JELENTÉS az ECSEL közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

22.3.2018 - (2017/2187(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság
Előadó: Brian Hayes


Eljárás : 2017/2187(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0072/2018
Előterjesztett szövegek :
A8-0072/2018
Elfogadott szövegek :

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az ECSEL közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2187(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az ECSEL közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az ECSEL közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt[1],

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára[2],

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05943/2018 – C8-0096/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[3] és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel az ECSEL közös vállalkozás létrehozásáról szóló 2014. május 6-i 561/2014/EK tanácsi rendeletre[4], és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyiszabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[5],

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0072/2018),

1.  mentesítést ad az ECSEL közös vállalkozás ügyvezető igazgatója számára a közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az ECSEL közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az ECSEL közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról

(2017/2187(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az ECSEL közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az ECSEL közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt[6],

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára[7],

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05943/2018 – C8-0096/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[8] és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel az ECSEL közös vállalkozás létrehozásáról szóló 2014. május 6-i 561/2014/EK tanácsi rendeletre[9], és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyiszabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[10],

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0072/2018),

1.  jóváhagyja az ECSEL közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az ECSEL közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az ECSEL közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2017/2187(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az ECSEL közös vállalkozás 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0072/2018),

A.  mivel az ECSEL Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek közös technológiai kezdeményezés közös vállalkozása (a továbbiakban: a közös vállalkozás) 2014. június 7-én jött létre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 187. cikkében foglaltak szerinti közös vállalkozásként azzal a céllal, hogy 2024. december 31-ig megvalósuljon a Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek (ECSEL) közös technológiai kezdeményezés;

B.  mivel a közös vállalkozás 2014 júniusában az 561/2014/EU tanácsi rendelettel[11] jött létre abból a célból, hogy az ENIAC és az ARTEMIS közös vállalkozások helyébe lépjen és jogutódjuk legyen;

C.  mivel a közös vállalkozás tagjai az Unió, a tagállamok és az önkéntes alapon a Horizont 2020-hoz társult országok (a továbbiakban: részt vevő államok), valamint az elektronikai alkatrészek és rendszerek ágazatában működő uniós társaságokat és más szervezeteket képviselő magánszférabeli tagegyesületek (a továbbiakban: magánszférabeli tagok); mivel a közös vállalkozásnak nyitva kell állnia új tagok előtt;

D.  mivel a Horizont 2020 teljes időszakában a közös vállalkozáshoz való hozzájárulás az Unió részéről 1 184 874 000 euró, a részt vevő államoktól 1 170 000 000 euró és a magánszférabeli tagoktól 1 657 500 000 euró;

A 2015. évi mentesítés nyomon követése

1.  üdvözli, hogy az ECSEL közös vállalkozás lépéseket tett a nemzeti finanszírozó hatóságok által végrehajtott utólagos ellenőrzések értékelésére és írásos nyilatkozatokat szerzett be a nemzeti finanszírozó hatóságoktól, amelyben azok kijelentik, hogy nemzeti eljárásaik ésszerű bizonyosságot nyújtottak a tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről;

2.  elégedetten állapítja meg, hogy a nemzeti finanszírozó hatóságok által alkalmazott módszerek és eljárások eltéréseivel kapcsolatos kérdések a „Horizont 2020” projektek végrehajtása szempontjából már nem relevánsak, mivel ezek utólagos ellenőrzéseit vagy a közös vállalkozás vagy a Bizottság végzi el; megjegyzi, hogy a „Horizont 2020” program közös utólagos ellenőrzési tervének rendelkezéseivel összhangban a közös vállalkozás tevékenységeihez kapcsolódóan mostanáig már 17 utólagos ellenőrzést hajtottak végre;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

3.  megjegyzi, hogy az Európai Számvevőszék (a továbbiakban: Számvevőszék) a közös vállalkozás éves beszámolójáról szóló jelentésében (a továbbiakban: számvevőszéki jelentés) megállapítja, hogy a közös vállalkozás 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója minden lényeges szempontból hűen és pénzügyi szabályzata előírásainak, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi a 2016. december 31-i pénzügyi helyzetet, illetve a tárgyévben lezajlott gazdasági és pénzforgalmi események eredményét;

4.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás 2016-os pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 169 300 000 euró összegű kötelezettségvállalási előirányzatból és 245 000 000 euró összegű kifizetési előirányzatból állt; megjegyzi ezenkívül, hogy a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok felhasználási aránya 99%-os, illetve 91%-os volt;

5.  megjegyzi, hogy az Európai Unió a közös vállalkozás tevékenységeihez legfeljebb 1 185 000 000 euróval járul hozzá a „Horizont 2020” program költségvetéséből; aggodalommal jegyzi meg, hogy a részt vevő államoknak legalább ugyanekkora összeggel kellene hozzájárulniuk a közös vállalkozáshoz;

6.  elismeri, hogy a számvevőszéki jelentés szerint a közös vállalkozás 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolóját megalapozó tranzakciók minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek;

7.  kiemeli, hogy különösen aggasztónak tartja, hogy a Számvevőszék korlátozott véleményt adott ki a közös vállalkozás által a jogelődjétől – az Artemis és az ENIAC közös vállalkozástól – átvett projektekhez kapcsolódó kifizetésekről, és felkéri a Számvevőszéket, hogy vizsgálja felül azt a módszertant, amely újból és újból korlátozott véleményeket eredményez egy olyan visszatérő kérdés miatt, amelyet a 7. keretprogram projektjeinek lezárultáig nem lehet megoldani; megjegyzi, hogy a részt vevő államok nemzeti finanszírozó hatóságai által kiadott költségelfogadási nyilatkozatok ellenében az ECSEL közös vállalkozás által ezekre a projektekre 2016-ban végrehajtott kifizetések 118 000 000 eurót tettek ki, ami a közös vállalkozás összes 2016-os operatív kifizetésének 54%-át jelenti; megjegyzi, hogy a nemzeti finanszírozó hatóságok a közös vállalkozástól 2018. január 22-én kapott adatok alapján „megbízhatósági nyilatkozatokat” készítettek a 2016. évi kiadásokról; amelyek a részt vevő tagállamoktól beérkező részvételi díj 98%-ára terjednek ki a hetedik keretprogram 2017. évi kiadásai kapcsán;

8.  megjegyzi, hogy 2014. júniusi megszűnésükig az ARTEMIS és az ENIAC közös vállalkozás 623 000 000 euró (ARTEMIS 181 000 000 euró és ENIAC 442 000 000 euró) értékben tett kötelezettségvállalásokat a hetedik keretprogramból finanszírozandó operatív tevékenységekre; megjegyzi továbbá, hogy az ECSEL közös vállalkozásba történő befizetések 2016 végéig 411 000 000 eurót (ARTEMIS 132 000 000 euró és ENIAC 279 000 000 euró) tettek ki; reméli, hogy a fennmaradó kötelezettségvállalások szerinti kifizetéseket a továbbiakban is teljesíteni fogja az ARTEMIS és az ENIAC;

9.  megjegyzi, hogy a „Horizont 2020” költségvetéséből a közös vállalkozás számára előirányzott 1 185 000 000 euróból a közös vállalkozás 2016 végéig 415 000 000 euró összegre (42,5%) vállalt kötelezettséget és 156 000 000 euró összegű (az előirányzott források 13%-ának megfelelő) kifizetést teljesített az első ütemhez tartozó projektek végrehajtása kapcsán;

10.  megjegyzi, hogy a részt vevő 28 államnak legalább 1 170 000 000 euró összegű pénzügyi hozzájárulást kell nyújtani a közös vállalkozás operatív tevékenységeihez; megjegyzi, hogy 2016 végéig a 2014-es, 2015-ös és 2016-os pályázati felhívásban részt vevő országok – 19, 21 illetve 24 állam – 371 000 000 euró összegre vállalt kötelezettséget és 56 800 000 euró összegű (a teljes kötelező hozzájárulás 4,9%-ának megfelelő) kifizetést teljesített; elismeri, hogy a „Horizont 2020” projektek végrehajtásának korai szakaszai ellenére a részt vevő államok hozzájárulásainak nyilvánvalóan alacsony szintje összefügg azzal, hogy egyes részt vevő államok csak az általuk támogatott projektek lezárultakor ismerték el a költségeket és számoltak be azokról, illetve tisztában van azzal, hogy ez nehézségeket okoz a közös vállalkozásoknak; kéri, hogy a részt vevő államok találjanak módot a projekt támogatásának a finanszírozási ciklus korábbi szakaszában való biztosítására;

11.  megjegyzi, hogy az ágazati tagok által a közös vállalkozás tevékenységeire befizetendő, 1 657 000 000 euró összegű hozzájárulásokból 2016 végéig a közös vállalkozás becslése szerint a tagok 202 000 000 euró természetbeni hozzájárulást teljesítettek, míg az uniós pénzbeni hozzájárulás 264 000 000 euró volt;

Belső kontrollrendszerek

12.  hangot ad amiatt aggodalmának, hogy 2012-ben a közös vállalkozást tájékoztatták arról, hogy két kedvezményezett ellen fizetésképtelenségi eljárást indítottak, ennek ellenére 2016-ig – négy éven át –meg sem kísérelte visszafizettetni a kedvezményezetteknek már teljesített előfinanszírozási kifizetéseket; megjegyzi, hogy az eljárások addigra már lezárultak és a kint lévő 230 000 euró előfinanszírozási összegről le kellett mondani; elismeri, hogy a két kedvezményezett csődje még az ENIAC közös vállalkozás idején – annak az ECSEL közös vállalkozásba integrálása előtt – történt; megjegyzi azonban, hogy a finanszírozás elveszett, és ezt a hibát a megfelelő számviteli nyilvántartás érdekében fel kell ismerni;

13.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás szabályokat fogadott el az összeférhetetlenség megelőzéséről és kezeléséről, hogy csökkentse az irányító szerveivel kapcsolatos kockázatokat; megjegyzi, hogy ennek ellenére a közös vállalkozás nem alkalmazta 2016-ban következetesen ezeket a szabályokat; megütközéssel veszi tudomásul, hogy az összeférhetetlenségi nyilatkozatok belső nyilvántartását nem kezelték a belső iránymutatásokkal összhangban, és nem végezték el e nyilvántartás rendszeres aktualizálását; tudomásul veszi, hogy az igazgatótanácsi ülések jegyzőkönyvei rögzítik a küldöttek összeférhetetlenségi nyilatkozatait: ezek az alapvető dokumentumok kerülnek be a nyilvántartásba;

Belső ellenőrzés

14.  megállapítja, hogy a belső ellenőrzési szolgálatok 2016-ban elvégezték a közös vállalkozás Horizont 2020 keretprogramhoz tartozó támogatási folyamatának fontos kockázatértékelését, amelynek eredményeképpen öt javaslatot határozták meg;

Humánerőforrás-gazdálkodás

15.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás 2016. december 31-én 29 főt foglalkoztatott; megjegyzi, hogy a közös vállalkozás két pozíciót betöltött a belső ellenőrzési és a külső kommunikációs részlegen, illetve meghirdetett egy álláshelyet az információs és kommunikációs technológia területén megüresedő álláshely betöltésére;

16.  üdvözli, hogy a szervezet felépítésének a prioritásokhoz és a szakértelem iránti igényhez való igazítása érdekében a közös vállalkozás szervezeti ábráját 2016. január 4-én frissítették;

Kommunikáció

17.  elismeri annak szükségességét, hogy a közös vállalkozás az uniós intézményeken keresztül kommunikáljon az uniós polgárok felé az általa végzett fontos kutatásról és együttműködésről, továbbá kiemeli az e munkának köszönhető tényleges eredmények hangsúlyozásának fontosságát, valamint azt, hogy az ilyen kiadások eredményei a közös vállalkozás megbízatásának fontos részét képezik, és hogy más közös vállalkozásokkal együtt törekszik munkájuk eredményeinek tudatosítására;

18.  felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a közös vállalkozás közvetlenül részt vegyen a Horizont 2020 keretprogram félidős felülvizsgálatában azzal a céllal, hogy a közös vállalkozások eljárásait egyszerűsítsék és harmonizálják.

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.3.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

18

6

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

6

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

 • [1]  HL C 426., 2017.12.12., 23. o.
 • [2]  HL C 426., 2017.12.12., 23. o.
 • [3]  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
 • [4]  HL L 169., 2014.6.7., 152. o.
 • [5]  HL L 38., 2014.2.7., 2. o.
 • [6]  HL C 426., 2017.12.12., 23. o.
 • [7]  HL C 426., 2017.12.12., 23. o.
 • [8]  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
 • [9]  HL L 169., 2014.6.7., 152. o.
 • [10]  HL L 38., 2014.2.7., 2. o.
 • [11]    HL L 169., 2014.6.7., 152. o.
Utolsó frissítés: 2018. március 28.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat