Procedură : 2017/2187(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0072/2018

Texte depuse :

A8-0072/2018

Dezbateri :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Voturi :

PV 18/04/2018 - 12.63

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0168

RAPORT     
PDF 591kWORD 54k
22.3.2018
PE 613.428v02-00 A8-0072/2018

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ECSEL aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2187(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Brian Hayes

AMENDAMENTE
1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ECSEL aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2187(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune ECSEL pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune ECSEL pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul întreprinderii comune(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05943/2018 – C8-0096/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002(3) al Consiliului, în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 561/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune ECSEL(4), în special articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5),

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0072/2018),

1.  acordă directorului executiv al întreprinderii comune ECSEL descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune aferent exercițiului financiar 2016;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al întreprinderii comune ECSEL, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor întreprinderii comune ECSEL pentru exercițiul financiar 2016

(2017/2187(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune ECSEL pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune ECSEL pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul întreprinderii comune(6),

–  având în vedere declarația de asigurare(7) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05943/2018 – C8-0096/2018),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002(8) al Consiliului, în special articolul 209,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 561/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune ECSEL(9), în special articolul 12,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(10),

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0072/2018),

1.  aprobă închiderea conturilor întreprinderii comune ECSEL pentru exercițiul financiar 2016;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al întreprinderii comune ECSEL, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune ECSEL aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2187(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ECSEL aferent exercițiului financiar 2016,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0072/2018),

A.  întrucât Întreprinderea comună ECSEL „Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei” (denumită în continuare „Întreprinderea comună) a fost înființată la 7 iunie 2014 în sensul articolului 187 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice comune „Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei” („ECSEL”) pe o perioadă care urmează să se încheie la 31 decembrie 2024;

B.  întrucât Întreprinderea comună a fost înființată în iunie 2014 prin Regulamentul (UE) nr. 561/2014 al Consiliului(11) pentru a înlocui întreprinderile comune ENIAC și ARTEMIS și a fi succesoarea acestora;

C.  întrucât membrii Întreprinderii comune sunt Uniunea, statele membre și, pe bază voluntară, țările asociate la programul Orizont 2020 („state participante”), precum și asociațiile cu statut de membri privați („membri privați”) ce reprezintă întreprinderile din care sunt constituite și alte organizații active în domeniul componentelor și sistemelor electronice din Uniune; întrucât Întreprinderea comună ar trebui să fie deschisă pentru noi membri;

D.  întrucât contribuțiile la Întreprinderea comună preconizate pentru întreaga perioadă a programului Orizont 2020 sunt de 1 184 874 000 EUR din partea Uniunii, 1 170 000 000 EUR din partea statelor participante și 1 657 500 000 EUR din partea membrilor privați,

Acțiuni întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2015

1.  salută faptul că Întreprinderea comună a luat măsuri pentru a evalua modul de desfășurare a auditurilor ex-post de către autoritățile naționale de finanțare și a obținut de la acestea declarații scrise în care se afirmă că implementarea procedurilor lor naționale a oferit o asigurare rezonabilă referitor la legalitatea și regularitatea operațiunilor;

2.  ia act cu satisfacție de faptul că problema legată de diferențele la nivelul metodologiilor și al procedurilor utilizate de autoritățile naționale de finanțare nu mai este relevantă pentru implementarea proiectelor din cadrul Orizont 2020, întrucât auditurile ex-post vor fi desfășurate de către Întreprinderea comună ECSEL sau de către Comisie; ia act de faptul că, în conformitate cu dispozițiile din planul comun de audit ex post pentru programul Orizont 2020, în prezent există 17 audituri ex post deja lansate privind tranzacțiile referitoare la activitățile Întreprinderii comune;

Gestiunea bugetară și financiară

3.  observă că, potrivit raportului Curții de Conturi („Curtea”) privind conturile anuale ale Întreprinderii comune pentru exercițiul financiar 2016 („raportul Curții”), conturile anuale ale Întreprinderii comune prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2016, precum și rezultatele operațiunilor sale și fluxurile de numerar pentru exercițiul încheiat la acea dată, în conformitate cu regulamentul său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei;

4.  ia act de faptul că bugetul final al Întreprinderii comune pentru exercițiul financiar 2016 a cuprins credite de angajament în valoare de 169 300 000 EUR și credite de plată în valoare de 245 000 000 EUR; observă faptul că ratele de utilizare a creditelor de angajament și a celor de plată au fost de 99 %, respectiv de 91 %;

5.  observă faptul că contribuția maximă care poate fi acordată de Uniune pentru activitățile Întreprinderii comune este de 1 185 000 000, aceasta urmând a fi plătită în cadrul programului Orizont 2020; constată cu o oarecare îngrijorare că statele participante ar trebui să contribuie cu o sumă cel puțin similară;

6.  ia act de faptul că în raportul Curții se afirmă că operațiunile subiacente conturilor anuale ale Întreprinderii comune pentru exercițiul financiar 2016 sunt, sub toate aspectele semnificative, conforme cu legile și reglementările în vigoare;

7.  subliniază că este deosebit de îngrijorător faptul că Curtea a emis o opinie cu rezerve privind plățile întreprinderii comune legate de proiectele preluate de la predecesorii săi juridici, întreprinderile comune Artemis și ENIAC și invită Curtea să reexamineze metodologia care are drept rezultat opinii cu rezerve, pe baza acestei chestiuni care se repetă și care nu poate fi rezolvată până când nu sunt încheiate proiectele din cadrul celui de al Șaptelea Program Cadru; constată că plățile pe care întreprinderea comună ECSEL le-a efectuat pentru aceste proiecte în 2016, pe baza certificatelor de acceptare a costurilor emise de autoritățile naționale de finanțare din statele participante, s-au ridicat la 118 000 000 EUR, ceea ce reprezintă 54 % din totalul plăților operaționale efectuate de întreprinderea comună în 2016; ia act de faptul că autoritățile naționale de finanțare au elaborat „declarații de asigurare” privind cheltuielile din 2016, astfel cum au fost primite la 22 ianuarie 2018 din partea întreprinderii comune, care acoperă 98 % din taxele de participare din partea statelor membre participante pentru cheltuielile celui de Al șaptelea program-cadru pentru 2016;

8.  constată că până la închiderea lor în luna iunie 2014, întreprinderile comune ARTEMIS și ENIAC realizaseră angajamente în valoare de 623 000 000 EUR (181 000 000 EUR în cazul ARTEMIS și 442 000 000 EUR în cazul ENIAC) pentru activitățile operaționale care urmau să fie finanțate din cel de Al șaptelea program-cadru; constată, de asemenea, că la sfârșitul exercițiului 2016, plățile corespunzătoare înscrise în conturile Întreprinderii comune ECSEL se ridicau la 411 000 000 EUR (132 000 000 EUR pentru ARTEMIS și 279 000 000 EUR pentru ENIAC); speră că plățile înregistrate, aferente angajamentelor restante, vor continua să fie achitate de întreprinderile comune ARTEMIS și ENIAC;

9.  constată că din cele 1 185 000 000 EUR reprezentând fonduri aferente programului Orizont 2020 care au fost alocate Întreprinderii comune, aceasta realizase, până la sfârșitul exercițiului 2016, angajamente în valoare de 415 000 000 EUR și plăți în valoare de 156 000 000 EUR (13 % din fondurile alocate) pentru implementarea primului său lot de proiecte;

10.  constată că cele 28 de state participante au obligația de a aduce o contribuție financiară la activitățile operaționale ale Întreprinderii comune în valoare de cel puțin 1 170 000 000 EUR; constată că, până la sfârșitul anului 2016, statele participante care au luat parte la cererile de propuneri din 2014, 2015 și, respectiv, 2016 – 19, 21 și, respectiv, 24 de state – realizaseră angajamente în valoare de 371 000 000 EUR și efectuaseră plăți în cuantum de 56 800 000 EUR (4,9 % din totalul contribuțiilor obligatorii); recunoaște că, pe lângă faptul că implementarea proiectelor din cadrul programului Orizont 2020 se află încă într-o fază incipientă, nivelul aparent scăzut al contribuțiilor din partea statelor participante este explicat și de faptul că unele dintre statele participante recunosc și raportează costurile abia la finalizarea proiectelor cărora le acordă sprijin și recunoaște dificultatea pe care o presupune acest lucru pentru Întreprinderea comună; solicită ca statele participante să găsească o modalitate de a prinde sprijinirea proiectelor mai devreme în ciclul de finanțare;

11.  constată că din totalul de 1 657 500 000 EUR corespunzând contribuțiilor care trebuiau să fie puse la dispoziție de membrii din sectorul industrial pentru activitățile Întreprinderii comune, aceasta estimase că membrii aduseseră contribuții în natură în valoare de 202 000 000 EUR până la sfârșitul exercițiului 2016; cu titlu de comparație, contribuția în numerar din partea Uniunii se ridica la 264 000 000 EUR;

Controalele interne

12.  își exprimă îngrijorarea că în 2012, Întreprinderea comună a fost informată cu privire la faptul că doi beneficiari făceau obiectul unor proceduri de insolvență, dar, până în 2016, aproximativ patru ani mai târziu, nu a încercat să recupereze plățile de prefinanțare efectuate către respectivii beneficiari; constată că între timp procedurile au fost încheiate și suma datorată aferentă prefinanțării – în valoare de 230 000 EUR – a trebuit prescrisă; recunoaște că falimentul celor doi beneficiari este o moștenire de la întreprinderea comună ENIAC și a avut loc înainte de fuziunea cu Întreprinderea comună ECSEL; constată, cu toate acestea, că finanțarea s-a pierdut și că această eroare ar trebui să fie recunoscută pentru a putea ține o contabilitate corespunzătoare;

13.  constată că întreprinderea comună a adoptat norme privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese pentru a reduce riscurile care pot afecta structura sa de guvernanță; constată, cu toate acestea, că în 2016, întreprinderea comună nu a aplicat aceste norme în mod consecvent; observă că registrul intern al declarațiilor privind absența conflictelor de interese nu a fost gestionat în conformitate cu orientările interne și nici nu a fost actualizat în mod regulat; recunoaște faptul că procesele-verbale ale reuniunilor consiliului de administrație menționează toate conflictele de interes declarate de un delegat: acestea sunt documente de bază utilizate pentru completarea registrului;

Auditul intern

14.  observă că, în 2016, Serviciul de Audit Intern a realizat o evaluare de risc importantă a procesului de acordare a granturilor al Întreprinderii comune în cadrul programului Orizont 2020 și că a identificat cinci recomandări ca urmare a acesteia;

Gestionarea resurselor umane

15.  constată că, la 31 decembrie 2016, Întreprinderea comună avea un efectiv de 29 de angajați; ia act de faptul că Întreprinderea comună a ocupat două posturi, în domeniul capacității de audit intern și al comunicării externe și a publicat un post vacant în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor;

16.  apreciază că, pentru a adapta structura organizației la priorități și la cerințele de expertiză, organigrama Întreprinderii comune a fost actualizată la 4 ianuarie 2016;

Comunicare

17.  recunoaște necesitatea ca întreprinderea comună să comunice cu cetățenii Uniunii, prin intermediul instituțiilor Uniunii, despre activitățile semnificative de cercetare și colaborare pe care le desfășoară, subliniază importanța de a evidenția progresele reale realizate ca urmare a muncii depuse, care reprezintă o parte importantă a mandatului său, precum și faptul că colaborează cu alte întreprinderi comune la promovarea informării publicului cu privire la beneficiile activității lor.

18.  invită Comisia să asigure implicarea directă a întreprinderii comune în procesul de evaluare la jumătatea perioadei a programului Orizont 2020 în legătură cu simplificarea și armonizarea suplimentară a întreprinderilor comune.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

20.3.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

18

6

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

6

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO C 426, 12.12.2017, p. 23.

(2)

JO C 426, 12.12.2017, p. 23.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 169, 7.6.2014, p. 152.

(5)

JO L 38, 7.2.2014, p. 2.

(6)

JO C 426, 12.12.2017, p. 23.

(7)

JO C 426, 12.12.2017, p. 23.

(8)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(9)

JO L 169, 7.6.2014, p. 152.

(10)

JO L 38, 7.2.2014, p. 2.

(11)

  JO L 169, 7.6.2014, p. 152.

Ultima actualizare: 10 aprilie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate