POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2016

  22.3.2018 - (2017/2187(DEC))

  Odbor za proračunski nadzor
  Poročevalec: Brian Hayes


  Postopek : 2017/2187(DEC)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A8-0072/2018
  Predložena besedila :
  A8-0072/2018
  Sprejeta besedila :

  1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2016

  (2017/2187(DEC))

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2016,

  –  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2016, skupaj z odgovorom skupnega podjetja[1],

  –  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti[2] računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

  –  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05943/2018 – C8-0096/2018),

  –  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

  –  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002[3] in zlasti člena 209,

  –  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 561/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja ECSEL[4] in zlasti člena 12,

  –  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta[5],

  –  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

  –  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0072/2018),

  1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Skupnega podjetja ECSEL glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja za proračunsko leto 2016;

  2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

  3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja ECSEL, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

  2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o zaključnem računu Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2016

  (2017/2187(DEC))

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2016,

  –  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2016, skupaj z odgovorom skupnega podjetja[6],

  –  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti[7] računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

  –  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05943/2018 – C8-0096/2018),

  –  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

  –  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002[8] in zlasti člena 209,

  –  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 561/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja ECSEL[9] in zlasti člena 12,

  –  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta[10],

  –  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

  –  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0072/2018),

  1.  odobri zaključni račun Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2016;

  2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja ECSEL, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

  3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2016

  (2017/2187(DEC))

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2016,

  –  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

  –  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0072/2018),

  A.  ker je bilo Skupno podjetje ECSEL (Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj; v nadaljnjem besedilu: skupno podjetje) ustanovljeno 7. junija 2014 v smislu člena 187 Pogodbe o delovanju Evropske unije, da bi v obdobju do 31. decembra 2024 izvajalo skupno tehnološko pobudo Elektronske komponente in sisteme za evropski vodilni položaj (ECSEL);

  B.  ker je bilo skupno podjetje junija 2014 ustanovljeno z Uredbo Sveta (EU) št. 561/2014[11] z namenom, da nadomesti in nasledi skupni podjetji ENIAC in ARTEMIS;

  C.  ker so člani skupnega podjetja Unija, države članice in države, ki so se prostovoljno pridružile programu Obzorje 2020 (v nadaljnjem besedilu: sodelujoče države), ter združenja v vlogi zasebnih članov (v nadaljnjem besedilu: zasebni člani), ki zastopajo gospodarske družbe, katerih člani so, in druge organizacije v Uniji, ki delujejo na področju elektronskih komponent in sistemov; ker bi morali imeti tudi novi člani možnost pristopiti k skupnemu podjetju;

  D.  ker bo Unija za skupno podjetje med celotnim trajanjem programa Obzorje 2020 prispevala 1.184.874.000 EUR, sodelujoče države 1.170.000.000 EUR, zasebni člani pa 1.657.500.000 EUR;

  Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2015

  1.  pozdravlja dejstvo, da je skupno podjetje sprejelo ukrepe za oceno izvajanja naknadnih revizij s strani nacionalnih organov za financiranje in je pridobilo njihove pisne izjave, s katerimi ti organi potrjujejo, da izvajanje nacionalnih postopkov daje razumno zagotovilo za zakonitost in pravilnost transakcij;

  2.  z zadovoljstvom ugotavlja, da vprašanje razlik med metodologijami in postopki, ki jih uporabljajo nacionalni organi za financiranje, ni več relevantno za izvajanje projektov v okviru programa Obzorje 2020, saj naknadne revizije izvajata bodisi skupno podjetje bodisi Komisija; ugotavlja, da se v skladu z določbami skupnega načrta naknadnih revizij za program Obzorje 2020 zdaj že izvaja 17 naknadnih revizij transakcij v zvezi z dejavnostmi skupnega podjetja;

  Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

  3.  ugotavlja, da je Računsko sodišče v svojem poročilu o zaključnem računu skupnega podjetja za proračunsko leto 2016 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da zaključni račun skupnega podjetja v vseh pomembnih vidikih pošteno predstavlja njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2016 ter njegov poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu z njegovimi finančnimi pravili in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije;

  4.  ugotavlja, da je končni proračun skupnega podjetja za leto 2016 vključeval sredstva za prevzem obveznosti v višini 169.300.000 EUR in sredstva za plačila v višini 245.000.000 EUR; ugotavlja, da je stopnja porabe obveznosti znašala 99 %, stopnja porabe plačil pa 91 %;

  5.  ugotavlja, da je najvišji prispevek Unije za dejavnosti skupnega podjetja 1.185.000.000 EUR, pri čemer se izplača iz proračuna programa Obzorje 2020; z določeno zaskrbljenostjo ugotavlja, da bi vsaj podoben znesek morale prispevati tudi sodelujoče države;

  6.  potrjuje, da poročilo Računskega sodišča navaja, da so transakcije, povezane z letnimi računovodskimi izkazi skupnega podjetja za proračunsko leto 2016, v vseh pomembnih vidikih zakonite in pravilne;

  7.  kot posebej zaskrbljujoče izpostavlja dejstvo, da je Računsko sodišče za plačila skupnega podjetja, povezana s projekti, prevzetimi od njegovih pravnih predhodnikov, skupnih podjetij ARTEMIS in ENIAC, izdalo mnenje s pridržkom, in Računsko sodišče poziva, naj na podlagi tega ponavljajočega se vprašanja, ki ga ni mogoče rešiti, dokler projekti sedmega okvirnega programa ne bodo končani, ponovno preuči metodologijo, ki vodi k ponavljajočim se mnenjem s pridržki; ugotavlja, da so plačila, ki jih je v letu 2016 za te projekte izvedlo Skupno podjetje ECSEL na podlagi izjav o prevzemu stroškov, ki jih izdajo nacionalni organi za financiranje iz sodelujočih držav, znašala 118.000.000 EUR, kar predstavlja 54 % skupnih operativnih plačil skupnega podjetja v letu 2016; ugotavlja, da so nacionalni organi za financiranje pripravili izjave o zanesljivosti izdatkov za leto 2016 na podlagi podatkov, kot so jih prejeli od skupnega podjetja 22. januarja 2018 in ki zajemajo 98 % plačil, ki so jih sodelujoče države članice prispevale za izdatke sedmega okvirnega programa za leto 2016;

  8.  ugotavlja, da sta skupni podjetji ARTEMIS in ENIAC do prenehanja junija 2014 prevzeli obveznosti v višini 623.000.000 EUR (ARTEMIS: 181.000.000 EUR, ENIAC: 442.000.000 EUR) za operativne dejavnosti, ki se financirajo v okviru sedmega okvirnega programa; poleg tega ugotavlja, da so povezana plačila, zabeležena v računovodskih izkazih skupnega podjetja ECSEL, do konca leta 2016 znašala 411.000.000 EUR (ARTEMIS: 132.000.000 EUR, ENIAC: 279.000.000 EUR); upa, da bosta skupni podjetji ARTEMIS in ENIAC še naprej izvrševali zabeležena plačila na podlagi neporavnanih obveznosti;

  9.  ugotavlja, da je do konca leta 2016 skupno podjetje iz dodeljenih sredstev programa Obzorje 2020 v višini 1.185.000.000 milijonov EUR za izvajanje prvega sklopa projektov prevzelo obveznosti v višini 415.000.000 EUR in izvršilo plačila v višini 156.000.000 EUR (13 % dodeljenih sredstev);

  10.  ugotavlja, da je 28 sodelujočih držav obvezano prispevati finančna sredstva v višini vsaj 1.170.000.000 EUR za operativne dejavnosti skupnega podjetja; ugotavlja, da so do konca leta 2016 sodelujoče države, ki bile udeležene v razpisih za zbiranje predlogov v letih 2014, 2015 in 2016 (gre za 19, 21 oziroma 24 držav), prevzele obveznosti v višini 371.000.000 EUR in izvršile plačila v višini 56.800.000 EUR (4,9 % vseh zahtevanih prispevkov); priznava, da je ne glede na zgodnjo fazo izvajanja projektov v okviru programa Obzorje 2020 očitno nizka raven prispevkov sodelujočih držav povezana z dejstvom, da nekatere stroške priznajo in o njih poročajo šele ob koncu projektov, ki jih podpirajo, in priznava težave, ki jih tovrsten pristop povzroča skupnemu podjetju; poziva sodelujoče države, naj poiščejo način, kako bi podporo za projekte zajele v zgodnejši fazi ciklusa financiranja;

  11.  ugotavlja, da je konec leta 2016 skupno podjetje v zvezi s prispevki v višini 1.657.500.000 EUR, ki jih morajo za njegove dejavnosti prispevati člani panoge, ocenilo, da so stvarni prispevki članov znašali 202.000.000 EUR, medtem ko je denarni prispevek Unije znašal 264.000.000 EUR;

  Notranje kontrole

  12.  izraža zaskrbljenost, ker je bilo skupno podjetje leta 2012 obveščeno o insolvenčnih postopkih zoper dva upravičenca, vendar ni poskušalo izterjati plačil v okviru predhodnega financiranja, izplačanih tema upravičencema, vse do leta 2016, tj. kar štiri leta pozneje; ugotavlja, da so bili postopki do takrat zaključeni in da je bilo treba izterjatev neporavnanih plačil v okviru predhodnega financiranja v višini 230.000 EUR opustiti; priznava, da je stečaj dveh upravičencev zapuščina skupnega podjetja ENIAC, pri čemer je do njega prišlo, preden je bilo vključeno v skupno podjetje; vendar ugotavlja, da so bila ta sredstva izgubljena in da je treba to napako prepoznati za namen pravilnega računovodenja;

  13.  ugotavlja, da je skupno podjetje sprejelo pravila za preprečevanje in upravljanje navzkrižij interesov, da bi ublažilo tveganja v zvezi s svojo strukturo upravljanja; vendar ugotavlja, da v letu 2016 skupno podjetje teh pravil ni izvajalo dosledno; ugotavlja, da notranji register izjav o navzkrižju interesov ni bil upravljan v skladu z notranjimi pravili in se ni redno posodabljal; priznava dejstvo, da so v zapisnikih sej upravnega odbora zabeležene vse izjave o navzkrižju interesov posameznega delegata: to so osnovni dokumenti, ki se zabeležijo v registru.

  Notranja revizija

  14.  ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo leta 2016 opravila pomembno oceno tveganja za postopek dodeljevanja nepovratnih sredstev, ki ga skupno podjetje izvaja v okviru programa Obzorje 2020, in na podlagi te ocene podala pet priporočil;

  Upravljanje človeških virov

  15.  ugotavlja, da je imelo 31. decembra 2016 skupno podjetje 29 zaposlenih; ugotavlja, da je zaposlilo dva nova uslužbenca, in sicer na področju interne revizije in zunanjih komunikacij, ter objavilo razpis za prosto delovno mesto na področju informacijske in komunikacijske tehnologije;

  16.  pozdravlja dejstvo, da je bil 4. januarja 2016 organigram skupnega podjetja posodobljen, da bi strukturo organizacije prilagodili prednostnim nalogam in potrebam po strokovnem znanju;

  Komunikacija

  17.  priznava, da mora skupno podjetje prek institucij Unije komunicirati z njenimi državljani o svojih pomembnih raziskavah in sodelovanju, in poudarja pomen izpostavljanja dejanskih izboljšav, doseženih z delom skupnega podjetja, kar je pomemben del njegovih nalog, ter dejstvo, da sodeluje z drugimi skupnimi podjetji pri ozaveščanju javnosti o prednostih, ki jih prinaša njihovo delo.

  18.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo skupno podjetje neposredno vključeno v postopek vmesnega pregleda programa Obzorje 2020 na področju dodatne poenostavitve in harmonizacije skupnih podjetij.

  INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

  Datum sprejetja

  20.3.2018

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  18

  6

  0

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

  POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

  18

  +

  ALDE

  Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Martina Dlabajová

  GUE/NGL

  Dennis de Jong

  PPE

  Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

  S&D

  Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

  6

  -

  ECR

  Raffaele Fitto, Notis Marias

  EFDD

  Marco Valli

  ENL

  Jean-François Jalkh

  VERTS/ALE

  Bart Staes, Indrek Tarand

  0

  0

   

   

  Uporabljeni znaki:

  +  :  za

  -  :  proti

  0  :  vzdržani

  • [1]  UL C 426, 12.12.2017, str. 23.
  • [2]  UL C 426, 12.12.2017, str. 23.
  • [3]  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
  • [4]  UL L 169, 7.6.2014, str. 152.
  • [5]  UL L 38, 7.2.2014, str. 2.
  • [6]  UL C 426, 12.12.2017, str. 23.
  • [7]  UL C 426, 12.12.2017, str. 23.
  • [8]  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
  • [9]  UL L 169, 7.6.2014, str. 152.
  • [10]  UL L 38, 7.2.2014, str. 2.
  • [11]  UL L 169, 7.6.2014, str. 152.
  Zadnja posodobitev: 10. april 2018
  Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov