Procedură : 2017/2183(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0071/2018

Texte depuse :

A8-0071/2018

Dezbateri :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Voturi :

PV 18/04/2018 - 12.61

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0166

RAPORT     
PDF 590kWORD 54k
22.3.2018
PE 613.435v01-00 A8-0071/2018

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune pentru bioindustrii aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2183(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Brian Hayes

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune pentru bioindustrii aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2183(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune pentru bioindustrii pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune pentru bioindustrii pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul întreprinderii comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05943/2018 – C8-0092/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 560/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune pentru bioindustrii(4), în special articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5),

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0071/2018),

1.  acordă directorului executiv al întreprinderii comune pentru bioindustrii descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune aferent exercițiului financiar 2016;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al întreprinderii comune pentru bioindustrii, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor întreprinderii comune pentru bioindustrii pentru exercițiul financiar 2016

(2017/2183(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune pentru bioindustrii pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune pentru bioindustrii pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul întreprinderii comune(6),

–  având în vedere declarația de asigurare(7) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05943/2018 – C8-0092/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(8), în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 560/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune pentru bioindustrii(9), în special articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(10),

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0071/2018),

1.  aprobă închiderea conturilor întreprinderii comune pentru bioindustrii pentru exercițiul financiar 2016;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al întreprinderii comune pentru bioindustrii, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune pentru bioindustrii aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2183(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune pentru bioindustrii aferent exercițiului financiar 2016,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0071/2018),

A.  întrucât întreprinderea comună pentru bioindustrii („întreprinderea comună”) a fost înființată ca parteneriat public-privat prin Regulamentul (UE) 560/2014 al Consiliului pe o perioadă de zece ani, cu scopul de a reuni toate părțile interesate și de a contribui la o eventuală poziție fruntașă a Uniunii în domeniul cercetării, demonstrării și diseminării de bioproduse și biocombustibili avansați;

B.  întrucât, în temeiul articolelor 38 și 43 din regulamentul financiar al întreprinderii comune, adoptat prin decizia consiliului său de conducere din 14 octombrie 2014, întreprinderii comune îi revine obligația de a-și elabora și adopta propriile conturi anuale pregătite de contabilul său desemnat de consiliul de conducere;

C.  întrucât membrii fondatori ai întreprinderii comune sunt Uniunea Europeană, reprezentată de Comisie, și o serie de parteneri industriali reprezentați de consorțiul bioindustriilor (consorțiul BIC);

Aspecte generale

1.  observă faptul că contribuția maximă care poate fi acordată de Uniune pentru activitățile întreprinderii comune este de 975 000 000 EUR, aceasta urmând a fi plătită în cadrul programului Orizont 2020; constată că membrii din sectorul industrial ai întreprinderii comune au obligația de a contribui cu resurse în valoare de cel puțin 2 730 000 000 EUR pe durata de funcționare a întreprinderii comune, constând în contribuții în natură și în numerar de cel puțin 975 000 000 EUR la activitățile operaționale ale întreprinderii comune și în contribuții în natură de cel puțin 1 755 000 000 EUR la activitățile suplimentare ale întreprinderii comune;

2.  constată că 29 dintre cele 65 propuneri reținute în cadrul procedurii de achiziții din 2016 se aflau în etapa de elaborare a acordurilor de grant până la sfârșitul anului 2016; constată, în plus, că, până la începutul anului 2017, programul întreprinderii comune conținea un portofoliu de 65 de proiecte în derulare, cu un număr total de 729 de participanți din 30 de țări cu o finanțare totală în valoare de 414 000 000 EUR;

Gestiunea bugetară și financiară

3.  observă că, potrivit raportului Curții de Conturi (denumită în continuare „Curtea”) privind conturile anuale ale întreprinderii comune pentru exercițiul financiar 2016 („raportul Curții”), conturile anuale ale acesteia prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația sa financiară la 31 decembrie 2016, precum și rezultatele operațiunilor sale și fluxurile de numerar pentru exercițiul încheiat la acea dată, în conformitate cu regulamentul său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei;

4.  constată că conturile anuale ale întreprinderii comune ce ilustrează bugetul definitiv disponibil spre execuție în 2016 au inclus credite de angajament în valoare de 194 295 870 EUR și credite de plată în valoare de 67 196 187 EUR, ale căror rate de execuție s-au cifrat la 97,1 %, respectiv 95,8 %;

5.  constată că creditele de plată au fost utilizate în principal pentru prefinanțarea acordurilor de grant încheiate în urma cererilor de propuneri pe 2014 și 2015;

6.  ia act de semnarea a 10 acorduri de grant cu o valoare totală de 49 653 711 EUR și a trei propuneri reținute spre finanțare în decembrie 2015 cu o valoare totală de 73 741 237 EUR;

7.  constată că nu au fost consemnate contribuții în natură din partea altor membri decât Uniunea în favoarea întreprinderii comune, până la 31 decembrie 2016; observă că întreprinderea comună a consemnat în registrele sale contabile valoarea estimată a contribuțiilor în natură în valoare de 7 833 127 EUR, pe baza estimărilor raportate până la 31 ianuarie 2017;

8.  își exprimă anumite preocupări legate de faptul că mai mulți membri din sectorul industrial, participând la proiectele întreprinderii comune, nu au putut să raporteze contribuțiile în natură până la termenul limită prevăzut, fie pentru că propriile lor conturi pentru exercițiul 2016 nu erau încă închise, fie pentru că proiectele demaraseră aproape de sfârșitul lui 2016; ia act de faptul că termenul de raportare, 31 ianuarie, trebuie revizuit în cazul unor viitoare propuneri legislative de modificare a Regulamentului (UE) nr. 560/2014; ia act de faptul că, în aceste cazuri, întreprinderea comună a aplicat orientările Comisiei pentru standarde contabile și a recurs la o estimare pro rata pe baza costurilor proiectului; solicită, cu toate acestea, ca membrii din sectorul industrial să găsească o modalitate de realizare a contribuțiilor lor în natură pentru a preveni reapariția unor astfel de probleme;

9.  constată că, din cele 975 000 000 EUR reprezentând fonduri aferente programului Orizont 2020 care au fost alocate întreprinderii comune, aceasta realizase, până la sfârșitul exercițiului 2016, angajamente în valoare de 414 300 000 EUR(42,5 %) și plăți în valoare de 79 500 000 EUR (8 % din fondurile alocate) pentru implementarea primului său lot de proiecte;

10.  își exprimă îngrijorarea serioasă cu privire la faptul că, din cele 975 000 000 EUR reprezentând contribuții care trebuiau să fie vărsate de membrii din sectorul industrial pentru activitățile operaționale și pentru costurile administrative ale întreprinderii comune, aceștia raportaseră contribuții în natură în valoare de 15 400 000 EUR pentru activitățile operaționale, iar consiliul de conducere validase contribuții în numerar în valoare de 3 000 000 EUR din partea membrilor pentru costurile administrative ale întreprinderii comune; regretă nivelul scăzut al contribuțiilor în natură ce reflectă faptul că majoritatea proiectelor întreprinderii comune se aflau doar în stadii preliminare în 2016; subliniază, în acest context, că Regulamentul (UE) nr. 560/2014 privind înființarea întreprinderii comune pentru bioindustrii a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2018/121 la începutul acestui an, cu scopul de a majora nivelul contribuției financiare a sectorului privat; solicită întreprinderii comune să informeze autoritatea de descărcare de gestiune cu privire la evoluția contribuțiilor în natură și a plăților efectuate;

11.  constată cu regret că, până la sfârșitul anului 2016, totalul contribuției vărsate de membrii din sectorul industrial s-a ridicat la 313 200 000 EUR, comparativ cu contribuția în numerar a Uniunii de 65 000 000 EUR, fapt care se explică prin aceea că membrii sectorului industrial declaraseră deja un nivel semnificativ de contribuții în natură la activitățile suplimentare față de contribuția Uniunii; speră că se va reveni la o situație de echilibru în următorii ani;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

12.  constată că, până la sfârșitul lui 2016, efectivul de personal al întreprinderii comune era aproape complet, cu 20 posturi ocupate, dintr-un total de 22 de posturi alocate întreprinderii comune în schema de personal; salută faptul că obiectivul stabilit în programul anual de lucru pentru 2016 a fost pe deplin îndeplinit, prin recrutarea a 13 de agenți temporari și a 8 agenți contractuali, provenind din 10 state membre;

Auditul intern

13.  constată că, la 11 aprilie 2016, consiliul de conducere a ratificat regulamentul serviciului de audit intern și că, în iulie-august 2016, acesta a efectuat un exercițiu de evaluare a riscurilor care acoperă principalele procese ale biroului de programe, atât la nivel operațional, cât și administrativ;

Controlul intern

14.  își exprimă satisfacția cu privire la faptul că programul și-a atins toate obiectivele prioritare stabilite în programul anual de lucru 2016 pentru sistemele de control intern;

Cadrul juridic

15.  constată cu satisfacție că, în 2016, departamentul de resurse umane a continuat consolidarea cadrului juridic, acordând o atenție deosebită implementării normelor de aplicare ale Comisiei destinate întreprinderii comune; salută faptul că, în această privință, în 2016 consiliul de administrație a adoptat nouă noi norme de aplicare;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

16.  constată că după ce Comisia a adoptat, în iunie 2011, o strategie antifraudă, în iulie 2012 a fost adoptată prima strategie comună antifraudă în domeniul cercetării, actualizată în martie 2015 pentru a ține seama de modificările introduse prin Orizont 2020; salută faptul că strategia antifraudă în domeniul cercetării include un plan de acțiune care trebuie pus în aplicare în cooperare cu toți membrii cu responsabilități în domeniul cercetării;

Comunicare

17.  recunoaște că este important ca întreprinderea comună să comunice cu cetățenii Uniunii, prin intermediul instituțiilor Uniunii, cu privire la activitățile importante de cercetare și de colaborare pe care le desfășoară; subliniază importanța evidențierii progreselor reale realizate ca urmare a activității sale, care reprezintă o parte importantă a mandatului său, precum și faptul că depune eforturi, împreună cu alte întreprinderi comune, pentru a promova familiarizarea publicului larg cu beneficiile pe care le aduc activitățile lor;

18.  invită Comisia să asigure implicarea directă a întreprinderii comune în procesul de evaluare la jumătatea perioadei a programului Orizont 2020 cu scopul de a continua simplificarea și armonizarea suplimentară a întreprinderilor comune.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

20.3.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

3

1

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias, Marco Valli

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO C 426, 12.12.2017, p. 8.

(2)

JO C 426, 12.12.2017, p. 10.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 169, 7.6.2014, p. 130.

(5)

JO L 38, 7.2.2014, p. 2.

(6)

JO C 426, 12.12.2017, p. 8.

(7)

JO C 426, 12.12.2017, p. 10.

(8)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(9)

JO L 169, 7.6.2014, p. 130.

(10)

JO L 38, 7.2.2014, p. 2.

Ultima actualizare: 11 aprilie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate