Postopek : 2017/2182(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0070/2018

Predložena besedila :

A8-0070/2018

Razprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.62

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0167

POROČILO     
PDF 591kWORD 53k
22.3.2018
PE 613.432v02-00 A8-0070/2018

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo 2 za proračunsko leto 2016

(2017/2182(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Brian Hayes

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo 2 za proračunsko leto 2016

(2017/2182(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja Čisto nebo 2 za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja Čisto nebo 2 za proračunsko leto 2016 z odgovorom skupnega podjetja(1),

–  ob upoštevanju izjave(2) o zanesljivosti računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05943/2018 – C8-0091/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 209,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 558/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja Čisto nebo 2(4) in zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0070/2018),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Skupnega podjetja Čisto nebo 2 glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja za proračunsko leto 2016;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja Čisto nebo 2, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Skupnega podjetja Čisto nebo 2 za proračunsko leto 2016

(2017/2182(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja Čisto nebo 2 za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja Čisto nebo 2 za proračunsko leto 2016 z odgovorom skupnega podjetja(6),

–  ob upoštevanju izjave(7) o zanesljivosti računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05943/2018 – C8-0091/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(8) in zlasti člena 209,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 558/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja Čisto nebo 2(9) in zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(10),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0070/2018),

1.  odobri zaključni račun Skupnega podjetja Čisto nebo 2 za proračunsko leto 2016;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja Čisto nebo 2, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo 2 za proračunsko leto 2016

(2017/2182(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo 2 za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0070/2018),

A.  ker je skupno podjetje začelo samostojno delovati 16. novembra 2009;

B.  ker je Skupno podjetje Čisto nebo 2 (v nadaljevanju: skupno podjetje), ustanovljeno z Uredbo Sveta (EU) št. 558/2014(11), s 27. junijem 2014 nadomestilo Skupno podjetje Čisto nebo v skladu s programom Obzorje 2020;

C.  ker je cilj skupnega podjetja dokončati dejavnosti raziskav in inovacij v sedmem okvirnem programu ter upravljati dejavnosti raziskav in inovacij v okviru programa Obzorje 2020; ker je bil čas delovanja skupnega podjetja podaljšan do 31. decembra 2024;

D.  ker so ustanovni člani skupnega podjetja Evropska unija, ki jo zastopa Evropska komisija, vodje integriranih tehnoloških demonstratorjev (ITD), platforme za razvoj inovativnih zrakoplovov (IADP) in prečnih območij, skupaj s pridruženimi člani ITD;

E.  ker je najvišji prispevek Unije za skupno podjetje 1.755.000.000 EUR, ki se izplača iz proračuna programa Obzorje 2020;

Nadaljnji ukrepi glede razrešnice za leto 2014

1.  ugotavlja, da je skupno podjetje v svoje postopke vključilo skupno predlogo izjave o neobstoju navzkrižja interesov, kot je opredeljena v smernicah Komisije;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

2.  je seznanjen z navedbo Računskega sodišča, da zaključni račun skupnega podjetja za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2016 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo finančno uredbo in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije;

3.  je seznanjen, da je Računsko sodišče v svojem poročilu o Skupnem podjetju Čisto nebo 2 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da so transakcije, povezane z računovodskimi izkazi, v vseh pomembnih vidikih zakonite in pravilne;

4.  ugotavlja, da je končni proračun skupnega podjetja za proračunsko leto 2016 vključeval odobritve za prevzem obveznosti v višini 310.498.422 EUR in odobritve plačil v višini 287.755.748 EUR;

5.  ugotavlja, da je bila stopnja uporabe odobritev za prevzem obveznosti 97,5 % (v primerjavi z 99,5 % leta 2015), stopnja odobritve plačil pa 87,9 % (v primerjavi s 75,4 % leta 2015); ugotavlja tudi, da je nižjo stopnjo izvrševanja odobritve plačil mogoče pripisati predvsem zamudam pri začetku izvajanja projektov v okviru programa Obzorje 2020 in zlasti pozni sklenitvi pomembnega sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev;

6.  ugotavlja, da je skupno podjetje iz zneska 800.000.000 EUR za operativne in upravne dejavnosti, ki se financirajo v okviru 7. okvirnega programa, do konca leta 2016 prevzelo obveznosti v višini 784.531.968 EUR (99,31 %) in izvršilo plačila v višini 754.713.155 EUR (95,53 %); poleg tega ugotavlja, da skupno podjetje ne sme več objavljati razpisov za zbiranje predlogov v okviru 7. okvirnega programa, zato bodo preostale prevzete obveznosti ustrezno porabljene za sporazume o dodelitvi nepovratnih sredstev s člani; ugotavlja, da so denarni prispevki Unije za upravne stroške skupnega podjetja znašali 13.417.267 EUR;

7.  je seznanjen, da je do konca leta 2016 upravni odbor potrdil 554.682.257 EUR stvarnih prispevkov drugih članov ter da so drugi člani sporočili dodatne prispevke v vrednosti 33.503.466 EUR, denarni prispevki drugih članov za upravne stroške pa so znašali 14.515.387 EUR;

8.  ugotavlja, da je skupno podjetje iz zneska 1.755.000.000 EUR za operativne in upravne dejavnosti, ki se financirajo v okviru programa Obzorje 2020, prevzelo operativne obveznosti v višini 693.637.716 EUR in izvršilo plačila v višini 281.870.712 EUR; ugotavlja tudi, da so nižjo raven plačil deloma povzročile zamude pri pogajanjih o sporazumih glede dodelitve nepovratnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020; ugotavlja, da so denarni prispevki Unije za upravne stroške skupnega podjetja znašali 6.144.907 EUR;

9.  ugotavlja, da je upravni odbor od prispevkov v višini 1.229.000.000 EUR, ki jih morajo za operativne dejavnosti skupnega podjetja prispevati člani panoge, potrdil 39.168.595 EUR stvarnih prispevkov, do konca leta 2016 pa se je poročalo o nadaljnjih 103.988.023 EUR; ugotavlja tudi, da so denarni prispevki članov panoge za upravne stroške znašali 6.389.515 EUR;

Razpisi za zbiranje predlogov

10.  je seznanjen, da je skupno podjetje v letu 2016 objavilo tri razpise za zbiranje predlogov in en razpis za ključne partnerje, prejelo 381 upravičenih predlogov (od skupaj 386) ter za financiranje izbralo 114 predlogov;

11.  pozdravlja, da je skupno podjetje v okviru programa Čisto nebo doseglo znaten napredek in rezultate, saj je leta 2016 zagotovilo skupno 13 pomembnih demonstratorjev (testiranje na tleh in v zraku) in do konca decembra 2016 zaključilo 409 od 482 projektov iz sedmega okvirnega programa na podlagi sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev s partnerji;

12.  z vidika širjenja sodelovanja izraža zadovoljstvo, ker se je leta 2016 skupnemu podjetju pridružilo približno 60 dodatnih ključnih partnerjev, kar pomeni, da je včlanjenih približno 150 članov iz 20 držav;

Ključne kontrole in nadzorni sistemi

13.  je seznanjen, da je skupno podjetje uvedlo postopke predhodne kontrole na podlagi finančnih in operativnih pregledov dokumentacije in naknadne revizije upravičencev do nepovratnih sredstev;

14.  ugotavlja, da je stopnja preostalih napak za naknadne revizije, o katerih je poročalo skupno podjetje, za projekte v okviru sedmega okvirnega programa znašala 1,51 %, za projekte v okviru programa Obzorje 2020 pa 0,95 %;

Strategija za boj proti goljufijam

15.  pozdravlja, da je upravni odbor leta 2016 sprejel skupni akcijski načrt za strategijo za boj proti goljufijam; ugotavlja tudi, da je osebje skupnega podjetja sodelovalo v raziskavi o preprečevanju in odkrivanju goljufij, ki jo je pripravila skupina za notranjo revizijo (IAS) skupnega podjetja kot dodatni ukrep k skupnemu akcijskemu načrtu, pri kateri je bil poseben poudarek na goljufijah pri raziskovalnih projektih;

16.  z zadovoljstvom ugotavlja, da skupno podjetje sodeluje pri preventivnih in popravnih ukrepih v skladu s strategijo in akcijskim načrtom za boj proti goljufijam na ravni Unije iz leta 2015 ter jih izvaja;

Notranja revizija

17.  ugotavlja, da je IAS leta 2016 dokončala revizijo postopka dodeljevanja nepovratnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020; ugotavlja, da revizija ni razkrila nobenih „zelo pomembnih“ težav, zato je IAS poudarila štiri področja, na katerih bi bilo treba dodatno izboljšati sistem notranjega nadzora, in podala pomembna priporočila v zvezi s tem;

Sistemi notranjega nadzora

18.  izraža zaskrbljenost, ker je skupno podjetje do konca leta 2016 samo delno zaključilo povezovanje svojih sistemov nadzora s skupnimi orodji Komisije za upravljanje in spremljanje nepovratnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020; na podlagi odgovora skupnega podjetja pa ugotavlja, da se je to odločilo, da bo še naprej uporabljalo lasten poseben uporabniški program za upravljanje nepovratnih sredstev (GMT), razvit v okviru sedmega okvirnega programa, saj nekatere od potrebnih funkcij, ki so posebnost nepovratnih sredstev programa CS2, v orodjih za skupno upravljanje nepovratnih sredstev iz programa Obzorje 2020 niso na voljo; ugotavlja tudi, da je skupno podjetje začelo sodelovati z ustreznimi službami Komisije, da bi izvedli potrebne posodobitve za vključitev sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev za člane v orodja za upravljanje nepovratnih sredstev in poročanje o njih v okviru programa Obzorje 2020 do konca leta 2017; se zaveda, da se bo zaradi neoviranega prehoda med obema sistemoma dosedanje orodje, ki ga je razvilo skupno podjetje, uporabljalo, dokler prehod ne bo dokončno zaključen; poudarja, da naj bi bil zato cikel poročanja za leto 2017 izveden v programu GMT, s poročevalskim obdobjem 2018 in pozneje pa se bodo sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev za člane v celoti upravljali z orodji programa Obzorje 2020;

Drugo

19.  ugotavlja, da skupno podjetje do konca leta 2016 ni odobrilo še nobenega plačila v okviru predhodnega financiranja (176.000.000 EUR) svojih članov panoge za projekte na podlagi sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020; ugotavlja tudi, da bi izvajanje rednega obračuna predhodnega financiranja na podlagi izkazov stroškov, ki jih sporočijo člani, zmanjšalo izpostavljenost skupnega podjetja finančnemu tveganju; poudarja, da se v skladu s pravili programa Obzorje 2020 (člen 21 vzorčnega sporazuma o nepovratnih sredstvih za program Obzorje 2020) predhodno financiranje odobri le v zadnjem obdobju poročanja ali prej, če skupni znesek predhodnega financiranja in vmesnih plačil presega 90 % najvišjega dodeljenega zneska;

20.  pozdravlja stalen napredek pri sodelovanju z državami članicami in regijami glede sinergij na področju raziskav in inovacij v aeronavtiki s strukturnimi in investicijskimi skladi ter poudarja, da bi moral biti model memoranduma o soglasju Čisto nebo(12) podprt v prihodnjem okvirnem programu za raziskave, v regionalnih strategijah za pametno specializacijo in operativnih programih pa bi bilo treba vzpostaviti strukturne povezave s skupnim podjetjem;

21.  priznava, da mora skupno podjetje prek institucij Unije komunicirati z njenimi državljani o svojih pomembnih raziskavah in sodelovanju, in poudarja pomen izpostavljanja dejanskih izboljšav, doseženih z delom skupnega podjetja, kar je pomemben del njegovih nalog, ter dejstvo, da sodeluje z drugimi skupnimi podjetji pri ozaveščanju javnosti o prednostih, ki jih prinaša njihovo delo;

22.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo skupno podjetje neposredno vključeno v postopek vmesnega pregleda programa Obzorje 2020 na področju dodatne poenostavitve in harmonizacije skupnih podjetij.

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

20.3.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

20

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

EPP

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

GREENS/EFA

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 426, 12.12.2017, str. 15.

(2)

UL C 426, 12.12.2017, str. 15.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 169, 7.6.2014, str. 77.

(5)

UL L 38, 7.2.2014, str. 2.

(6)

UL C 426, 12.12.2017, str. 15.

(7)

UL C 426, 12.12.2017, str. 15.

(8)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(9)

UL L 169, 7.6.2014, str. 77.

(10)

UL L 38, 7.2.2014, str. 2.

(11)

Uredba Sveta (EU) št. 558/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja Čisto nebo 2 (UL L 169, 7.6.2014, str. 77).

(12)

16 memorandumov o soglasju, podpisanih do konca leta 2017.

Zadnja posodobitev: 9. april 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov