Postup : 2017/2182(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0070/2018

Predkladané texty :

A8-0070/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.62

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0167

SPRÁVA     
PDF 539kWORD 55k
22.3.2018
PE 613.432v02-00 A8-0070/2018

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2016

(2017/2182(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Brian Hayes

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2016

(2017/2182(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o ročnej účtovnej závierke spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie(2) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05943/2018 – C8‑0091/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 558/2014 zo 6. mája 2014 o založení spoločného podniku Čisté nebo 2(4), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0070/2018),

1.  udeľuje výkonnému riaditeľovi spoločného podniku Čisté nebo 2 absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku Čisté nebo 2, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2016

(2017/2182(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o ročnej účtovnej závierke spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou spoločného podniku(6),

–  so zreteľom na vyhlásenie(7) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05943/2018 – C8‑0091/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 558/2014 zo 6. mája 2014 o založení spoločného podniku Čisté nebo 2(9), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(10),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0070/2018),

1.  schvaľuje účtovnú závierku spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2016;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi spoločného podniku Čisté nebo 2, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2016

(2017/2182(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0070/2018),

A.  keďže spoločný podnik začal samostatne fungovať 16. novembra 2009;

B.  keďže spoločný podnik Čisté nebo 2 (ďalej len „spoločný podnik“) zriadený nariadením č. 558/2014(11) nahradil s účinnosťou od 27. júna 2014 spoločný podnik Čisté nebo v rámci programu Horizont 2020;

C.  keďže účelom spoločného podniku je dokončiť výskumné a inovačné činnosti v rámci siedmeho rámcového programu a riadiť výskumné a inovačné činnosti v rámci programu Horizont 2020; keďže obdobie trvania spoločného podniku bolo predĺžené do 31. decembra 2024;

D.  keďže zakladajúcimi členmi spoločného podniku sú Únia zastúpená Komisiou, vedúce subjekty programu integrovaných technologických demonštrátorov (ITD), inovačných platforiem demonštrácie lietadiel (IADP) a prierezových oblastí (TA), ako aj pridružení členovia ITD;

E.  keďže maximálna výška príspevku Únie na spoločný podnik je 1 755 000 000 EUR a má sa vyplatiť z rozpočtu programu Horizont 2020;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2014

1.  berie na vedomie, že spoločný podnik zapracoval do svojich postupov spoločný vzor vyhlásenia o neexistencii konfliktu záujmov, ako je stanovené v usmerneniach Komisie;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

2.  berie na vedomie vyhlásenie Dvora audítorov, že ročná účtovná závierka spoločného podniku za rok ukončený 31. decembra 2016 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu spoločného podniku k 31. decembru 2016, ako aj výsledky jeho operácií, toky hotovosti a zmeny čistých aktív za vtedy ukončený rozpočtový rok v súlade s jeho nariadením o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie;

3.  berie na vedomie, že Dvor audítorov vo svojej správe o spoločnom podniku Čisté nebo 2 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že operácie, na ktorých sa zakladá ročná účtovná závierka, sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne;

4.  berie na vedomie skutočnosť, že konečný rozpočet spoločného podniku na rok 2016 zahŕňal viazané rozpočtové prostriedky vo výške 310 498 422 EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 287 755 748 EUR;

5.  konštatuje, že miera využitia viazaných rozpočtových prostriedkov bola 97,5 % (v porovnaní s 99,5 % v roku 2015) a miera využitia platobných rozpočtových prostriedkov bola 87,9 % (v porovnaní so 75,4 % v roku 2015); ďalej konštatuje, že nižšia miera čerpania platobných rozpočtových prostriedkov súvisela hlavne s oneskoreným začatím vykonávania projektov programu Horizont 2020, a najmä s neskorým podpísaním jednej dôležitej dohody o grante;

6.  berie na vedomie, že z celkovej sumy 800 000 000 EUR na operačné a administratívne činnosti, ktoré sa majú financovať v rámci siedmeho rámcového programu, spoločný podnik do konca roku 2016 prijal záväzky vo výške 784 531 968 EUR (99,31 %) a uskutočnil platby vo výške 754 713 155 EUR (95,53 %); okrem toho poznamenáva, že keďže spoločný podnik už v rámci siedmeho rámcového programu nemal právo vydávať výzvy na predkladanie návrhov, zostávajúce záväzky sa mali podľa potreby použiť na dohody o grante s členmi; konštatuje, že peňažný príspevok Únie na administratívne výdavky spoločného podniku bol vo výške 13 417 267 EUR;

7.  berie na vedomie, že do konca roka 2016 správna rada potvrdila nepeňažné príspevky od ostatných členov vo výške 554 682 257 EUR a že ďalších 33 503 466 EUR vykázali ostatní členovia a peňažný príspevok ostatných členov na administratívne náklady predstavoval 14 515 387 EUR;

8.  poznamenáva, že z celkovej sumy 1 755 000 000 EUR na operačné a administratívne činnosti, ktoré sa majú financovať v rámci programu Horizont 2020, spoločný podnik prijal záväzky vo výške 693 637 716 EUR a uskutočnil platby vo výške 281 870 712 EUR; okrem toho poukazuje na skutočnosť, že nižšiu mieru platieb bolo možné čiastočne pripísať oneskoreným rokovaniam o dohodách o grante v rámci programu Horizont 2020; konštatuje, že peňažný príspevok Únie na administratívne výdavky spoločného podniku bol vo výške 6 144 907 EUR;

9.  poukazuje na skutočnosť, že z príspevkov priemyselných členov na operačné činnosti spoločného podniku vo výške 1 229 000 000 EUR správna rada potvrdila nepeňažné príspevky vo výške 39 168 595 EUR a ďalších 103 988 023 EUR bolo vykázaných do konca roka 2016; ďalej konštatuje, že peňažné príspevky priemyselných členov na administratívne náklady predstavovali 6 389 515 EUR;

Výzvy na predkladanie návrhov

10.  konštatuje, že v roku 2016 spoločný podnik vydal tri výzvy na predkladanie návrhov a jednu výzvu týkajúcu sa kľúčových partnerov, bolo mu doručených 381 oprávnených návrhov (z celkového počtu 386) a vybral 114 návrhov, ktoré sa majú financovať;

11.  víta skutočnosť, že v rámci programu Čisté nebo spoločný podnik dosiahol významný pokrok a výsledky, pričom v roku 2016 bolo dodaných celkovo 13 významných demonštrátorov (podrobených pozemnej i letovej skúške) a do konca decembra 2016 bolo uzavretých 409 zo 482 projektov siedmeho rámcového programu vyplývajúcich z dohôd o grante s partnermi;

12.  oceňuje, že pokiaľ ide o rozširovanie účasti, v roku 2016 vzrástol počet členov spoločného podniku o približne 60 kľúčových partnerov, čím celkový počet členov dosiahol približne 150 a počet zúčastnených krajín 20;

Kľúčové systémy dohľadu a kontroly

13.  berie na vedomie, že spoločný podnik zaviedol postupy kontroly ex ante založenej na finančných a operačných administratívnych previerkach a audity ex post u príjemcov grantov;

14.  konštatuje, že zvyšková chybovosť pri auditoch ex post vykázaná spoločným podnikom bola 1,51 % pre projekty v rámci siedmeho rámcového programu a 0,95 % pre projekty programu Horizont 2020;

Stratégia boja proti podvodom

15.  víta skutočnosť, že správna rada prijala v roku 2016 spoločný akčný plán stratégie boja proti podvodom; okrem toho konštatuje, že zamestnanci spoločného podniku sa zúčastnili prieskumu o predchádzaní podvodom a ich odhaľovaní, ktorý zorganizovalo oddelenie vnútorného auditu spoločného podniku ako doplnkové opatrenie k spoločnému akčnému plánu a ktorý bol osobitne zameraný na podvody vo výskumných projektoch;

16.  s uspokojením konštatuje, že spoločný podnik sa zapája do preventívnych a nápravných opatrení a tieto opatrenia vykonáva v súlade so svojou stratégiou boja proti podvodom z roku 2015 a s akčným plánom boja proti podvodom na úrovni Únie;

Vnútorný audit

17.  konštatuje, že v roku 2016 IAS ukončil audit zameraný na proces poskytovania grantov v rámci programu Horizont 2020; poznamenáva, že vzhľadom na skutočnosť, že pri audite neboli zistené žiadne „veľmi podstatné“ problémy, IAS zdôraznil štyri oblasti, v ktorých je potrebné ďalšie zlepšenie systému vnútornej kontroly, a vydal súvisiace dôležité odporúčania;

Systémy vnútornej kontroly

18.  vyjadruje obavy, že na konci roka 2016 spoločný podnik len čiastočne dokončil integráciu svojich systémov kontroly do spoločných nástrojov Komisie na riadenie a monitorovanie grantov v rámci programu Horizont 2020; na základe odpovede spoločného podniku konštatuje, že sa spoločný podnik rozhodol naďalej používať svoju vlastnú cielenú aplikáciu na riadenie grantov (nástroj na riadenie grantov, GMT) vytvorenú v rámci siedmeho rámcového programu, keďže niektoré požadované prvky, ktoré sú špecifické pre grant Čisté nebo 2, neboli k dispozícii v rámci spoločných nástrojov na riadenie grantov programu Horizont 2020; ďalej konštatuje, že spoločný podnik začal spolupracovať s príslušnými útvarmi Komisie na zavádzaní inovácií potrebných na to, aby boli do konca roku 2017 grantové dohody pre členov začlenené do nástrojov na riadenie grantov a predkladanie správ v rámci programu Horizont 2020; domnieva sa, že cieľom zabezpečiť bezproblémový prechod medzi týmito dvoma systémami sa súčasný nástroj, ktorý vytvoril spoločný podnik, bude používať, až kým migrácia nebude úplne dokončená; poukazuje na skutočnosť, že na cyklus podávania správ za rok 2017 sa má použiť nástroj na riadenie grantov a grantové dohody pre členov budú v plnej miere riadené v rámci nástrojov programu Horizont 2020 od obdobia podávania správ za rok 2018;

Iné

19.  konštatuje, že na konci roka 2016 spoločný podnik ešte nezúčtoval žiadnu platbu v rámci predbežného financovania (176 000 000 EUR) uskutočnenú v prospech svojich priemyselných členov pri projektoch v rámci dohôd o grante programu Horizont 2020; zároveň konštatuje, že pravidelné zúčtovanie platieb v rámci predbežného financovania na základe výkazov vykázaných nákladov, ktoré predkladajú členovia, by spôsobilo, že spoločný podnik bude vystavený nižšiemu finančnému riziku; zdôrazňuje skutočnosť, že podľa pravidiel programu Horizont 2020 (článok 21 modelovej dohody o grante v rámci programu Horizont 2020) sa predbežné financovanie zúčtuje len v konečnom období vykazovania projektu alebo predtým, ak celková suma platieb v rámci predbežného financovania a priebežných platieb presiahne 90 % maximálnej výšky grantu;

20.  víta pokračujúci pokrok v oblasti spolupráce s členskými štátmi a regiónmi, pokiaľ ide o synergie týkajúce sa výskumu a inovácie v oblasti aeronautiky dosiahnuté prostredníctvom podpory zo štrukturálnych a z investičných fondov, a zdôrazňuje, že model memoranda o porozumení pre Čisté nebo(12) by mal byť podporovaný v rámci budúceho rámcového programu pre výskum a že v regionálnych stratégiách pre inteligentnú špecializáciu a v operačných programoch by sa mali ustanoviť štruktúrované vzťahy so spoločným podnikom;

21.  uznáva, že je potrebné, aby spoločný podnik prostredníctvom inštitúcií Únie komunikoval s občanmi Únie o dôležitom výskume a spolupráci, ktoré vykonáva; zdôrazňuje, že je dôležité poukazovať na skutočné zlepšenia, ktoré boli dosiahnuté v dôsledku tejto činnosti, že výsledky takýchto výdavkov tvoria významnú súčasť mandátu spoločného podniku a že tento podnik spolupracuje s ostatnými spoločnými podnikmi na podpore informovanosti verejnosti o prínose ich činnosti;

22.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila priamu účasť spoločného podniku na procese preskúmania programu Horizont 2020 v polovici trvania v oblasti ďalšieho zjednodušovania a harmonizácie spoločných podnikov.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

20.3.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

Verts/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 426, 12.12.2017, s. 15.

(2)

Ú. v. EÚ C 426, 12.12.2017, s. 15.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 77.

(5)

Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.

(6)

Ú. v. EÚ C 426, 12.12.2017, s. 15.

(7)

Ú. v. EÚ C 426, 12.12.2017, s. 15.

(8)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 77.

(10)

Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.

(11)

  Nariadenie Rady (EÚ) č. 558/2014 zo 6. mája 2014 o zriadení spoločného podniku Čisté nebo 2 (Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 77).

(12)

Do konca roku 2017 bolo podpísaných 16 memoránd o porozumení.

Posledná úprava: 11. apríla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia