Procedūra : 2017/2182(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0070/2018

Pateikti tekstai :

A8-0070/2018

Debatai :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsavimas :

PV 18/04/2018 - 12.62

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0167

PRANEŠIMAS     
PDF 678kWORD 54k
22.3.2018
PE 613.432v02-00 A8-0070/2018

dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2182(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Brian Hayes

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2182(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su bendrosios įmonės atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad bendroji įmonė įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05943/2018 – C8-0091/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 558/2014, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė „Švarus dangus 2“(4), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0070/2018),

1.  patvirtina bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ vykdomajam direktoriui, kad bendrosios įmonės 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2017/2182(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su bendrosios įmonės atsakymu(6),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(7),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad bendroji įmonė įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05943/2018 – C8-0091/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(8), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) 558/2014, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė „Švarus dangus 2“(9), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(10),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0070/2018),

1.  pritaria bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2017/2182(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0070/2018),

A.  kadangi Bendroji įmonė pradėjo veikti savarankiškai 2009 m. lapkričio 16 d.;

B.  kadangi pagal programą „Horizontas 2020“ nuo 2014 m. birželio 27 d. bendroji įmonė „Švarus dangus“ buvo pakeista Reglamentu (ES) Nr. 558/2014(11) įsteigta bendrąja įmone „Švarus dangus 2“ (toliau – Bendroji įmonė);

C.  kadangi Bendrosios įmonės tikslas yra užbaigti Septintosios bendrosios programos mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą ir valdyti mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą pagal programą „Horizontas 2020“; kadangi Bendrosios įmonės veikimo laikotarpis buvo pratęstas iki 2024 m. gruodžio 31 d.;

D.  kadangi Bendrosios įmonės nariai steigėjai yra Sąjunga, kuriai atstovauja Komisija, integruotųjų technologijų parodomųjų pavyzdžių padalinių (ITPPP), naujoviškų orlaivių demonstravimo platformų (NODP) ir horizontaliųjų pramonės sričių lyderiai ir ITPPP asocijuotieji nariai;

E.  kadangi Sąjungos įnašas, skiriamas Bendrajai įmonei finansuoti, yra ne didesnis kaip 1 755 000 000 EUR ir jis turi būti išmokėtas iš programos „Horizontas 2020“ biudžeto;

Tolesni veiksmai, susiję su 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  atkreipia dėmesį į tai, kad Bendroji įmonė įtraukė į savo procedūras bendrą pareiškimo apie interesų konflikto nebuvimą šabloną, kaip nurodyta Komisijos gairėse;

Biudžeto ir finansų valdymas

2.  atkreipia dėmesį į tai, jog Audito Rūmai nurodė, kad 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų Bendrosios įmonės 2015 m. metinėse finansinėse ataskaitose Bendrosios įmonės finansinė būklė 2016 m. gruodžio 31 d., tą dieną pasibaigusių finansinių metų operacijų ir pinigų srautų rezultatai bei grynojo turto pokyčiai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jos finansinį reglamentą ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles;

3.  pažymi, kad Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodė, kad metinėse ataskaitose nurodomos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos;

4.  pažymi, kad Bendrosios įmonės galutiniame 2016 m. biudžete buvo numatyta 310 498 422 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 287 755 748 EUR mokėjimų asignavimų suma;

5.  pažymi, kad buvo panaudota 97,5 proc. įsipareigojimų asignavimų (palyginti su 99,5 proc. 2015 m.) ir 87,9 proc. mokėjimų asignavimų (palyginti su 75,4 proc. 2015 m.); be to, pažymi, kad mažesnį mokėjimų asignavimų įgyvendinimo lygį iš esmės lėmė tai, kad buvo vėluojama pradėti vykdyti programos „Horizontas 2020“ projektus, ir ypač tai, kad buvo vėluojama pasirašyti vieną labai svarbų dotacijos susitarimą;

6.  pažymi, kad iš bendros 800 000 000 EUR sumos, skirtos pagal Septintąją bendrąją programą finansuojamai pagrindinei ir administracinei veiklai, Bendroji įmonė iki 2016 m. pabaigos prisiėmė įsipareigojimų už 784 531 968 EUR (99,31 proc.) ir atliko mokėjimų už 754 713 155 EUR (95,53 proc.); taip pat pažymi, kad kadangi Bendroji įmonė nebeturėjo teisės skelbti kvietimus teikti pasiūlymus pagal Septintąją bendrąją programą, likę įsipareigojimai turėjo būti panaudoti atitinkamai dotacijų susitarimams su nariais; pažymi, kad Sąjungos piniginis įnašas Bendrosios įmonės administracinėms išlaidoms padengti sudarė 13 417 267 EUR;

7.  atkreipia dėmesį į tai, kad iki 2016 m. pabaigos valdyba buvo patvirtinusi 554 682 257 EUR sumą sudarančius kitų narių nepiniginius įnašus ir kad iš kitų narių gauta pranešimų apie papildomą 33 503 466 EUR sumą, ir kad kitų narių piniginis įnašas administracinėms išlaidoms finansuoti sudarė 14 515 387 EUR;

8.  pažymi, kad iš bendros 1 755 000 000 EUR sumos, skirtos pagal programą „Horizontas 2020“ finansuojamai pagrindinei ir administracinei veiklai, Bendroji įmonė prisiėmė įsipareigojimų už 693 637 716 EUR ir atliko mokėjimų už 281 870 712 EUR; be to, pažymi, kad mažiau mokėjimų buvo atlikta iš dalies dėl to, kad buvo vėluojama derėtis dėl dotacijos susitarimų pagal programą „Horizontas 2020“; pažymi, kad Sąjungos piniginis įnašas Bendrosios įmonės administracinėms išlaidoms padengti sudarė 6 144 907 EUR;

9.  atkreipia dėmesį į tai, kad iš 1 229 000 000 EUR dydžio sumos, kuri turėjo būti surinkta iš pramonės sektoriui atstovaujančių narių įnašų Bendrosios įmonės veiklos išlaidoms finansuoti, iki 2016 m. pabaigos valdyba buvo patvirtinusi 39 168 595 EUR nepiniginių įnašų, taip pat buvo pranešta apie papildomą 103 988 023 EUR sumą; be to, pažymi, kad pramonės sektoriui atstovaujančių narių piniginiai įnašai administracinėms išlaidoms padengti sudarė 6 389 515 EUR;

Kvietimai teikti pasiūlymus

10.  pažymi, kad 2016 m. Bendroji įmonė paskelbė tris kvietimus teikti pasiūlymus ir vieną kvietimą tapti pagrindiniais partneriais, gavo 381 reikalavimus atitinkantį pasiūlymą (iš viso buvo pateikti 386 pasiūlymai) ir atrinko finansuoti 114 pasiūlymų;

11.  palankiai vertina tai, kad vykdydama programą „Švarus dangus“ Bendroji įmonė padarė didelę pažangą, t. y. 2016 m. pateikė iš viso 13 svarbių parodomųjų įrenginių (išbandytų ant žemės ir ore) ir iki 2016 m. gruodžio mėn. pabaigos baigė vykdyti 409 projektus iš 482 Septintosios bendrosios programos projektų, vykdytų pagal dotacijos susitarimus su partneriais;

12.  džiaugiasi dėl to, kad plečiant dalyvavimą 2016 m. prie Bendrosios įmonės prisijungė dar 60 pagrindinių partnerių, taigi Bendrąją įmonę iš viso sudaro apie 150 narių iš 20 šalių;

Pagrindinės kontrolės ir priežiūros sistemos

13.  pažymi, kad Bendroji įmonė įdiegė ex ante kontrolės procedūras, pagrįstas finansinių ir pagrindinės veiklos dokumentų peržiūra, ir numatė ex post auditus dotacijų gavėjų įstaigose;

14.  pažymi, kad ex post auditų likutiniai klaidų lygiai, apie kuriuos pranešė Bendroji įmonė, sudarė 1,51 proc. Septintosios bendrosios programos projektų atveju ir 0,95 proc. programos „Horizontas 2020“ projektų atveju;

Kovos su sukčiavimu strategija

15.  palankiai vertina tai, kad 2016 m. valdyba priėmė bendrą kovos su sukčiavimu strategijos veiksmų planą; be to, atkreipia dėmesį į tai, kad Bendrosios įmonės darbuotojai dalyvavo Bendrosios įmonės vidaus audito struktūros surengtame sukčiavimo prevencijos ir nustatymo tyrime, kuris yra bendrą veiksmų planą papildanti priemonė, pagal kurią daugiausia dėmesio skiriama sukčiavimo vykdant mokslinių tyrimų projektus klausimui;

16.  su džiaugsmu pažymi, kad Bendroji įmonė Sąjungos lygmeniu dalyvauja vykdant prevencines ir taisomąsias priemones ir jas įgyvendina, vadovaudamasi savo 2015 m. kovos su sukčiavimu strategija ir kovos su sukčiavimu veiksmų planu;

Vidaus auditas

17.  pažymi, kad 2016 m. Vidaus audito tarnyba užbaigė dotacijų skyrimo pagal programą „Horizontas 2020“ proceso auditą; konstatuoja, jog, turint omenyje tai, kad audito metu nebuvo nustatyta jokių „labai svarbių“ problemų, Vidaus audito tarnyba atkreipė dėmesį į keturias vidaus kontrolės sistemos sritis, kurias dar reikėtų patobulinti, ir pateikė svarbių susijusių rekomendacijų;

Vidaus kontrolės sistemos

18.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad 2016 m. pabaigoje tik dalis Bendrosios įmonės kontrolės sistemų buvo visiškai susietos su Komisijos bendromis pagal programą „Horizontas 2020“ teikiamų dotacijų valdymo ir priežiūros priemonėmis; tačiau atsižvelgdamas į Bendrosios įmonės atsakymą pažymi, kad ji nusprendė toliau naudoti savo specialią dotacijų valdymo taikomąją programą (Dotacijų valdymo priemonę, angl. GMT), sukurtą pagal Septintąją bendrąją programą, nes bendrose pagal programą „Horizontas 2020“ teikiamų dotacijų valdymo priemonėse nebuvo kai kurių konkrečiai bendrajai įmonei „Švarus dangus 2“ reikiamų funkcijų; be to, atkreipia dėmesį į tai, kad Bendroji įmonė pradėjo bendradarbiauti su atitinkamomis Komisijos tarnybomis, kad įgyvendintų būtinus pakeitimus, kurių reikia siekiant iki 2017 m. pabaigos integruoti narių dotacijos susitarimus į programos „Horizontas 2020“ dotacijų valdymo ir ataskaitų teikimo priemones; supranta, kad siekiant užtikrinti sklandų perėjimą nuo vienos sistemos prie kitos, dabartinė Bendrosios įmonės sukurta priemonė bus toliau naudojama tol, kol bus visiškai užbaigtas perėjimo procesas; atkreipia dėmesį į tai, kad 2017 m. ataskaitų teikimo ciklą ketinama vykdyti naudojant GMT, o nuo 2018 m. ataskaitinio laikotarpio narių dotacijos susitarimai bus visapusiškai valdomi taikant programos „Horizontas 2020“ priemones;

Kiti klausimai

19.  pažymi, kad 2016 m. pabaigoje Bendroji įmonė dar nebuvo patvirtinusi jokių išankstinių mokėjimų (176 000 000 EUR), kuriuos ji sumokėjo savo pramonės sektoriaus nariams už projektus, vykdomus pagal programos „Horizontas 2020“ dotacijos susitarimus; be to, atkreipia dėmesį į tai, kad reguliariai patvirtinant įmonės išankstinio finansavimo mokėjimus pagal narių pateiktas patirtų išlaidų ataskaitas mažėtų Bendrajai įmonei kylanti finansinė rizika; atkreipia dėmesį į tai, kad pagal programos „Horizontas 2020“ taisykles (Programos „Horizontas 2020“ pavyzdinio dotacijos susitarimo 21 straipsnis) išankstinis finansavimas patvirtinamas tik galutiniu projekto ataskaitiniu laikotarpiu arba anksčiau, jei bendra išankstinio finansavimo suma ir tarpiniai mokėjimai sudaro daugiau kaip 90 proc. didžiausios dotacijos sumos;

20.  palankiai vertina nuolatinę pažangą bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis ir regionais srityje siekiant aeronautikos mokslinių tyrimų ir inovacijų sinergijos pasitelkus struktūrinius ir investicijų fondus, ir pabrėžia, kad „Švaraus dangaus“ susitarimo memorandumo(12) modelis turėtų būti remiamas būsimoje bendrojoje mokslinių tyrimų programoje, o struktūriniai ryšiai su Bendrąja įmone turėtų būti nustatyti regioninėse pažangiosios specializacijos strategijose ir veiklos programose;

21.  pripažįsta, kad reikia, jog Bendroji įmonė, pasitelkdama Sąjungos institucijas, palaikytų ryšį su Sąjungos piliečiais, informuodama apie svarbius vykdomus mokslinių tyrimų ir bendradarbiavimo projektus, pabrėžia, kad svarbu atkreipti dėmesį į realius patobulinimus, kurie yra šio darbo rezultatas ir kurie numatyti kaip svarbi jai pavestų užduočių dalis, ir tai, kad Bendroji įmonė bendradarbiauja su kitomis bendrosiomis įmonėmis, didindama visuomenės informuotumą apie jų darbo naudą;

22.  ragina Komisiją užtikrinti, kad Bendroji įmonė tiesiogiai dalyvautų programos „Horizontas 2020“ laikotarpio vidurio peržiūros procese svarstant tolesnį bendrųjų įmonių procedūrų supaprastinimą ir suderinimą.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.3.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

EPP

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

GREENS/EFA

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 426, 2017 12 12, p. 15.

(2)

OL C 426, 2017 12 12, p. 15.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 169, 2014 6 7, p. 77.

(5)

OJ L 38, 2014 2 7, p. 2.

(6)

OL C 426, 2017 12 12, p. 15.

(7)

OL C 426, 2017 12 12, p. 15.

(8)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(9)

OL L 169, 2014 6 7, p. 77.

(10)

OJ L 38, 2014 2 7, p. 2.

(11)

  2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 558/2014, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė „Švarus dangus 2“ (OL L 169, 2014 6 7, p. 77).

(12)

16 susitarimo memorandumų, kurie pasirašyti iki 2017 m. pabaigos.

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 11 d.Teisinė informacija - Privatumo politika