Procedūra : 2017/2182(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0070/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0070/2018

Debates :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsojumi :

PV 18/04/2018 - 12.62

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0167

ZIŅOJUMS     
PDF 688kWORD 57k
22.3.2018
PE 613.432v02-00 A8-0070/2018

par kopuzņēmuma “Clean Sky 2” 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2182(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Brian Hayes

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par kopuzņēmuma “Clean Sky 2” 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2182(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā kopuzņēmuma “Clean Sky 2” 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par kopuzņēmuma Clean Sky 2 2016. finanšu gada pārskatiem un Kopuzņēmuma atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05943/2018 – C8-0091/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 558/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu Clean Sky 2(4), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(5),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0070/2018),

1.  sniedz kopuzņēmuma “Clean Sky 2” izpilddirektoram apstiprinājumu par Kopuzņēmuma 2016. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt kopuzņēmuma “Clean Sky 2” izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par kopuzņēmuma “Clean Sky 2” 2016. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2017/2182(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā kopuzņēmuma “Clean Sky 2” 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par kopuzņēmuma Clean Sky 2 2016. finanšu gada pārskatiem un Kopuzņēmuma atbildi(6),

–  ņemot vērā deklarāciju(7) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05943/2018 – C8-0091/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(8) un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 558/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu Clean Sky 2(9), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(10),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0070/2018),

1.  apstiprina kopuzņēmuma “Clean Sky 2” 2016. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt kopuzņēmuma “Clean Sky 2” izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par kopuzņēmuma “Clean Sky 2” 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2182(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par kopuzņēmuma “Clean Sky 2” 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0070/2018),

A.  tā kā 2009. gada 16. novembrī Kopuzņēmums sāka darboties patstāvīgi;

B.  tā kā kopuzņēmums “Clean Sky 2” (turpmāk “Kopuzņēmums”), kas izveidots ar Regulu Nr. 558/2014(11), pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” aizstāja kopuzņēmumu “Clean Sky”, sākot ar 2014. gada 27. jūniju;

C.  tā kā Kopuzņēmuma mērķis ir pabeigt pētniecības un inovācijas darbības saskaņā ar Septīto pamatprogrammu un pārvaldīt pētniecības un inovācijas darbības pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”; tā kā Kopuzņēmuma darbības laiks ir pagarināts līdz 2024. gada 31. decembrim;

D.  tā kā Kopuzņēmuma dibinātāji ir Eiropas Savienība, kuru pārstāv Komisija, integrētu tehnoloģiju demonstrācijas projektu (ITD), inovatīvo gaisa kuģu demonstrējumu platformu (IGDP) un transversālu pasākumu vadītāji, kā arī ITD asociētie locekļi;

E.  tā kā Savienības maksimālais ieguldījums Kopuzņēmumā ir EUR 1 755 000 000 un tas jāsedz no “Apvārsnis 2020” budžeta,

Saistībā ar 2014. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.  norāda, ka Kopuzņēmums ir iekļāvis savās procedūrās vienotu paraugu deklarācijai par interešu konflikta neesamību, kā norādīts Komisijas vadlīnijās;

Budžeta un finanšu pārvaldība

2.  norāda, ka Revīzijas palāta ir konstatējusi, ka Kopuzņēmuma pārskati par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Kopuzņēmuma finanšu stāvokli 2016. gada 31. decembrī, tā darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā ar Kopuzņēmuma finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem;

3.  pieņem zināšanai to, ka Revīzijas palātas ziņojumā par kopuzņēmumu Clean Sky 2 (turpmāk “Revīzijas palātas ziņojums”) norādīja, ka gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi;

4.  norāda, ka Kopuzņēmuma 2016. gada galīgais budžets ietvēra saistību apropriācijas EUR 310 498 422 apmērā un maksājumu apropriācijas EUR 287 755 748 apmērā;

5.  norāda, ka saistību apropriāciju izlietojuma līmenis bija 97,5 % (2015. gadā — 99,5 %) un maksājumu apropriāciju izlietojuma līmenis bija 87,9 % (2015. gadā — 75,4 %); norāda arī to, ka zemāks maksājumu apropriāciju izlietojums galvenokārt ir saistīts ar kavējumiem, uzsākot pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektus, un īpaši to, ka ar novēlošanos tika parakstīts viens nozīmīgs dotācijas nolīgums;

6.  norāda, ka no pamatdarbībai un administratīvajiem pasākumiem paredzētās kopējās summas, proti, EUR 800 000 000, kas jāfinansē no Septītās pamatprogrammas, Kopuzņēmums līdz 2016. gada beigām uzņēmās saistības par EUR 784 531 968 (99,31 %) un veica maksājumus EUR 754 713 155 (95,53 %) apmērā; norāda arī to, ka, tā kā Kopuzņēmumam vairs nebija tiesību organizēt uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus saskaņā ar Septīto pamatprogrammu, atlikušās saistības bija atbilstīgi jāizlieto dotāciju nolīgumiem ar locekļiem; norāda, ka Savienības naudas ieguldījums Kopuzņēmuma administratīvo izmaksu segšanā bija EUR 13 417 267;

7.  pieņem zināšanai, ka līdz 2016. gada beigām valde bija validējusi citu locekļu ieguldījumus natūrā tikai EUR 554 682 257 vērtībā un citi locekļi bija ziņojuši vēl par EUR 33 503 466, un ka citu locekļu naudas līdzekļu iemaksas administratīvo izmaksu segšanai bija EUR 14 515 387;

8.  norāda, ka no pamatdarbībai un administratīvajiem pasākumiem paredzētās kopējās summas, proti, EUR 1 755 000 000, kas jāfinansē no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”, Kopuzņēmums bija uzņēmies saistības EUR 693 637 716 apmērā un veicis maksājumus EUR 281 870 712 apmērā; norāda arī to, ka maksājumu zemāko līmeni daļēji noteica kavējumi sarunās par “Apvārsnis 2020” dotāciju nolīgumiem; norāda, ka Savienības naudas ieguldījums Kopuzņēmuma administratīvo izmaksu segšanā bija EUR 6 144 907;

9.  norāda, ka no EUR 1 229 000 000 ieguldījuma, kas nozari pārstāvošajiem locekļiem ir jāiemaksā Kopuzņēmuma pamatdarbībās, līdz 2016. gada beigām valde bija validējusi ieguldījumus natūrā EUR 39 168 595 vērtībā un bija ziņots vēl par EUR 103 988 023; norāda arī to, ka nozari pārstāvošo locekļu naudas līdzekļu iemaksas administratīvo izmaksu segšanai bija EUR 6 389 515;

Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus

10.  norāda, ka 2016. gadā Kopuzņēmums izsludināja trīs uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus un vienu galvenajiem partneriem paredzētu konkursu, saņēma 381 atbalsttiesīgu priekšlikumu (no pavisam 386) un atlasīja 114 priekšlikumus finansēšanai;

11.  atzinīgi vērtē to, ka programmā Clean Sky Kopuzņēmums ir panācis ievērojamu progresu un rezultātus, 2016. gadā īstenojot pavisam 13 nozīmīgu demonstrējumu (pārbaudīti uz zemes un lidojumā) un līdz 2016. gada decembra beigām noslēdzot 409 no 482 Septītās pamatprogrammas projektiem, kas paredzēti dotāciju nolīgumos ar partneriem;

12.  pauž gandarījumu par dalības paplašināšanos, proti, to, ka 2016. gadā Kopuzņēmumā iesaistījās vēl aptuveni 60 galveno partneru, līdz ar to kopējais locekļu skaits sasniedz aptuveni 150 un tie pārstāv 20 valstis;

Galvenie kontroles mehānismi un pārraudzības sistēmas

13.  norāda, ka Kopuzņēmums ir ieviesis ex ante kontroles procedūras, kurās pārbauda finanšu un pamatdarbības dokumentus, un dotāciju saņēmēju ex post revīzijas;

14.  norāda, ka Kopuzņēmuma norādītais ex post revīzijās konstatētais atlikušo kļūdu īpatsvars bija 1,51 % Septītās pamatprogrammas projektos un 0,95 % — “Apvārsnis 2020” projektos;

Krāpšanas apkarošanas stratēģija

15.  atzinīgi vērtē to, ka valde 2016. gadā pieņēma kopēju krāpšanas apkarošanas stratēģijas rīcības plānu; turklāt norāda, ka Kopuzņēmuma darbinieki piedalījās aptaujā par krāpšanas novēršanu un atklāšanu, ko organizēja Kopuzņēmuma iekšējās revīzijas struktūra (IAC) kā kopējo rīcības plānu papildinošu pasākumu, īpašu uzmanību pievēršot krāpšanai pētniecības projektos;

16.  ar gandarījumu norāda, ka Kopuzņēmums piedalās preventīvajos un koriģējošajos pasākumos un īsteno tos saskaņā ar savu krāpšanas apkarošanas stratēģiju 2015. gadam un krāpšanas apkarošanas rīcības plānu Savienības līmenī;

Iekšējā revīzija

17.  norāda, ka 2016. gadā IAS pabeidza revīziju par “Apvārsnis 2020” dotāciju piešķiršanas procesu; norāda, ka šajā revīzijā ļoti svarīgas problēmas netika konstatētas, IAS uzsvēra četras jomas, kurās nepieciešami iekšējās kontroles sistēmas turpmāki uzlabojumi, un sniedza svarīgus ar to saistītus ieteikumus;

Iekšējās kontroles sistēmas

18.  pauž bažas, ka 2016. gada beigās Kopuzņēmums bija tikai daļēji pabeidzis savu kontroles sistēmu integrēšanu Komisijas kopīgajos “Apvārsnis 2020” dotāciju pārvaldības un uzraudzības rīkos; norāda, ka saskaņā ar Kopuzņēmuma atbildi tas ir nolēmis turpināt izmantot pats savu specializēto dotāciju pārvaldības lietotni (Grant Management Tool, GMT), kas tika izstrādāta Septītās pamatprogrammas ietvaros, jo dažas no nepieciešamajām funkcijām, kas ir specifiskas tieši “Clean Sky 2” dotācijām, pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” kopējos dotāciju pārvaldības rīkos nebija pieejamas; norāda arī to, ka Kopuzņēmums ir uzsācis sadarbību ar attiecīgajiem Komisijas dienestiem, lai līdz 2017. gada beigām veiktu darbības, kas nepieciešamas ar locekļiem noslēgto dotāciju nolīgumu integrēšanai pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” dotāciju pārvaldības un ziņojumu sagatavošanas rīkos; pauž sapratni par to, ka, lai nodrošinātu netraucētu pāreju no vienas sistēmas uz otru, Kopuzņēmuma izstrādātā pašreizējā rīka izmantošana turpināsies līdz pilnīgai migrācijas pabeigšanai; norāda, ka tiek plānots, ka 2017. gada pārskatu cikls norisināsies, izmantojot lietotni GMT, savukārt ar locekļiem noslēgto dotāciju nolīgumu pārvaldība tiks pilnībā nodota pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” rīku pārziņā, sākot ar 2018. gada pārskata periodu;

Citi jautājumi

19.  norāda, ka 2016. gada beigās Kopuzņēmums vēl nebija dzēsis nevienu priekšfinansējuma maksājumu (EUR 176 000 000) saviem nozari pārstāvošajiem locekļiem projektos, kas paredzēti “Apvārsnis 2020” dotāciju nolīgumos; norāda arī to, ka priekšfinansējuma maksājumu regulāra dzēšana pret locekļu paziņoto izmaksu deklarācijām samazinātu Kopuzņēmuma pakļautību finanšu riskam; uzsver, ka saskaņā ar pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” noteikumiem (“Apvārsnis 2020” dotāciju paraugnolīguma 21. pants) priekšfinansējums tiek dzēsts tikai projekta pēdējā pārskata periodā vai pirms tā, ja priekšfinansējuma un starpposma maksājumu kopējā summa pārsniedz 90 % no dotācijas maksimālās summas;

20.  atzinīgi vērtē turpmākos panākumus, kas gūti sadarbībā ar dalībvalstīm un reģioniem jautājumā par to, kā nodrošināt sinerģiju pētniecībā un inovācijā aeronautikas jomā ar strukturālo un investīciju fondu palīdzību, un uzsver, ka “Clean Sky” saprašanās memoranda modelis(12) būtu jāatbalsta nākamajā pētniecības pamatprogrammā un reģionālajās pārdomātas specializācijas stratēģijās un darbības programmās būtu jāizveido strukturētas saites uz Kopuzņēmumu;

21.  atzīst, ka Kopuzņēmumam ar Savienības iestāžu starpniecību ir jāinformē Savienības iedzīvotāji par svarīgo pētniecisko darbu un sadarbību, ko tas veic, un uzsver, cik svarīgi ir izcelt īstenus uzlabojumus, kuri ar šo darbu ir panākti, ka šādu izdevumu sniegtie rezultāti ir svarīga Kopuzņēmuma uzdevumu daļa un ka tas sadarbojas ar citiem kopuzņēmumiem sabiedrības informēšanā par kopuzņēmumu darba nodrošinātajiem ieguvumiem.

22.  aicina Komisiju nodrošināt tiešu Kopuzņēmuma iesaisti pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” vidusposma novērtēšanā attiecībā uz kopuzņēmumu turpmāku vienkāršošanu un saskaņošanu.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

20.3.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

20

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

EPP

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

GREENS/EFA

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV C 426, 12.12.2017., 15. lpp.

(2)

OV C 426, 12.12.2017., 15. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 169, 7.6.2014., 77. lpp.

(5)

OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.

(6)

OV C 426, 12.12.2017., 15. lpp.

(7)

OV C 426, 12.12.2017., 15. lpp.

(8)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(9)

OV L 169, 7.6.2014., 77. lpp.

(10)

OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.

(11)

  Padomes 2014. gada 6. maija Regula (ES) Nr. 558/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu Clean Sky 2 (OV L 169, 7.6.2014., 77. lpp.).

(12)

Līdz 2017. gada beigām parakstīti 16 saprašanās memorandi.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 11. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika