Procedură : 2017/2182(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0070/2018

Texte depuse :

A8-0070/2018

Dezbateri :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Voturi :

PV 18/04/2018 - 12.62

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0167

RAPORT     
PDF 600kWORD 55k
22.3.2018
PE 613.432v02-00 A8-0070/2018

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Clean Sky 2 aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2182(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Brian Hayes

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Clean Sky 2 aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2182(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune Clean Sky 2 pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune Clean Sky 2 pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul întreprinderii comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05943/2018 – C8-0091/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 558/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune Clean Sky 2(4), în special articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5),

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0070/2018),

1.  acordă directorului executiv al întreprinderii comune Clean Sky 2 descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune aferent exercițiului financiar 2016;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al întreprinderii comune Clean Sky 2, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor întreprinderii comune Clean Sky 2 pentru exercițiul financiar 2016

(2017/2182(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune Clean Sky 2 pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune Clean Sky 2 pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul întreprinderii comune(6),

–  având în vedere declarația de asigurare(7) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05943/2018 – C8-0091/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(8), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 558/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune Clean Sky 2(9), în special articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(10),

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0070/2018),

1.  aprobă închiderea conturilor întreprinderii comune Clean Sky 2 pentru exercițiul financiar 2016;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al întreprinderii comune Clean Sky 2, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Clean Sky 2 aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2182(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Clean Sky 2 aferent exercițiului financiar 2016,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0070/2018),

A.  întrucât întreprinderea comună a început să funcționeze autonom la data de 16 noiembrie 2009;

B.  întrucât întreprinderea comună Clean Sky 2 (denumită în continuare „întreprinderea comună”), instituită prin Regulamentul nr. 558/2014(11), a înlocuit, începând cu 27 iunie 2014, întreprinderea comună Clean Sky în cadrul programului Orizont 2020;

C.  întrucât obiectivul întreprinderii comune este de a finaliza activitățile de cercetare și inovare în cadrul celui de-al șaptelea Program-cadru și de a gestiona activitățile de cercetare și inovare din cadrul programului Orizont 2020; întrucât durata de existență a întreprinderii comune a fost prelungită până la 31 decembrie 2024;

D.  întrucât membrii fondatori ai întreprinderii comune sunt Uniunea, reprezentată de Comisie, liderii „demonstratorilor tehnologici integrați” (DTI), platforme inovatoare de demonstrație în domeniul aviației (IADP) și zonele transversale (TA), precum și membrii asociați ai DTI;

E.  întrucât contribuția maximă prevăzută de Uniune în folosul întreprinderii comune este de 1 755 000 000 EUR, sumă ce provine din bugetul programului Orizont 2020,

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2014

1.  ia act de faptul că întreprinderea comună a inclus în procedurile sale modelul comun de declarație privind absența conflictelor de interese, astfel cum se prevede în orientările Comisiei;

Gestiunea bugetară și financiară

2.  ia act de declarația Curții, conform căreia conturile anuale ale întreprinderii comune pentru 2015 aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2016, precum și rezultatele operațiunilor sale, fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei;

3.  ia act de faptul că, în raportul său privind Clean Sky 2 („raportul Curții”), Curtea a precizat că operațiunile subiacente conturilor anuale sunt, sub toate aspectele semnificative, conforme cu legile și reglementările în vigoare;

4.  ia act de faptul că bugetul final al întreprinderii comune pentru 2016 a cuprins credite de angajament în valoare de 310 498 422 EUR și credite de plată în valoare de 287 755 748 EUR;

5.  ia act de faptul că rata de utilizare a creditelor de angajament a fost de 97,5 % (în raport cu 99,5 % în 2015), iar rata de utilizare a creditelor de plată a fost de 87,9 % (în raport cu 75,4 % în 2015); ia act, în plus, de faptul că rata mai scăzută de execuție observată în cazul creditelor de plată se explică în principal prin întârzierile în demararea proiectelor Orizont 2020, trebuind amintită în special semnarea cu întârziere a unui important acord de grant;

6.  observă că, din suma în valoare totală de 800 000 000 EUR alocată pentru activitățile operaționale și administrative și care urmau să fie finanțate în cadrul celui de-al șaptelea Program-cadru, întreprinderea comună a realizat, până la sfârșitul lui 2016, angajamente în valoare de 784 531 968 EUR (99,31 %) și a efectuat plăți în valoare de 754 713 155 EUR (95,53 %); observă, în plus, că, din moment ce întreprinderea comună nu mai avea dreptul să lanseze cereri de propuneri în cadrul celui de-al șaptelea Program-cadru, angajamentele restante urmau să fie folosite, după caz, pentru acorduri de grant cu membrii; observă că valoarea contribuțiilor în numerar din partea Uniunii la costurile administrative ale întreprinderii comune a fost de 13 417 267 EUR;

7.  ia act de faptul că consiliul de conducere validase, până la sfârșitul exercițiului 2016, contribuții în natură în valoare de 554 682 257 EUR din partea altor membri și că o sumă suplimentară de 33 503 466 EUR fusese raportată de către alți membri, iar contribuțiile în numerar ale altor membri la cheltuielile administrative au fost de 14 515 387 EUR;

8.  observă că, din resursele în valoare totală de 1 755 000 000 EUR alocate pentru activitățile operaționale și administrative și care urmau să fie finanțate în cadrul programului Orizont 2020, întreprinderea comună a realizat angajamente în valoare de 693 637 716 EUR și a efectuat plăți în valoare de 281 870 712 EUR; ia act, în plus, de faptul că nivelul mai scăzut al plăților se datora parțial întârzierilor apărute în negocierea acordurilor de grant din cadrul programului Orizont 2020; observă că valoarea contribuțiilor în numerar din partea Uniunii la costurile administrative ale întreprinderii comune a fost de 6 144 907 EUR;

9.  observă că din suma de1 229 000 000 EUR, care corespunde contribuțiilor care trebuiau să fie puse la dispoziție de membrii din sectorul industrial pentru activitățile operaționale ale întreprinderii comune, consiliul de conducere validase, până la sfârșitul exercițiului 2016, contribuții în natură în valoare de 39 168 595 EUR și că, până la sfârșitul exercițiului, fuseseră raportate fonduri suplimentare în valoare de 103 988 023 EUR; ia act, în plus, de faptul că contribuția în numerar din partea membrilor din sectorul industrial la costurile administrative a fost de 6 389 515 EUR;

Cererile de propuneri

10.  ia act de faptul că, în 2016, întreprinderea comună a lansat trei cereri de propuneri și o cerere pentru selectarea de parteneri de bază, a primit 381 de propuneri eligibile (dintr-un total de 386) și a selectat 114 propuneri care vor beneficia de finanțare;

11.  salută faptul că, în cadrul programului Clean Sky, întreprinderea comună a realizat progrese semnificative și rezultate cu livrarea, în 2016, a unui total de 13 demonstratori semnificativi (testați la sol și în zbor) și închiderea, până la sfârșitul lunii decembrie 2016, a 409 din cele 482 de proiecte din cadrul celui de-al șaptelea Program-cadru care decurg din acordurile de grant încheiate cu partenerii;

12.  apreciază că, în ceea ce privește extinderea participării, în 2016 au mai aderat la întreprinderea comună în jur de 60 de parteneri de bază, ceea ce a dus la o componență totală de aproape 150 de membri din 20 de țări;

Mecanismele principale de control și sistemele de supraveghere

13.  observă că întreprinderea comună a instituit proceduri de control ex ante bazate pe examinări documentare ale aspectelor financiare și operaționale, precum și audituri ex post la beneficiarii granturilor;

14.  ia act de faptul că rata de eroare reziduală pentru auditurile ex post prezentată de întreprinderea comună a fost de 1,51 % pentru proiectele din cadrul celui de-al șaptelea Program-cadru și de 0,95 % pentru proiectele aferente programului Orizont 2020;

Strategia antifraudă

15.  salută faptul că consiliul de conducere a adoptat în 2016 un plan de acțiune comun pentru strategia antifraudă; constată, de asemenea, că personalul întreprinderii comune a participat la un sondaj cu privire la prevenirea și detectarea fraudelor organizat de structura de audit intern (SAI) a întreprinderii comune ca măsură complementară la planul de acțiune comun, cu un accent deosebit asupra fraudelor în cadrul proiectelor de cercetare;

16.  constată cu satisfacție că întreprinderea comună participă la măsurile de prevenire și de corecție și le pune în practică, în conformitate cu strategia sa antifraudă pentru 2015 și cu planul de acțiune antifraudă la nivelul Uniunii;

Auditul intern

17.  ia act de faptul că în 2016 IAS a finalizat un audit privind procesul de acordare a granturilor pentru Orizont 2020; ia act de faptul că, deoarece auditul nu a identificat niciun aspect „foarte important”, IAS a evidențiat patru domenii în care sunt necesare îmbunătățiri suplimentare ale sistemului de control intern și a emis recomandări conexe importante;

Sistemele de control intern

18.  își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că, până la sfârșitul anului 2016, întreprinderea comună realizase doar parțial integrarea sistemelor sale de control cu instrumentele comune ale Comisiei de gestionare și monitorizare a granturilor din cadrul programului Orizont 2020; observă, cu toate acestea, din răspunsul întreprinderii comune, că aceasta a decis să utilizeze în continuare propria aplicație de gestionare a granturilor (Grant Management Tool, GMT), dezvoltată în cadrul celui de-al șaptelea Program-cadru, deoarece unele dintre caracteristicile specifice necesare pentru grantul CS2 nu erau disponibile la instrumentele comune ale programului Orizont 2020 de gestionare a granturilor; observă, în plus, că întreprinderea comună a început să colaboreze cu serviciile competente ale Comisiei pentru a implementa elementele necesare integrării acordurilor de grant pentru membri (GAM) în instrumentele Orizont 2020 de gestionare și raportare a granturilor până la sfârșitul anului 2017; ia act de faptul că, pentru a asigura tranziția armonioasă între cele două sisteme, instrumentul actual dezvoltat de întreprinderea comună va continua să fie utilizat până la finalizarea completă a procesului de tranziție; subliniază că se intenționează ca ciclul de raportare pentru 2017 să se efectueze în GMT, iar GAM-urile să fie gestionate integral de instrumentele Orizont 2020 începând cu perioada de raportare 2018;

Alte aspecte

19.  observă că, la sfârșitul exercițiului 2016, întreprinderea comună nu validase și nu închisese încă niciuna dintre plățile de prefinanțare (în valoare de 176 000 000 EUR) efectuate către membrii săi din sectorul industrial pentru proiecte finanțate prin acorduri de grant în cadrul programului Orizont 2020; observă, în plus, că un exercițiu periodic de validare și închidere a plăților de prefinanțare în raport cu declarațiile de cheltuieli prezentate de membri ar reduce expunerea întreprinderii comune la riscuri financiare; subliniază că, în conformitate cu normele Orizont 2020 (articolul 21 din modelul de acord de grant pentru programul Orizont 2020), prefinanțarea este validată și închisă numai în perioada de raportare finală a proiectului sau anterior acesteia, dacă valoarea totală a prefinanțării și a plăților intermediare depășește 90 % din valoarea maximă a grantului;

20.  salută progresul continuu în domeniul cooperării cu statele membre și cu regiunile în ceea ce privește sinergiile realizate în cercetarea și inovarea din domeniul aeronautic prin utilizarea fondurilor structurale și de investiții și subliniază că modelul Memorandumului de înțelegere al Clean Sky(12) ar trebui sprijinit în viitorul program-cadru de cercetare și ar trebui create legături structurate cu întreprinderea comună în cadrul strategiilor regionale de specializare inteligentă și al programelor operaționale;

21.  recunoaște necesitatea ca întreprinderea comună să comunice cu cetățenii Uniunii prin intermediul instituțiilor Uniunii cu privire la activitățile importante de cercetare și colaborare pe care le desfășoară; subliniază importanța evidențierii îmbunătățirilor reale ca urmare a acestor activități, precum și faptul că rezultatele acestor cheltuieli reprezintă o parte importantă a mandatului întreprinderii comune și că aceasta colaborează cu alte întreprinderi comune în promovarea sensibilizării publicului cu privire la beneficiile aduse de activitățile lor;

22.  invită Comisia să asigure implicarea directă a întreprinderii comune în procesul de evaluare la jumătatea perioadei a programului Orizont 2020 în legătură cu simplificarea și armonizarea suplimentară a întreprinderilor comune.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

20.3.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO C 426, 12.12.2017, p. 15.

(2)

JO C 426, 12.12.2017, p. 15.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 169, 7.6.2014, p. 77.

(5)

JO L 38, 7.2.2014, p. 2.

(6)

JO C 426, 12.12.2017, p. 15.

(7)

JO C 426, 12.12.2017, p. 15.

(8)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(9)

JO L 169, 7.6.2014, p. 77.

(10)

JO L 38, 7.2.2014, p. 2.

(11)

  Regulamentul (UE) nr. 558/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune Clean Sky 2 (JO L 169, 7.6.2014, p. 77).

(12)

16 memorandumuri de înțelegere au fost semnate până la sfârșitul lui 2017.

Ultima actualizare: 11 aprilie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate