Menetlus : 2017/2187(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0072/2018

Esitatud tekstid :

A8-0072/2018

Arutelud :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hääletused :

PV 18/04/2018 - 12.63

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0168

RAPORT     
PDF 355kWORD 54k
22.3.2018
PE 613.428v02-00 A8-0072/2018

ühisettevõtte ECSEL 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2187(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Brian Hayes

MUUDATUSED
1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ühisettevõtte ECSEL 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2187(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte ECSEL 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte ECSEL eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05943/2018 – C8‑0096/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 561/2014 ühisettevõtte ECSEL asutamise kohta(4), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(5),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0072/2018),

1.  annab heakskiidu ühisettevõtte ECSEL tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, ühisettevõtte ESCEL tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ühisettevõtte ECSEL 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2017/2187(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte ECSEL 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte ECSEL eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega(6),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(7) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05943/2018 – C8‑0096/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(8), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse nõukogu 6. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 561/2014 ühisettevõtte ECSEL asutamise kohta(9), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(10),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0072/2018),

1.  annab heakskiidu ühisettevõtte ECSEL 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ühisettevõtte ECSEL tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on ühisettevõtte ECSEL 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2017/2187(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust ühisettevõtte ECSEL 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0072/2018),

A.  arvestades, et ühisettevõte ECSEL (edaspidi „ühisettevõte“) asutati 7. juunil 2014 ühisettevõttena Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 187 tähenduses, et rakendada ühist tehnoloogiaalgatust „Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel“ ajavahemikuks kuni 31. detsember 2024;

B.  arvestades, et ühisettevõte asutati 2014. aasta juunis nõukogu määrusega (EL) nr 561/2014(11) eesmärgiga asendada ühisettevõtted ENIAC ja ARTEMIS, mille õigusjärglane ta on;

C.  arvestades, et ühisettevõtte liikmed on liit, liikmesriigid ja vabatahtlikkuse alusel programmiga „Horisont 2020“ assotsieerunud riigid (edaspidi „osalevad riigid“) ning erasektorist pärit liikmetena ühendused, mis esindavad oma vastavaid ettevõtteid ja teisi organisatsioone, kes tegutsevad liidus elektroonikakomponentide ja -süsteemide valdkonnas; arvestades, et ühisettevõte peaks olema uutele liikmetele avatud;

D.  arvestades, et kavandatud rahaline osalus ühisettevõttes programmi „Horisont 2020“ koguperioodi jooksul on liidu puhul 1 184 874 000 eurot, ühisettevõttes osalevate riikide puhul 1 170 000 000 eurot ja erasektorist pärit liikmete puhul 1 657 500 000 eurot;

2015. aasta eelarve täitmise kinnitamise järelmeetmed

1.  avaldab heameelt asjaolu üle, et ühisettevõte on astunud samme, et hinnata järelauditite rakendamist riiklike rahastamisasutuste poolt, ning on saanud riiklikelt rahastamisasutustelt kirjalikud avaldused, milles kinnitatakse, et nende riiklike menetluste täitmine andis tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta piisava kindluse;

2.  märgib rahuloluga tõsiasja, et riiklike rahastamisasutuste kasutatud metoodikate ja menetluste erinevus ei ole programmi „Horisont 2020“ projektide elluviimisel enam oluline, sest järelauditeid teeb kas ühisettevõte või komisjon; märgib, et kooskõlas programmi „Horisont 2020“ ühise järelauditi kava sätetega on praeguseks alustatud ühisettevõtte tegevusega seotud tehingute suhtes 17 järelauditit;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

3.  võtab teadmiseks, et kontrollikoja aruandes ühisettevõtte 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne”) leitakse, et aastaaruanne kajastab kõigis olulistes aspektides õiglaselt ühisettevõtte finantsolukorda 31. detsembri 2016. aasta seisuga ning ühisettevõtte finantstulemusi ja rahavooge lõppenud aastal vastavalt tema finantseeskirjadele ja komisjoni pearaamatupidaja vastu võetud raamatupidamiseeskirjadele;

4.  märgib, et ühisettevõtte eelarveaasta 2016 lõplik eelarve hõlmas 169 300 000 euro ulatuses kulukohustuste assigneeringuid ja 245 000 000 euro ulatuses maksete assigneeringuid; märgib, et kulukohustuste ja maksete assigneeringute kasutusmäär oli vastavalt 99 % ja 91 %;

5.  märgib, et liidu maksimaalne toetus ühisettevõtte tegevusele on 1 185 000 000 eurot, mida makstakse programmist „Horisont 2020“; märgib teatava murega, et osalevatelt riikidelt peaks tulema vähemalt sarnane summa;

6.  võtab teadmiseks, et kontrollikoja aruande põhjal on ühisettevõtte 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

7.  rõhutab eriti murettekitava küsimusena seda, et kontrollikoda esitas märkusega arvamuse ühisettevõtte maksete kohta seoses projektidega, mis võeti üle tema õiguseellastelt ühisettevõtetelt ARTEMIS ja ENIAC, ning palub kontrollikojal uuesti üle vaadata metoodika, mis toob kaasa korduvad märkusega arvamused, mille aluseks on see korduv küsimus, mida ei ole võimalik lahendada enne, kui seitsmenda raamprogrammi projektid on lõpule viidud; märgib, et maksed, mida ühisettevõte ECSEL 2016. aastal osalevate riikide riiklike rahastamisasutuste väljastatud kulude heakskiitmise kontrollitõendite alusel nendele projektidele tegi, ulatusid 118 000 000 euroni, mis moodustab 54 % kõigist tegevuskulude maksetest 2016. aastal; märgib, et riiklikud rahastamisasutused koostasid kinnitavad avaldused 2016. aasta kulude kohta sellisena, nagu need ühisettevõttelt 22. jaanuaril 2018 saadi; need hõlmavad 98 % tasudest, mille osalevad liikmesriigid seitsmenda raamprogrammi 2016. aasta kulude katmiseks eraldasid;

8.  märgib, et sulgemise ajaks 2014. aasta juunis olid ühisettevõtted ARTEMIS ja ENIAC võtnud seitsmenda raamprogrammi raames rahastatava põhitegevusega seotud kulukohustusi summas 623 000 000 eurot (ARTEMIS summas 181 000 000 eurot ja ENIAC summas 442 000 000 eurot); märgib lisaks, et ühisettevõtte ECSEL raamatupidamisaruannetes kajastatud seotud maksed ulatusid 2016. aasta lõpus 411 000 000 euroni (ühisettevõtte ARTEMIS puhul 132 000 000 eurot ja ühisettevõtte ENIAC puhul 279 000 000 eurot); avaldab lootust, et ARTEMIS ja ENIAC jätkavad täitmata kulukohustustega seotud maksete tegemist;

9.  märgib, et ühisettevõttele ECSEL programmi „Horisont 2020“ raames eraldatud 1 185 000 000 eurost oli ühisettevõte 2016. aasta lõpuks esimeste projektide elluviimiseks kulukohustustega sidunud 415 000 000 eurot ja teinud makseid summas 156 000 000 eurot (13 % eraldatud vahenditest);

10.  märgib, et 28 osalevat riiki on kohustatud toetama ühisettevõtte põhitegevust rahaliselt vähemalt 1 170 000 000 euro ulatuses; märgib, et 2016. aasta lõpus olid 2014., 2015. ja 2016. aasta projektikonkurssidel osalenud osalevad riigid (vastavalt 19, 21 ja 24 riiki) võtnud kulukohustusi summas 371 000 000 eurot ja teinud makseid summas 56 800 000 eurot (4,9 % nõutavate maksete kogusummast); tunnistab, et olenemata programmi „Horisont 2020“ projektide rakendamise algusjärgust, on osalevate riikide rahalise osaluse selgelt madal tase seotud asjaoluga, et mõned osalevad riigid kinnitavad ja deklareerivad kulud alles nendelt toetust saavate projektide lõppedes, ning möönab, et see paneb ühisettevõtte raskesse olukorda; palub, et osalevad riigid leiaksid viisi, kuidas projekti toetus rahastamistsüklis varem kätte saada;

11.  märgib, et erasektorist pärit liikmetelt ühisettevõtte tegevuskulude katteks ette nähtud 1 657 500 000 euro suurusest summast oli 2016. aasta lõpuks ühisettevõtte hinnangul tehtud mitterahalisi sissemakseid summas 202 000 000 eurot (ELilt oli samas laekunud rahalist toetust 264 000 000 eurot);

Sisekontrollimehhanismid

12.  väljendab muret, et 2012. aastal teavitati ühisettevõtet kahe toetusesaaja maksejõuetusmenetlusest, kuid ta ei püüdnud nendele toetusesaajatele tehtud eelmakseid tagasi nõuda varem kui alles 2016. aastal ehk umbes neli aastat hiljem; märgib, et selleks ajaks olid menetlused lõpetatud ja tasaarvestamata eelmakse summas 230 000 eurot tuli maha kanda; tunnistab, et kõnealuse kahe toetusesaaja pankrot on ühisettevõtte ENIAC pärand ja see leidis aset enne selle ühisettevõttesse inkorporeerimist; märgib siiski, et raha läks kaduma ja seda viga tuleks nõuetekohase raamatupidamise huvides tunnistada;

13.  märgib, et ühisettevõte on vastu võtnud huvide konfliktide ennetamise ja ohjamise eeskirjad, et leevendada oma juhtimisstruktuuriga seotud riske; märgib siiski, et 2016. aastal ei kohaldanud ühisettevõte neid eeskirju järjepidevalt; märgib, et huvide konfliktide deklaratsioonide asutusesisest registrit ei hallatud sisesuuniste kohaselt ja seda ei ajakohastatud korrapäraselt; tunnustab asjaolu, et juhatuse koosolekute protokollides registreeritakse kõik delegaadi deklareeritud huvide konfliktid: need on registri täitmiseks kasutatud alusdokumendid;

Siseaudit

14.  märgib, et siseauditi talitused viisid 2016. aastal läbi ühisettevõtte programmi „Horisont 2020“ toetuste andmise protsessi olulise riskihindamise ning selle tulemusena koostati viis soovitust;

Personalijuhtimine

15.  märgib, et 31. detsembril 2016 töötas ühisettevõttes 29 töötajat; märgib, et ühisettevõte täitis kaks ametikohta siseauditi suutlikkuse ja välissuhtluse valdkonnas ning reklaamis ühte töökohta info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna vaba ametikoha täitmiseks;

16.  peab tervitatavaks asjaolu, et organisatsiooni struktuuri prioriteetide ja eksperditeadmiste vajaduste järgi kohandamiseks ajakohastati 4. jaanuaril 2016 ühisettevõtte organisatsioonilist struktuuri;

Teabevahetus

17.  tõdeb, et ühisettevõttel on vaja teavitada liidu institutsioonide kaudu liidu kodanikke oma teadusuuringute ja koostöö tähtsusest, ning toonitab, kui oluline on tõsta esile selle töö tulemusel tehtud tegelikke edusamme, mis on oluline osa tema ülesandest, ning seda, et ta teeb koostööd teiste ühisettevõtetega, tõstmaks üldsuse teadlikkust ühisettevõtete tegevusest tõusvast kasust.

18.  palub komisjonil tagada ühisettevõtte otsese kaasamise programmi „Horisont 2020“ vahehindamise protsessi ühisettevõtete edasise lihtsustamise ja ühtlustamise valdkonnas.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

20.3.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

18

6

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

6

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 426, 12.12.2017, lk 23.

(2)

ELT C 426, 12.12.2017, lk 23.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 169, 7.6.2014, lk 152.

(5)

ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.

(6)

ELT C 426, 12.12.2017, lk 23.

(7)

ELT C 426, 12.12.2017, lk 23.

(8)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(9)

ELT L 169, 7.6.2014, lk 152.

(10)

ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.

(11)

  ELT L 169, 7.6.2014, lk 152.

Viimane päevakajastamine: 11. aprill 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika