5)

SL L 38, 7.2.2014., str. 2.

(6)

SL C 426, 12.12.2017., str. 15.

(7)

SL C 426, 12.12.2017., str. 15.

(8)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(9)

SL L 169, 7.6.2014., str. 77.

(10)

SL L 38, 7.2.2014., str. 2.

(11)

  Uredba Vijeća (EU) br. 558/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” (SL L 169, 7.6.2014., str. 77.).

(12)

Do kraja 2017. bilo je potpisano 16 memoranduma o razumijevanju

Posljednje ažuriranje: 11. travnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti