Процедура : 2017/2187(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0072/2018

Внесени текстове :

A8-0072/2018

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.63

Приети текстове :

P8_TA(2018)0168

ДОКЛАД     
PDF 696kWORD 56k
22.3.2018
PE 613.428v02-00 A8-0072/2018

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2016 година

(2017/2187(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик по становище: Брайън Хейс

ИЗМЕНЕНИЯ
1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2016 година

(2017/2187(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2016 година, придружен от отговора на съвместното предприятие(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05943/2018 – C8‑0096/2018),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(3) на Съвета, и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 561/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие ECSEL(4), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5),

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0072/2018),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на съвместното предприятие ECSEL във връзка с изпълнението на бюджета на Съвместното предприятие за финансовата 2016 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на съвместното предприятие ECSEL, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2016 година

(2017/2187(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2016 година, придружен от отговора на съвместното предприятие(6),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(7) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05943/2018 – C8‑0096/2018),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(8) на Съвета, и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 561/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие ECSEL(9), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(10),

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0072/2018),

1.  одобрява приключването на сметките на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2016 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на съвместното предприятие ECSEL, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2016 година

(2017/2187(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0072/2018),

А.  като има предвид, че съвместното предприятие ECSEL за електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа („съвместното предприятие“) беше създадено на 7 юни 2014 г., по смисъла на член 187 от Договора за функционирането на Европейския съюз за целите на изпълнението на съвместната технологична инициатива за „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ („ECSEL“) за срок до 31 декември 2024 г.;

Б.  като има предвид, че съвместното предприятие беше създадено с Решение (ЕО) № 561/2014 на Съвета(11) през юни 2014 г., за да замести и продължи дейността на съвместните предприятия ENIAC и ARTEMIS;

В.  като има предвид, че членовете на съвместното предприятие са Съюзът, държавите членки и държавите, асоциирани на доброволни начала към „Хоризонт 2020“ („участващите държави“), и сдружения с частно участие („частни членове“), които представляват техни съставни дружества, и други организации, които са активни в областта на електронните компоненти и системи в Съюза; като има предвид, че съвместното предприятие следва да бъде отворено за нови членове;

Г.  като има предвид, че вноските за съвместното предприятие, предвидени за целия период на „Хоризонт 2020“ възлизат на 1 184 874 000 EUR от Съюза, 1 170 000 000 EUR от участващите в съвместното предприятие държави и 1 657 500 000 от частни членове;

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2015 година

1.  приветства факта, че съвместното предприятие е предприело мерки за оценка на извършването на последващи одити от националните финансиращи органи (НФО и е получило писмени изявления от тях, в които същите декларират, че прилагането на националните процедури осигурява достатъчна увереност относно законосъобразността и редовността на операциите;

2.  отбелязва със задоволство факта, че въпросът относно разликите между методологиите и процедурите, които се използват от НФО, вече не е актуален за изпълнението на проектите по програма „Хоризонт 2020“, тъй като последващите одити се извършват или от съвместното предприятие, или от Комисията; отбелязва, че в съответствие с разпоредбите на общия план за последващ одит за „Хоризонт 2020“, понастоящем вече са стартирани 17 последващи одита относно операции, свързани с дейностите на съвместното предприятие;

Бюджетно и финансово управление

3.  отбелязва, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно годишните отчети на съвместното предприятие за финансовата 2016 г. („доклада на Палатата“), заявява, че годишните отчети на съвместното предприятие дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2016 г., както и за резултатите от неговата дейност и за паричните потоци за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с финансовите правила на съвместното предприятие и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията;

4.  отбелязва, че окончателният бюджет на съвместното предприятие за финансовата 2016 година включва бюджетни кредити за поети задължения в размер на 169 300 000 EUR и бюджетни кредити за плащания в размер на 245 000 000 EUR; отбелязва, че степента на усвояване на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания е съответно 99% и 91%;

5.  отбелязва, че максималният размер на вноската на Съюза за дейностите на съвместно предприятие възлиза на 1 185 000 000 EUR и се финансира по програма „Хоризонт 2020“; отбелязва с известна загриженост, че най-малко близка до този размер сума следва да бъде внесена от участващите държави;

6.  потвърждава, че в доклада на Палатата се заявява, че операциите, свързани с годишните отчети на съвместното предприятие за финансовата 2016 година, са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

7.  изтъква като въпрос, който поражда особена загриженост, факта, че Палатата е изказала становище с резерви за плащанията на съвместното предприятие, свързани с проекти, наследени от неговите праводатели, съвместните предприятия Artemis и ENIAC, и приканва Палатата да обмисли отново методологията, която води до повтарящи се становища с резерви по този периодично повтарящ се въпрос, който не може да бъде разрешен, докато не бъдат приключени проектите по Седмата рамкова програма; отбелязва, че плащанията по тези проекти, направени през 2016 г. от съвместното предприятие ECSEL, въз основа на сертификати за приемане на разходите, изготвени от НФО на участващите в ECSEL държави членки, възлизат на 118 000 000 EUR, което представлява 54% от общия размер на оперативните плащания на съвместното предприятие през 2016 г.; отбелязва, че НФО са изготвили „декларации за достоверност“ относно разходите за 2016 г., в съответствие с полученото от съвместното предприятие на 22 януари 2018 г.; които обхващат 98% от таксите за участие от страна на участващите държави членки за разходи за Седмата рамкова програма за 2016 г.;

8.  отбелязва, че към момента на прекратяване на дейността си през юни 2014 г., съвместните предприятия ARTEMIS и ENIAC бяха поели задължения в размер на 623 000 000 EUR (ARTEMIS — 181 000 000 EUR и ENIAC — 442 000 000 EUR) за оперативни дейности, подлежащи на финансиране по Седмата рамкова програма; отбелязва освен това, че към края на 2016 г. съответните плащания, вписани в отчетите на съвместно предприятие ECSEL са в размер на 411 000 000 EUR (ARTEMIS — 132 000 000 EUR и ENIAC — 279 000 000 EUR); изразява надежда, че регистрираните плащания, записани като неизпълнени поети задължения, ще продължат да бъдат изпълнявани от ARTEMIS и ENIAC;

9.  отбелязва, че от общо 1 185 000 000 EUR средства по „Хоризонт 2020“, предназначени за съвместно предприятие, към края на 2016 г. съвместното предприятие е поело ангажименти в размер на 415 000 000 EUR и е извършило плащания в размер на 156 000 000 EUR (13% от предоставените средства) за изпълнението на първата група проекти;

10.  отбелязва, че 28-те държави, участващи в ECSEL, са длъжни да финансират оперативните разходи на съвместното предприятие с вноски в размер на най-малко 1 170 000 000 EUR; отбелязва, че към края на 2016 г. участващите държави, които са представили свои оферти в поканите за представяне на предложения за годините 2014, 2015 и 2016 (съответно 19, 21 и 24 държави), са поели задължения в размер на 371 000 000 EUR и извършили плащания в размер на 56 800 000 EUR (4,9% от общия размер на задължителните вноски); потвърждава, че независимо от ранния етап на изпълнение на проектите по програма „Хоризонт 2020“, явно ниското ниво на вноските от участващите държави е свързано с факта, че някои от тях признават и отчитат разходи едва след приключване на проектите, които подпомагат, и признава, че това представлява затруднение за съвместното предприятие; призовава участващите държави да намерят начин да отразяват подпомагането по проектите на по-ранен етап в цикъла на финансиране;

11.  отбелязва, че от вноските в размер на 1 657 500 000 EUR, които членовете от промишления сектор следва да внесат за дейностите на съвместното предприятие, към края на 2016 г., по изчисления на съвместното предприятие, членовете са направили непарични вноски в размер на 202 000 000 EUR, в сравнение с паричната вноска на Съюза в размер на 264 000 000 EUR;

Вътрешен контрол

12.  изразява безпокойство, че през 2012 г. съвместното предприятие беше информирано за провеждането на процедури по несъстоятелност по отношение на двама бенефициенти, но до 2016 г. – цели четири години по-късно – не е направило опит да си възстанови предварително платените суми, с които е финансирало съответните бенефициенти; отбелязва, че към този момент процедурите по несъстоятелност вече са били приключени и съвместното предприятие е трябвало да се откаже от събирането на дължимите авансови средства в размер на 230 000 EUR; потвърждава, че изпадането в несъстоятелност на двама от бенефициентите е наследено от съвместно предприятие ENIAC и се е случило преди включването му в съвместно предприятие; въпреки това отбелязва, че е загубено финансиране и че тази грешка следва да бъде призната за целите на правилното осчетоводяване;

13.  отбелязва, че съвместното предприятие е приело правила относно предотвратяването и управлението на конфликтите на интереси с цел смекчаване на рисковете, свързани с неговата управленска структура; отбелязва обаче, че през 2016 г. съвместното предприятие не е прилагало тези правила по последователен начин; отбелязва, че вътрешният регистър на декларациите за конфликти на интереси не е воден съгласно вътрешните насоки, нито е бил предмет на редовно актуализиране; потвърждава факта, че в протоколите от заседанията на Управителния съвет се записват всички декларирани от делегатите конфликти на интереси: това са базовите документи, използвани за попълване на регистъра;

Вътрешен одит

14.  отбелязва, че през 2016 г. службите за вътрешен одит извършиха важна оценка на риска на процеса на отпускане на безвъзмездни средства по „Хоризонт 2020“ от страна на съвместното предприятие и че в резултат на това те набелязаха пет препоръки;

Управление на човешките ресурси

15.  отбелязва, че към 31 декември 2016 г. съвместното предприятие е разполагало с 29 служители; отбелязва, че съвместното предприятие е попълнило две позиции в областта на вътрешния одит и на външните комуникации, и е обявило една длъжност за заемане на свободна длъжност в сферата на информационните и комуникационните технологии;

16.  приветства факта, че с оглед на адаптирането на структурата на организацията към изпълнението на приоритетите и необходимостта от експертни познания, организационната структура на съвместното предприятие беше актуализирана на 4 януари 2016 г.;

Комуникация

17.  отчита необходимостта съвместното предприятие да подържа комуникация с гражданите на Съюза, чрез институциите на Съюза, във връзка с предприети от него значителни научни изследвания и сътрудничество; подчертава колко е важно да се акцентира върху реалните подобрения, постигнати в резултат на неговата работа, които са важна част от мандата му, както и факта, че то работи заедно с други съвместни предприятия за повишаване на обществената осведоменост относно ползите от техния труд;

18.  призовава Комисията да осигури прякото участие на съвместното предприятие в процеса на средносрочния преглед на програмата „Хоризонт 2020“ в сферата на по-нататъшно опростяване и хармонизация на съвместните предприятия.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.3.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

6

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

6

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ C 426, 12.12.2017 г., стр. 23.

(2)

ОВ C 426, 12.12.2017 г., стр. 23.

(3)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 152.

(5)

ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.

(6)

ОВ C 426, 12.12.2017 г., стр. 23.

(7)

ОВ C 426, 12.12.2017 г., стр. 23.

(8)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(9)

OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 152.

(10)

ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.

(11)

  OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 152.

Последно осъвременяване: 11 април 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност