Procedure : 2017/2182(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0070/2018

Ingediende teksten :

A8-0070/2018

Debatten :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Stemmingen :

PV 18/04/2018 - 12.62

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0167

VERSLAG     
PDF 284kWORD 53k
22.3.2018
PE 613.432v02-00 A8-0070/2018

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2016

(2017/2182(DEC))

Commissie begrotingscontrole

Rapporteur voor advies: Brian Hayes

1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2016

(2017/2182(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2016,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2016, vergezeld van het antwoord van de gemeenschappelijke onderneming(1),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer(2) voor het begrotingsjaar 2016 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 20 februari 2018 betreffende de aan de gemeenschappelijke onderneming te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2016 (05943/2018 – C8-0091/2018),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(3), en met name artikel 209,

–  gezien Verordening (EU) nr. 558/2014 van de Raad van 6 mei 2014 tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2(4), en met name artikel 12,

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 110/2014 van de Commissie van 30 september 2013 tot vaststelling van de financiële modelregeling voor publiek-private partnerschapsorganen als bedoeld in artikel 209 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(5),

–  gezien artikel 94 en bijlage IV bij zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0070/2018),

1.  verleent de uitvoerend directeur van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming voor het begrotingsjaar 2016;

2.  formuleert zijn opmerkingen in bijgaande resolutie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (L-serie).

2. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de afsluiting van de rekeningen van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2016

(2017/2182(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2016,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2016, vergezeld van het antwoord van de gemeenschappelijke onderneming(6),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer(7) voor het begrotingsjaar 2016 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 20 februari 2018 betreffende de aan de gemeenschappelijke onderneming te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2016 (05943/2018 – C8-0091/2018),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(8), en met name artikel 209,

–  gezien Verordening (EU) nr. 558/2014 van de Raad van 6 mei 2014 tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2(9), en met name artikel 12,

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 110/2014 van de Commissie van 30 september 2013 tot vaststelling van de financiële modelregeling voor publiek-private partnerschapsorganen als bedoeld in artikel 209 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(10),

–  gezien artikel 94 en bijlage IV bij zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0070/2018),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting van de rekeningen van de Gemeenschappelijke onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2016;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (L-serie).

3. ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2016

(2017/2182(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2016,

–  gezien artikel 94 en bijlage IV bij zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0070/2018),

A.  overwegende dat de Gemeenschappelijke Onderneming autonoom begon te functioneren op 16 november 2009;

B.  overwegende dat de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 (de "Gemeenschappelijke Onderneming"), opgericht bij Verordening (EU) nr. 558/2014(11), met ingang van 27 juni 2014 de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky, opgericht in het kader van Horizon 2020, heeft vervangen;

C.  overwegende dat de Gemeenschappelijke Onderneming tot doel heeft de laatste hand te leggen aan de onderzoeks- en innovatieactiviteiten in het kader van het zevende kaderprogramma, alsmede het beheer te voeren van de onderzoeks- en innovatieactiviteiten van Horizon 2020; overwegende dat de levensduur van de Gemeenschappelijke Onderneming is verlengd tot 31 december 2024;

D.  overwegende dat de oprichtende leden van de Gemeenschappelijke Onderneming de Unie, vertegenwoordigd door de Commissie, de leiders van de "Integrated Technology Demonstrators" (ITD's), de "Innovative Aircraft Demonstrator Platforms" (IADP's) en de transversale gebieden zijn, tezamen met de geassocieerde leden van de ITD's;

E.  overwegende dat de maximale bijdrage van de Unie aan de Gemeenschappelijke Onderneming 1 755 000 000 EUR bedraagt, te betalen uit de begroting van Horizon 2020;

Follow-up van de kwijting voor 2014

1.  merkt op dat de Gemeenschappelijke Onderneming in haar procedures het gemeenschappelijke model voor de verklaring inzake de afwezigheid van belangenconflicten, zoals gespecificeerd in de richtsnoeren van de Commissie, heeft opgenomen;

Financieel en begrotingsbeheer

2.  merkt op dat het Rekenkamer heeft bepaald dat de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Onderneming voor het op 31 december 2016 afgesloten jaar op alle materiële punten een getrouw beeld geeft van de financiële situatie van de Gemeenschappelijke Onderneming per 31 december 2016, de resultaten van haar verrichtingen, haar kasstromen en de mutaties van haar nettoactiva over het desbetreffende jaar, overeenkomstig haar financieel reglement en de door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels;

3.  neemt nota van het feit dat de Rekenkamer in haar verslag over de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 ("het verslag van de Rekenkamer") stelt dat de onderliggende verrichtingen van de jaarrekening op alle materiële punten wettelijk en regelmatig zijn;

4.  stelt vast dat de definitieve begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor 2016 in totaal 310 498 422 EUR aan vastleggingskredieten en 287 755 748 EUR aan betalingskredieten omvatte;

5.  merkt op dat de vastleggingskredieten voor 97,5 % zijn gebruikt (vergeleken met 99,5 % in 2015) en dat de betalingskredieten voor 87,9 % zijn gebruikt (vergeleken met 75,4 % in 2015); merkt bovendien op dat het lagere uitvoeringspercentage van de betalingskredieten voornamelijk te wijten was aan vertragingen in de start van een aantal Horizon 2020-projecten en in het bijzonder aan de vertraagde ondertekening van een belangrijke subsidieovereenkomst;

6.  merkt op dat de Gemeenschappelijke Onderneming van het totaalbedrag van 800 000 000 EUR voor de financiering van de operationele en administratieve activiteiten uit hoofde van het zevende kaderprogramma tegen het einde van 2016 verplichtingen was aangegaan voor een bedrag van 784 531 968 EUR (99,31 %) en betalingen had verricht voor een bedrag van 754 713 155 EUR (95,53 %); merkt verder op dat de Gemeenschappelijke Onderneming niet langer gerechtigd was uit hoofde van het zevende kaderprogramma oproepen tot het indienen van voorstellen te doen, en dat daarom de resterende verplichtingen in voorkomende gevallen moesten worden gebruikt voor subsidieovereenkomsten met leden; constateert dat de kasbijdrage van de Unie aan de administratieve kosten van de Gemeenschappelijke Onderneming 13 417 267 EUR bedroeg;

7.  neemt kennis van het feit dat de raad van bestuur eind 2016 bijdragen in nature van de overige leden had gevalideerd van 554 682 257 EUR en dat daarnaast nog eens een bedrag van 33 503 466 EUR is gerapporteerd door de overige leden, alsmede dat de kasbijdrage van de overige leden aan de administratieve kosten 14 515 387 EUR bedroeg;

8.  merkt op dat de Gemeenschappelijke Onderneming van het totale bedrag van 1 755 000 000 EUR voor de financiering van de operationele en administratieve activiteiten uit hoofde van Horizon 2020 verplichtingen was aangegaan ten bedrage van 693 637 716 EUR en betalingen had verricht ten bedrage van 281 870 712 EUR; merkt verder op dat het lagere betalingsniveau gedeeltelijk te wijten was aan vertragingen in de onderhandelingen over de subsidieovereenkomsten uit hoofde van Horizon 2020; constateert dat de kasbijdrage van de Unie aan de administratieve kosten van de Gemeenschappelijke Onderneming 6 144 907 EUR bedroeg;

9.  merkt op dat van de bijdragen ten bedrage van 1 229 000 000 EUR, die door de brancheleden moeten worden gemaakt aan de operationele activiteiten van de Gemeenschappelijke Onderneming, de raad van bestuur aan het eind 2016 bijdragen in nature had gevalideerd van 39 168 595 EUR en dat daarnaast nog eens een bedrag van 103 988 023 EUR is gerapporteerd; merkt daarnaast op dat de kasbijdragen van de brancheleden aan de administratieve kosten 6 389 515 EUR bedroegen;

Oproepen tot het indienen van voorstellen

10.  wijst erop dat de Gemeenschappelijke Onderneming in 2016 drie oproepen tot het indienen van voorstellen alsmede één oproep voor haar kernpartners heeft gelanceerd, 381 in aanmerking komende voorstellen heeft ontvangen (van in totaal 386) en 114 voorstellen voor financiering heeft geselecteerd;

11.  is ingenomen met het feit dat de Gemeenschappelijke Onderneming binnen het Clean Sky-programma aanzienlijke vooruitgang en resultaten heeft geboekt met de levering in 2016 van in totaal 13 belangrijke demonstratiemodellen (die zowel op de grond als in de lucht zijn getest) en de afsluiting eind december 2016 van 409 van de 482 projecten in het kader van het zevende kaderprogramma, die voortvloeien uit de subsidieovereenkomsten met partners;

12.  is verheugd over het feit dat er in 2016 in het kader van bredere deelname nog eens ongeveer 60 kernpartners zijn toegetreden als lid van de Gemeenschappelijke Onderneming, hetgeen heeft geleid tot een totaal ledenbestand van ongeveer 150 leden afkomstig uit 20 landen;

Essentiële controles en toezichtsystemen

13.  wijst erop dat de Gemeenschappelijke Onderneming procedures voor controles vooraf heeft opgezet die zijn gebaseerd op financiële en operationele controles van stukken, en controles achteraf bij begunstigden van subsidies;

14.  merkt op dat het restfoutenpercentage voor controles achteraf dat werd gerapporteerd door de Gemeenschappelijke Onderneming 1,51 % voor projecten in het kader van het zevende kaderprogramma en 0,95 % voor Horizon 2020-projecten bedroeg;

Fraudebestrijdingsstrategie

15.  is verheugd over het feit dat de raad van bestuur in 2016 een actieplan voor een gemeenschappelijke fraudebestrijdingsstrategie heeft aangenomen; merkt voorts op dat het personeel van de Gemeenschappelijke Onderneming heeft deelgenomen aan een enquête inzake fraudepreventie en -opsporing, die is opgezet door de interne auditcapaciteit (IAC) van de Gezamenlijke Onderneming als maatregel ter aanvulling op het gemeenschappelijk actieplan, en waarbij de aandacht specifiek uitging naar fraude bij onderzoeksprojecten;

16.  merkt tot zijn tevredenheid op dat de Gemeenschappelijke Onderneming deelneemt aan preventieve en correctieve maatregelen en deze uitvoert, overeenkomstig haar fraudebestrijdingsstrategie van 2015 en het actieplan voor fraudebestrijding op het niveau van de Unie;

Interne audit

17.  merkt op dat de IAS in 2016 een controle van het subsidieproces heeft afgerond in het kader van Horizon 2020; merkt op dat er uit de controle geen "zeer belangrijke" kwesties naar voren kwamen en dat de IAS daarom vier gebieden heeft aangeduid die nadere verbetering van het internecontrolesysteem behoeven, en een aantal belangrijke bijbehorende aanbevelingen heeft gedaan;

Internecontrolesystemen

18.  drukt zijn bezorgdheid uit over het feit dat de Gemeenschappelijke Onderneming eind 2016 de integratie van haar internecontrolesystemen met de gemeenschappelijke beheers- en monitoringinstrumenten voor Horizon 2020-subsidies van de Commissie slechts gedeeltelijk heeft afgerond; merkt echter uit het antwoord van de Gemeenschappelijke Onderneming op dat zij heeft besloten haar eigen specifieke subsidiebeheertoepassing ("Grant Management Tool" (GMT)), dat is ontwikkeld in het kader van het zevende kaderprogramma, te blijven gebruiken, omdat sommige van de vereiste functies voor de Clean Sky 2-subsidie niet beschikbaar waren in de subsidiebeheersinstrumenten voor Horizon 2020; merkt verder op dat de Gemeenschappelijke Onderneming begonnen is samen te werken met de respectieve diensten van de Commissie om de nodige ontwikkelingen door te voeren voor de integratie eind 2017 van de subsidieovereenkomsten voor leden in de subsidiebeheers- en verslagleggingsinstrumenten van Horizon 2020; begrijpt dat met het oog op een soepele overgang tussen de twee systemen het huidige door de Gemeenschappelijke Onderneming ontwikkelde instrument gebruikt zal blijven worden totdat de migratie volledig is afgerond; wijst erop dat het de bedoeling is dat de verslagleggingscyclus 2017 wordt verricht in het GMT en dat de subsidieovereenkomsten voor leden met ingang van de verslagleggingsperiode 2018 volledig worden beheerd aan de hand van de Horizon 2020-instrumenten;

Overige

19.  merkt op dat de Gemeentelijke Onderneming eind 2016 nog geen van de voorfinancieringsbetalingen (176 000 000 EUR) had vereffend, die zijn gedaan aan de brancheleden voor de projecten in het kader van de Horizon 2020-subsidieovereenkomsten; merkt bovendien op dat regelmatige vereffening van de voorfinancieringsbetalingen onder vermelding van de gerapporteerde kosten van de leden de blootstelling van de Gemeenschappelijke Onderneming aan financiële risico's zou beperken; onderstreept dat op grond van de Horizon 2020-regels (artikel 21 van de H2020-modelsubsidieovereenkomst) voorfinanciering alleen dient te worden vereffend aan het einde van de definitieve verslagleggingsperiode van het project of, indien het totale bedrag aan voorfinanciering en de tussentijdse betalingen 90 % van het maximale subsidiebedrag overschrijden, voorafgaand daaraan;

20.  is tevreden met de continue vooruitgang op het gebied van samenwerking met de lidstaten en regio's met betrekking tot synergieën tussen onderzoek en innovatie in de luchtvaart en de structuur- en investeringsfondsen, en wijst erop dat het model van het memorandum van overeenstemming van Clean Sky(12) moet worden ondersteund in het toekomstige kaderprogramma voor onderzoek en dat gestructureerde koppelingen met de Gezamenlijke Onderneming moeten worden opgenomen in de regionale strategieën voor slimme specialisatie en operationele programma's;

21.  erkent het belang voor de Gemeenschappelijke Onderneming om via de instellingen van de Unie de burgers van de Unie in te lichten over het feit dat er belangrijk onderzoek en belangrijke samenwerking plaatsvindt; acht het van groot belang dat echte verbeteringen als gevolg van deze werkzaamheden worden benadrukt, vindt dat de resultaten van deze uitgaven een belangrijk deel uitmaken van het mandaat van de Gemeenschappelijke Onderneming en dat deze laatste samen met andere gemeenschappelijke ondernemingen werkt aan bevordering van het publieke bewustzijn van de voordelen van hun werkzaamheden;

22.  verzoekt de Commissie zorg te dragen voor de rechtstreekse betrokkenheid van de Gemeenschappelijke Onderneming bij de tussentijdse evaluatie van Horizon 2020 met het oog op verdere vereenvoudiging en harmonisatie van gemeenschappelijke ondernemingen.

INFORMATIE OVER DE GOEDKEURINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

20.3.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

20

4

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

Verts/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

(1)

PB C 426 van 12.12.2017, blz. 15.

(2)

PB C 426 van 12.12.2017, blz. 15.

(3)

PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

(4)

PB L 169 van 7.6.2014, blz. 77.

(5)

PB L 38 van 7.2.2014, blz. 2.

(6)

PB C 426 van 12.12.2017, blz. 15.

(7)

PB C 426 van 12.12.2017, blz. 15.

(8)

PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

(9)

PB L 169 van 7.6.2014, blz. 77.

(10)

PB L 38 van 7.2.2014, blz. 2.

(11)

Verordening (EU) nr. 558/2014 van de Raad van 6 mei 2014 tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 (PB L 169 van 7.6.2014, blz. 77).

(12)

16 memoranda van overeenstemming die eind 2017 werden ondertekend.

Laatst bijgewerkt op: 28 maart 2018Juridische mededeling - Privacybeleid