Izvješće - A8-0072/2018Izvješće
A8-0072/2018

  IZVJEŠĆE o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ECSEL za financijsku godinu 2016.

  22.3.2018 - (2017/2187(DEC))

  Odbor za proračunski nadzor
  Izvjestitelj: Brian Hayes


  Postupak : 2017/2187(DEC)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A8-0072/2018
  Podneseni tekstovi :
  A8-0072/2018
  Doneseni tekstovi :

  1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ECSEL za financijsku godinu 2016.

  (2017/2187(DEC))

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Zajedničkog poduzeća ECSEL za financijsku godinu 2016.,

  –  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća ECSEL za financijsku godinu 2016., s odgovorom Zajedničkog poduzeća[1],

  –  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu[2] u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

  –  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05943/2018 – C8-0096/2018),

  –  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

  –  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002[3], a posebno njezin članak 209.,

  –  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 561/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća ECSEL[4], a posebno njezin članak 12.,

  –  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća[5],

  –  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

  –  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0072/2018),

  1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća ECSEL za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2016.;

  2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

  3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća ECSEL, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

  2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o zaključenju poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća ECSEL za financijsku godinu 2016.

  (2017/2187(DEC))

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Zajedničkog poduzeća ECSEL za financijsku godinu 2016.,

  –  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća ECSEL za financijsku godinu 2016., s odgovorom Zajedničkog poduzeća[6],

  –  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu[7] u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

  –  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05943/2018 – C8-0096/2018),

  –  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

  –  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002[8], a posebno njezin članak 209.,

  –  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 561/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća ECSEL[9], a posebno njezin članak 12.,

  –  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća[10],

  –  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

  –  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0072/2018),

  1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća ECSEL za financijsku godinu 2016.;

  2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća ECSEL, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

  3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

  s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ECSEL za financijsku godinu 2016.

  (2017/2187(DEC))

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ECSEL za financijsku godinu 2016.,

  –  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

  –  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0072/2018),

  A.  budući da je Zajedničko poduzeće ECSEL za elektroničke komponente i sustave za vodeći položaj Europe („Zajedničko poduzeće”) osnovano 7. lipnja 2014. kao zajedničko poduzeće u smislu članka 187. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u svrhu provedbe zajedničke tehnološke inicijative „Elektroničke komponente i sustavi za vodeći položaj Europe” („ECSEL”) za razdoblje do 31. prosinca 2024.;

  B.  budući da je Zajedničko poduzeće osnovano Uredbom Vijeća (EU) br. 561/2014 u lipnju 2014.[11] kako bi zamijenilo i naslijedilo zajednička poduzeća ENIAC i ARTEMIS;

  C.  budući da su članovi Zajedničkog poduzeća Unija, države članice te, na dobrovoljnoj osnovi, zemlje koje su pristupile okvirnom programu Obzor 2020. („države sudionice”) te udruženja koja u svojstvu privatnih članova („privatni članovi”) predstavljaju poduzeća i druge organizacije aktivne u području elektroničkih komponenti i sustava u Europskoj uniji; budući da Zajedničko poduzeće treba biti otvoreno za pristup novim članovima;

  D.  budući da predviđeni doprinosi Zajedničkom poduzeću za čitavo razdoblje trajanja programa Obzor 2020. iznose 1 184 874 000 EUR od Unije, 1 170 000 000 EUR od država sudionica i 1 657 500 000 EUR od privatnih članova;

  Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnice za 2015.

  1.  pozdravlja činjenicu da je Zajedničko poduzeće ECSEL poduzelo korake kako bi procijenilo provedbu ex post revizija koje su obavila nacionalna tijela za financiranje te je od tih tijela zaprimilo pisane izjave u kojima potvrđuju da se provedbom njihovih nacionalnih postupaka pruža razumno jamstvo u pogledu zakonitosti i pravilnosti transakcija;

  2.  sa zadovoljstvom napominje da problem različitih metodologija i postupaka koje primjenjuju različita nacionalna tijela za financiranje više nije relevantan za provedbu projekata u okviru programa Obzor 2020. jer ex post revizije obavlja ili Zajedničko poduzeće ECSEL ili Komisija; napominje da je u skladu s odredbama zajedničkog plana ex post revizija za Obzor 2020. trenutačno već pokrenuto 17 ex post revizija u vezi s transakcijama povezanim s aktivnostima Zajedničkog poduzeća;

  Proračunsko i financijsko upravljanje

  3.  napominje da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2016. („izvješće Revizorskog suda”) utvrdio da godišnja računovodstvena dokumentacija Zajedničkog poduzeća u svim značajnim aspektima vjerno prikazuje financijsko stanje Zajedničkog poduzeća na dan 31. prosinca 2016. te rezultate poslovanja i novčane tokove za godinu završenu tim danom, u skladu s odredbama financijskih pravila Zajedničkog poduzeća i računovodstvenim pravilima koja je usvojio računovodstveni službenik Komisije;

  4.  napominje da konačni proračun Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2016. obuhvaća odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 169 300 000 EUR i odobrena sredstva za plaćanja u iznosu od 245 000 000 EUR; prima na znanje da su stope korištenja za odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanja iznosile 99 %, odnosno 91 %;

  5.  napominje da najveći mogući doprinos EU-a aktivnostima Zajedničkog poduzeća iznosi 1 185 000 000 EUR, a isplaćuje se iz programa Obzor 2020.; uz određenu dozu zabrinutosti napominje da bi države sudionice ECSEL-a trebale dati doprinos u barem sličnom iznosu;

  6.  potvrđuje da se u izvješću Revizorskog suda navodi da su transakcije povezane s godišnjom računovodstvenom dokumentacijom Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2016. u svim značajnim aspektima zakonite i pravilne;

  7.  kao razlog za osobitu zabrinutost napominje da je Revizorski sud izdao uvjetno mišljenje o plaćanjima Zajedničkog poduzeća povezanim s projektima koje je preuzeo od svojih pravnih prednika, zajedničkih poduzeća ARTEMIS i ENIAC, i poziva Revizorski sud da preispita metodologiju koja dovodi do učestalih uvjetnih mišljenja na temelju tog opetovanog problema koji se ne može riješiti sve dok se ne završe projekti Sedmog okvirnog programa; napominje da su, prema potvrdama o prihvaćanju troškova koje su izdala nacionalna tijela za financiranje u državama sudionicama, plaćanja koja je Zajedničko poduzeće ECSEL izvršilo 2016. za te projekte iznosila 118 000 000 EUR, odnosno 54 % ukupnih operativnih plaćanja Zajedničkog poduzeća 2016. godine; napominje da su nacionalna tijela za financiranje sastavila „izjave o jamstvu” za rashode iz 2016. kako su zaprimljeni 22. siječnja 2018. od Zajedničkog poduzeća; napominje da obuhvaćaju 98 % pristojbi za sudjelovanje država članica koje sudjeluju u rashodima Sedmog okvirnog programa za 2016.;

  8.  napominje da su do prestanka s radom u lipnju 2014. zajednička poduzeća ARTEMIS i ENIAC preuzela obveze u iznosu od 623 000 000 EUR (ARTEMIS: 181 000 000 EUR i ENIAC: 442 000 000 EUR) za operativne aktivnosti koje se trebaju financirati iz Sedmog okvirnog programa; osim toga, napominje da su povezana plaćanja evidentirana u računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća ECSEL do kraja 2016. iznosila 411 000 000 EUR (ARTEMIS: 132 000 000 EUR i ENIAC: 279 000 000 EUR); nada se da će ARTEMIS i ENIAC i dalje izvršavati evidentirana plaćanja, povezana s nepodmirenim obvezama;

  9.  napominje da je od iznosa od 1 185 000 000 EUR sredstava iz programa Obzor 2020. dodijeljenih Zajedničkom poduzeću do kraja 2016. Zajedničko poduzeće preuzelo obveze u iznosu od 415 000 000 EUR i isplatilo 156 000 000 EUR (13 % dodijeljenih sredstava) za provedbu prvog kruga svojih projekata;

  10.  napominje da je za potrebe operativnih aktivnosti Zajedničkog poduzeća 28 država sudionica dužno dati financijske doprinose u iznosu od najmanje 1 170 000 000 EUR; napominje da su do kraja 2016. države sudionice koje su sudjelovale u pozivima na podnošenje prijedloga za 2014., 2015. i 2016. – a takvih je država redom bilo 19, 21 i 24 – preuzele obveze u iznosu od 371 000 000 EUR te izvršile plaćanja u iznosu od 56 800 000 EUR (4,9 % ukupnih obveznih doprinosa); priznaje da je, neovisno o tome što su projekti u okviru programa Obzor 2020. bili u početnoj fazi provedbe, naizgled niska razina doprinosa država sudionica povezana s činjenicom da neke od njih priznaju i prijavljuju troškove tek pri zaključenju projekata kojima pružaju potporu te uviđa da to predstavlja teškoću za Zajedničko poduzeće; traži da države sudionice pronađu način na koji će se informacije o potpori projektima dojaviti ranije u ciklusu financiranja;

  11.  napominje da je Zajedničko poduzeće, od 1 657 500 000 EUR doprinosa koje članovi iz predmetnog sektora trebaju uplatiti za aktivnosti Zajedničkog poduzeća, procijenilo da su članovi do kraja 2016. dali doprinose u naravi u vrijednosti od 202 000 000 EUR, dok je Unija izvršila uplatu novčanih doprinosa u visini od 264 000 000 EUR;

  Unutarnje kontrole

  12.  izražava zabrinutost da je 2012. Zajedničko poduzeće obaviješteno da je nad dvama korisnicima pokrenut stečajni postupak, ali sve do 2016., oko četiri godine nakon toga, nije pokušalo ostvariti povrat sredstava za pretfinanciranje isplaćenih predmetnim korisnicima; napominje da je dotad postupak okončan te se moralo odustati od povrata neiskorištenih sredstava za pretfinanciranje u visini od 230 000 EUR; priznaje da se stečaj dvaju korisnika dogodio za vrijeme postojanja Zajedničkog poduzeća ENIAC, prije nego što se ono inkorporiralo u Zajedničko poduzeće; međutim, napominje da su ta financijska sredstva izgubljena i da se ta pogreška treba uzeti u obzir u svrhu pravilnog vođenja računa;

  13.  napominje da je Zajedničko poduzeće donijelo pravila o upravljanju sukobima interesa i njihovu sprječavanju u svrhu ublažavanja rizika povezanih s upravljačkom strukturom poduzeća; međutim, napominje da Zajedničko poduzeće tijekom 2016. nije dosljedno primjenjivalo ta pravila; primjećuje da se internim registrom izjava o sukobu interesa nije upravljalo u skladu s internim smjernicama niti ga se redovito ažuriralo; priznaje činjenicu da se u zapisnicima sa sastanaka Odbora bilježe svi sukobi interesa koje je izjavio delegat: to su osnovni dokumenti na temelju kojih se popunjava registar;

  Unutarnja revizija

  14.  prima na znanje da su 2016. službe za unutarnju reviziju provele važnu procjenu rizika za postupak dodjele bespovratnih sredstava u okviru programa Obzor 2020. te da su kao rezultat te procjene utvrdile pet preporuka;

  Upravljanje ljudskim resursima

  15.  prima na znanje da je na dan 31. prosinca 2016. Zajedničko poduzeće zapošljavalo 29 članova osoblja; napominje da je Zajedničko poduzeće popunilo dvije pozicije u području unutarnje revizije i vanjske komunikacije te oglasilo jednu poziciju kojom bi se popunilo prazno radno mjesto u području informacijske i komunikacijske tehnologije;

  16.  pozdravlja činjenicu da je u cilju prilagodbe strukture organizacije prioritetima i potrebama za stručnim znanjem organizacijski ustroj Zajedničkog poduzeća ažuriran 4. siječnja 2016.;

  Komunikacija

  17.  svjestan je da Zajedničko poduzeće treba uz posredovanje institucija Unije informirati građane Unije o važnim istraživanjima i suradnjama u koje je uključeno, naglašava da je važno isticati stvarna poboljšanja koja su rezultat njegova rada i predstavljaju važan dio njegova mandata te činjenicu da ono surađuje s drugim zajedničkim poduzećima na promicanju javne svijesti o koristima njihova rada.

  18.  poziva Komisiju da se pobrine da Zajedničko poduzeće izravno sudjeluje u postupku o preispitivanju u sredini programskog razdoblja Obzora 2020. u području daljnjeg pojednostavnjenja i usklađivanja zajedničkih poduzeća.

  INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

  Datum usvajanja

  20.3.2018

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  18

  6

  0

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

  KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

  18

  +

  ALDE

  Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

  GUE/NGL

  Dennis de Jong

  PPE

  Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

  S&D

  Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

  6

  -

  ECR

  Raffaele Fitto, Notis Marias

  EFDD

  Marco Valli

  ENF

  Jean-François Jalkh

  VERTS/ALE

  Bart Staes, Indrek Tarand

  0

  0

   

   

  Korišteni znakovi:

  +  :  za

  -  :  protiv

  0  :  suzdržani

  • [1]  SL C 426, 12.12.2017., str. 23.
  • [2]  SL C 426, 12.12.2017., str. 23.
  • [3]  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
  • [4]  SL L 169, 7.6.2014., str. 152.
  • [5]  SL L 38, 7.2.2014., str. 2.
  • [6]  SL C 426, 12.12.2017., str. 23.
  • [7]  SL C 426, 12.12.2017., str. 23.
  • [8]  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
  • [9]  SL L 169, 7.6.2014., str. 152.
  • [10]  SL L 38, 7.2.2014., str. 2.
  • [11]    SL L 169, 7.6.2014., str. 152.
  Posljednje ažuriranje: 11. travnja 2018.
  Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti