Menettely : 2017/2187(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0072/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0072/2018

Keskustelut :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Äänestykset :

PV 18/04/2018 - 12.63

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0168

MIETINTÖ     
PDF 278kWORD 55k
22.3.2018
PE 613.428v02-00 A8-0072/2018

vastuuvapauden myöntämisestä ECSEL-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2187(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Brian Hayes

TARKISTUKSET
1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä ECSEL-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2187(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ECSEL-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ECSEL-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä yhteisyrityksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05943/2018 – C8‑0096/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon ECSEL-yhteisyrityksen perustamisesta 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 561/2014(4) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(5),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0072/2018),

1.  myöntää ECSEL-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle vastuuvapauden yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman ECSEL-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

ECSEL-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisestä

(2017/2187(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ECSEL-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ECSEL-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä yhteisyrityksen vastauksen(6),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(7) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05943/2018 – C8‑0096/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(8) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon ECSEL-yhteisyrityksen perustamisesta 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 561/2014(9) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(10),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0072/2018),

1.  hyväksyy ECSEL-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ECSEL-yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä ECSEL-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2187(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä ECSEL-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0072/2018),

A.  ottaa huomioon, että ECSEL-yhteisyritys elektronisia komponentteja ja järjestelmiä Euroopan johtoasemaa varten perustettiin 7. kesäkuuta 2014 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 187 artiklan mukaisena yhteisyrityksenä yhteisen teknologia-aloitteen ”Elektroniset komponentit ja järjestelmät Euroopan johtoasemaa varten” (ECSEL) toteuttamiseksi 31. joulukuuta 2024 asti;

B.  ottaa huomioon, että yhteisyritys perustettiin kesäkuussa 2014 neuvoston asetuksella (EU) N:o 561/2014(11) korvaamaan ENIAC- ja ARTEMIS-yhteisyritykset, joiden seuraaja se on;

C.  ottaa huomioon, että yhteisyrityksen osakkaita ovat unioni, jäsenvaltiot ja vapaaehtoisesti Horisontti 2020 -puiteohjelmaan assosioituneet maat (jäljempänä ’osallistujavaltiot’) sekä perustajayhtiöitään edustavat yksityiset osakkaat ja muut järjestöt, jotka toimivat unionissa elektronisten komponenttien ja järjestelmien alalla; toteaa, että yhteisyrityksen olisi oltava avoinna uusille osakkaille;

D.  toteaa, että yhteisyritykselle koko Horisontti 2020 -kaudella suoritettavien rahoitusosuuksien ennakoidaan jakaantuvan seuraavasti: 1 184 874 000 euroa unionilta, 1 170 000 000 euroa osallistujavaltioilta ja 1 657 500 000 euroa yksityisiltä osakkailta;

Vuoden 2015 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.  pitää myönteisenä, että yhteisyritys on arvioinut kansallisten rahoitusviranomaisten jälkitarkastusten täytäntöönpanoa ja että se on saanut kansallisilta rahoitusviranomaisilta kirjalliset lausunnot, joiden mukaan tapahtumien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta saatiin kohtuullinen varmuus kansallisten menettelyjen täytäntöönpanon perusteella;

2.  toteaa tyytyväisyydellä, että kansallisten rahoitusviranomaisten soveltamien menetelmien ja menettelyjen erilaisuutta koskeva ongelma ei ole enää merkityksellinen Horisontti 2020 -hankkeiden täytäntöönpanon kannalta, sillä jälkitarkastukset ovat jatkossa yhteisyrityksen tai komission vastuulla; panee merkille, että Horisontti 2020 ‑puiteohjelman yhteisen jälkitarkastussuunnitelman säännösten mukaisesti tällä hetkellä on jo käynnistetty 17 jälkitarkastusta, jotka koskevat yhteisyrityksen toimintaan liittyviä tapahtumia;

Talousarvio- ja varainhallinto

3.  toteaa tilintarkastustuomioistuimen katsoneen kertomuksessaan yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016, että yhteisyrityksen tilinpäätös antaa kaikilta olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot sen taloudellista asemasta 31. joulukuuta 2016 sekä sen toimien tuloksista ja rahavirroista mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta yhteisyrityksen varainhoitoa koskevien säännösten ja komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti;

4.  toteaa, että yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2016 lopulliseen talousarvioon sisältyi 169 300 000 euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 245 000 000 euroa maksumäärärahoja; toteaa, että maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 99 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 91 prosenttia;

5.  toteaa, että unioni osallistuu yhteisyrityksen toimintakuluihin enintään 1 185 000 000 eurolla, jotka maksetaan Horisontti 2020 -puiteohjelmasta; panee hieman huolestuneena merkille, että osallistujavaltioilta olisi saatava vähintään vastaavansuuruinen määrä;

6.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa todetaan, että yhteisyrityksen varainhoitovuodelta 2016 annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet olivat olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset;

7.  korostaa erityisenä huolenaiheena sitä, että tilintarkastustuomioistuin antoi varauman sisältävän lausunnon yhteisyrityksen maksuista, jotka liittyivät sen oikeudellisilta edeltäjiltään, Artemis- ja ENIAC-yhteisyritykseltä, vastuulleen ottamiin hankkeisiin, ja kehottaa tilintarkastustuomioistuinta harkitsemaan uudelleen metodologiaa, joka johtaa toistuviin varauman sisältäviin lausuntoihin tämän toistuvasti esiintyvän kysymyksen pohjalta, jota ei voida ratkaista ennen kuin seitsemännen puiteohjelman hankkeet on saatettu päätökseen; toteaa, että ECSEL-yhteisyrityksen näihin hankkeisiin vuonna 2016 suorittamat maksut, joiden perusteena olevista kuluista osallistujavaltioiden kansalliset rahoitusviranomaiset olivat antaneet hyväksymistä koskevan todistuksen, olivat määrältään 118 000 000 miljoonaa euroa, joka vastaa 54:ää prosenttia yhteisyrityksen operatiivisten maksujen kokonaismäärästä vuonna 2016. toteaa, että kansalliset rahoitusviranomaiset ovat laatineet vahvistuslausumia vuoden 2016 menoista sellaisina kuin ne on saatu yhteisyritykseltä 22. tammikuuta 2018 ja että ne kattavat 98 prosenttia osallistuvien jäsenvaltioiden osallistumismaksuista seitsemännen puiteohjelman vuoden 2016 menoihin;

8.  toteaa, että ARTEMIS- ja ENIAC- yhteisyritysten toiminta päättyi kesäkuussa 2014 ja että ne olivat siihen mennessä tehneet sitoumuksia seitsemännestä puiteohjelmasta rahoitettavia operatiivisia toimia varten 623 000 000 euron verran (ARTEMIS-yhteisyrityksen osalta 181 000 000 euroa ja ENIAC-yhteisyrityksen osalta 442 000 000 euroa); toteaa lisäksi, että ECSEL-yhteisyrityksen tileille oli vuoden 2016 loppuun mennessä kirjattu tähän liittyviä maksuja yhteensä 411 000 000 euroa (ARTEMIS-yhteisyrityksen osalta 132 000 000 euroa ja ENIAC-yhteisyrityksen osalta 279 000 000 euroa); toivoo, että ARTEMIS ja ENIAC jatkossakin huolehtivat maksattamatta olevia sitoumuksia vastaan kirjattavien maksujen suorittamisesta;

9.  toteaa, että yhteisyritys oli sitonut sille Horisontti 2020 -ohjelmasta osoitetuista 1 185 000 000 euron määrärahoista vuoden 2016 loppuun mennessä 415 000 000 euroa ja suorittanut maksuja 156 000 000 euroa (13 prosenttia osoitetuista varoista) ensimmäisten hankkeidensa täytäntöönpanoon;

10.  toteaa, että 28 osallistujavaltion on rahoitettava ECSEL-yhteisyrityksen operatiivisia toimia ainakin 1 170 000 000 eurolla; toteaa, että vuoden 2014, 2015 ja 2016 ehdotuspyyntöihin osallistui 19, 21 ja 24 osallistujavaltiota ja että vuoden 2016 loppuun mennessä niiden tekemien sitoumusten määrä oli 371 000 000 euroa ja niiden suorittamien maksujen määrä oli 56 800 000 euroa (4,9 prosenttia kaikista vaadituista rahoitusosuuksista); ottaa huomioon, että Horisontti 2020 -hankkeiden täytäntöönpano oli tosin vasta alussa, mutta osallistujavaltioiden rahoitusosuuksien ilmeisen alhainen taso johtui siitä, että tietyt osallistujavaltiot ottavat kulut huomioon ja raportoivat niistä vasta tukemiensa hankkeiden loppuvaiheessa, ja toteaa, että tämä aiheuttaa yhteisyritykselle vaikeuksia; kehottaa osallistujavaltioita löytämään ratkaisun siihen, miten ne voivat kirjata hanketuen aikaisemmassa rahoitussyklin vaiheessa;

11.  toteaa, että teollisuusalan osakkaiden oli suoritettava 1 657 500 000 euron rahoitusosuudet yhteisyrityksen toimintaa varten ja että vuoden 2016 lopussa yhteisyritys arvioi, että ne olivat suorittaneet tästä määrästä luontoissuorituksia 202 000 000 euron verran, kun taas unionin käteissuoritusten määrä oli 264 000 000 euroa;

Sisäinen valvonta

12.  ilmaisee huolensa siitä, että yhteisyritykselle tiedotettiin kahta edunsaajaa koskevista maksukyvyttömyysmenettelyistä vuonna 2012, mutta se yritti periä kyseisille edunsaajille suoritetut ennakkomaksut takaisin vasta vuonna 2016 eli noin neljä vuotta myöhemmin; toteaa, että siihen mennessä menettelyt olivat päättyneet ja jäljellä olevista 230 000 euron ennakkorahoitussaatavista oli luovuttava; ottaa huomioon, että kahden edunsaajan konkurssi tapahtui ENIAC-yhteisyrityksen aikana, siis ennen sen sulauttamista ECSEL-yhteisyritykseen; toteaa kuitenkin, että määrärahoja menetettiin ja että tämä virhe olisi tunnustettava kirjanpidon asianmukaisuuden varmistamiseksi;

13.  toteaa, että yhteisyritys hyväksyi eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskevat säännöt, joiden tarkoituksena on lieventää sen hallintojärjestelmään liittyviä riskejä; toteaa kuitenkin, että yhteisyritys ei soveltanut sääntöjä johdonmukaisesti vuonna 2016; panee merkille, että eturistiriitoja koskevat ilmoitukset käsittävää sisäistä rekisteriä ei hallinnoitu sisäisten ohjeiden mukaisesti eikä sitä myöskään päivitetty säännöllisesti; ottaa huomioon, että hallintoneuvoston kokousten pöytäkirjaan tehdään merkintä kaikista edustajien ilmoittamista eturistiriidoista ja että nämä ovat perusasiakirjoja, joilla rekisteriä täytetään;

Sisäinen tarkastus

14.  toteaa, että vuonna 2016 sisäinen tarkastus suoritti yhteisyrityksen Horisontti 2020 -avustusprosessia koskevan tärkeän riskinarvioinnin, ja sen tuloksena se laati viisi suositusta;

Henkilöstöhallinto

15.  toteaa, että yhteisyrityksessä oli 29 työntekijää 31. joulukuuta 2016; panee merkille, että yhteisyritys täytti kaksi toimea, jotka olivat sisäisen tarkastuksen ja ulkoisen viestinnän alalla, ja ilmoitti yhdestä avoimesta täytettävästä virasta tieto- ja viestintätekniikan alalla;

16.  panee tyytyväisenä merkille, että yhteisyrityksen organisaatiokaaviota päivitettiin 4. tammikuuta 2016 organisaatiorakenteen mukauttamiseksi painopisteisiin ja asiantuntemusta koskeviin tarpeisiin;

Viestintä

17.  toteaa, että yhteisyrityksen on unionin toimielinten kautta viestittävä unionin kansalaisille tekemästään merkittävästä tutkimuksesta ja yhteistyöstä, ja pitää tärkeänä korostaa tämän työn tuloksena saavutettuja todellisia parannuksia, jotka ovat tärkeä osa sen tehtävää, sekä sitä, että se tekee yhteistyötä muiden yhteisyritysten kanssa lisätäkseen yleisön tietoisuutta niiden työn eduista;

18.  kehottaa komissiota varmistamaan, että yhteisyritys osallistuu suoraan Horisontti 2020 -puiteohjelman väliarviointiin yhteisyritysten jatkuvan yksinkertaistamisen ja yhdenmukaistamisen osalta.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.3.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

18

6

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

6

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL C 426, 12.12.2017, s. 23.

(2)

EUVL C 426, 12.12.2017, s. 23.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 169, 7.6.2014, s. 152.

(5)

EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.

(6)

EUVL C 426, 12.12.2017, s. 23.

(7)

EUVL C 426, 12.12.2017, s. 23.

(8)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUVL L 169, 7.6.2014, s. 152.

(10)

EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.

(11)

EUVL L 169, 7.6.2014, s. 152.

Päivitetty viimeksi: 10. huhtikuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö