Postup : 2017/2187(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0072/2018

Predkladané texty :

A8-0072/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.63

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0168

SPRÁVA     
PDF 536kWORD 55k
22.3.2018
PE 613.428v02-00 A8-0072/2018

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2016

(2017/2187(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Brian Hayes

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2016

(2017/2187(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov(2) a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05943/2018 – C8‑0096/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 561/2014 zo 6. mája 2014 o založení spoločného podniku ECSEL(4), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0072/2018),

1.  udeľuje výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2016

(2017/2187(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou spoločného podniku(6),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov(7) a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05943/2018 – C8‑0096/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 561/2014 zo 6. mája 2014 o založení spoločného podniku ECSEL(9), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(10),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0072/2018),

1.  schvaľuje účtovnú závierku spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2016;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi spoločného podniku ECSEL, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2016

(2017/2187(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0072/2018),

A.  keďže 7. júna 2014 bol v zmysle článku 187 Zmluvy o fungovaní Európskej únie založený Spoločný podnik pre elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy ECSEL (ďalej len „spoločný podnik“) s cieľom vykonávať spoločnú technologickú iniciatívu Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy (ECSEL) v období do 31. decembra 2024;

B.  keďže spoločný podnik bol založený nariadením Rady (EÚ) č. 561/2014(11) v júni 2014 s cieľom nahradiť spoločné podniky ENIAC a ARTEMIS a pokračovať v ich činnosti;

C.  keďže členmi spoločného podniku sú Únia, členské štáty, krajiny dobrovoľne pridružené k programu Horizont 2020 (ďalej len „zúčastnené štáty“) a združenia členov zo súkromného sektora (ďalej len „súkromní členovia“), zastupujúce svoje členské spoločnosti a iné organizácie, ktoré v Únii pôsobia v odvetví elektronických komponentov a systémov; keďže spoločný podnik by mal byť otvorený pre nových členov;

D.  keďže príspevok Únie do spoločného podniku by za celé obdobie programu Horizont 2020 mal podľa predpokladov predstavovať 1 184 874 000 EUR, príspevok zúčastnených štátov 1 170 000 000 EUR a príspevok súkromných členov 1 657 500 000 EUR;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2015

1.  víta skutočnosť, že spoločný podnik ECSEL prijal kroky na posúdenie auditov ex-post vykonaných vnútroštátnymi finančnými orgánmi a získal od nich písomné vyhlásenia o tom, že vykonávanie ich vnútroštátnych postupov poskytlo primeranú istotu o zákonnosti a riadnosti operácií;

2.  s uspokojením konštatuje, že tento problém týkajúci sa rozdielov v metodikách a postupoch používaných vnútroštátnymi finančnými orgánmi už nie je relevantný pri realizácii projektov programu Horizont 2020, pretože audity ex-post vykonáva spoločný podnik alebo Komisia. konštatuje, že v súlade s ustanoveniami spoločného plánu auditov ex-post pre program Horizont 2020 v súčasnosti už prebieha 17 auditov ex-post týkajúcich sa transakcií súvisiacich s činnosťami spoločného podniku;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

3.  konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej správe o ročnej účtovnej závierke spoločného podniku za rozpočtový rok 2016 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že ročná účtovná závierka spoločného podniku vyjadruje verne vo všetkých významných hľadiskách jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2016 a výsledky jeho operácií a tokov hotovosti ku koncu daného roka v súlade s jeho rozpočtovými a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie;

4.  konštatuje, že konečný rozpočet spoločného podniku na rozpočtový rok 2016 predstavoval viazané rozpočtové prostriedky vo výške 169 300 000 EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 245 000 000 EUR; konštatuje, že miera čerpania bola 99 % v prípade viazaných a 91 % v prípade platobných rozpočtových prostriedkov;

5.  poznamenáva, že maximálna výška príspevku Únie na činnosti spoločného podniku ECSEL je 1 185 000 000 EUR a uhrádza sa z programu Horizont 2020; s určitým znepokojením konštatuje, že prinajmenšom rovnakú sumu by mali poskytnúť zúčastnené štáty;

6.  berie na vedomie, že v správe Dvora audítorov sa uvádza, že transakcie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou spoločného podniku za rozpočtový rok 2016 sú vo všetkých významných hľadiskách zákonné a riadne;

7.  zdôrazňuje mimoriadne znepokojenie nad tým, že Dvor audítorov vydal výrok s výhradou v súvislosti s platbami spoločného podniku týkajúcimi sa projektov prevzatých od jeho právnych predchodcov, t. j. spoločných podnikov ARTEMIS a ENIAC, a vyzýva Dvor audítorov, aby prehodnotil metodiku, ktorá vedie k opakujúcim sa výrokom s výhradou na základe opakovane sa vyskytujúceho problému, ktorý nemožno vyriešiť do ukončenia projektov v rámci siedmeho rámcového programu; konštatuje, že platby, ktoré v roku 2016 v súvislosti s týmito projektmi uhradil spoločný podnik ECSEL na základe osvedčení o schválení nákladov vydaných vnútroštátnymi finančnými orgánmi zúčastnených štátov ECSEL, dosiahli 118 000 000 EUR, čo predstavuje 54 % celkových platieb na operačné výdavky, ktoré spoločný podnik uhradil v roku 2016; berie na vedomie, že vnútroštátne finančné orgány zostavili vyhlásenia o vierohodnosti výdavkov za rok 2016, ktoré spoločný podnik doručil 22. januára 2018; tie pokrývajú 98 % účastníckych poplatkov zo strany zúčastnených členských štátov, pokiaľ ide o výdavky siedmeho rámcového programu na rok 2016;

8.  konštatuje, že do ukončenia činnosti v júni 2014 spoločné podniky ARTEMIS a ENIAC prijali záväzky vo výške 623 000 000 EUR (ARTEMIS 181 000 000 EUR a ENIAC 442 000 000 EUR) týkajúce sa operačných činností, ktoré sa mali financovať zo siedmeho rámcového programu; konštatuje tiež, že príslušné platby zaznamenané v účtovnej závierke spoločného podniku ECSEL dosiahli do konca roku 2016 úroveň 411 000 000 EUR (ARTEMIS 132 000 000 EUR a ENIAC 279 000 000 EUR); dúfa, že spoločné podniky ARTEMIS a ENIAC budú naďalej dodržiavať zaznamenané platby vo vzťahu k nesplateným záväzkom;

9.  konštatuje, že zo sumy 1 185 000 000 EUR vyčlenenej spoločnému podniku z finančných prostriedkov programu Horizont 2020 do konca roka 2016 spoločný podnik prijal záväzky vo výške 415 000 000 EUR a uhradil platby vo výške 156 000 000 EUR (13 % vyčlenených finančných prostriedkov) na vykonávanie prvého súboru projektov;

10.  konštatuje, že 28 štátov zúčastnených v spoločnom podniku je povinných poskytnúť finančné príspevky na operačné činnosti spoločného podniku vo výške aspoň 1 170 000 000 EUR; konštatuje, že ku koncu roka 2016 zúčastnené štáty, ktoré sa zapojili do výziev na predloženie návrhov za rok 2014, 2015 a 2016 – 19, 21, resp. 24 štátov – prijalo záväzky vo výške 371 000 000 EUR a uhradilo platby vo výške 56 800 000 EUR (4,9 % celkovej výšky požadovaných príspevkov); berie na vedomie, že bez ohľadu na počiatočnú fázu vykonávania projektov programu Horizont 2020 zjavne nízka miera príspevkov zúčastnených štátov súvisí so skutočnosťou, že niektoré zúčastnené štáty uznávajú a vykazujú náklady až po ukončení projektov, ktoré podporujú, a uznáva ťažkosti, ktoré z toho vyplývajú pre spoločný podnik; žiada, aby zúčastnené štáty našli spôsob, ako zachytiť podporu projektov v skoršej fáze cyklu financovania;

11.  konštatuje, že z príspevkov priemyselných členov na činnosti spoločného podniku vo výške 1 657 500 000 EUR ku koncu roka 2016 spoločný podnik odhadoval, že nepeňažné príspevky členov boli vo výške 202 000 000 EUR v porovnaní s finančným príspevkom EÚ vo výške 264 000 000 EUR;

Vnútorné kontroly

12.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že v roku 2012 bol spoločný podnik informovaný o konkurznom konaní týkajúcom sa dvoch príjemcov, nepokúsil sa však spätne získať platby uskutočnené v rámci predbežného financovania, ktoré uhradil týmto príjemcom, až do roku 2016, teda až o približne štyri roky neskôr; konštatuje, že dovtedy bolo konkurzné konanie ukončené a spoločný podnik sa musel vzdať zostávajúcej sumy predbežného financovania vo výške 230 000 EUR; berie na vedomie, že konkurz dvoch príjemcov je pozostatkom z čias existencie spoločného podniku ENIAC a došlo k nemu ešte pred jeho začlenením do spoločného podniku ECSEL; konštatuje však, že finančné prostriedky boli stratené a že táto chyba by sa na účely riadneho účtovníctva mala zaznamenať;

13.  konštatuje, že spoločný podnik ECSEL prijal predpisy o predchádzaní konfliktom záujmov a ich riešení, aby znížil riziká súvisiace s vlastnou štruktúrou riadenia; konštatuje však, že v roku 2016 spoločný podnik tieto predpisy neuplatňoval konzistentne; konštatuje, že vnútorný register vyhlásení o konfliktoch záujmov nebol riadený v súlade s internými usmerneniami, ani nebol pravidelne aktualizovaný; berie na vedomie, že v zápisnici správnej rady sú zaznamenané všetky konflikty záujmov vyhlásené delegátom: ide o základné dokumenty, z ktorých sa vychádza pri vypĺňaní registra;

Vnútorný audit

14.  konštatuje, že v roku 2016 útvar vnútorného auditu vykonal dôležité posúdenia rizík spoločného podniku spojených s postupom udeľovania grantov v rámci programu Horizont 2020, na základe ktorého určil päť odporúčaní;

Riadenie ľudských zdrojov

15.  konštatuje, že k 31. decembru 2016 spoločný podnik zamestnával 29 zamestnancov; konštatuje, že spoločný podnik obsadil dve pozície, jednu v oblasti vnútorného auditu a jednu v oblasti externej komunikácie, a uverejnil inzerát, na základe ktorého sa malo obsadiť voľné pracovné miesto v oblasti informačných a komunikačných technológií;

16.  víta skutočnosť, že s cieľom prispôsobiť štruktúru organizácie prioritám a potrebe odborných znalostí sa 4. januára 2016 aktualizovala organizačná štruktúra spoločného podniku;

Komunikácia

17.  uznáva potrebu spoločného podniku komunikovať s občanmi Únie, a to prostredníctvom inštitúcií Únie, pokiaľ ide o významný výskum a spoluprácu, ktorým sa venuje, zdôrazňuje, že je dôležité poukázať na skutočné zlepšenia dosiahnuté v dôsledku jeho činnosti, ktoré sú dôležitou súčasťou jeho mandátu, ako aj skutočnosť, že pri podpore informovanosti verejnosti o ich práci spolupracuje s inými spoločnými podnikmi.

18.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila priamu účasť spoločného podniku na procese preskúmania programu Horizont 2020 v polovici trvania v oblasti ďalšieho zjednodušovania a harmonizácie spoločných podnikov.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

20.3.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

18

6

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

6

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 426, 12.12.2017, s. 23.

(2)

Ú. v. EÚ C 426, 12.12.2017, s. 23.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012 s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 152.

(5)

Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.

(6)

Ú. v. EÚ C 426, 12.12.2017, s. 23.

(7)

Ú. v. EÚ C 426, 12.12.2017, s. 23.

(8)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012 s. 1.

(9)

Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 152.

(10)

Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.

(11)

  Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 152.

Posledná úprava: 11. apríla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia