Postup : 2017/2183(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0071/2018

Předložené texty :

A8-0071/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.61

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0166

ZPRÁVA     
PDF 597kWORD 53k
22.3.2018
PE 613.435v02-00 A8-0071/2018

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích na rozpočtový rok 2016

(2017/2183(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Navrhovatel: Brian Hayes

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích na rozpočtový rok 2016

(2017/2183(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací(2), které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05943/2018 – C8-0092/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 560/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích(4), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0071/2018),

1.  uděluje výkonnému řediteli společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích za rozpočtový rok 2016

(2017/2183(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí společného podniku(6),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací(7), které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05943/2018 – C8-0092/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 560/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích(9), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(10),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0071/2018),

1.  schvaluje uzavření účtů společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích za rozpočtový rok 2016;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích na rozpočtový rok 2016

(2017/2183(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0071/2018),

A.  vzhledem k tomu, že společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (dále jen „společný podnik“) byl zřízen jako partnerství veřejného a soukromého sektoru nařízením Rady (EU) č. 560/2014 na období deseti let s cílem propojit všechny příslušné zúčastněné strany a přispět k tomu, aby se Unie stala klíčovým hráčem v oblasti výzkumu, demonstrací a zavádění pokročilých výrobků z biologických materiálů a biopaliv;

B.  vzhledem k tomu, že podle článků 38 a 43 finančních předpisů společného podniku přijatých rozhodnutím správní rady dne 14. října 2014 musí společný podnik připravovat a přijímat vlastní účetní závěrku, kterou vypracovává jeho účetní jmenovaný správní radou;

C.  vzhledem k tomu, že zakládajícími členy společného podniku jsou Unie zastoupená Komisí a průmysloví partneři zastoupení Konsorciem průmyslu založeného na biotechnologiích (dále jen „konsorcium BIC“);

Obecné souvislosti

1.  konstatuje, že maximální příspěvek Unie na činnosti společného podniku činí 975 000 000 EUR a je vyplácen z programu Horizont 2020; konstatuje, že průmysloví partneři společného podniku mají po dobu jeho fungování poskytnout zdroje ve výši nejméně 2 730 000 000 EUR, a to v podobě věcných a peněžních příspěvků nejméně v hodnotě 975 000 000 EUR na operační činnosti společného podniku a věcných příspěvků na další činnosti společného podniku nejméně v hodnotě 1 755 000 000 EUR;

2.  konstatuje, že 29 z 65 návrhů přijatých pro výzvu k předkládání návrhů z roku 2016 bylo ke konci roku 2016 ve fázi přípravy grantové dohody; kromě toho konstatuje, že začátkem roku 2017 bude program společného podniku obsahovat portfolio 65 probíhajících projektů s celkem 729 účastníky z 30 zemí a o celkové hodnotě grantů 414 000 000 EUR;

Rozpočtové a finanční řízení

3.  konstatuje, že Účetní dvůr dospěl ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky společného podniku (dále jen „zpráva Účetního dvora“) k závěru, že roční účetní závěrka společného podniku za rok 2016 ve všech významných ohledech věrně zobrazuje jeho finanční situaci k 31. prosinci 2016 a výsledky jeho hospodaření a peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními jeho finančního nařízení a účetních pravidel, která přijal účetní Komise;

4.  konstatuje, že roční účetní závěrka společného podniku uvádí, že konečný disponibilní rozpočet na rok 2016 obsahoval prostředky na závazky ve výši 194 295 870 EUR a prostředky na platby ve výši 67 196 187 EUR, přičemž míra čerpání činila 97,1 % u prostředků na závazky a 95,8 % u prostředků na platby;

5.  připomíná, že prostředky na platby byly využity převážně na předběžné financování grantových dohod, které vzešly z výzev k předkládání návrhů z let 2014 a 2015;

6.  konstatuje, že bylo podepsáno deset grantových dohod v celkové hodnotě 49 653 711 EUR a že v prosinci 2015 byly k financování vybrány tři návrhy v celkové hodnotě 73 741 237 EUR;

7.  konstatuje, že do 31. prosince 2016 partneři nevykázali jiné věcné příspěvky než příspěvky, které poskytla Unie společnému podniku; konstatuje, že společný podnik ve své účetní závěrce uvedl odhadované věcné příspěvky ve výši 7 833 127 EUR, přičemž vycházel odhadů vykázaných k 31. lednu 2017;

8.  vyjadřuje určité znepokojení nad tím, že několik průmyslových členů, kteří se účastní projektů společného podniku, nebylo schopno ve stanovené lhůtě podat zprávu o svých věcných příspěvcích, a tu buď proto, že dosud nebylo uzavřeno jejich vlastní účetnictví za rok 2016, nebo proto, že projekty začaly krátce před koncem roku 2016; bere na vědomí, že lhůtu pro podání zprávy, tj. do 31. ledna, je třeba změnit v případě budoucích legislativních návrhů, kterými se bude měnit nařízení (EU) č. 560/2014; bere na vědomí, že v těchto případech použil společný podnik pokyny Komise pro účetní standardy a provedl poměrné odhady na základě nákladů projektů; žádá však, aby průmysloví partneři nalezli způsob, jak evidovat své věcné příspěvky, aby se předešlo opakování tohoto problému;

9.  konstatuje, že z 975 000 000 EUR prostředků programu Horizont 2020 přidělených společnému podniku přijal společný podnik do konce roku 2016 závazky ve výši 414 300 000 EUR (42,5 %) a provedl platby ve výši 79 500 000 EUR (8 % přidělených prostředků) na realizaci první vlny projektů;

10.  vyjadřuje vážné znepokojení nad tím, že průmysloví partneři vykázali z 975 000 000 EUR, kterými měli přispět na operační činnosti a správní náklady společného podniku, věcné příspěvky ve výši pouhých 15 400 000 EUR na operační činnosti a správní rada potvrdila jejich peněžní příspěvky na správní náklady společného podniku ve výši 3 000 000 EUR; vyjadřuje politování nad nízkou mírou věcných příspěvků, která vyplývá ze skutečnosti, že většina projektů společného podniku byla v roce 2016 teprve v přípravné fázi; v této souvislosti upozorňuje, že nařízení (EU) č. 560/2014 o založení společného podniku pro průmysl založený na biotechnologií bylo začátkem letošního roku pozměněno nařízením (EU) 2018/121 s cílem zvýšit míru finančního příspěvku soukromého sektoru; vyzývá společný podnik, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o provedených věcných příspěvcích a platbách;

11.  s politováním konstatuje, že do konce roku 2016 dosáhly celkové příspěvky průmyslových partnerů 313 200 000 EUR, zatímco peněžní příspěvek Unie činil 65 000 000 EUR, což je dáno tím, že průmysloví partneři již na rozdíl od příspěvku Unie značnou část věcných příspěvků vykázali na další činnosti; doufá, že se situace v následujících letech vrátí k vyrovnanému stavu;

Postupy zadávání zakázek a přijímání pracovníků

12.  konstatuje, že do konce roku 2016 měl společný podnik téměř plný počet zaměstnanců, přičemž bylo obsazeno 20 pracovních míst z celkem 22 pracovních míst přidělených společnému podniku podle plánu pracovních míst; vítá, že bylo plně dosaženo cíle stanoveného v ročním pracovním programu na rok 2016 a bylo přijato třináct dočasných zaměstnanců a osm smluvních zaměstnanců z deseti členských států;

Interní audit

13.  konstatuje, že dne 11. dubna 2016 schválila správní rada listinu s popisem úkolů útvaru interního auditu a během července/srpna 2016 provedl útvar interního auditu hodnocení rizik, které zahrnulo zásadní operační i správní procesy programové kanceláře;

Vnitřní kontrola

14.  vyjadřuje uspokojení nad tím, že programová kancelář dosáhla všech prioritních cílů stanovených v ročním pracovním programu na rok 2016 pro systémy vnitřní kontroly;

Právní rámec

15.  oceňuje, že v roce 2016 útvar lidských zdrojů nadále posiloval právní rámec a věnoval zvláštní pozornost uplatňování prováděcích pravidel Komise ve společném podniku; vítá, že v této souvislosti správní rada v roce 2016 přijala devět nových prováděcích pravidel;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

16.  konstatuje, že poté, co Komise v červnu 2011 přijala strategii proti podvodům, byla v červenci 2012 přijata první společná strategie proti podvodům v oblasti výzkumu, která byla v březnu 2015 aktualizována tak, aby zohlednila změny, jež přinesl program Horizont 2020; vítá, že strategie proti podvodům v oblasti výzkumu obsahuje akční plán, který má být prováděn ve spolupráci se všemi členy výzkumné komunity;

Komunikace

17.  uznává, že je nezbytné, aby společný podnik prostřednictvím orgánů Unie komunikoval s občany Unie, pokud jde o významný výzkum a spolupráci, kterou zajišťuje; zdůrazňuje, že je důležité upozorňovat na reálná zlepšení dosažená v důsledku činnosti společného podniku, jež jsou důležitou součástí jeho mandátu, jakož i na to, že společný podnik spolupracuje s ostatními společnými podniky při zvyšování povědomí o přínosech jejich práce.

18.  vyzývá Komisi, aby zajistila přímé zapojení společného podniku do přezkumu programu Horizont 2020 v polovině období v oblasti dalšího zjednodušování a harmonizace společných podniků.

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

3

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

EPP

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

GREENS/EFA

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias, Marco Valli

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 426, 12.12.2017, s. 8.

(2)

Úř. věst. C 426, 12.12.2017, s. 10.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 130.

(5)

Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.

(6)

Úř. věst. C 426, 12.12.2017, s. 8.

(7)

Úř. věst. C 426, 12.12.2017, s. 10.

(8)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 130.

(10)

Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.

Poslední aktualizace: 11. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí