Postup : 2017/2187(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0072/2018

Předložené texty :

A8-0072/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.63

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0168

ZPRÁVA     
PDF 602kWORD 54k
22.3.2018
PE 613.428v02-00 A8-0072/2018

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL na rozpočtový rok 2016

(2017/2187(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Brian Hayes

POZM. NÁVRHY
1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL na rozpočtový rok 2016

(2017/2187(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05943/2018 – C8-0096/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 561/2014 ze dne 6. května 2014 o zřízení společného podniku ESCEL​(4), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0072/2018),

1.  uděluje výkonnému řediteli společného podniku ECSEL absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku ECSEL, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů společného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2016

(2017/2187(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí společného podniku(6),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(7) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05943/2018 – C8-0096/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 561/2014 ze dne 6. května 2014 o zřízení společného podniku ESCEL​(9), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(10),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0072/2018),

1.  schvaluje uzavření účtů společného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2016;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného podniku ECSEL, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL na rozpočtový rok 2016

(2017/2187(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0072/2018),

A.  vzhledem k tomu, že společný podnik ECSEL (společný podnik pro elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy (dále jen „společný podnik“) byl založen dne 7. června 2014 ve smyslu článku 187 Smlouvy o fungování Evropské unie, a to za účelem provádění společné technologické iniciativy pro „elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy“ (dále jen „ECSEL“) na období do 31. prosince 2024;

B.  vzhledem k tomu, že společný podnik byl založen v červnu 2014 nařízením Rady (EU) č. 561/2014(11) s cílem nahradit společný podnik ENIAC a společný podnik ARTEMIS a pokračovat v jejich činnosti;

C.  vzhledem k tomu, že členy společného podniku jsou Unie, členské státy a na základě dobrovolnosti země přidružené k programu Horizont 2020 („zúčastněné státy“) a sdružení členů ze soukromého sektoru („členové ze soukromého sektoru“) zastupující své ustavující společnosti a jiné organizace, které v Unii působí v odvětví elektronických součástí a systémů; vzhledem k tomu, že společný podnik by měl být otevřený novým členům;

D.  vzhledem k tomu, že příspěvky Unie do společného podniku by za celé období programu Horizont 2020 měly podle předpokladů činit 1 184 874 000 EUR, příspěvky zúčastněných států 1 170 000 000 EUR a příspěvky členů ze soukromého sektoru 1 657 500 000 EUR;

Opatření v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2015

1.  vítá, že společný podnik podnikl kroky, aby posoudil, jak vnitrostátní financující orgány provádějí audity ex post, a obdržel od vnitrostátních financujících orgánů písemná prohlášení o tom, že prováděné vnitrostátní postupy poskytují přiměřenou jistotu o legalitě a správnosti operací;

2.  s upokojením konstatuje, že otázka rozdílů v metodikách a postupech používaných vnitrostátními financujícími orgány již nemá význam pro provádění projektů programu Horizont 2020, protože audity ex post provádí buď společný podnik, nebo Komise; konstatuje, že v souladu s ustanoveními společného plánu auditů ex post pro program Horizont 2020 bylo do současnosti zahájeno 17 auditů ex post souvisejících s operacemi týkajícími se činností společného podniku;

Rozpočtové a finanční řízení

3.  konstatuje, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření účetní závěrky společného podniku (dále jen „zpráva Účetního dvora“) za rok 2016 prohlásil, že roční účetní závěrka společného podniku ve všech významných ohledech věrně zobrazuje jeho finanční situaci k 31. prosinci 2016 a výsledky jeho hospodaření a peněžní toky za daný rok jsou v souladu s ustanoveními jeho finančních předpisů a účetních pravidel, která přijal účetní Komise;

4.  konstatuje, že konečný rozpočet společného podniku na rozpočtový rok 2016 zahrnoval prostředky na závazky ve výši 169 300 000 EUR a prostředky na platby ve výši 245 000 000 EUR; konstatuje, že míra čerpání u prostředků na závazky a prostředků na platby činila 99 %, resp. 91 %;

5.  konstatuje, že maximální příspěvek EU na činnosti společného podniku, který se hradí z programu Horizont 2020, činí 1 185 000 000 EUR; s určitým znepokojením konstatuje, že přinejmenším obdobná částka by měla pocházet od zúčastněných států;

6.  bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora operace, na nichž se zakládá účetní závěrka společného podniku za rozpočtový rok 2016, jsou ve všech významných ohledech legální a správné;

7.  upozorňuje, že mimořádně významný problém představuje skutečnost, že Účetní dvůr vydal výrok s výhradou k platbám společného podniku, které se týkaly projektů převzatých od právních předchůdců společného podniku, společných podniků Artemis a ENIAC, a vyzývá Účetní dvůr, aby znovu posoudil metodiku, která vede k opakovaným výrokům s výhradou kvůli tomuto opakovaně se vyskytujícímu problému, jejž nelze vyřešit, dokud nebudou dokončeny projekty 7. rámcového programu; konstatuje, že platby společného podniku ECSEL v souvislosti s těmito projekty provedené v roce 2016 na základě osvědčení o schválení nákladů, která vydaly vnitrostátní financující orgány států účastnících se podniku ECSEL, dosáhly 118 000 000 EUR, což představuje 54 % celkových operačních plateb provedených společným podnikem v roce 2016; konstatuje, že vnitrostátní financující orgány vypracovaly „prohlášení o zajištění legality a správnosti operací“ týkající se výdajů z roku 2016, která byla obdržena dne 22. ledna 2018 od společného podniku; tato prohlášení se vztahují na 98 % účastnických poplatků od zúčastněných členských států na výdaje ze sedmého rámcového programu v roce 2016;

8.  konstatuje, že do ukončení činnosti v červnu 2014 přijaly společné podniky ARTEMIS a ENIAC závazky ve výši 623 000 000 EUR (ARTEMIS 181 000 000 EUR a ENIAC 442 000 000 EUR) na operační činnosti financované ze 7. rámcového programu; kromě toho konstatuje, že související platby zaznamenané v účetní závěrce společného podniku ECSEL dosáhly do konce roku 2016 celkem 411 000 000 EUR (ARTEMIS 132 000 000 EUR a ENIAC 279 000 000 EUR); doufá, že zaznamenané platby budou proti nehrazeným závazkům nadále hrazeny ze strany společných podniků ARTEMIS a ENIAC;

9.  konstatuje, že z 1 185 000 000 EUR prostředků z programu Horizont 2020 přidělených společnému podniku přijal společný podnik do konce roku 2016 závazky k 415 000 000 EUR a provedl platby ve výši 156 000 000 EUR (13 % přidělených prostředků) na realizaci první vlny projektů;

10.  konstatuje, že dvacet osm zúčastněných států má povinnost poskytnout na operační činnosti společného podniku finanční příspěvky minimálně ve výši 1 170 000 000 EUR; konstatuje, že na konci roku 2016 zúčastněné státy, které se účastnily výzev k předkládání návrhů v letech 2014, 2015 a 2016 (19, 21, resp. 24 států), přijaly závazky ve výši 371 000 000 EUR a provedly platby ve výši 56 800 000 EUR (4,9 % celkových požadovaných příspěvků); bere za vědomí, že bez ohledu na počáteční fázi realizace projektů programu Horizont 2020 souvisí zdánlivě nízká míra příspěvků zúčastněných států s tím, že některé ze zúčastněných států zaúčtovávají a vykazují náklady až po skončení projektů, které podporují, a uznává problémy, které tato skutečnost společnému podniku přináší; žádá, aby zúčastněné státy nalezly způsob, jak zaúčtovat podporu projektů v dřívějších fázích cyklu financování;

11.  konstatuje, že z 1 657 500 000 EUR, jimiž mají přispět na činnosti společného podniku odvětvoví členové, poskytli tito členové podle odhadu společného podniku do konce roku 2016 věcné příspěvky ve výši 202 000 000 EUR v porovnání s peněžními příspěvky Unie ve výši 264 000 000 EUR;

Vnitřní kontrolní systém

12.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že v roce 2012 byl společný podnik informován o insolvenčním řízení týkajícím se dvou příjemců, ale až do roku 2016, tedy po další čtyři roky později, se nepokusil vymáhat částky předběžného financování, které těmto příjemcům zaplatil; konstatuje, že do té doby však bylo již řízení ukončeno a od zpětného vymáhání předběžného financování ve výši 230 000 EUR se muselo upustit; bere na vědomí, že k úpadku těchto dvou příjemců došlo za existence společného podniku ENIAC, ještě před jeho začleněním do společného podniku ECSEL; konstatuje však, že finanční prostředky byly ztraceny a že tato chyba by pro účely řádného účetnictví měla být uznána;

13.  konstatuje, že společný podnik přijal pravidla týkající se předcházení a řešení střetu zájmů s cílem snížit rizika spojená s jeho správní strukturou; konstatuje však, že v roce 2016 společný podnik tyto předpisy neuplatňoval důsledně; zjišťuje, že interní registr prohlášení o neexistenci střetu zájmů nebyl spravován v souladu s interními pravidly a nebyl pravidelně aktualizován; bere na vědomí, že zápisy ze zasedání správní rady obsahují veškerá prohlášení o střetech zájmů ze strany zástupců: jedná se o základní dokumenty, které jsou evidovány v registru;

Interní audit

14.  konstatuje, že v roce 2016 provedly útvary interního auditu důležité hodnocení rizik postupu společného podniku pro udělování grantů z programu Horizont 2020 a že na základě tohoto hodnocení bylo stanoveno pět doporučení;

Řízení lidských zdrojů

15.  konstatuje, že ke dni 31. prosince 2016 zaměstnával společný podnik 29 zaměstnanců; konstatuje, že společný podnik obsadil dvě pracovní místa v útvaru vnitřního auditu a vnější komunikace a inzeroval jedno pracovní místo s cílem obsadit volné pracovní místo v oblasti informační a komunikační technologie;

16.  vítá, že dne 4. ledna 2016 byla aktualizována organizační struktura společného podniku s cílem přizpůsobit strukturu organizace prioritám a potřebám v oblasti odbornosti;

Komunikace

17.  uznává, že je nezbytné, aby společný podnik prostřednictvím orgánů Unie komunikoval s občany Unie, pokud jde o významný výzkum a spolupráci, kterou zajišťuje, a zdůrazňuje, že je důležité upozorňovat na reálná zlepšení dosažená v důsledku činnosti společného podniku, jež jsou důležitou součástí jeho mandátu, jakož i to, že společný podnik spolupracuje s ostatními společnými podniky při zvyšování povědomí o přínosech jejich práce;

18.  vyzývá Komisi, aby zajistila přímé zapojení společného podniku do přezkumu programu Horizont 2020 v polovině období v oblasti dalšího zjednodušování a harmonizace společných podniků.

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

18

6

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

6

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 426, 12.12.2017, s. 23.

(2)

Úř. věst. C 426, 12.12.2017, s. 23.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 152.

(5)

Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.

(6)

Úř. věst. C 426, 12.12.2017, s. 23.

(7)

Úř. věst. C 426, 12.12.2017, s. 23.

(8)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 152.

(10)

Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.

(11)

  Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 152.

Poslední aktualizace: 11. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí