Procedure : 2017/2187(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0072/2018

Indgivne tekster :

A8-0072/2018

Forhandlinger :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Afstemninger :

PV 18/04/2018 - 12.63

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0168

BETÆNKNING     
PDF 368kWORD 54k
22.3.2018
PE 613.428v02-00 A8-0072/2018

om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2016

(2017/2187(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Brian Hayes

ÆNDRINGSFORSLAG
1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2016

(2017/2187(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2016, med fællesforetagendets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05943/2018 – C8-0096/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 209,

–  der henviser til Rådets forordning (EU) Nr. 561/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet ECSEL(4), særlig artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2013(5),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0072/2018),

1.  meddeler den administrerende direktør for fællesforetagendet ECSEL decharge for gennemførelsen af fællesforetagendets budget for regnskabsåret 2016;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for fællesforetagendet ECSEL, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2016

(2017/2187(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2016, med fællesforetagendets svar(6),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(7) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05943/2018 – C8-0096/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(8), særlig artikel 209,

–  der henviser til Rådets forordning (EU) Nr. 561/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet ECSEL(9), særlig artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2013(10),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0072/2018),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2016;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for fællesforetagendet ECSEL, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2016

(2017/2187(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0072/2018),

A.  der henviser til, at fællesforetagendet ECSEL for elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab ("fællesforetagendet") blev oprettet den 7. juni 2014 i henhold til artikel 187 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med henblik på gennemførelsen af det fælles teknologiinitiativ vedrørende elektronikkomponenter og ‑systemer for europæisk lederskab ("ECSEL") for perioden frem til den 31. december 2024;

B.  der henviser til, at fællesforetagendet blev oprettet ved Rådets forordning (EU) nr. 561/2014(11) i juni 2014 som afløser af og efterfølger til fællesforetagenderne ENIAC og Artemis;

C.  der henviser til, at fællesforetagendets medlemmer er Unionen, medlemsstaterne og på frivillig basis de lande, der er associeret til Horisont 2020 ("deltagende stater"), og private sammenslutninger ("private medlemmer"), som repræsenterer deres tilknyttede virksomheder, samt andre organisationer, der er aktive inden for elektronikkomponenter og -systemer i Unionen; der henviser til, at fællesforetagendet bør være åbent for nye medlemmer;

D.  der henviser til, at de planlagte bidrag til fællesforetagendet for hele perioden for Horisont 2020 er 1 184 874 000 EUR fra Unionen, 1 170 000 000 EUR fra de deltagende stater og 1 657 500 000 EUR fra private medlemmer;

Opfølgning på decharge for 2015

1.  glæder sig over, at fællesforetagendet har taget skridt til at vurdere medlemsstaternes finansieringsmyndigheders efterfølgende revisioner og har fået skriftlige erklæringer fra medlemsstaternes finansieringsmyndigheder, ifølge hvilke gennemførelsen af de nationale procedurer giver rimelig sikkerhed for, at de gennemførte transaktioner er lovlige og formelt rigtige.

2.  bemærker med tilfredshed, at spørgsmålet vedrørende forskellene i de metoder og procedurer, som medlemsstaternes finansieringsmyndigheder anvender, ikke længere er relevant for gennemførelsen af Horisont 2020-projekter, da de efterfølgende revisioner enten vil blive foretaget af fællesforetagendet eller af Kommissionen; bemærker, at i overensstemmelse med bestemmelserne i den fælles plan for efterfølgende revision for Horisont 2020 er der på nuværende tidspunkt allerede iværksat 17 efterfølgende revisioner vedrørende transaktioner i forbindelse med fællesforetagendets aktiviteter;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

3.  bemærker, at Revisionsretten i sin beretning om fællesforetagendets årsregnskab for regnskabsåret 2016 fastslog, at fællesforetagendets årsregnskab i alt væsentligt giver et retvisende billede af fællesforetagendets finansielle stilling pr. 31. december 2016 og af resultaterne af dets transaktioner og pengestrømme i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med bestemmelserne i dets finansforordning og de regnskabsregler, som Kommissionens regnskabsfører har fastsat;

4.  konstaterer, at der på fællesforetagendets endelige budget for regnskabsåret 2016 var opført 169 300 000 EUR i forpligtelsesbevillinger og 245 000 000 EUR i betalingsbevillinger; konstaterer, at udnyttelsesgraden for forpligtelses- og betalingsbevillingerne lå på henholdsvis 99 % og 91 %;

5.  noterer sig, at EU's maksimale bidrag til fællesforetagendets aktiviteter udgør 185 000 000 EUR, som skal betales via Horisont 2020; bemærker med en vis bekymring, at der skulle komme mindst et tilsvarende beløb fra de deltagende stater;

6.  anerkender, at det af Revisionsrettens beretning fremgår, at de transaktioner, der ligger til grund for fællesforetagendets årsregnskab for regnskabsåret 2016, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige;

7.  fremhæver som en særlig bekymring, at Revisionsretten har afgivet en erklæring med forbehold om fællesforetagendets betalinger vedrørende projekter, som er overtaget fra fællesforetagendets forgængere, fællesforetagenderne Artemis og ENIAC, og opfordrer Revisionsretten til at genoverveje den metodologi, som fører til gentagne erklæringer med forbehold på grundlag af dette tilbagevendende problem, der ikke kan løses, før end projekterne under det syvende rammeprogram er afsluttet; bemærker, at de betalinger, som fællesforetagendet ECSEL har afholdt i 2016 for disse projekter i relation til attester for godkendte omkostninger udstedt af de nationale finansieringsmyndigheder i de deltagende stater, beløb sig til 118 000 000 EUR, hvilket svarer til 54 % af de samlede operationelle betalinger, som fællesforetagendet afholdt i 2016; noterer sig, at de nationale finansieringsmyndigheder indsamlede revisionserklæringer om 2016-udgifterne, der blev modtaget den 22. januar 2018 fra fællesforetagendet; noterer sig, at disse dækker 98 % af deltagergebyrerne fra de deltagende medlemsstater for udgifterne under det syvende rammeprogram for 2016;

8.  bemærker, at da fællesforetagenderne Artemis og ENIAC lukkede i juni 2014, havde de indgået forpligtelser for 623 000 000 EUR (Artemis 181 000 000 EUR og ENIAC 442 000 000 EUR) til operationelle aktiviteter, som skulle finansieres over det syvende rammeprogram; bemærker desuden, at de hermed forbundne betalinger i fællesforetagendet ECSEL's regnskaber ved udgangen af 2016 beløb sig til 411 000 000 EUR (Artemis 132 000 000 EUR og ENIAC 279 000 000 EUR); håber, at de registrerede betalinger i forhold til uindfriede forpligtelser fortsat vil blive opfyldt af Artemis og ENIAC;

9.  noterer sig, at af de 1 185 000 000 EUR fra Horisont 2020, som blev tildelt fællesforetagendet, havde fællesforetagendet ved udgangen af 2016 indgået forpligtelser for 415 000 000 EUR og afholdt betalinger for 156 000 000 EUR (13 % af de tildelte midler) til gennemførelse af den første bølge af projekter;

10.  bemærker, at de 28 deltagende stater skal yde finansielle bidrag på mindst 1 170 000 000 EUR til fællesforetagendets operationelle aktiviteter; bemærker, at ved udgangen af 2016 havde de deltagende stater, der deltog i indkaldelserne af forslag i 2014, 2015 og 2016 – henholdsvis 19, 21, og 24 stater – indgået forpligtelser for i alt 371 000 000 EUR og afholdt betalinger for 56 800 000 EUR (4,9 % af de samlede krævede bidrag); anerkender, at uanset det tidlige stadium i gennemførelsen af Horisont 2020-projekterne hænger det tilsyneladende lave niveau for de deltagende staters bidrag sammen med, at nogle deltagende stater først godkender og rapporterer omkostninger hen imod afslutningen af de projekter, de støtter, og anerkender de vanskeligheder, som dette medfører for fællesforetagendet; anmoder de deltagende stater om at finde en måde til at registrere projektstøtte tidligere i finansieringscyklussen;

11.  bemærker, at ud af de 1 657 500 000 EUR, som medlemmerne fra industrien skulle bidrage med til fællesforetagendets aktiviteter, anslog fællesforetagendet ved udgangen af 2016, at medlemmerne havde ydet bidrag i naturalier på 202 000 000 EUR mod EU's kontante bidrag på 264 000 000 EUR;

Interne kontroller

12.  udtrykker bekymring over, at fællesforetagendet i 2012 fik meddelelse om insolvensbehandling vedrørende to støttemodtagere, men at det først i 2016 - fire år senere - forsøgte at inddrive de forfinansieringsbetalinger, der var betalt til disse modtagere; bemærker, at på daværende tidspunkt var procedurerne afsluttet, og der måtte gives afkald på den udestående forfinansiering på 230 000 EUR; anerkender, at de to støttemodtageres konkurs går tilbage til fællesforetagendet ENIAC og skete, inden det blev en del af fællesforetagendet ECSEL; bemærker imidlertid, at midlerne gik tabt, og at denne fejl bør erkendes med henblik på korrekt regnskabsføring;

13.  bemærker, at fællesforetagendet har vedtaget regler for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter for at mindske de risici, som er forbundet med dets ledelsesstruktur; bemærker imidlertid, at fællesforetagendet i 2016 ikke anvendte disse regler konsekvent; bemærker, at det interne register over erklæringer om interessekonflikter ikke blev forvaltet i overensstemmelse med de interne retningslinjer og ikke blev regelmæssigt ajourført; anerkender, at referaterne fra bestyrelsesmøderne omfatter alle interessekonflikter, som delegerede har erklæret: disse er basisdokumenter, der anvendes, når der indlæses oplysninger i registret;

Intern revision

14.  noterer sig, at de interne revisionstjenester i 2016 gennemførte en betydelig risikovurdering af fællesforetagendes tilskudsprocedure under Horisont 2020, og at de som følge heraf fremsatte fem anbefalinger;

Forvaltning af menneskelige ressourcer

15.  bemærker, at fællesforetagendet pr. 31. december 2016 havde 29 ansatte; noterer sig, at fællesforetagendet har besat to stillinger inden for intern revisionskapacitet og ekstern kommunikation og har opslået en stilling til besættelse inden for informations- og kommunikationsteknologi;

16.  glæder sig over, at organisationsplanen for fællesforetagendet blev ajourført den 4. januar 2016 med henblik på at tilpasse organisationens struktur til prioriteter og behov for ekspertise;

Kommunikation

17.  erkender nødvendigheden af, at fællesforetagendet gennem EU-institutionerne oplyser EU-borgerne om dets betydelige forskningsresultater og det samarbejde, som det gennemfører, og understreger betydningen af at fremhæve de reelle forbedringer, der er opnået som følge af dette arbejde, hvilket er en vigtig del af dets mandat, samt at fællesforetagendet arbejder tæt sammen med andre fællesforetagender for at fremme offentlighedens bevidsthed om fordelene ved deres arbejde.

18.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at fællesforetagendet inddrages direkte i processen med midtvejsrevisionen af Horisont 2020 for så vidt angår yderligere forenklinger og harmonisering af fællesforetagender.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.3.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

18

6

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

6

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

EUT C 426 af 12.12.2017, s. 23.

(2)

EUT C 426 af 12.12.2017, s. 23.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 169 af 7.6.2014, s. 152.

(5)

EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.

(6)

EUT C 426 af 12.12.2017, s. 23.

(7)

EUT C 426 af 12.12.2017, s. 23.

(8)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUT L 169 af 7.6.2014, s. 152.

(10)

EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.

(11)

  EUT L 169 af 7.6.2014, s. 152.

Seneste opdatering: 9. april 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik